Suvestinė redakcija nuo 2007-06-22 iki 2011-11-12

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 26-924, i. k. 1021100NUTA00000314

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 5 d. Nr. 314

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (Žin., 1999, Nr. 101-2897) 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 644 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 47-1360).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 578

redakcija)

 

turto arešto aktų registro nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Turto arešto aktų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reguliuoja Turto arešto aktų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, funkcijas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų saugą, registro duomenų teikimą, registro duomenų perdavimą užsienio valstybėms, registro finansavimą, registro likvidavimą ir reorganizavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti šių Nuostatų 3 punkte nustatytus objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims šiuose Nuostatuose nustatytus duomenis ir dokumentus.

3. Registro objektai yra teismų, teisėjų, antstolių, prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) ir kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant. Nurodytų institucijų (pareigūnų) priimti turto arešto aktai neregistruojami, jeigu areštuotas kilnojamasis turtas (produktai, kiti greitai gendantys daiktai, gyvūnai) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paimamas ir nedelsiant perduodamas realizuoti, taip pat jeigu areštuojami mažaverčiai asmeniniams ir namų ūkio poreikiams naudojami daiktai.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie registro objektus.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

6. Registro duomenų teikėjai yra teismai, teisėjai, antstoliai, prokurorai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareigūnai, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai (toliau vadinama – turto arešto aktą priėmusios institucijos arba pareigūnai), turintys teisę areštuoti turtą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu (Žin., 1999, Nr. 101-2897), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės registrų veiklą. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. RegistrO tvarkymo įstaigos

 

8. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija (toliau vadinama – vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga).

Registro tvarkymo įstaigos – hipotekos skyriai prie apylinkių teismų (toliau vadinama – hipotekos skyriai) ir Centrinė hipotekos įstaiga.

Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra asmens duomenų valdytoja, o registro tvarkymo įstaigos yra asmens duomenų tvarkytojos.

9. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga:

9.1. koordinuoja registro tvarkymo įstaigų veiklą, metodiškai joms vadovauja ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šios veiklos priežiūrą;

9.2. rengia ir priima teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga, tvirtina registro išduodamų pažymėjimų formas;

9.3. organizuoja ir koordinuoja lėšų paskirstymą registro kompiuterinei, programinei, komunikacinei, biuro įrangai įsigyti, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus, sprendžia registro modernizavimo ir plėtojimo klausimus;

9.4. vykdo registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

9.5. planuoja metinį ir perspektyvinį registro biudžetus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

9.6. teikia informaciją apie registro veiklą;

9.7. nagrinėja registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrina;

9.8. organizuoja ir koordinuoja registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus;

9.9. užtikrina, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais;

9.10. atlieka kitas šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytas funkcijas ir veiksmus.

10. Centrinė hipotekos įstaiga atlieka šias funkcijas:

10.1. priima faksu (tik specialiąja linija) siunčiamų turto arešto aktų elektronines kopijas arba padaro paštu arba asmeniškai gautų turto arešto aktų elektronines kopijas, įrašo į duomenų bazę šių Nuostatų 14.1, 14.2, 14.10 ir 14.11 punktuose nurodytus duomenis (toliau vadinama – minimalūs turto arešto akto duomenys) ir duomenų perdavimo tinklais paskirsto turto arešto aktus hipotekos skyriams įregistruoti;

10.2. priima elektroniniu būdu siunčiamus turto arešto aktų duomenis ir duomenų perdavimo tinklais paskirsto turto arešto aktus hipotekos skyriams įregistruoti;

10.3. kaupia ir tvarko turto arešto aktų elektronines kopijas ir hipotekos skyrių įregistruotus turto arešto aktų duomenis, juos atnaujina ir saugo;

10.4. teikia duomenis apie įregistruotus turto arešto aktus Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;

10.5. užtikrina registro duomenų saugą ir perdavimą duomenų perdavimo tinklais, teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro duomenų saugos tobulinimo;

10.6. atlieka registro priežiūros darbus;

10.7. nustato ryšius su kitais registrais, perduoda registro duomenis kitiems registrams, priima kitų registrų duomenis;

10.8. tvarko registro duomenų bazės archyvą;

10.9. teikia registro statistikos duomenis;

10.10. rengia registro duomenų teikėjams ir registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokomuosius ir pažintinius kursus turto arešto aktų registravimo ir duomenų teikimo klausimais;

10.11. atlieka kitas šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas funkcijas.

11. Hipotekos skyriai atlieka šias funkcijas:

11.1. registruoja turto arešto aktus registre, įrašydami turto arešto aktų duomenis (išskyrus minimalius turto arešto akto duomenis) į registro duomenų bazę;

11.2. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo ir šių Nuostatų nustatyta tvarka taiso registro duomenų klaidas ir faksu arba elektroniniu būdu praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

11.3. išduoda pažymėjimus apie turto arešto akto įregistravimą ir išregistravimą;

11.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims;

11.5. atlieka kitas šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas funkcijas.

12. Registro tvarkymo įstaigos, įgyvendindamos joms priskirtas funkcijas pagal savo kompetenciją, turi užtikrinti, kad:

12.1. registras veiktų nepertraukiamai;

12.2. registro duomenys atitiktų registro tvarkymo įstaigoms pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

12.3. registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

12.4. klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys arba registro duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;

12.5. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

12.6. būtų laikomasi jų tvarkomo registro duomenų saugos reikalavimų;

12.7. registras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

13. Registro tvarkymo įstaigos, vykdydamos joms priskirtas funkcijas, pagal savo kompetenciją turi teisę:

13.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

13.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu registro tvarkymo įstaiga nustato, kad registrui pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

13.3. atlikti kitus šiuose Nuostatuose nustatytus veiksmus.

 

III. Registro duomenys

 

14. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie turto arešto aktus:

14.1. turto arešto akto unikalus numeris registre;

14.2. asmens, kurio turtas areštuojamas, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

14.3. asmens, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditoriaus), išskyrus atvejus, kai kreditorius nežinomas, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

14.4. areštuoto turto – turto pavadinimas, kodas (jeigu turtas registruojamas turto registre), buvimo vieta, trumpas aprašymas, kiti turtą identifikuojantys duomenys;

14.5. areštuoto turto savininko (bendraturčių) – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

14.6. turto arešto pagrindai;

14.7. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys), mastas, taip pat kalendorine data nurodytas turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

14.8. kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi;

14.9. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

14.10. turto arešto akto priėmimo laikas ir vieta;

14.11. turto arešto aktą priėmusios institucijos (pavadinimas, buveinė) arba pareigūno (vardas, pavardė);

14.12. turto arešto akto gavimo registre data ir laikas;

14.13. turto arešto akto (pakeitimo) įregistravimo (išregistravimo) registre data ir laikas;

14.14. turto arešto aktui suteikta būsena;

14.15. turto arešto akto elektroninė kopija.

15. Turto arešto akto unikalus numeris, kuris suteikiamas įregistruojant šį aktą registre, turi 10 ženklų. Pirmasis ir antrasis ženklai nurodo turto arešto aktą įregistravusią registro tvarkymo įstaigą, trečiasis ir ketvirtasis – turto arešto akto įregistravimo metus (du paskutiniai metų skaičiai), kiti ženklai – turto arešto akto eilės numerį registre.

16. Asmenims ir areštuotam turtui identifikuoti turto arešto aktuose, turto aprašuose ir registre, be kitų duomenų, naudojami asmenis ir turtą registruojančių registrų suteikti identifikavimo kodai. Šio registro naudojami duomenų klasifikatoriai, skirti registro objektui klasifikuoti, yra:

16.1. registro tvarkymo įstaigų;

16.2. turto arešto aktų būsenų („Laikinas“ ar „Baigtinis“);

16.3. turto arešto akto duomenų pakeitimo priežasčių;

16.4. turto arešto akto išregistravimo priežasčių.

17. Siekdama identifikuoti registruose neregistruojamus turto objektus, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nustato šių objektų aprašymo reikalavimus.

Asmenims, kurių registravimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neprivalomas, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka priskiriami laikini identifikavimo kodai, naudojami nurodytiesiems asmenims identifikuoti šiame registre.

 

IV. registro objektų registravimas

 

18. Duomenys apie turto arešto aktą į registrą įrašomi iš duomenų teikėjų Centrinei hipotekos įstaigai pateiktų turto arešto aktų ir turto aprašų.

Duomenų teikėjai atsako už registrui teikiamų duomenų tikslumą ir teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys yra klaidingi ar neišsamūs, juos ištaiso ir pateikia ištaisytus duomenis Centrinei hipotekos įstaigai.

Turto arešto aktą registruoti pateikia turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas faksu (tik specialiąja linija), elektroniniu būdu, paštu arba asmeniškai.

19. Centrinėje hipotekos įstaigoje priimama faksu (tik specialiąja linija) siunčiamo turto arešto akto elektroninė kopija arba padaroma paštu ar asmeniškai gauto turto arešto akto elektroninė kopija, kuri išsaugoma registro duomenų bazėje.

20. Gautas turto arešto aktas registruojamas gaunamų dokumentų elektroniniame žurnale (toliau vadinama – elektroninis žurnalas). Elektroniniame žurnale nurodomi šie duomenys:

20.1. turto arešto akto gavimo data;

20.2. elektroninio žurnalo eilės numeris;

20.3. turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas.

21. Centrinė hipotekos įstaiga, pastebėjusi, kad turto arešto akte nenurodyti Lietuvos Respublikos turto arešto aktų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5, 6, 9 punktuose nustatyti duomenys ar nurodyti netiksliai, nedelsdama informuoja apie tai turto arešto aktą priėmusią instituciją ar pareigūną.

22. Centrinė hipotekos įstaiga įrašo į registro duomenų bazę minimalius turto arešto akto duomenis. Šie duomenys, sujungti su registro duomenų bazėje išsaugota turto arešto akto elektronine kopija, perduodami duomenų perdavimo tinklais hipotekos skyriams įregistruoti.

23. Hipotekos skyrius iš elektroninės turto arešto kopijos įrašo turto arešto akto duomenis ir įregistruoja turto arešto aktą duomenų bazėje nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas, išskyrus tuos atvejus, kai hipotekos teisėjo nutartimi įregistruoti aktą atsisakoma.

24. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnyje nurodytais atvejais turto arešto aktas registruojamas laikinai, nenurodant šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytų išsamių duomenų apie visą ar dalį areštuojamo turto. Hipotekos skyrius laikinai įregistruotam turto arešto aktui suteikia būseną „Laikinas“.

25. Atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą pagrindus ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnis. Nutartį dėl atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą priima hipotekos teisėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Jeigu hipotekos teisėjo nutartis dėl atsisakymo įregistruoti turto arešto aktą buvo panaikinta apeliacine ar kasacine tvarka ir priimtas teismo sprendimas, įpareigojantis registro tvarkymo įstaigą įregistruoti turto arešto aktą, turto arešto aktas turi būti įregistruotas registre nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas po įsiteisėjusio teismo sprendimo, įpareigojančio įregistruoti turto arešto aktą, gavimo.

27. Turto arešto aktas laikomas įregistruotu, kai registravimo duomenys įrašomi duomenų bazėje ir registro objektui suteikiamas unikalus numeris. Įregistravus turto arešto aktą registro duomenų bazėje, hipotekos skyriuje spausdinamas ir pasirašomas pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą, kuriame nurodoma dokumento įregistravimo būsena registre: „Laikinas“ ar „Baigtinis“.

28. Hipotekos skyrius per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto įregistravimo dienos išsiunčia šių Nuostatų 27 punkte nurodytą pažymėjimą turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui. Tais atvejais, kai turtas areštuotas teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi), nurodytasis pažymėjimas per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto įregistravimo dienos taip pat išsiunčiamas asmeniui, kurio turtas areštuotas.

29. Registro duomenys keičiami, kai Centrinei hipotekos įstaigai faksu (tik specialiąja linija), elektroniniu būdu, paštu ar asmeniškai pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ar turto aprašas), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotasis turto arešto aktas ar panaikintas dalies areštuoto turto areštas. Centrinė hipotekos įstaiga, susiejusi turto arešto akto pakeitimą su keičiamu turto arešto aktu, duomenų perdavimo tinklais perduoda juos hipotekos skyriui pakeitimui įregistruoti.

Pateikiant registruoti turto arešto akto pakeitimus ar turto arešto panaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus, turi būti nurodomas keičiamo ar išregistruojamo turto arešto akto unikalus numeris registre.

30. Turto arešto aktų pakeitimai registruojami ta pačia tvarka ir terminais, kurie nustatyti turto arešto aktų įregistravimui.

31. Turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas remiantis:

31.1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčio teisę panaikinti turto arešto aktą, sprendimu;

31.2. turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) aktu, jeigu turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Minėti dokumentai, duomenys Centrinei hipotekos įstaigai teikiami faksu (tik specialiąja linija), elektroniniu būdu, paštu arba asmeniškai.

32. Pateikiant registruoti turto arešto akto pakeitimus ar turto arešto panaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus, turi būti nurodomas keičiamo ar išregistruojamo turto arešto akto unikalus numeris registre.

33. Turto arešto aktus išregistruoja hipotekos skyriai. Centrinėje hipotekos įstaigoje išsaugoma faksu gauto turto arešto panaikinimo faktą patvirtinančio dokumento elektroninė kopija arba padaroma paštu ar asmeniškai gauto dokumento elektroninė kopija, ir gautas dokumentas registruojamas elektroniniame žurnale. Elektroninė kopija susiejama su įregistruotu turto arešto aktu (pagrindiniu dokumentu), minimalūs turto arešto panaikinimo faktą patvirtinančio dokumento duomenys įrašomi į duomenų bazę ir perduodami hipotekos skyriams. Hipotekos skyriai išregistruoja iš registro turto arešto aktą su visais įregistruotais pakeitimais ir papildymais. Turto arešto aktai išregistruojami ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo arešto panaikinimo faktą patvirtinančių dokumentų gavimo. Išregistravus turto arešto aktą, hipotekos skyriuje spausdinamas ir pasirašomas turto arešto akto išregistravimo pažymėjimas.

34. Išregistravus turto arešto aktą, turto arešto akto duomenys iš registro duomenų bazės iš karto perkeliami į duomenų bazės archyvą, suteikiant būseną „Archyvinis“.

35. Pažymėjimas apie turto arešto akto (ar jo pakeitimo) įregistravimą ar išregistravimą per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto duomenų pakeitimo įregistravimo ar turto arešto akto išregistravimo dienos išsiunčiamas turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui.

36. Registro duomenis apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus (identifikavimo kodo pakeitimą, turto sujungimą, padalijimą ar kitus duomenis) pagal turto registro tvarkymo įstaigos pranešimą registre pakeičia registro tvarkymo įstaigos per 24 valandas nuo pranešimo gavimo. Apie registro duomenų pakeitimą per 3 darbo dienas nuo pakeitimo įregistravimo dienos informuojama turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas.

37. Nustatęs, kad registravimui pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, hipotekos skyrius privalo nedelsdamas raštu informuoti apie tai turto arešto aktą priėmusią instituciją arba pareigūną, kad būtų ištaisyta klaida, ir apie tai pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.

Duomenų teikėjui pateikus dokumentus, kuriuose ištaisyta klaida, Centrinė hipotekos įstaiga įrašo į duomenų bazę minimalius turto arešto akto duomenis, susieja gautą dokumentą su turto arešto aktu ir perduoda hipotekos skyriui, kad šis ištaisytų turto arešto akto duomenis. Klaida registre ištaisoma per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo registro tvarkymo įstaigoje dienos.

Registro tvarkymo įstaigos per 3 darbo dienas nuo klaidos ištaisymo dienos apie tai informuoja turto arešto aktą priėmusią instituciją arba pareigūną ir asmenis, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys, išsiųsdamos jiems turto arešto akto (ar jo pakeitimo) įregistravimo pažymėjimą.

38. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad į registro duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės, ji privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

39. Turto arešto aktą priėmusi institucija arba pareigūnas, pastebėję, kad registre nurodyti klaidingi, neišsamūs ar nereikalingi duomenys, turi teisę reikalauti, kad klaidingi duomenys būtų ištaisyti, neišsamūs – papildyti, o nereikalingi – pašalinti. Gavusi šį reikalavimą ir įsitikinusi jo pagrįstumu, registro tvarkymo įstaiga šių Nuostatų nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir raštu informuoti apie tai turto arešto aktą priėmusią instituciją arba pareigūną. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateiktas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.

40. Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, susipažinęs su registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Registro tvarkymo įstaigos privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos nurodytus netikslumus ištaisyti ir informuoti reikalavusį to asmenį arba pateikti motyvuotą atsisakymą keisti duomenis.

41. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

42. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktuosius registravimo dokumentuose.

 

V. Sąveika su kitais registrais

 

43. Tvarkant registro objektų duomenis naudojami kitų registrų duomenys:

43.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims, nurodytiems šių Nuostatų 14.2, 14.3, 14.5, 14.9 ir 14.11 punktuose, patikrinti;

43.2. Juridinių asmenų registro – juridinių asmenų duomenims, nurodytiems šių Nuostatų 14.2, 14.3, 14.5, 14.9 ir 14.11 punktuose, patikrinti;

43.3. Nekilnojamojo turto registro – areštuoto nekilnojamojo turto duomenims, nurodytiems šių Nuostatų 14.4 punkte, patikrinti;

43.4. kilnojamojo turto registrų – areštuoto kilnojamojo turto, registruojamo kilnojamojo turto registrų duomenims, nurodytiems šių Nuostatų 14.4 punkte, patikrinti.

44. Tais atvejais, kai areštuojamas registre įregistruotas turtas, Centrinė hipotekos įstaiga apie teisės į registre įregistruotą turtą apribojimą per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo momento išsiunčia pranešimą atitinkamam turto registrui (Nekilnojamojo turto registrui ar kilnojamojo turto registrams) keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka. Duomenys atitinkamam turto registrui per 8 darbo valandas taip pat išsiunčiami, jeigu įregistruojamas turto arešto akto pakeitimas arba turto arešto aktas išregistruojamas.

45. Tais atvejais, kai areštavus juridinio asmens turtą skiriamas turto administratorius, registro duomenų bazės tvarkytojas apie turto administravimo įsteigimą (administravimo panaikinimą) per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo informuoja Juridinių asmenų registrą keitimosi duomenimis sutartyje nustatyta tvarka.

46. Sąveika su kiekvienu registru nustatoma duomenų teikimo (keitimosi) sutartyje.

47. Jeigu nustatoma, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba nustatomi kiti iš susijusio registro gautų duomenų netikslumai, susijusio registro tvarkymo įstaiga nedelsiant informuojama apie pastebėtus jos pateiktų duomenų netikslumus, jai turi būti nedelsiant perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir aplinkybių paaiškinimai.

48. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 30 dienų. Registro tvarkymo įstaiga, ištaisiusi registro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdama informuoja susijusio registro tvarkymo įstaigą ir registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

 

VI. Registro duomenų teikimas ir naudojimas

 

49. Registro duomenys teikiami:

49.1. perduodant elektroniniu būdu;

49.2. išduodant pažymėjimus apie turto arešto akto (ar jo pakeitimo) įregistravimą ar išregistravimą (toliau vadinama – pažymėjimai);

49.3. teikiant registro išrašus:

49.3.1. registro išsamią informaciją, kurią sudaro visi aktualūs registro objekto duomenys;

49.3.2. registro išsamią informaciją, integruotą su Lietuvos Respublikos hipotekos registro dokumentų santrauka, kurią sudaro visi aktualūs šio registro duomenys ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektą identifikuojantys duomenys;

49.3.3. registro dokumentų santrauką, kurią sudaro registro objektą identifikuojantys duomenys;

49.3.4. registro dokumentų santrauką, integruotą su Lietuvos Respublikos hipotekos registro dokumentų santrauka, kurią sudaro šio registro objektą ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektą identifikuojantys duomenys;

49.3.5. registro trumpą žinutę apie daikto (turtinės teisės) areštą ir įkeitimą, kuria patvirtinama arba paneigiama, kad šiame registre ir Lietuvos Respublikos hipotekos registre yra duomenų apie daikto (turtinės teisės) areštą ir įkeitimą; registro trumpą žinutę pagal fizinio (juridinio) asmens kodą, kuria patvirtinama arba paneigiama, kad šiame registre ir Lietuvos Respublikos hipotekos registre yra duomenų apie nurodyto asmens turto areštą ir įkeitimą;

49.4. teikiant užsakomosios informacijos rinkinius (suvestines);

49.5. peržiūrint duomenis kompiuterio ekrane.

Registro išrašai gali būti teikiami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis. Konkreti registro duomenų teikimo forma nustatoma vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos tvirtinamose Registro objektų registravimo taisyklėse.

50. Šių Nuostatų 49.2 punkte nurodytas pažymėjimas išduodamas turto arešto aktą (ar jo pakeitimą) įregistravus ar išregistravus arba fizinio ar juridinio asmens prašymu. Asmuo, pageidaujantis gauti registro išrašą ar užsakomosios informacijos rinkinį, turi pateikti registro tvarkymo įstaigoms rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, duomenų gavimo tikslas, vienas iš šių Nuostatų 53 punkte nurodytų duomenų. Gautas prašymas registruojamas gaunamų prašymų žurnale, ant prašymo dedamas spaudas, kuriame nurodomas eilės numeris gaunamų prašymų žurnale ir prašymo gavimo data.

Duomenys elektroniniu būdu teikiami pagal Centrinės hipotekos įstaigos sutartis su registro duomenų gavėjais. Sutartyse būtina nurodyti duomenų gavimo tikslą. Duomenys kitais būdais teikiami asmens rašytiniu prašymu šių Nuostatų nustatyta tvarka.

51. Registro išrašas turi būti pateiktas (išsiųstas paštu, elektroniniu būdu, kitomis ryšio priemonėmis arba atiduotas asmeniui) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti registro išrašą gavimo registro tvarkymo įstaigose dienos. Kompiuterio ekrane duomenys peržiūrimi nedelsiant ir neatlygintinai.

52. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pagal duomenų teikimo sutartis arba asmenų rašytinius prašymus. Sutartyje (prašyme) turi būti nurodyti asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

53. Registro duomenys gali būti teikiami pagal:

53.1. turto arešto akto unikalų numerį;

53.2. turto savininko identifikavimo kodą;

53.3. areštuoto turto identifikavimo kodą.

54. Fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais turi teisę gauti registro duomenis nemokamai, registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

55. Registro duomenys yra vieši. Su registro duomenimis šių Nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo.

56. Fizinis asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, turi teisę susipažinti su duomenimis apie save registro tvarkymo įstaigose. Asmuo privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pageidaujančio gauti duomenis, vardas, pavardė, adresas, vienas iš duomenų, nurodytų šių Nuostatų 53 punkte, ir pageidautinas duomenų gavimo būdas. Neatlygintinai tokie duomenys duomenų subjektui teikiami kartą per kalendorinius metus.

Gautas prašymas registruojamas gaunamų prašymų žurnale, ant prašymo dedamas spaudas, kuriame nurodomas eilės numeris gaunamų prašymų žurnale ir prašymo gavimo data. Kompiuterio ekrane duomenis asmuo gali peržiūrėti nedelsdamas, duomenys raštu turi būti pateikti (išsiųsti paštu, elektroniniu būdu, perduoti kitomis ryšio priemonėms arba atiduoti asmeniui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo registro tvarkymo įstaigose dienos.

57. Centrinės hipotekos įstaigos interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkymo įstaigas, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių duomenų ištaisymo ir neišsamių duomenų papildymo tvarką, registro duomenų teikėjus, registro duomenų gavėjus, kokiu būdu pateikiamas registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas, taip pat jų kiekis.

 

VII. Registro duomenų perdavimas į užsienio valstybes

 

58. Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims ir jose įsisteigusių įmonių filialams ir atstovybėms registro duomenys teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos fiziniams, juridiniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams ir atstovybėms.

59. Duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

 

viii. Registro duomenų sauga

 

60. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkymo įstaigos. Konkrečios registro duomenų saugos priemonės nustatomos vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos tvirtinamuose Registro duomenų saugos nuostatuose.

61. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

62. Registro tvarkymo įstaigos pasirenka organizacines ir technines registro duomenų saugos priemones pagal duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Registro duomenys turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kokio nors kito neteisėto tvarkymo.

63. Registro duomenų saugos administracinės, organizacinės, techninės, programinės ir kitokios priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais duomenų saugą. Šias priemones nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

64. Registro duomenų saugos priemonės turi apimti:

64.1. ribojamą duomenų teikėjų ir gavėjų patekimą į registro įstaigos patalpas;

64.2. hierarchinę darbuotojų, tvarkančių registro duomenis, priėjimo prie duomenų sistemą;

64.3. informacinių sistemų ir duomenų bazės kopijų saugyklos įrengimą;

64.4. registro informacinės sistemos veiklos atnaujinimą duomenų pažeidimo arba sunaikinimo atvejais.

65. Duomenų saugos programinės įrangos priemonės turi atitikti šiuos reikalavimus:

65.1. unikaliai identifikuoti kiekvieną duomenų gavėją ir darbuotoją, tvarkantį registro duomenis;

65.2. užtikrinti slaptažodžių sistemą;

65.3. registruoti visus duomenų tvarkymo kompiuterinius veiksmus ir bandymus juos atlikti;

65.4. užtikrinti duomenų nepažeidžiamumą sisteminėmis ir taikomosiomis programinės įrangos priemonėmis.

66. Duomenų saugos techninės priemonės turi užkirsti kelią informacijos nutekėjimui ir iškraipymui kompiuterinėse darbo vietose ir ryšio linijose.

67. Registro tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos įstatymų, šių Nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

 

iX. Registro finansavimas

 

68. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir iš registro tvarkymo įstaigų pajamų, gautų už registro teikiamas paslaugas.

 

 

X. Registro reorganizavimas ir likvidavimas

 

69. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

70. Reorganizuojamo ar likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 888, 2003-07-08, Žin., 2003, Nr. 69-3129 (2003-07-10), i. k. 1031100NUTA00000888

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo