Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 43-1570, i. k. 1062230ISAK000A1-93

 

Nauja redakcija nuo 2022-07-01:

Nr. A1-451, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14249

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 3 punktu,

t v i r t i n u  Socialinių paslaugų katalogą (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                     VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2022 m. birželio 30 d. d. įsakymo

Nr. A1-451 redakcija)

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų katalogas (toliau – Katalogas) apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus.

2. Kataloge išdėstomos socialinių paslaugų rūšys, jos apibūdinamos pagal kriterijus (apibrėžimas, tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, paslaugas teikiantys specialistai). Paslaugoms suteikiamas kodas, kuris naudojamas Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), pateikiami socialinių paslaugų įstaigų tipai.

3. Kataloge vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

4. Teikiant socialines paslaugas, su asmenimis (šeimomis, bendruomenėmis) bendraujama jiems suprantama forma (pvz. gestų kalba).

5. Individualios priežiūros darbuotojai ir (ar) užimtumo specialistai bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikia komandoje su socialiniu darbuotoju.

 

II SKYRIUS

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

6. Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

 

Eil.

Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

6.1.

001

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

 

 

Apibrėžimas

Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš:

- konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;

- veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;

- veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;

- pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus

 

 

 

Gavėjai

Asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, viešosiose erdvėse, viešuose renginiuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, psichologai, su jaunimu dirbantys specialistai, priklausomybių konsultantai, užimtumo, sielovados darbuotojai ir kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, vietos bendruomene, kitais suinteresuotais asmenimis

6.2.

100

Kompleksinės paslaugos šeimai

Apibrėžimas

Vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti, teikiamos pagal Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“

 

 

 

Gavėjai

Asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose, asmens (šeimos) namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes

Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.

Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.

Mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai

Vaikų priežiūros paslaugos – vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4  val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus, iki vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 6 iki 22 val., jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna kitas kompleksinėms paslaugoms priskirtas paslaugas ir paslaugų teikimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą 

Pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems kitose kompleksinių paslaugų veiklose, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Psichologai, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, mediatoriai, užimtumo specialistai, jaunimo darbuotojai ir kiti specialistai

6.3.

120

Darbas su bendruomene

Apibrėžimas

Asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką.

Paslauga apima šiuos elementus:

-  bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas;

- ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas;

- asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas;

- viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas;

- telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas;

- bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas);

- socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas

 

 

 

Gavėjai

Asmenys, šeimos, bendruomenė

 

 

 

Teikimo vieta

Viešosios erdvės, įstaigos, organizacijos ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių įstaigų, organizacijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos, krašto apsaugos ir kt.) socialiniai darbuotojai, psichologai, užimtumo ir kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis, seniūnaitijomis ir įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis

6.4.

130

Šeimos konferencija

Apibrėžimas

Šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą

 

 

 

Gavėjai

Vaikai ir jų šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, viešosiose erdvėse ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Viena šeimos konferencija iki 35 val., ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Šeimos konferencijos koordinatoriai

 

 

 

 

Ypatumai

Šeimos konferencijos koordinatorius negali teikti Šeimos konferencijos paslaugos šeimai, kuriai jis teikė arba teikia kitas socialines paslaugas ar pagalbą vaikui ir (ar) jo tėvams

6.5.

230

Atvirasis darbas su jaunimu

Apibrėžimas

Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius

 

 

 

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

 

 

 

Teikimo vieta

Atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Su jaunimu dirbantys specialistai arba Jaunimo reikalų agentūros sertifikuotas jaunimo darbuotojas

 

 

 

Ypatumai

Paslauga organizuojama individualiai ir (arba) dirbant su grupe

6.6.

231

Mobilusis darbas su jaunimu

Apibrėžimas

Teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje

 

 

 

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

 

 

 

Teikimo vieta

Gyvenamoji teritorija, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Mobilųjį darbą su jaunimu vykdo darbuotojų komanda, kurioje dirba ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Bent vienas darbuotojas, vykdantis mobilųjį darbą su jaunimu, privalo turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos arba edukologijos išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą

 

 

 

Ypatumai

Paslauga teikiama nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į individualius šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių poreikius

 

 

 

 

III SKYRIUS

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

7. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

8. Bendrosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

8.1.

201

Informavimas

Apibrėžimas

Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO), atviruosiuose jaunimo centruose, atvirosiose jaunimo erdvėse ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialinio darbo įgyvendinimo srityse dirbantys socialiniai darbuotojai

8.2.

202

Konsultavimas

Apibrėžimas

Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Kol problema bus išspręsta

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, psichologai, kiti specialistai

8.3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Apibrėžimas

Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Kol problema bus išspręsta

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai

8.4.

204

Maitinimo organizavimas

Apibrėžimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą ar maisto produktus į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose, organizuojant ir teikiant paramą maistu  

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose,

labdaros valgyklose ir kitose maitinimo vietose,

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

8.5.

205

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Apibrėžimas

Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

8.6.

206

Transporto organizavimas

Apibrėžimas

Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo objekto ir atgal

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

8.7.

207

Sociokultūrinės paslaugos

Apibrėžimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės centruose, dienos centruose ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

8.8.

208

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Apibrėžimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) ir (ar) skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.)

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

8.9.

232

Darbas su jaunimu gatvėje

Apibrėžimas

Darbo su jaunimu gatvėje (pagalbos) paslauga teikiama jaunuoliams ne institucinėje aplinkoje, o jų susibūrimo vietose, siekiant užmegzti santykius su sunkumų patiriančiais jaunais žmonėmis, leidžiančiais laiką gatvėje, skatinti jų motyvaciją keistis, padėti jiems atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti juos pasinaudoti įvairiomis savivaldybės teritorijoje jauniems žmonėms teikiamomis paslaugomis. Paslauga siekiama stiprinti asmeninius ir tarpasmeninius jaunimo bendravimo gebėjimus jo aplinkoje, organizuoti ir vykdyti veiklas, kurios padeda didinti jaunų žmonių sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais

 

 

 

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

 

 

 

Teikimo vieta

Neformalios jaunimo susibūrimo vietos (viešosios erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, klubai ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Darbą su jaunimu gatvėje vykdo komanda, kurioje turi dirbti ne mažiau nei 2 darbuotojai, turintys socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimą, arba Jaunimo reikalų agentūros sertifikuotas jaunimo darbuotojas

 

IV SKYRIUS

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

9. Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti prevencinių ir (ar) bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir (ar) asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

10. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

11. Į visų specialiųjų socialinių paslaugų sudėtį įeina informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas.

12. Socialinės priežiūros paslaugos:

Eil.

Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

12.1.

310

Pagalba į namus

Apibrėžimas

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

 

 

 

Teikimo vieta

Asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Iki 10 val. per savaitę

 

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,

maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.),

palydėjimas į įvairias įstaigas,

kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas,

laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas,

kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais,

kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Pagalbos į namus paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais pagalbos į namus paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios šiame papunktyje nurodytos paslaugos

12.2.

320

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Apibrėžimas

Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,

vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai,

asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai,

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigoje (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, vaikų dienos centre, dienos centre socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, dienos centre suaugusiems asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre, savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste, krizių centre), asmens namuose, socialinėse dirbtuvėse ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

bendravimas,

maitinimo organizavimas,

psichologinis konsultavimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

pagalba sunkumus patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų, (ugdant tėvų gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padedant šeimai sukurti palankią aplinką vaikų raidai,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

psichologai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslauga konkrečiam (-iai) asmeniui (šeimai), atsižvelgiant į jo (jos) poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios šiame papunktyje nurodytos paslaugos

12.3.

321

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

 

Apibrėžimas

Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje

 

 

 

Gavėjai

Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje,

socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.),

vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose,

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigoje,

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė/ dažnumas

Paslauga teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai.

Likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje:

pagalba su apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose teikiama ne mažiau nei 10  val. per parą;

pagalba be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose teikiama pagal poreikį.

Socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 m.), vaikams (nuo 16 m.), gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. per savaitę.

Sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose (tiek teikiant su apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugas, tiek be apgyvendinimo), pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. per savaitę

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,

psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

darbo įgūdžių ugdymas,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

psichologai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Paslauga su apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose gali būti teikiama:

likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje (rekomenduojama socialinės globos įstaigos padalinyje);

sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Paslauga su apgyvendinimu apsaugotame būste gali būti teikiama:

sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

12.4.

330

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Apibrėžimas

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje,

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose;

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (savarankiško gyvenimo namuose)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos), iš dalies padedami socialinio darbuotojo ar individualios priežiūros darbuotojų, patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka);

apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga konkrečiam asmeniui gali būti teikiama, atsižvelgiant į jo poreikius;

likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga teikiama kaip palydėjimo paslaugos jaunuoliams dalis

12.5.

340

Laikinas apnakvindinimas

Apibrėžimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys,

smurtautojai,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

socialinę riziką patiriančios šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Laikino apnakvindinimo įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Nakvynės suteikimas,

minimalios asmens higienos paslaugų

(pvz., dušo) organizavimas,

minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba

12.6.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Apibrėžimas

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta

 

 

 

Gavėjai

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

smurtautojai,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

kiti asmenys (pvz., smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.)

 

 

 

Teikimo vieta

Įvykio vietoje (mobiliosios krizių įveikimo komandos),

socialinių paslaugų įstaigose (pvz., krizių centre),

laikino apgyvendinimo įstaigose šeimoms, turinčioms vaikų,

kitose įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,

psichologinė pagalba,

psichosocialinė pagalba,

laikinas apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas,

apsaugos organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

psichologai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Tame pačiame krizių centre neturi būti apgyvendinami nuo smurto ir (ar) prekybos žmonėmis nukentėję asmenys ir  smurtautojai

12.7.

360

Psichosocialinė pagalba

Apibrėžimas

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

smurtautojai,

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (psichosocialinės pagalbos centre, krizių centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje), asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį,

teikiant paslaugą visą parą, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologai, sielovados ir kiti specialistai

12.8.

370

Apgyvendinimas nakvynės namuose

Apibrėžimas

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys,

kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos)

 

 

 

Teikimo vieta

Nakvynės namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Iki 12 mėn. ar ilgiau

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Apgyvendinimas,

emocinė-psichologinė pagalba,

minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir kitur namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas,

pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas,

apsaugos organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Apgyvendinimo nakvynės namuose laikotarpiu teikiamos paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3 iš nurodytų šiame papunktyje

12.9.

380

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Apibrėžimas

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus

 

 

 

Gavėjai

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys ir besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų steigėjais, dalyviais tapti asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

Globos centruose,

įstaigose, teikiančiose įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas,

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo), įtėvio namuose, šeimynose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018  m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį),

savitarpio pagalbos grupių organizavimas,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, globotojo (rūpintojo) globojamas (rūpinamas), budinčio globotojo, šeimynos prižiūrimas vaikas negali būti apgyvendinamas institucijoje

12.10.

390

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Apibrėžimas

Asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencija),

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

 

 

 

Teikimo vieta

Asmeniui (šeimai) suteiktoje gyvenamojoje vietoje

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms:

Apgyvendinimo paslauga – iki 3 m. ar ilgiau, pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę;

socialinę riziką patiriantiems asmenims:

apgyvendinimo paslauga – iki 24 mėn., pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai

 

 

 

 

Ypatumai

Paslauga organizuojama taikant atvejo vadybos metodą;

apgyvendinimo apsaugotame būste paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios šiame papunktyje nurodytos paslaugos;

Sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, apgyvendinimo apsaugotame būste paslauga teikiama kaip palydėjimo paslaugos jaunuoliams dalis

12.11.

400

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Apibrėžimas

Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,

vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos,

vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,

kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (pvz., likę be tėvų globos vaikai)

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (pvz., vaikų dienos centruose)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Ne mažiau kaip 12 valandų per savaitę

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.),

pagalba ruošiant pamokas,

maitinimo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius (pvz., logopedo paslaugos)

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Vaikai, kuriems paslaugos teikimo metu sukako 18 m. ir kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas,  paslauga gali būti teikiama ir toliau, iki jie baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau nei iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.,

vaikai su negalia – iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 21 metai ir kuriais jie mokosi pagal šias programas, pabaigos

12.12.

410

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra)

Apibrėžimas

Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir vaikai su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

 

 

 

Teikimo vieta

Asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį, tačiau bendra abiejų Katalogo 12.12 ir 15.3 papunkčiuose nurodytų socialinių paslaugų teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val.

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,

maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.),

palydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais,

kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

sveikatos priežiūros personalas,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikino atokvėpio paslaugos organizuojamos ir teikiamos individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, ir į laikino atokvėpio paslaugos gavėjo poreikius.

Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas, teikdamas laikino atokvėpio paslaugą, lieka nakvoti laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, jam turi būti užtikrintos tam reikalingos sąlygos – suteiktas visas nakvynei reikalingas inventorius, sudaryta galimybė naudotis laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose esančiais indais, kitu inventoriumi bei visais patogumais, skirtais žmogaus fiziologiniams ir higienos poreikiams patenkinti.

Laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas paslaugos teikimo metu turi užtikrinti asmeniui tuo metu teikiamų socialinių ir kitų paslaugų nepertraukiamumą

 

13. Pagalbos pinigai (kodas SPIS 300) yra piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma. Pagalbos pinigų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikus globojančios šeimos, budintys globotojai. Pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, tvarką ir paslaugų teikimo trukmę nustato savivaldybė.

14. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmens paslaugų poreikio ir nuo įstaigos tipo.

15. Socialinės globos paslaugos:

Eil. Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

15.1.

 

Dienos socialinė globa

Apibrėžimas

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu

 

411

414

415

 

Gavėjai

Vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

Institucijoje (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia, dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmenims, vaikų su negalia dienos socialinės globos centre, socialinės globos namuose),

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje,

nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę asmens namuose

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Bendravimas,

laisvalaikio organizavimas,

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),

asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas,

psichologinė ir psichoterapinė pagalba,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

transporto paslaugų organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

15.2.

 

Trumpalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis)

 

 

422

423

424

421

425

426

 

Gavėjai

Vaikai, likę be tėvų globos,

socialinę riziką patiriantys vaikai,

suaugę asmenys su negalia,

vaikai su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

Vaikams, likusiems be tėvų globos

vaikų socialinės globos namuose,

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

šeimynose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems vaikams

vaikų socialinės globos namuose,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose,

dienos socialinės globos centruose,

asmens namuose

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,

specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose,

dienos socialinės globos centruose,

asmens namuose

 

 

 

 

Senyvo amžiaus asmenims

socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims,

specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

asmens namuose

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Vaikams, likusiems be tėvų globos

iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems vaikams

iki jie bus grąžinti į šeimą, bet ne ilgiau nei 18 mėn.,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – iki 18 mėn.

 

 

 

 

Vaikams su negalia

daugiau kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per metus asmens namuose,

daugiau kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai institucijoje

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

daugiau kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per metus asmens namuose,

daugiau kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per kalendorinius metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai institucijoje

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems asmenims

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose  asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – iki 18 mėn.

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Apgyvendinimas,

psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir kitur namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas,

maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),

esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugos,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo ir kiti specialistai

15.3.

428

 

Laikinas atokvėpis

(globa)

Apibrėžimas

Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir vaikai su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

 

 

 

Teikimo vieta

Asmens namuose,

Socialinių paslaugų įstaigoje

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį, tačiau bendra abiejų Katalogo 12.12 ir 15.3 papunkčiuose nurodytų socialinių paslaugų teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val.

Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.), laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų.

Tarp Katalogo 15.2 papunktyje nurodytos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, kai ji teikiama stacionarioje globos įstaigoje, ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Teikiamos paslaugos apima Katalogo 15.1 papunktyje nurodytos dienos socialinės globos paslaugos ir Katalogo 15.2 papunktyje nurodytos trumpalaikės socialinės globos paslaugos sudėtyse išvardytas paslaugas

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

sveikatos priežiūros personalas,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

 

Laikino atokvėpio paslaugos organizuojamos ir teikiamos individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, ir į laikino atokvėpio paslaugos gavėjo poreikius.

Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas, teikdamas laikino atokvėpio paslaugą, lieka nakvoti laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, jam turi būti užtikrintos tam reikalingos sąlygos – suteiktas visas nakvynės inventorius, sudaryta galimybė naudotis laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose esančiais indais, kitu inventoriumi bei visais patogumais, skirtais žmogaus fiziologiniams ir higienos poreikiams patenkinti.

Laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas laikino atokvėpio paslaugos teikimo metu turi užtikrinti asmeniui teikiamų socialinių ir kitų paslaugų nepertraukiamumą

15.4.

 

Ilgalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

Visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

 

432

 

431

434

435

 

Gavėjai

Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,

vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

vaikų socialinės globos namuose,

šeimynose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,

specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

 

Senyvo amžiaus asmenims

socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims,

specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

 

 

 

 

Vaikams su negalia

iki vaikui sukaks 18 m.

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

daugiau nei 6 mėn. per metus

neterminuotai

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros darbuotojai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

 

16. Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės:

16.1. stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos namai);

16.2. nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos;

16.3. šeimynos;

16.4. grupinio gyvenimo namai;

16.5. bendruomeniniai vaikų globos namai.

17. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

17.1.

Socialinės globos namai

Socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą vienu metu ne mažiau kaip 10 asmenų

 

 

 

 

17.1.1. vaikų socialinės globos namai

 

 

 

17.1.2. socialinės globos namai vaikams su negalia

 

 

 

17.1.3. socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

17.1.4. specializuoti slaugos ir socialinės globos namai

 

 

 

17.1.5. specialieji socialinės globos namai

 

 

 

17.1.6. socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia

 

 

18. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos:

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

1

2

3

4

18.1.

Laikino gyvenimo namai

Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinę priežiūrą gyvenamosios vietos neturintiems, laikinai negalintiems ja naudotis asmenims, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą ar trumpalaikę socialinę globą asmenims po medicininės reabilitacijos

 

 

 

 

18.1.1. nakvynės namai

 

 

 

18.1.2. krizių centras

 

 

 

18.1.3. laikino apgyvendinimo įstaiga šeimoms, turinčioms vaikų

 

 

 

18.1.4. psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

18.2.

Dienos socialinės globos centrai

Dienos ar trumpalaikę socialinę globą teikiančios socialinės globos įstaigos

 

 

 

 

18.2.1. dienos socialinės globos centras senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

18.2.2. dienos socialinės globos centras asmenims su negalia

 

 

 

18.2.3. dienos socialinės globos centras vaikams su negalia

18.3.

Savarankiško gyvenimo namai

Socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose asmenys gyvena namų aplinkoje ir jiems sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys, iš dalies padedami socialinio darbuotojo (šeimos), patys tvarkosi savo buitį

 

 

 

 

18.3.1. senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

18.3.2. socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

18.3.3. suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

18.3.4. savarankiško gyvenimo namai likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

18.4.

Apsaugotas būstas

Socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose gyvena iš dalies savarankiški asmenys (šeimos), kuriems pagalba organizuojama asmens namuose ir bendruomenėje

18.4.1. apsaugotas būstas suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

18.4.2. apsaugotas būstas socialinę riziką patiriantiems asmenims

 

 

 

18.4.3. apsaugotas būstas sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

18.5.

Socialinės priežiūros centrai

Socialinės priežiūros ir (ar) darbinio užimtumo paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

18.5.1. vaikų dienos centras

 

 

 

18.5.2. šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba

 

 

 

18.5.3. dienos centras socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims

 

 

 

18.5.4. dienos centras suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

18.5.5.dienos centras senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

18.5.6. laikino apnakvindinimo įstaiga

 

 

 

18.5.7. krizių centras

 

 

 

18.5.8. psichosocialinės pagalbos centras

 

 

 

18.5.9. globos centras

 

 

 

18.5.10. socialinės dirbtuvės

18.6.

Bendruomenės centrai

Prevencines ir (ar) bendrąsias socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

18.6.1. bendruomenės centrai

18.7.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

Kitos prevencines, bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

18.7.1. pagalbos namuose tarnyba

 

 

 

18.7.2. socialinių paslaugų centras

 

 

 

18.7.3. atvirieji jaunimo centrai

 

 

 

18.7.4. bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

18.7.5. kitos įstaigos, organizacijos

 

19. Šeimynos:

19.1.

Šeimynos

Trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikiantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra šeimyna, šeimos aplinkoje globojantys 4 ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 8 vaikai). Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, jei broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia

19.1. šeimyna

 

20. Grupinio gyvenimo namai:

20.

Grupinio gyvenimo namai

Trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje

20.1. grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

20.2. grupinio gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims

 

21. Bendruomeniniai vaikų globos namai:

21.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurios bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį gyvena iki 8 vaikų. Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje

21.1. bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir vaikams su negalia

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-290, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08106

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-83, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-04, i. k. 2020-02505

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-621, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14602

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1174, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25522

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-621, 2021-08-23, paskelbta TAR 2021-08-23, i. k. 2021-17809

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-810, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23606

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-451, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14249

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_9e796ff6dc5d45be88e92e3d9a4886db_end