Suvestinė redakcija nuo 2012-07-01 iki 2015-05-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 26-924, i. k. 1021100NUTA00000314

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-01:

Nr. 572, 2012-05-23, Žin. 2012, Nr. 61-3061 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000572

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 5 d. Nr. 314

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (Žin., 1999, Nr. 101-2897; 2012, Nr. 6-182) 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 572 redakcija)

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto arešto aktų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Turto arešto aktų registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektus, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų ir registro informacijos saugą, teikimą ir perdavimą užsienio valstybėms, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 3 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro objektai yra teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant.

Nurodytų institucijų, pareigūnų priimti turto arešto aktai neregistruojami, kai areštuotas kilnojamasis turtas (produktai, kiti greitai gendantys daiktai, gyvūnai) įstatymų nustatyta tvarka paimamas ir nedelsiant perduodamas realizuoti, taip pat kai areštuojami mažaverčiai asmeniniams ir namų ūkio poreikiams naudojami daiktai, kai yra suėjęs arešto terminas.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie registro objektus.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

6. Registro duomenų teikėjai yra teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnai, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai (toliau – turto arešto aktą priėmusios institucijos arba pareigūnai), turintys teisę areštuoti turtą ar vykdyti sprendimus areštuoti turtą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

7. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme (Žin., 1999, Nr. 101-2897; 2012, Nr. 6-182), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739) ir kituose teisės aktuose.

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

9. Nuostatuose vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes.

 

ii. registrO VALDYTOJO IR registro TVARKYTOJO FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

 

10. Registro valdytoja yra Teisingumo ministerija (toliau – registro valdytojas).

11. Registro tvarkytoja yra Centrinė hipotekos įstaiga (toliau – registro tvarkytojas).

12. Registro valdytojas metodiškai vadovauja registro tvarkytojui ir koordinuoja registro funkcionavimą.

13. Registro valdytojas privalo:

13.1. koordinuoti registro tvarkytojo ir techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų teikėjo darbą, nustatyta tvarka atlikti jų veiklos priežiūrą;

13.2. prižiūrėti, kaip laikomasi registro duomenų ir registro informacijos saugos reikalavimų;

13.3. planuoti metinį registro biudžetą, kontroliuoti, kaip jis vykdomas;

13.4. nagrinėti registro tvarkytojo pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir priimti dėl jų sprendimus;

13.5. teikti informaciją apie registro veiklą;

13.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

13.7. atlikti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus.

14. Registro valdytojas turi teisę:

14.1. rengti ir priimti teisės aktus dėl registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymo, registro duomenų ir registro informacijos saugos, duomenų teikimo formų ir apimties nustatymo;

14.2. spręsti registro plėtros klausimus;

14.3. kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

15. Registro tvarkytojas registruoja registro objektus, tvarko registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir atsako už registro duomenų ir registro informacijos saugą.

16. Registro tvarkytojas privalo:

16.1. nustatyti registro veiklos organizavimo principus ir tvarką;

16.2. užtikrinti, kad registras veiktų nepertraukiamai;

16.3. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

16.4. užtikrinti registro techninės ir programinės įrangos, registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

16.5. užtikrinti, kad registro duomenys ir registro informacija atitiktų registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

16.6. sudaryti duomenų teikimo iš registro ir duomenų teikimo registrui sutartis;

16.7. tvarkyti registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

16.8. tvarkyti registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

16.9. skirti registro duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad registrui pateikti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

16.10. teikti metodinę ir informacinę pagalbą registro duomenų teikėjams ir gavėjams duomenų teikimo ir gavimo klausimais;

16.11. nustatyti ryšius su susijusiais registrais, perduoti registro duomenis susijusiems registrams;

16.12. užtikrinti, kad duomenims įrašyti į registrą būtų naudojami nuolat atnaujinami susijusių registrų duomenys;

16.13. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys ir registro informacija būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti Nuostatų nustatyta tvarka;

16.14. užtikrinti, kad registro duomenų gavėjams, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, būtų pranešta apie ištaisytus netikslumus;

16.15. atlikti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus.

17. Registro tvarkytojas:

17.1. turi teisę reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

17.2. turi teisę teikti informaciją apie registro veiklą ir registro statistikos duomenis;

17.3. turi teisę rengti ir įgyvendinti registrų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

17.4. turi kitų Nuostatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

18. Registro valdytojas yra asmens duomenų valdytojas; registro tvarkytojas yra asmens duomenų tvarkytojas.

 

iii. Registro duomenys ir Registro informacija

 

19. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie turto arešto aktus:

19.1. gauto dokumento registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas, dokumento registracijos numeris;

19.2. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas, buveinė), pareigūnas (vardas, pavardė);

19.3. turto arešto akto priėmimo vieta, data ir laikas;

19.4. turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data, laikas;

19.5. turto arešto akto identifikavimo kodas;

19.6. asmuo, kurio turtas areštuojamas (skolininkas, asmuo, kurio (galimai) prievolei užtikrinti areštuojamas turtas) (fizinio asmens kodas, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

19.7. asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), išskyrus atvejus, kai kreditorius nežinomas (fizinio asmens kodas, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

19.8. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), buvimo vieta, trumpas aprašymas, kiti turtą identifikuojantys duomenys;

19.9. areštuoto turto savininkas (bendraturčiai) (fizinio asmens kodas, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

19.10. turto arešto pagrindai;

19.11. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

19.12. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

19.13. kalendorine data nurodytas turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

19.14. kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi;

19.15. areštuoto turto saugotojas ar administratorius (fizinio asmens kodas, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

19.16. turto arešto akto tekstas ar skaitmeninė kopija, jeigu pateikiama;

19.17. registro duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas).

20. Duomenims tvarkyti ir registro objektams įregistruoti (išregistruoti) naudojami šie klasifikatoriai:

20.1. turto arešto būdų;

20.2. siunčiamų pranešimų rūšių;

20.3. gautų dokumentų rūšių;

20.4. areštuojančių institucijų;

20.5. areštuoto turto rūšių;

20.6. areštuoto nekilnojamojo turto tipų;

20.7. valiutų;

20.8. valstybių;

20.9. savivaldybių;

20.10. turto arešto aktų išregistravimo priežasčių.

 

iv. registro Objektų registravimas

 

21. Turto arešto aktą priėmusi institucija ar pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo (jeigu sprendimas vykdomas tik įsiteisėjęs, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo) elektroniniu būdu pateikia Nuostatų 19.2, 19.3 ir 19.6–19.17 punktuose nurodytus duomenis registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų ir registro valdytojo nustatyta tvarka.

22. Registro duomenų teikėjai atsako už registrui teikiamų duomenų tikslumą ir teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, juos nedelsdami ištaiso ir pateikia ištaisytus duomenis registro tvarkytojui.

23. Registre registruojami tik Lietuvos Respublikos institucijų ir pareigūnų priimti turto arešto aktai.

24. Visi dokumentai ir duomenys registro tvarkytojui pateikiami lietuvių kalba.

25. Gavus turto arešto akto duomenis, jie įrašomi į registrą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo duomenų gavimo Centrinėje hipotekos įstaigoje, išskyrus tuos atvejus, kai pateiktuose duomenyse nustatomi trūkumai ar turto arešto aktą atsisakoma registruoti. Įrašant duomenis į registrą, dokumento, kuriuo taikomas, keičiamas ar naikinamas turto areštas, teisėtumas (atitiktis teisės aktų reikalavimams) netikrinamas.

26. Registro tvarkytojas, nustatęs registruoti pateiktų dokumentų arba duomenų netikslumus, privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šių dokumentų arba duomenų gavimo išsiųsti elektroniniu būdu pranešimą apie tai registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Terminas trūkumams pašalinti pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.

27. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti turto arešto aktą ar klaidingus turto arešto akto duomenis, įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis, taip pat išregistruoti turto arešto aktą, jeigu:

27.1. nepateikti Nuostatų 19.6, 19.8, 19.9 ir 19.11 punktuose nurodyti duomenys (išskyrus gyvenamosios vietos ar buveinės adresą) ar pateikti netikslūs duomenys ir registro duomenų teikėjas per Nuostatų 26 punkte nustatytą terminą nepatikslina duomenų;

27.2. turto arešto aktą priėmė (pakeitė) ar procesinį dokumentą dėl turto arešto panaikinimo surašė neįgaliotas asmuo;

27.3. pateiktas dokumentas, keičiantis (papildantis) turto arešto aktą, kuris registre nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas;

27.4. pateiktas dokumentas dėl turto arešto, kuris nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas, panaikinimo;

27.5. tas pats dokumentas pateikiamas pakartotinai;

27.6. pateikti neįsiteisėjusio sprendimo (nutarties) duomenys, išskyrus teisės aktuose nustatytus skubaus sprendimo vykdymo atvejus.

28. Pranešimas apie atsisakymą įregistruoti turto arešto aktą ar klaidingus turto arešto akto duomenis, įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą išsiunčiamas elektroniniu būdu turto arešto aktą (turto arešto akto pakeitimą ar panaikinimą patvirtinantį dokumentą) priėmusiai institucijai ar pareigūnui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto arešto akto (ar jo pakeitimo) duomenų gavimo.

29. Atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

30. Jeigu registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti įregistruoti turto arešto aktą (įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis) ar jį išregistruoti buvo panaikintas išnagrinėjus skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir priimtas sprendimas, įpareigojantis registro tvarkytoją įregistruoti turto arešto aktą (įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis) ar jį išregistruoti, turto arešto aktas turi būti įregistruotas registre, turto arešto akto pakeitimo duomenys įrašyti ar turto arešto aktas išregistruotas iš registro nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo įsiteisėjusio sprendimo, įpareigojančio įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, gavimo.

31. Turto arešto aktas laikomas įregistruotu, kai turto arešto akto duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir suteikiamas registro objekto identifikavimo kodas.

32. Registro objekto identifikavimo kodą sudaro 10 skaitmenų seka, sukurta informacinių technologijų priemonėmis.

33. Registro duomenys keičiami, kai registro tvarkytojui elektroniniu būdu pateikiami dokumento (sprendimo, nutarties, nutarimo, papildomo turto arešto akto ar kito), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotas turto arešto aktas ar panaikintas dalies areštuoto turto areštas, duomenys arba gautas turto registro tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą.

34. Turto arešto aktas iš registro išregistruojamas:

34.1. remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;

34.2. remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

34.3. remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalyje nurodytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą;

34.4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais;

34.5. pasibaigus turto arešto terminui.

35. Turto arešto aktai išregistruojami ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančių duomenų gavimo Centrinėje hipotekos įstaigoje.

36. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną suėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, išskyrus atvejus, kai antstolis nepraleidęs šio 14 dienų termino pateikia registrui turto aprašą ar kitą dokumentą, kuriuo patikslinami areštuoto turto duomenys.

37. Pasibaigus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) 151 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka paskirto laikino nuosavybės teisės apribojimo terminui, turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną.

38. Pateikiant įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis ar turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodomas keičiamo ar išregistruojamo turto arešto akto identifikavimo kodas registre. Jeigu keičiamas turto arešto aktas registrui nebuvo pateiktas ir yra neregistruotas, duomenys apie turto arešto akto pakeitimą įrašomi, jeigu šis turto arešto aktas pateiktas kartu su turto arešto akto pakeitimu.

39. Turto arešto aktas išregistruojamas iš registro su visais įrašytais jo pakeitimais ir papildymais.

40. Įregistravus turto arešto aktą, įrašius turto arešto akto pakeitimo duomenis ar išregistravus turto arešto aktą, pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą, turto arešto akto pakeitimo duomenų įrašymą ar turto arešto akto išregistravimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu išsiunčiamas turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą jį panaikinti priėmusiai institucijai (pareigūnui).

41. Registro duomenys apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus (turto sujungimą, padalijimą ar kitus duomenis) pagal turto registro tvarkytojo pranešimą registre pakeičiami per 24 valandas nuo pranešimo gavimo. Apie registro duomenų pakeitimą per vieną darbo dieną nuo pakeitimo duomenų įrašymo elektroniniu būdu pranešama turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui.

42. Tais atvejais, kai turto arešto akto panaikinimą patvirtinantis dokumentas apskundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ar turto arešto aktas išregistruojamas per klaidą, registro duomenų teikėjo rašytiniu prašymu registro tvarkytojas duomenis iš registro duomenų bazės archyvo grąžina į aktualią registro duomenų bazės dalį ir praneša apie tai atitinkamam turto registrui.

43. Išregistruotų turto arešto aktų duomenys ir skaitmeninės dokumentų kopijos saugomi duomenų bazės archyve. Duomenys ir dokumentai apie išregistruotus turto arešto aktus duomenų bazės archyve saugomi 10 metų nuo turto arešto akto išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, registro duomenys ir dokumentai sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

44. Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, susipažinęs su registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui.

45. Turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas, pastebėję, kad registre nurodyti neteisingi, neišsamūs ar nereikalingi duomenys, turi teisę reikalauti, kad neteisingi duomenys būtų ištaisyti, neišsamūs – papildyti, o nereikalingi – pašalinti. Gavęs šį reikalavimą ir įsitikinęs jo pagrįstumu, registro tvarkytojas Nuostatų nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir pranešti apie tai turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateiktas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

46. Jeigu nustatoma, kad į registro duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl registro tvarkytojo kaltės, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios aplinkybės paaiškėjimo netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai pranešti apie tai visiems registro duomenų gavėjams, kuriems buvo perduoti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys.

47. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktų registrui dokumentų duomenis.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

48. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

48.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 19.2, 19.6, 19.7, 19.9, 19.15 ir 19.17 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

48.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 19.2, 19.6, 19.7, 19.9, 19.15 ir 19.17 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

48.3. Nekilnojamojo turto registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.4. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.6. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.7. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.8. Lietuvos Respublikos patentų registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.9. Lietuvos Respublikos dizaino registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.10. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.11. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.12. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.13. Ginklų registro – Nuostatų 19.8 punkte nurodytiems duomenims įrašyti;

48.14. Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 19.2, 19.6, 19.7, 19.9, 19.15 ir 19.17 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

48.15. Užsieniečių registro – Nuostatų 19.6, 19.7, 19.9 ir 19.15 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti.

49. Registro tvarkytojas duomenis apie turto arešto akto įregistravimą, turto arešto akto pakeitimo duomenų įrašymą ar turto arešto akto išregistravimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo, turto arešto akto pakeitimo duomenų įrašymo ar turto arešto akto išregistravimo perduoda atitinkamam turto registrui (Nekilnojamojo turto registrui ar kilnojamojo turto registrams) keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka.

50. Tais atvejais, kai areštavus juridinio asmens turtą skiriamas turto administratorius, registro tvarkytojas apie turto administravimo nustatymą (administravimo panaikinimą) per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo praneša Juridinių asmenų registrui keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka.

51. Nuostatų 48.3–48.13 punktuose nurodyti registrai ir institucijos, registruojančios atitinkamus turto objektus, duomenis apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus perduoda registro tvarkytojui nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo areštuoto turto duomenų pasikeitimo.

52. Sąveika su kiekvienu registru ir valstybės informacine sistema detalizuojama duomenų teikimo (keitimosi) sutartimi.

53. Jeigu nustatoma, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba nustatomi kiti iš susijusio registro gautų duomenų netikslumai, susijusio registro tvarkytojui nedelsiant pranešama apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam turi būti nedelsiant perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir aplinkybių paaiškinimai.

54. Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, registro tvarkytojas šį terminą pratęsia iki 30 dienų. Registro tvarkytojas, ištaisęs registro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdamas praneša susijusio registro tvarkytojui ir registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ IR REGISTRO INFORMACIJOS TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

55. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši ir, atsižvelgiant į registro steigimo tikslus, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Fizinių asmenų asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir gavėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

56. Registro duomenys teikiami:

56.1. teikiant registro pranešimus apie turto arešto aktų įregistravimą, turto arešto aktų pakeitimo duomenų įrašymą, turto arešto aktų išregistravimą;

56.2. teikiant registro išrašus;

56.3. teikiant užsakomuosius registro duomenų rinkinius (suvestines).

57. Registro pranešimai, išrašai ir užsakomieji registro duomenų rinkiniai (suvestinės) gali būti teikiami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų teikimo tvarką detalizuoja ir teikiamų registro duomenų apimtį nustato registro valdytojas.

58. Registro išrašai gali būti pateikti pagal:

58.1. turto arešto akto identifikavimo kodą;

58.2. asmens, kurio turtas areštuojamas (skolininko, asmens, kurio (galimai) prievolei užtikrinti areštuojamas turtas), ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio (juridinio) asmens kodą;

58.3. areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre.

59. Asmenys prašymus dėl registro duomenų gavimo gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (vardai), pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, duomenų naudojimo tikslas, apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 58 punkte. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai).

60. Registro duomenys raštu turi būti pateikti (išsiųsti paštu, elektroniniu būdu, perduoti kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo registro tvarkytojui. Registro tvarkytojo kompiuterio ekrane registro duomenys gali būti peržiūrėti nedelsiant.

61. Pagal registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjų sutartis, kuriose nurodytas duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį, norėdamas gauti registre atliktų paieškų išklotinę, registro tvarkytojui turi pateikti rašytinį prašymą ir sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą.

62. Registro duomenys ir registro informacija, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems registro duomenis ir registro informaciją, teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjo.

63. Fizinis asmuo, norintis susipažinti su registre tvarkomais jo asmens duomenimis, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pageidaujančio gauti duomenis, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 58 punkte, duomenų gavimo būdas. Prašymą asmuo gali pateikti ir elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Neatlygintinai tokius duomenis registro tvarkytojas fiziniam asmeniui teikia kartą per kalendorinius metus.

64. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registre tvarkomais jo asmens duomenimis, informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, registro tvarkytojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Suvestinė teikiama už paskutinių vienų metų laikotarpį. Kartą per kalendorinius metus tokia suvestinė teikiama neatlygintinai.

65. Registro duomenys teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už naudojimąsi registro duomenimis dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neatlygintinai registro duomenis registro tvarkytojas teikia Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais.

66. Registro tvarkytojo interneto tinklalapyje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus ir registro duomenų gavėjus.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

67. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

68. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ IR REGISTRO INFORMACIJOS SAUGA

 

69. Už registro duomenų ir registro informacijos saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

70. Registro duomenų saugą reglamentuoja registro valdytojo tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, reikalavimų.

71. Registro tvarkytojas saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

72. Darbuotojai, tvarkantys duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, privalo įsipareigoti saugoti duomenų ir informacijos paslaptį. Įsipareigojimas saugoti paslaptį galioja ir nutraukus su duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą.

73. Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

74. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, taip pat lėšų, gautų už registro duomenų ir informacijos teikimą.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

75. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

76. Reorganizuojamo ar likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

Nr. 572, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3061 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000572

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 888, 2003-07-08, Žin., 2003, Nr. 69-3129 (2003-07-10), i. k. 1031100NUTA00000888

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1292, 2011-11-09, Žin., 2011, Nr. 135-6411 (2011-11-12), i. k. 1111100NUTA00001292

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 572, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3061 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000572

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo