Suvestinė redakcija nuo 2015-05-30 iki 2015-07-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 26-924, i. k. 1021100NUTA00000314

 

Nauja redakcija nuo 2015-05-30:

Nr. 506, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08260

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 5 d. Nr. 314

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 506
redakcija)

 

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto arešto aktų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Turto arešto aktų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos (toliau – Registro duomenys), Registrui pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, jų teikimą ir perdavimą užsienio valstybėms, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 15 punkte nurodytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Turto areštų registras yra valstybės registras, jo duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie Registro objektus.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu), Nuostatais, Registro tvarkytojo patvirtintomis taisyklėmis.

6. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – Civilinio proceso kodeksas), Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme.

7. Nuostatuose vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes.

8. Taip pat Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

8.1. areštuoto turto bendraturčiai asmenys, kuriems bendrosios nuosavybės teise priklauso areštuotas turtas;

8.2. areštuoto turto savininkas – asmuo, kuriam asmeninės nuosavybės teise priklauso areštuotas turtas;

8.3. kreditorius – asmuo, kurio reikalavimų įvykdymas užtikrinamas areštuojant skolininko turtą;

8.4. skolininkas – asmuo, kurio prievolės ar galimos prievolės įvykdymas užtikrinamas areštuojant jo turtą;

8.5. turtas – viešuose registruose registruojamas arba neregistruojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis daiktas, pinigai, vertybiniai popieriai, turtinės teisės arba jų dalys (valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė).

 

ii SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

10. Registro tvarkytojas yra Centrinė hipotekos įstaiga.

11. Registro valdytojas ir tvarkytojas turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, teises ir pareigas ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

12. Registro tvarkytojas privalo:

12.1. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

12.2. užtikrinti Registro techninės ir programinės įrangos, Registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

12.3. užtikrinti, kad įrašant duomenis į Registrą būtų naudojami nuolat atnaujinami susijusių registrų duomenys;

12.4. tvarkyti Registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

12.5. tvarkyti Registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

12.6. sudaryti Registro duomenų teikimo ir duomenų teikimo Registrui sutartis;

12.7. nustatyti ryšius su susijusiais registrais, perduoti Registro duomenis susijusiems registrams;

12.8. teikti metodinę ir informacinę pagalbą asmenims, teikiantiems duomenis Registrui (toliau – duomenų teikėjai), ir asmenims, gaunantiems Registro duomenis (toliau – duomenų gavėjai), Registro duomenų teikimo ir gavimo klausimais;

12.9. atlikti kitus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytus veiksmus.

13. Registro tvarkytojas turi:

13.1. teisę tvarkyti asmens duomenis;

13.2. teisę teikti informaciją apie Registro veiklą ir Registro statistinius duomenis;

13.3. rengti ir tvirtinti teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teikimą Registrui ir Registro duomenų teikimą elektroniniu būdu;

13.4. teisę nustatyti Registre atliktų paieškų išklotinės, suvestinės apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais asmens duomenimis, atlyginimo dydžius;

13.5. kitų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytų teisių.

14. Registro valdytojas yra asmens duomenų valdytojas.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

15. Registro objektai yra turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant.

16. Registre tvarkomi šie duomenys apie turto arešto aktus:

16.1. turto arešto akto ar jo duomenų gavimo data ir laikas, suteiktas registracijos numeris gautų dokumentų žurnale;

16.2. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

16.3. turto arešto akto priėmimo data;

16.4. turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data, laikas;

16.5. turto arešto akto identifikavimo kodas;

16.6. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas) (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (toliau – juridinio asmens kodas) (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

16.7. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

16.8. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

16.9. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas). Tais atvejais, kai susijusiame registre, kuriame įregistruotas areštuotas turtas, nurodyti areštuoto turto savininko duomenys neatitinka faktinio turto savininko duomenų, duomenų teikėjas, teikdamas duomenis Registrui, turi pateikti duomenis, pagrindžiančius faktinį daikto priklausymą kitam asmeniui;

16.10. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys). Jeigu turto arešto akte nenurodyta, kad uždraudžiamas ar apribojamas turto valdymas ir (ar) naudojimas, laikoma, kad taikomas tik draudimas disponuoti turtu;

16.11. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

16.12. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

16.15. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

16.16. kita su turto areštu susijusi informacija;

16.17. turto arešto akto tekstas ar skaitmeninė dokumento kopija, jeigu pateikiama;

16.18. duomenų teikėjas (institucijos pavadinimas, asmens pareigos, vardas ir pavardė).

17. Duomenims tvarkyti ir Registro objektams įregistruoti (išregistruoti) naudojami šie klasifikatoriai:

17.1. turto arešto būdų;

17.2. siunčiamų pranešimų rūšių;

17.3. gautų dokumentų rūšių;

17.4. areštuojančių institucijų;

17.5. areštuoto turto rūšių;

17.6. areštuoto nekilnojamojo turto tipų;

17.7. valiutų;

17.8. valstybių;

17.9. savivaldybių;

17.10. turto arešto aktų išregistravimo priežasčių.

 

iv SKYRIUS

registro Objektų registravimas

 

18. Registro duomenų teikėjai yra teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą.

19. Duomenų teikėjai Registro tvarkytojui teikia turto arešto aktus arba jų duomenis, nurodytus Nuostatų 16.2, 16.3, 16.6–16.18 papunkčiuose (toliau – turto arešto aktas). Duomenų teikėjai duomenis Registro tvarkytojui teikia elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų ir Registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

20. Registre registruojami tik Lietuvos Respublikos institucijų ir pareigūnų priimti turto arešto aktai.

21. Visi dokumentai ir duomenys Registro tvarkytojui pateikiami lietuvių kalba.

22. Turto arešto aktas laikomas įregistruotu, kai turto arešto akto duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir suteikiamas Registro objekto identifikavimo kodas. Registro objekto identifikavimo kodą sudaro 10 skaitmenų seka, sukurta informacinių technologijų priemonėmis.

23. Duomenų teikėjai privalo:

23.1. pateikti turto arešto aktą registruoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo dėl turto arešto (jo pakeitimo ar panaikinimo) priėmimo (jeigu sprendimas vykdomas tik įsiteisėjęs, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo);

23.2. užtikrinti, kad turto arešto aktai būtų tikslūs ir teisingi, atitiktų susijusiuose registruose esančius duomenis, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti turto arešto aktai yra neteisingi ar neišsamūs, juos nedelsdami ištaisyti ir pateikti ištaisytus turto arešto aktus Registro tvarkytojui.

24. Registro tvarkytojas, gavęs turto arešto aktą, jį įregistruoja Registre nedelsdamas, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo gavimo, išskyrus atvejus, kai turto arešto aktą atsisakoma registruoti. Įregistruojant turto arešto aktą, įrašant ar keičiant Registro duomenis arba išregistruojant turto arešto aktą, dokumento, kuriuo taikomas, keičiamas ar naikinamas turto areštas, teisėtumas ir pagrįstumas netikrinami.

25. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti duomenis, taip pat išregistruoti turto arešto aktą, jeigu:

25.1. nepateikti Nuostatų 16.6, 16.8 ir 16.9 papunkčiuose nurodyti duomenys ar pateikti netikslūs duomenys;

25.2. turto arešto aktą priėmė (pakeitė) ar procesinį dokumentą dėl turto arešto panaikinimo surašė neįgaliotas asmuo;

25.3. pateiktas dokumentas, keičiantis turto arešto aktą, kuris Registre nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas;

25.4. pateiktas dokumentas dėl turto arešto, kuris nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas, panaikinimo;

25.5. tas pats dokumentas pateikiamas pakartotinai;

25.6. pateikti neįsiteisėjusio sprendimo (nutarties) duomenys, išskyrus teisės aktuose nustatytus skubaus sprendimo vykdymo atvejus.

26. Duomenų teikėjas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti duomenis, taip pat išregistruoti turto arešto aktą, turi teisę pateikti Registrui duomenis iš naujo.

27. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad pateiktu turto arešto aktu yra areštuojami keli turto objektai ir ne apie visus juos pateikti duomenys, nurodyti Nuostatų 16.8 ir 16.9 papunkčiuose, arba jie yra netikslūs, Registre įrašo tik tuos duomenis apie turto arešto aktu areštuotus turto objektus, apie kuriuos yra pateikti visi Nuostatų 16.8 ir 16.9 papunkčiuose nurodyti duomenys, o kitus Registro duomenis įrašyti atsisako.

28. Registre neregistruojami:

28.1. turto arešto aktai:

28.1.1. kuriais areštuotas kilnojamasis turtas (produktai, kiti greitai gendantys daiktai, gyvūnai) įstatymų nustatyta tvarka paimamas ir nedelsiant perduodamas realizuoti;

28.1.2. kuriais areštuojami mažaverčiai asmeniniams ir namų ūkio poreikiams naudojami daiktai;

28.1.3. pateikti pasibaigus turto arešto terminui;

28.1.4. kuriais areštuojamas ne Lietuvos Respublikoje esantis turtas;

28.1.5. kuriuose pateiktas tekstas ar skaitmeninė dokumento kopija neįskaitoma ar pateiktas ne visas dokumento tekstas;

28.2. pateikti dokumentai ar jų duomenys, kuriais nėra taikomas, keičiamas ar naikinamas turto areštas;

28.3. jeigu dokumentai ar jų duomenys pateikti nesilaikant Nuostatų 21 punkte nustatytos tvarkos.

29. Pranešimas apie atsisakymą įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti Registro duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, taip pat Nuostatų 28 punkte nurodytais atvejais pranešimas apie atsisakymą priimti dokumentą registruoti ar duomenis įrašyti elektroniniu būdu išsiunčiamas dokumentą priėmusiai institucijai (duomenų teikėjui) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto arešto akto, jo pakeitimo, panaikinimo dokumento ar dokumento, kurį atsisakoma priimti registruoti, ar duomenų, kuriuos atsisakoma priimti įrašyti, gavimo.

30. Atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti Registro duomenis, išregistruoti turto arešto aktą ar priimti dokumentą ar duomenis registruoti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

31. Jeigu Registro tvarkytojo atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti Registro duomenis, išregistruoti turto arešto aktą, priimti dokumentą ar jo duomenis registruoti buvo panaikintas išnagrinėjus skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir priimtas sprendimas, įpareigojantis Registro tvarkytoją įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti Registro duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, turto arešto aktas turi būti įregistruotas Registre, Registro duomenys įrašyti ir pakeisti ar turto arešto aktas išregistruotas iš Registro nedelsiant, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo įsiteisėjusio sprendimo, įpareigojančio įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti Registro duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, gavimo.

32. Registro duomenys keičiami, kai Registro tvarkytojui Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ar kitas dokumentas), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotas turto arešto aktas arba panaikintas dalies areštuoto turto areštas, arba gautas susijusio registro tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą. Registro duomenys keičiami ta pačia tvarka, kaip ir registruojamas Registro objektas. Duomenys apie pasikeitusį areštuoto turto savininką į Registrą įrašomi tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę teikti duomenis Registrui, sprendimo duomenimis.

33. Registro duomenys apie areštuoto turto duomenų pakeitimus (turto sujungimą, padalijimą ar kitus duomenis) pagal susijusio registro tvarkytojo pranešimą Registre pakeičiami per 24 valandas nuo pranešimo gavimo. Susijusio registro tvarkytojas pranešimus apie areštuoto turto duomenų pakeitimus Registrui teikia duomenų teikimo (keitimosi) sutartyje nustatytais atvejais. Turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui apie Registro duomenų pakeitimą pranešama elektroniniu būdu per vieną darbo dieną nuo duomenų įrašymo ir keitimo. Gavus susijusio registro tvarkytojo pranešimą apie areštuoto turto išregistravimą iš susijusio registro, Registre įrašoma iš susijusio registro tvarkytojo gauta informacija, o turto arešto aktas iš Registro išregistruojamas tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis.

34. Turto arešto aktas iš Registro išregistruojamas:

34.1. remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;

34.2. remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Areštuotą turtą realizavus, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka išregistruojami visi Registre įregistruoti tokio turto areštai;

34.3. remiantis Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalyje nurodytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą;

34.4. pasibaigus turto arešto terminui;

34.5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.927 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju;

34.7. Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais. Turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną suėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, išskyrus atvejus, kai antstolis nepraleidęs šio 14 dienų termino pateikia Registrui turto aprašą ar kitą dokumentą, kuriuo patikslinami areštuoto turto duomenys.

35. Turto arešto aktai išregistruojami ne vėliau kaip per 8 darbo valandas po to, kai Registro tvarkytojas gauna turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus ar duomenis.

36. Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną:

36.1. suėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, jeigu nutartis nepateikiama antstoliui vykdyti ir jeigu antstolis, priėmęs nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo, Registrui nepateikia patvarkymo priimti nutartį vykdyti;

36.2. suėjus 14 dienų nuo dienos, kai antstolis priėmė nutartį vykdyti, jeigu antstolis nepatikslino pirminio areštuoto turto duomenų. Teikdamas patikslintus areštuoto turto duomenis, antstolis privalo pateikti duomenis, nurodytus šių Nuostatų 16.8 ir 16.9 papunkčiuose.

37. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.927 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, areštas (toliau – piniginių lėšų areštas) išregistruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami duomenys apie Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų uždarytas sąskaitas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose, kuriose esančios piniginės lėšos yra areštuotos (toliau – sąskaitos). Registro tvarkytojas registro duomenis apie piniginių lėšų areštą Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia ir Valstybinė mokesčių inspekcija duomenis apie sąskaitas Registrui teikia Registro tvarkytojo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos tarpusavio sutartyje nustatyta tvarka.

38. Pasibaigus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 151 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka paskirto arba Baudžiamojo proceso kodekse apibrėžtam maksimaliam 6 mėnesių laikino nuosavybės teisės apribojimo terminui, turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną.

39. Pateikiant įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis ar turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius duomenis, duomenų teikėjas privalo nurodyti keičiamo ar naikinamo turto arešto akto identifikavimo kodą Registre. Jeigu keičiamas turto arešto aktas Registrui nebuvo pateiktas ir yra neregistruotas, Registro duomenys įrašomi Nuostatų nustatyta tvarka, jeigu šis turto arešto aktas pateiktas kartu su turto arešto akto pakeitimu.

40. Turto arešto aktas išregistruojamas iš Registro su visais įrašytais jo pakeitimais ir papildymais.

41. Įregistravus turto arešto aktą, įrašius ir pakeitus Registro duomenis ar išregistravus turto arešto aktą, pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą, Registro duomenų įrašymą ir keitimą ar turto arešto akto išregistravimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto arešto akto įregistravimo, Registro duomenų įrašymo ar keitimo arba turto arešto akto išregistravimo elektroniniu būdu išsiunčiamas turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą jį panaikinti priėmusiai institucijai (pareigūnui). Jeigu turto arešto aktas išregistruojamas pasibaigus arešto terminui, pranešimas apie turto arešto akto išregistravimą ikiteisminio tyrimo metu siunčiamas ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam prokurorui, bylos teisminio nagrinėjimo metu – bylą nagrinėjančiam teismui.

42. Tais atvejais, kai patenkinamas asmens skundas dėl turto arešto akto panaikinimo ar turto arešto aktas išregistruojamas per klaidą, Registro duomenų teikėjo rašytiniu prašymu Registro tvarkytojas duomenis iš Registro duomenų bazės archyvo įrašo į aktualią Registro duomenų bazės dalį ir praneša apie tai susijusiam registrui.

43. Išregistruotų turto arešto aktų duomenys ir dokumentai saugomi duomenų bazės archyve, išregistruotų turto arešto aktų kopijos saugomos dokumentų archyve. Duomenys apie išregistruotus turto arešto aktus duomenų bazės archyve saugomi 10 metų po turto arešto akto išregistravimo dienos. Turto arešto aktų dokumentai archyve saugomi 5 metus po turto arešto akto išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, Registro duomenys ir dokumentai sunaikinami.

 

v SKYRIUS

registro DUOMENŲ TAISYMAS

 

44. Registro duomenys taisomi:

44.1. Registro tvarkytojo iniciatyva;

44.2. gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro tvarkytojo, duomenų subjektų) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

44.3. gavus rašytinį duomenų teikėjo prašymą pataisyti klaidingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis.

45. Jeigu nustatoma, kad klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys į Registro duomenų bazę įrašyti dėl Registro tvarkytojo kaltės, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nustatymo, tokius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai pranešti visiems duomenų gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

46. Duomenų teikėjai, pastebėję, kad Registre nurodyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, turi teisę reikalauti, kad klaidingi ar netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs – papildyti. Gavęs šį reikalavimą ir įsitikinęs jo pagrįstumu, Registro tvarkytojas Nuostatų nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir elektroniniu būdu pranešti apie tai duomenų teikėjui. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateiktas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

47. Registro tvarkytojas, nustatęs duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo apie tai praneša duomenų teikėjui arba susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti.

48. Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimų gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į duomenų teikėją, Registro duomenys ištaisomi per vieną darbo dieną nuo duomenų teikėjo pranešimo gavimo. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslumų ištaisymo, praneša duomenų gavėjams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.

49. Duomenų subjektas Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Neatlygintinai tokius duomenis Registro tvarkytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Atlyginimo už suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais jo asmens duomenimis, dydis apskaičiuojamas įvertinus Registro tvarkytojo nuolatines sąnaudas ir atsižvelgiant į teikiamoje suvestinėje pateiktos informacijos apimtį ir naudojamus informacinių technologijų sprendimus. Atlyginimo už suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais jo asmens duomenimis, dydis viešai skelbiamas Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

50. Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto reikalavimo ištaisyti klaidingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus, apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui ir neatlygintinai perduoti patikslintus duomenis duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams. Jeigu Registre negaunama nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų, duomenys nėra taisomi ir apie atsisakymą taisyti duomenis bei atsisakymo priežastis per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo tuo pačiu būdu, kokiu buvo pateiktas reikalavimas, pranešama suinteresuotam asmeniui.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

51. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

51.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – skolininko, kreditoriaus, areštuoto turto savininko ar bendraturčių, saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.2. Juridinių asmenų registro – skolininko, kreditoriaus, areštuoto turto savininko ar bendraturčių, saugotojo ar administratoriaus juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.3. Nekilnojamojo turto registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.4. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.6. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.7. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.8. Lietuvos Respublikos patentų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.9. Lietuvos Respublikos dizaino registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.10. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.11. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.12. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.13. Ginklų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei, asmens kodui arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

51.14. Lietuvos Respublikos adresų registro – areštuoto turto buvimo vietos adreso duomenims įrašyti.

52. Sąveika su kiekvienu registru detalizuojama duomenų teikimo (keitimosi) sutartimi. Susiję registrai, nurodyti Nuostatų 51 punkte, duomenis Registrui teikia elektroniniu būdu.

53. Registro tvarkytojas duomenis apie turto arešto akto įregistravimą, Registro duomenų įrašymą ir keitimą ar turto arešto akto išregistravimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo, Registro duomenų įrašymo ir keitimo ar turto arešto akto išregistravimo perduoda atitinkamam susijusiam registrui (Nekilnojamojo turto registrui, Juridinių asmenų registrui ar kilnojamojo turto registrams) keitimosi duomenimis sutartyse nustatyta tvarka.

54. Nuostatų 51.3–51.14 papunkčiuose nurodyti registrai ir institucijos, registruojančios atitinkamus turto objektus, duomenis apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus perduoda Registro tvarkytojui nedelsdami, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo areštuoto turto duomenų pasikeitimo. Registro duomenys pagal registrų ir institucijų, registruojančių atitinkamus turto objektus, pranešimus pakeičiami Nuostatų 33 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

55. Registro duomenis duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojas. Registro duomenys, išskyrus fizinio asmens kodą, yra vieši. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

56. Registro duomenis turi teisę gauti asmenys, turintys teisėtą tikslą ir teisinį pagrindą juos gauti.

57. Registro duomenys teikiami:

57.1. teikiant Registro išrašus;

57.2. teikiant užsakomuosius Registro duomenų rinkinius (suvestines).

58. Registro išrašai ir užsakomieji Registro duomenų rinkiniai (suvestinės) gali būti teikiami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų teikimo tvarką detalizuoja ir teikiamų Registro duomenų apimtį nustato Registro tvarkytojas.

59. Registro išrašai gali būti pateikti pagal:

59.1. turto arešto akto identifikavimo kodą;

59.2. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;

59.3. areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre.

60. Asmenys prašymus dėl Registro duomenų gavimo gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (vardai), pavardė (juridinio asmens kodas ir pavadinimas), adresas, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, duomenų naudojimo tikslas, apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 59 punkte. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai). Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateikiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

61. Registro tvarkytojas Registro išrašus turi pateikti (išsiųsti paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o užsakomuosius Registro duomenų rinkinius (suvestines) – per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

62. Pagal Registro tvarkytojo ir Registro duomenų gavėjų sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose nurodytos Nuostatų 64 punkte nustatytos sąlygos, Registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį, norėdamas gauti savo Registre atliktų paieškų išklotinę, turi pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimo dydis už Registre atliktų paieškų išklotinę apskaičiuojamas Nuostatų 49 punkte nustatyta tvarka.

63. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, taip pat ir asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, gali būti teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjo. Sutartyje nurodomos Nuostatų 64 punkte nustatytos sąlygos. Registro duomenų gavėjai, teikiantys Registro duomenis tretiesiems asmenims, negali keisti Registro duomenų ir privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį.

64. Registro duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodytas Registro duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, kriterijai, pagal kuriuos teikiami Registro duomenys, teikiamų duomenų apimtis, kuri nurodoma vadovaujantis Registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėmis, taip pat atsiskaitymo už gautus Registro duomenis sąlygos bei tvarka.

65. Duomenų gavėjas Registro duomenis (taip pat ir pakartotinai) gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys naudojami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

66. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo tokiu pačiu būdu, kaip gautas prašymas, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

67. Registro duomenys teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už naudojimąsi Registro duomenimis dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neatlygintinai Registro duomenis Registro tvarkytojas teikia Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais.

68. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektą ir tikslus, Registro tvarkytoją, Registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus ir Registro duomenų gavėjus.

69. Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus fizinio asmens duomenis, į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

70. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

71. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų ir susijusių registrų duomenis.

72. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

73. Registro tvarkytojas Registro duomenų saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

74. Registro valdytojo ir tvarkytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti Registro duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

75. Registro valdytojo ir tvarkytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pažeidę teisės aktus, reglamentuojančius Registro tvarkymą, atsako Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ar Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

76. Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

77. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas) ir lėšų, gautų už Registro tvarkytojo teikiamas paslaugas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

78. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

79. Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

–––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

Nr. 572, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3061 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000572

Nr. 506, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08260

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 888, 2003-07-08, Žin., 2003, Nr. 69-3129 (2003-07-10), i. k. 1031100NUTA00000888

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1292, 2011-11-09, Žin., 2011, Nr. 135-6411 (2011-11-12), i. k. 1111100NUTA00001292

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 572, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3061 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000572

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 506, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08260

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo