Suvestinė redakcija nuo 2014-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 43-1570, i. k. 1062230ISAK000A1-93

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 1.4 punktu:

1. Tvirtinu Socialinių paslaugų katalogą (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1997 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 22-553);

2.2. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1968);

2.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. A1-71 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 43-1989);

2.4. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. A1-19 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 15-481);

2.5. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. A1-75 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 28-1252).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-93

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų katalogas (toliau – Katalogas) apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis bei socialinių paslaugų įstaigų tipus.

2. Kataloge išskiriamos socialinių paslaugų rūšys, jos apibūdinamos pagal charakteristikas (apibrėžimas, tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, paslaugas teikiantys specialistai, pateikiami kai kurių paslaugų ypatumai). Paslaugoms suteikiamas kodas, kuris naudojamas Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), pateikiami socialinių paslaugų įstaigų tipai.

3. Kataloge vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS

 

4. Socialinės paslaugos skirstomos į:

4.1. bendrąsias socialines paslaugas;

4.2. specialiąsias socialines paslaugas.

5. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:

5.1. informavimas;

5.2. konsultavimas;

5.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

5.4. maitinimo organizavimas;

5.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

5.6. transporto organizavimas;

5.7. sociokultūrinės paslaugos;

5.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

5.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

6. Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į:

6.1. socialinę priežiūrą;

6.2. socialinę globą.

7. Socialinei priežiūrai priskiriama:

7.1. pagalba į namus;

7.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

7.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

7.4. laikinas apnakvindinimas;

7.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba;

7.6. psichosocialinė pagalba;

Papildyta punktu:

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

 

7.7. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;

Papildyta punktu:

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

 

7.8. Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Papildyta punktu:

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

8. Socialinei globai priskiriama:

8.1. dienos socialinė globa;

8.2. trumpalaikė socialinė globa;

8.3. ilgalaikė socialinė globa.

 

III. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

9. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

10. Bendrosios socialinės paslaugos yra šios:

Eil. Nr.

Kodas SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Charakteristika

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

10.1.

201

Informavimas

Apibrėžimas

reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO) ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

vienkartinis

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai

10.2.

202

Konsultavimas

Apibrėžimas

pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo

praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki problemos išsprendimo

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai

10.3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Apibrėžimas

pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki problemos išsprendimo

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai

10.4.

204

Maitinimo organizavimas

Apibrėžimas

pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose,

labdaros valgyklose ir kt. maitinimo vietose,

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

nuo 1 karto iki 7 kartų per savaitę

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

10.5.

218

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Apibrėžimas

būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas

 

 

 

Gavėjai

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

10.6.

206

Transporto organizavimas

Apibrėžimas

paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu

 

 

 

Gavėjai

vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

10.7.

207

Sociokultūrinės paslaugos

Apibrėžimas

laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės centruose, dienos centruose ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai -socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

10.8.

208

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Apibrėžimas

pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima pirties (dušo) talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai -socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

10.9.

200

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Apibrėžimas

socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz., maisto produktų nupirkimo, lydėjimo į įvairias įstaigas ir kt. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos atskiros paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

 

IV. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

11. Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

12. Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą.

13. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

14. Socialinės priežiūros paslaugos yra šios:

Eil. Nr.

Kodas SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Charakteristika

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

14.1.

310

Pagalba į namus

Apibrėžimas

asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime

 

 

 

Gavėjai

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

 

 

 

Teikimo vieta

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki 10 val. per savaitę

 

 

 

Paslaugos sudėtis (komplektas)

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir  pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.),

lydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų

14.2.

320

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Apibrėžimas

paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigoje (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, vaikų dienos centre, dienos centre socialinės rizikos suaugusiems asmenims, dienos centre suaugusiems asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą

maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar

kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto

talonus ar sauso maisto davinius gyventojams;

organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir

palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų

apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius,

planuojat ir atliekant namų ruošos darbus,

prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas,

audimas, dailės dirbiniai, keramika,

savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir

pan.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų

14.3.

330

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Apibrėžimas

namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą

 

 

 

Gavėjai

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos,

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys po institucinės vaiko socialinės globos (iki 21 m.),

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose (savarankiško gyvenimo namuose)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

neterminuota

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas

 

 

 

Ypatumai

savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius

14.4.

222

Laikinas apnakvindinimas

Apibrėžimas

nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

laikino apnakvindinimo įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

nakvynės suteikimas,

minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pvz., dušas),

minimalių buitinių paslaugų organizavimas (pvz., virtuvėlė),

esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba

14.5.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Apibrėžimas

pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

įvykio vietoje (mobilios krizių įveikimo komandos),

socialinių paslaugų įstaigose (krizių centre), kt. įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai,

kiti specialistai

14.6.

360

Psichosocialinė pagalba

Apibrėžimas

pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą

 

 

 

Gavėjai

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinės rizikos vaikai (patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti smurtą,

piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ar priklausomi nuo jų) ir jų šeimos,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos (patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti smurtą, smurtautojai, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ar priklausomi nuo jų),

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

socialinių paslaugų įstaigose (psichosocialinės pagalbos centre, krizių centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį dienos metu, esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

klinikiniai psichologai,

socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sielovados ir kiti specialistai

14.7.

370

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

Apibrėžimas

laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę

 

 

 

Gavėjai

socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

nakvynės namuose,

krizių centruose,

laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

iki 6 mėn. ar ilgiau

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi būti teikiamos ne mažiau kaip 3 paslaugos

14.8.

380

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

Apibrėžimas

atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus

 

 

 

Gavėjai

vaikus globojantys (rūpinantys) ar įvaikinę asmenys bei siekiantys jais tapti

 

 

 

Teikimo vieta

įstaigose, teikiančiose įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas,

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas (įskaitant tęstinį),

mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį),

savitarpio paramos grupių organizavimas,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

atestuoti socialiniai darbuotojai,

kiti specialistai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

15. Pagalbos pinigai (Kodas SPIS-e 300) yra piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma. Pagalbos pinigų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos ar senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos. Pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, tvarką ir paslaugų teikimo trukmę nustato savivaldybė. Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais pagalbos pinigai gali būti skiriami vaikus globojančioms šeimoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

 

16. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

 

17. Socialinės globos paslaugos yra šios:

Eil. Nr.

Kodas SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Charakteristika

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

17.1.

 

Dienos socialinė globa

Apibrėžimas

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu

 

411

414

415

 

Gavėjai

vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

institucijoje (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia, senų žmonių dienos socialinės globos centre, vaikų su negalia dienos socialinės globos centre),

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje,

nuo 2 iki 8 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

laisvalaikio organizavimas,

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

transporto organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

17.2.

 

Trumpalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę

 

422

423

424

421

425

426

 

Gavėjai

vaikai, laikinai likę be tėvų globos,

socialinės rizikos vaikai ar vaikai iš socialinės rizikos šeimų,

suaugę asmenys su negalia,

vaikai su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

 

 

 

 

 

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

vaikų socialinės globos namuose,

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

šeimynose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Socialinės rizikos vaikams

vaikų socialinės globos namuose,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

grupinio gyvenimo namuose,

dienos socialinės globos centruose,

asmens namuose

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose,

dienos socialinės globos centruose,

asmens namuose

 

 

 

 

Senyvo amžiaus asmenims

senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims,

asmens namuose

 

 

 

 

Socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.

 

 

 

 

Socialinės rizikos vaikams

iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, – iki 18 mėn.

 

 

 

 

Vaikams su negalia

ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose, 

ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose, 

ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje

 

 

 

 

Socialinės rizikos asmenims

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose  asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, – iki 18 mėn.

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.),

maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),

sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo ir kiti specialistai

17.3.

 

Ilgalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

 

432

431

434

435

 

 

Gavėjai

be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa, 

vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

 

 

 

 

 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

vaikų socialinės globos namuose,

šeimynose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

grupinio gyvenimo namuose

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

 

Senyvo amžiaus asmenims

senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

 

 

 

 

 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

 

 

 

 

Vaikams su negalia

iki vaikui sukaks 18 m.

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims 

daugiau nei 6 mėn. per metus,

neterminuotai

 

 

 

Paslaugos sudėtis

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),

darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

 

18. Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikianti įmonė (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė), įstaiga (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, organizacija, asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija (centras), jos atstovybė ar filialas, šeimyna). Socialinių paslaugų įstaigai priskiriamas ir įstaigos padalinys – socialinių paslaugų įstaigos arba ne socialines paslaugas teikiančios įstaigos struktūrinis padalinys, neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas.

19. Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės:

19.1. stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos namai);

19.2. nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos;

19.3. šeimynos;

19.4. grupinio gyvenimo namai;

19.5. bendruomeniniai vaikų globos namai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

20. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos yra šios:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

20.1.

Socialinės globos namai

Socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą vienu metu ne mažiau kaip 10 asmenų

 

 

 

 

20.1.1. vaikų socialinės globos namai

 

 

 

20.1.2. socialinės globos namai vaikams su negalia

 

 

 

20.1.3. senų žmonių socialinės globos namai

 

 

 

20.1.4. specializuoti socialinės globos namai

 

 

 

20.1.5. specialieji socialinės globos namai

 

 

 

20.1.6. socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

21. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos yra šios:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

1

2

3

4

21.1.

Laikino gyvenimo namai

Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinę priežiūrą gyvenamosios vietos neturintiems, laikinai negalintiems ja naudotis asmenims ar trumpalaikę socialinę globą asmenims po medicininės reabilitacijos

 

 

 

 

21.1.1. nakvynės namai

 

 

 

21.1.2. krizių centras

 

 

 

21.1.3. laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams

 

 

 

21.1.4. psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų

21.2.

Dienos socialinės globos centrai

dienos ar trumpalaikę socialinę globą teikiančios socialinės globos įstaigos

 

 

 

 

21.2.1. senų žmonių dienos socialinės globos centras

 

 

 

21.2.2. dienos socialinės globos centras asmenims su negalia

 

 

 

21.2.3. vaikų su negalia dienos socialinės globos centras

21.3.

Savarankiško gyvenimo namai

socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose asmenys gyvena namų aplinkoje ir jiems sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui

 

 

 

 

21.3.1. senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

21.3.2. socialinės rizikos asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

21.3.3. suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

21.3.4. savarankiško gyvenimo namai be tėvų globos likusiems vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 21 m.) po institucinės vaiko socialinės globos

21.4.

Socialinės priežiūros centrai

socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

21.4.1. vaikų dienos centras

 

 

 

21.4.2. šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba

 

 

 

21.4.3. dienos centras socialinės rizikos suaugusiems asmenims

 

 

 

21.4.4. dienos centras suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

21.4.5. laikino apnakvindinimo įstaigos

 

 

 

21.4.6. krizių centras

 

 

 

21.4.7. psichosocialinės pagalbos centras

21.5.

Bendruomenės centrai

sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

21.5.1. bendruomenės centrai

21.6.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

kitos bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

21.6.1. pagalbos namuose tarnyba

 

 

 

21.6.2. socialinių paslaugų centras

 

 

 

21.6.3. kitos įstaigos

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

22. Šeimynos:

22.

Šeimynos

trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikiantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra šeimyna, šeimos aplinkoje globojantys šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų). Bendras

vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia

22.1. šeimyna

 

Papildyta punktu:

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

 

23. Grupinio gyvenimo namai:

23.

Grupinio gyvenimo namai

trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti dienos užimtumo, ugdymo ir kitas reikalingas paslaugas bendruomenėje

23.1. grupinio gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims

23.2. grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

23.3. grupinio gyvenimo namai vaikams ir jaunimui su negalia“

 

Papildyta punktu:

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

24. Bendruomeniniai vaikų globos namai:

24.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena iki 8 vaikų. Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje

24.1. bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams, likusiems be tėvų globos, ir socialinės rizikos vaikams

 

Papildyta punktu:

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo