Suvestinė redakcija nuo 2021-11-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 26-924, i. k. 1021100NUTA00000314

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-20:

Nr. 951, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-19, i. k. 2021-23932

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 5 d. Nr. 314

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 3 straipsniu, 7 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. lapkričio 17 d.  nutarimo Nr. 951
redakcija)

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto arešto aktų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Turto arešto aktų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektą, Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą (toliau – Registro duomenys), sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų saugą, jų teikimą ir perdavimą užsienio valstybėms, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – Nuostatų 13 punkte nurodytam Registro objektui registruoti, Registro duomenims rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti, kitiems Registro duomenų tvarkymo veiksmams atlikti.

3. Registras yra valstybės registras, kuriame registruojami įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijų, pareigūnų, teismų priimti turto arešto aktai. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant registruoti Registro objektą, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius bei tikslius duomenis apie Registro objektą.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Nuostatais, Registro tvarkytojo patvirtintomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą, asmens duomenų tvarkymą bei saugą ir Registro duomenų tvarkymą.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. Areštuoto turto bendraturčiai asmenys, kuriems bendrosios nuosavybės teise priklauso areštuotas turtas.

6.2. Areštuoto turto savininkas – asmuo, kuriam asmeninės nuosavybės teise priklauso areštuotas turtas.

6.3. Juridiniai asmenys – Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kitų valstybių juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės.

6.4. Kreditorius – asmuo, kurio reikalavimų įvykdymas užtikrinamas areštuojant skolininkui ar kitam asmeniui priklausantį turtą.

6.5. Skolininkas – asmuo, kurio prievolės ar galimos prievolės įvykdymas užtikrinamas areštuojant jo turtą ir (arba) turtą, kuris nepriklauso jam asmeninės nuosavybės teise.

6.6. Turtas – viešuose registruose registruojamas arba neregistruojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis daiktas, pinigai, vertybiniai popieriai, turtinės teisės arba jų dalys (valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė).

6.7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Civilinio proceso kodekse, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Turto arešto aktų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme.

 

ii SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja, Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Registro valdytojas).

8. Registro tvarkytoja, Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registro tvarkytojas).

9. Registro valdytojas vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

10. Registro tvarkytojas vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

11. Registro tvarkytojas privalo:

11.1. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

11.2. užtikrinti Registro techninės ir programinės įrangos priežiūrą;

11.3. užtikrinti, kad įrašant duomenis į Registrą būtų naudojami nuolat atnaujinami susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys;

11.4. tvarkyti Registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

11.5. tvarkyti Registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

11.6. sudaryti Registro duomenų teikimo ir duomenų teikimo Registrui sutartis;

11.7. perduoti Registro duomenis susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

11.8. teikti metodinę ir informacinę pagalbą Registro duomenų teikimo ir gavimo klausimais asmenims, teikiantiems duomenis Registrui (toliau – duomenų teikėjai), ir asmenims, gaunantiems Registro duomenis (toliau – duomenų gavėjai);

11.9. Registro valdytojo vardu užtikrinti duomenų subjekto teisių, nustatytų Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinimą pagal Registro valdytojo tvirtinamas duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

11.10. padėti Registro valdytojui vykdant pareigas, nustatytas Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose, teikti pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus Registro valdytojui, asmens duomenų priežiūros institucijai ir duomenų subjektui bei atlikti kitas reikalingas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo procedūras pagal Registro valdytojo tvirtinamas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

11.11. nedelsdamas informuoti duomenų valdytoją, jei, jo nuomone, duomenų valdytojo nurodymas pažeidžia Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitas Europos Sąjungos ar valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas, ir teikti Registro valdytojui visą informaciją apie Registro veiklą, Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytų prievolių vykdymą, taip pat sudaryti sąlygas bei padėti Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui arba kitam jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus;

11.12. tvarkyti asmens duomenis tik pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant nurodymus, susijusius su asmens duomenų perdavimu trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri taikoma asmens duomenų tvarkytojui (tokiu atveju asmens duomenų tvarkytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, apie tokį teisinį reikalavimą praneša asmens duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas draudžiamas dėl svarbių priežasčių, susijusių su viešuoju interesu);

11.13. užtikrinti, kad Registro tvarkytojo įgalioti asmenys, tvarkantys asmens duomenis, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo reikalavimų;

11.14. taikyti reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, o Registro valdytojui prašant – per nurodytą terminą pateikti reikalingą informaciją, įrodančią, kad tokios priemonės buvo taikomos;

11.15. nustojęs vykdyti Registro tvarkytojo funkcijas, atsižvelgdamas į Registro valdytojo nurodymus, sunaikinti visus asmens duomenis arba grąžinti juos Registro valdytojui, taip pat sunaikinti turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus jam nustatyta pareiga juos saugoti;

11.16. inventorizuoti Registro duomenis ir sudaryti Registro duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme;

11.17. užtikrinti, kad sudaryti Registro duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo bei šio portalo nuostatų nustatyta tvarka.

12. Registro tvarkytojas turi šias teises:

12.1. teisę teikti informaciją apie Registro veiklą ir statistinius Registro duomenis;

12.2. teisę rengti ir tvirtinti techninio pobūdžio teisės aktus Registro tvarkymo klausimais.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAS IR DUOMENYS

 

13. Registro objektas yra teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant.

14. Registre tvarkomi šie duomenys, susiję su turto arešto aktais:

14.1. turto arešto akto ar jo duomenų gavimo Registre data ir laikas, registracijos numeris, suteiktas gautų dokumentų žurnale;

14.2. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto areštą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (pareigybė, vardas (vardai), pavardė (pavardės));

14.3. turto arešto akto priėmimo data;

14.4. turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data, laikas;

14.5. turto arešto akto identifikavimo kodas;

14.6. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas) (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data ir užsienio valstybė, kuri asmeniui išdavė asmens dokumentą); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (toliau – juridinio asmens kodas) (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

14.7. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data ir užsienio valstybė, kuri asmeniui išdavė asmens dokumentą), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

14.8. areštuotas turtas (turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė);

14.9. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data ir užsienio valstybė, kuri asmeniui išdavė asmens dokumentą); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas). Tais atvejais, kai susijusiame registre arba valstybės informacinėje sistemoje nurodyti areštuoto turto savininko duomenys neatitinka faktinio turto savininko duomenų, duomenų teikėjas, teikdamas duomenis Registrui, turi pateikti duomenis, pagrindžiančius faktinį daikto priklausymą kitam asmeniui;

14.10. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys). Jeigu turto arešto akte nenurodyta, kad uždraudžiamas ar apribojamas turto valdymas ir (ar) naudojimas, laikoma, kad taikomas tik draudimas disponuoti turtu;

14.11. turto arešto mastas (eurais), jeigu nustatomas. Jei jis nustatomas kita valiuta (ne eurais), – turto arešto akte turi būti nurodomas šio turto arešto masto ekvivalentas eurais. Tais atvejais, kai pagal turto arešto aktą Registre įregistruojami keli turto arešto aktai, bendras turto arešto mastas nurodomas kiekviename turto arešto akte;

14.12. turto arešto terminas, jeigu nustatomas;

14.13. konkreti lėšų suma (eurais), kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu nustatoma. Jei konkreti lėšų suma nustatoma kita valiuta (ne eurais), turto arešto akte turi būti nurodytas šios sumos ekvivalentas eurais;

14.14. reikalavimų patenkinimo eilė ar specialusis požymis, jeigu taikomas, kai antstolis turi išsiaiškinti, ar į kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų atidarytą asmens sąskaitą gali būti pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, arba požymis, kad turto areštas taikomas baudžiamojoje byloje. Jeigu duomenų teikėjas nenurodo reikalavimų patenkinimo eilės specialiojo požymio ar požymio, kad turto areštas taikomas baudžiamojoje byloje, Registre įrašoma trečioji reikalavimų patenkinimo eilė;

14.15. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

14.16. kita su turto areštu susijusi informacija;

14.17. turto arešto akto tekstas ar skaitmeninė dokumento kopija, jeigu pateikiama;

14.18. duomenų teikėjas (institucijos pavadinimas, asmens pareigos, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės)).

15. Duomenims tvarkyti ir Registro objektui įregistruoti (išregistruoti) naudojami šie klasifikatoriai:

15.1. turto arešto būdų;

15.2. siunčiamų pranešimų rūšių;

15.3. gautų dokumentų rūšių;

15.4. areštuojančių institucijų;

15.5. areštuoto turto rūšių;

15.6. areštuoto nekilnojamojo turto tipų;

15.7. valiutų;

15.8. valstybių;

15.9. savivaldybių;

15.10. turto arešto aktų išregistravimo priežasčių.

16. Registro duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius bei tikslius duomenis apie Registro objektą.

 

iv SKYRIUS

registro ObjektO registravimas

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

17. Registro duomenų teikėjai yra teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą.

18. Duomenų teikėjai turto arešto aktus arba jų duomenis, nurodytus Nuostatų 14.2, 14.3, 14.6–14.18 papunkčiuose (toliau – turto arešto aktas), Registro tvarkytojui teikia elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų ir Registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

19. Duomenų teikėjai privalo:

19.1. pateikti turto arešto aktą registruoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl turto arešto (jo pakeitimo ar panaikinimo) priėmimo dienos (jeigu sprendimas vykdomas tik įsiteisėjęs, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos);

19.2. užtikrinti, kad turto arešto aktai būtų tikslūs ir teisingi, atitiktų susijusiuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose esančius duomenis, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti turto arešto aktai yra neteisingi ar neišsamūs, – nedelsdami juos ištaisyti ir pateikti Registro tvarkytojui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REGISTRO OBJEKTO ĮREGISTRAVIMO, DUOMENŲ KEITIMO, REGISTRO OBJEKTO IŠREGISTRAVIMO TVARKA IR TERMINAI

 

20. Registre registruojami tik Lietuvos Respublikos institucijų ir pareigūnų priimti turto arešto aktai.

21. Visi dokumentai ir duomenys Registro tvarkytojui pateikiami lietuvių kalba.

22. Turto arešto aktas laikomas įregistruotu, kai jo duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir suteikiamas Registro objekto identifikavimo kodas. Registro objekto identifikavimo kodą sudaro 10 skaitmenų seka, sukurta informacinių technologijų priemonėmis.

23. Registro tvarkytojas, gavęs turto arešto aktą, jį įregistruoja Registre nedelsdamas, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo gavimo momento, išskyrus atvejus, kai turto arešto aktą atsisakoma įregistruoti.

24. Įregistruojant turto arešto aktą, įrašant ar keičiant Registro duomenis arba išregistruojant turto arešto aktą, dokumento, kuriuo taikomas, keičiamas ar naikinamas turto areštas, teisėtumas ir pagrįstumas netikrinami.

25. Įregistravus turto arešto aktą, įrašius ir pakeitus Registro duomenis ar išregistravus turto arešto aktą, pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą, Registro duomenų įrašymą ir pakeitimą ar turto arešto akto išregistravimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto arešto akto įregistravimo, Registro duomenų įrašymo ar pakeitimo arba turto arešto akto išregistravimo elektroniniu būdu dienos išsiunčiamas turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą jį panaikinti priėmusiai institucijai (pareigūnui).

26. Registro duomenys keičiami, kai Registro tvarkytojui Nuostatų 18 punkte nustatyta tvarka pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ar kitas dokumentas), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotas turto arešto aktas arba panaikintas dalies areštuoto turto areštas, arba kai yra gautas susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą. Registro duomenys keičiami ta pačia tvarka, kaip ir registruojamas Registro objektas. Duomenys apie pasikeitusį areštuoto turto savininką į Registrą įrašomi tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę teikti duomenis Registrui, sprendimo duomenimis.

27. Registro duomenys apie areštuoto turto duomenų pakeitimus (turto sujungimą, padalijimą ar kitus duomenis) pagal susijusio registro tvarkytojo pranešimą Registre pakeičiami per 24 valandas nuo pranešimo gavimo momento. Susijusio registro tvarkytojas pranešimus apie areštuoto turto duomenų pakeitimus Registrui teikia duomenų teikimo (keitimosi) sutartyje nustatytais atvejais arba susijusio registro tvarkytojo nustatyta tvarka. Turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui apie Registro duomenų pakeitimą pranešama elektroniniu būdu per vieną darbo dieną nuo duomenų įrašymo ir pakeitimo dienos. Gavus susijusio registro tvarkytojo pranešimą apie areštuoto turto išregistravimą iš susijusio registro, Registre įrašoma iš susijusio registro tvarkytojo gauta informacija, o turto arešto aktas iš Registro išregistruojamas tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis.

28. Turto arešto aktas iš Registro išregistruojamas:

28.1. remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;

28.2. remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Areštuotą turtą realizavus, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka išregistruojami visi Registre įregistruoti tokio turto areštai;

28.3. remiantis Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalyje nurodytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą;

28.4. pasibaigus turto arešto terminui;

28.5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.927 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju;

28.6. Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais:

28.6.1. antstoliui pateikus turto aprašą ar kitą dokumentą, kuriuo tikslinami areštuoto turto duomenys, pagal teismo nutartį įrašyti duomenys, susiję su neidentifikuoto turto areštu, išbraukiami ir į Registrą įrašomi turto apraše ar kitame antstolio dokumente nurodyto turto duomenys;

28.6.2. per Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytus terminus nepateikus nutarties antstoliui vykdyti arba antstoliui neatlikus pirminio areštuoto turto duomenų patikslinimo;

28.7. kai juridinis asmuo, Registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas kaip skolininkas ar areštuojamo turto savininkas, yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;

28.8. kai Registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas areštuotas turtas yra netinkamai identifikuotas, nepateikti (pateikti ne visi) Nuostatuose nurodyti turtą identifikuojantys duomenys, nepateiktas turto registro suteiktas identifikavimo kodas (jeigu turtas įregistruotas viešame registre), išskyrus Civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytus atvejus, kuriais išsamūs, turtą identifikuojantys duomenys gali būti nenurodyti.

29. Turto arešto aktai išregistruojami ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo tada, kai Registro tvarkytojas gauna turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus ar duomenis.

30. Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną:

30.1. suėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos, jeigu Registrui nepateikiamas antstolio patvarkymas priimti šią nutartį vykdyti;

30.2. suėjus 14 dienų nuo dienos, kai antstolis priėmė nutartį vykdyti, jeigu jis nepatikslino pirminio areštuoto turto duomenų. Teikdamas patikslintus areštuoto turto duomenis, antstolis privalo pateikti duomenis, nurodytus Nuostatų 14.8 ir 14.9 papunkčiuose.

31. Civilinio kodekso 6.927 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, areštas (toliau – piniginių lėšų areštas) išregistruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tada, kai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami duomenys apie Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų uždarytas sąskaitas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose, kuriose esančios piniginės lėšos yra areštuotos (toliau – sąskaitos). Šiame Nuostatų punkte nurodytos procedūros vykdymo tikslu Registro tvarkytojas registro duomenis, susijusius su piniginių lėšų areštu, teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinė mokesčių inspekcija duomenis apie sąskaitas teikia Registrui Registro tvarkytojo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos tarpusavio sutartyje nustatyta apimtimi ir tvarka.

32. Pasibaigus Baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka paskirtam arba Baudžiamojo proceso kodekse apibrėžtam maksimaliam 6 mėnesių laikino nuosavybės teisės apribojimo terminui, turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną. Jeigu turto arešto aktas išregistruojamas pasibaigus arešto terminui, pranešimas apie turto arešto akto išregistravimą ikiteisminio tyrimo metu siunčiamas šiam tyrimui vadovaujančiam prokurorui, bylos teisminio nagrinėjimo metu – bylą nagrinėjančiam teismui.

33. Turto arešto aktas, kuriuo antstolis areštavo pinigines lėšas, kad išsiaiškintų, ar į kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų atidarytą asmens sąskaitą galėjo būti pervedamos lėšos, į kurias nebuvo galima nukreipti išieškojimo, išregistruojamas antrą darbo dieną nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas galiojimo termino pabaigos.

34. Kai Registras gauna Juridinių asmenų registro pranešimą apie skolininko arba turto savininko juridinio asmens išregistravimą iš Juridinių asmenų registro, turto arešto aktas išregistruojamas Nuostatų 29 punkte nustatytais terminais. Tais atvejais, kai įregistruotame turto arešto akte yra nurodyti keli skolininkai arba areštuotas kelių asmenų turtas, gavus Juridinių asmenų registro pranešimą apie skolininko arba turto savininko juridinio asmens išregistravimą, turto arešto aktas neišregistruojamas iš Registro, o turto arešto akto duomenys, susiję su išregistruotu juridiniu asmeniu, išbraukiami iš Registro objekto duomenų. Kai juridinis asmuo iš Juridinių asmenų registro išregistruojamas juridinį asmenį reorganizavus arba Registre įrašytas skolininkas ir turto savininkas nesutampa, gavus Juridinių asmenų registro pranešimą apie skolininko arba turto savininko juridinio asmens išregistravimą iš Juridinių asmenų registro Registre įrašoma gauta informacija, o turto arešto aktas iš Registro išregistruojamas arba turto arešto akto duomenys, susiję su išregistruotu juridiniu asmeniu, išbraukiami iš Registro objekto duomenų tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę teikti duomenis Registrui, sprendimo duomenimis.

35. Kai turto arešto aktą priėmusi institucija, teismas arba kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę teikti duomenis Registrui, per 30 dienų nuo Registro tvarkytojo pranešimo dėl turto arešto akto duomenų patikslinimo Registre turto arešto aktą priėmusiai institucijai, teismui arba kitoms institucijoms ar pareigūnams išsiuntimo dienos nepatikslina turto arešto akto duomenų ar nepraneša Registro tvarkytojui apie pradėtus procesinius veiksmus dėl skolininko ar areštuoto turto savininko pakeitimo, turto arešto aktas išregistruojamas iš Registro arba turto arešto akto duomenys, susiję su išregistruotu juridiniu asmeniu, išbraukiami iš Registro objekto duomenų.

36. Teikdamas įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenis ar turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius duomenis, duomenų teikėjas privalo nurodyti keičiamo ar naikinamo turto arešto akto identifikavimo kodą Registre. Jeigu keičiamas turto arešto aktas Registrui nebuvo pateiktas ir nėra registruotas, Registro duomenys įrašomi Nuostatų IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, jeigu šis turto arešto aktas pateiktas kartu su turto arešto akto pakeitimu.

37. Turto arešto aktas išregistruojamas iš Registro su visais įrašytais jo pakeitimais ir papildymais.

38. Tais atvejais, kai patenkinamas asmens skundas dėl turto arešto akto panaikinimo ar turto arešto aktas išregistruojamas per klaidą, Registro duomenų teikėjo rašytiniu prašymu Registro tvarkytojas duomenis iš Registro duomenų bazės archyvo įrašo į aktualią Registro duomenų bazės dalį ir praneša apie tai susijusio registro ir (arba) valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

39. Išregistruotų turto arešto aktų duomenys ir dokumentai saugomi duomenų bazės archyve, išregistruotų turto arešto aktų kopijos – dokumentų archyve. Duomenys apie išregistruotus turto arešto aktus duomenų bazės archyve saugomi 10 metų nuo turto arešto akto išregistravimo dienos. Turto arešto aktų dokumentai archyve saugomi 5 metus nuo turto arešto akto išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, Registro duomenys ir dokumentai sunaikinami.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATSISAKYMO ĮREGISTRUOTI, IŠREGISTRUOTI REGISTRO OBJEKTĄ, ĮRAŠYTI IR KEISTI DUOMENIS TVARKA IR TERMINAI

 

40. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto gavimo momento atsisako įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti duomenis, taip pat išregistruoti turto arešto aktą, jeigu:

40.1. nepateikti Nuostatų 14.6, 14.8 ir 14.9 papunkčiuose nurodyti duomenys ar pateikti netikslūs šiuose ir 14.3, 14.12 papunkčiuose nurodyti duomenys, ar nepateiktas Nuostatų 14.11 ir 14.13 papunkčiuose nurodytų duomenų ekvivalentas eurais. Tais atvejais, kai turto arešto aktas iš Registro išregistruojamas vadovaujantis Nuostatų 28.2 papunkčiu, Nuostatų 14.9 papunktyje nurodyti duomenys nėra tikrinami;

40.2. turto arešto aktą priėmė (pakeitė) ar procesinį dokumentą dėl turto arešto panaikinimo surašė neįgaliotas asmuo;

40.3. pateiktas dokumentas, keičiantis turto arešto aktą, kuris Registre nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas;

40.4. pateiktas dokumentas dėl turto arešto, kuris nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas, panaikinimo;

40.5. tas pats dokumentas pateikiamas pakartotinai;

40.6. pateikti neįsiteisėjusio sprendimo (nutarties) duomenys, išskyrus teisės aktuose nustatytus skubaus sprendimo vykdymo atvejus;

40.7. pateiktas dokumentas neatitinka Civilinio proceso kodekso 613 straipsnio 1 dalyje, 675 straipsnio 2, 3 dalyse ar 677 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų formų, išskyrus atvejus, kai turto arešto aktą pateikia Valstybinė mokesčių inspekcija, kai turtas areštuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 101 straipsniu.

41. Duomenų teikėjas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir pakeisti duomenis, taip pat išregistruoti turto arešto aktą, turi teisę pateikti Registrui duomenis iš naujo.

42. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad pateiktu turto arešto aktu yra areštuojami keli turto objektai ar turto arešto akte nurodyti keli skolininkai, bet ne apie visus juos pateikti duomenys, nurodyti Nuostatų 14.6, 14.8 ir 14.9 papunkčiuose, arba jie yra netikslūs, Registre įrašo tik tuos duomenis apie turto arešto akte nurodytus skolininkus ar turto arešto aktu areštuotus turto objektus, apie kuriuos yra pateikti visi Nuostatų 14.6, 14.8 ir 14.9 papunkčiuose nurodyti duomenys, o kitus turto arešto akto duomenis įrašyti atsisako.

43. Registre neregistruojami:

43.1. turto arešto aktai:

43.1.1. kuriais areštuotas kilnojamasis turtas (produktai, kiti greitai gendantys daiktai, gyvūnai) įstatymų nustatyta tvarka paimamas ir nedelsiant perduodamas realizuoti;

43.1.2. kuriais areštuojami mažaverčiai asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti naudojami daiktai;

43.1.3. pateikti pasibaigus turto arešto terminui;

43.1.4. kuriais areštuojamas ne Lietuvos Respublikoje esantis turtas;

43.1.5. kuriuose pateiktas tekstas ar skaitmeninė dokumento kopija neįskaitomi ar pateiktas ne visas dokumento tekstas;

43.2. pateikti dokumentai ar jų duomenys, kuriais nėra taikomas, keičiamas ar naikinamas turto areštas;

43.3. jeigu dokumentai ar jų duomenys pateikti nesilaikant Nuostatų 18 punkte nustatytos tvarkos.

44. Pranešimas apie atsisakymą įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir pakeisti Registro duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, taip pat Nuostatų 43 punkte nurodytais atvejais pranešimas apie atsisakymą priimti dokumentą registruoti ar įrašyti duomenis elektroniniu būdu išsiunčiamas dokumentą priėmusiai institucijai (duomenų teikėjui) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto arešto akto, jo pakeitimo, panaikinimo dokumento ar dokumento, kurį atsisakoma priimti registruoti, ar duomenų, kuriuos atsisakoma priimti įrašyti, gavimo dienos.

45. Atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti Registro duomenis, išregistruoti turto arešto aktą ar priimti dokumentą ar duomenis registruoti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

46. Jeigu Registro tvarkytojo atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir pakeisti Registro duomenis, išregistruoti turto arešto aktą, priimti dokumentą ar jo duomenis registruoti buvo panaikintas išnagrinėjus skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir priimtas sprendimas, įpareigojantis Registro tvarkytoją įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir pakeisti Registro duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, turto arešto aktas turi būti įregistruotas Registre, Registro duomenys įrašyti ir pakeisti ar turto arešto aktas išregistruotas iš Registro nedelsiant, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo įsiteisėjusio sprendimo, įpareigojančio įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir pakeisti Registro duomenis ar išregistruoti turto arešto aktą, gavimo momento.

 

v SKYRIUS

registro DUOMENŲ TAISYMAS

 

47. Registro duomenys taisomi:

47.1. Registro tvarkytojo iniciatyva;

47.2. gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

47.3. gavus rašytinį duomenų teikėjo prašymą pataisyti klaidingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis.

48. Jeigu nustatoma, kad klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys į Registro duomenų bazę įrašyti dėl Registro tvarkytojo kaltės, šis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nustatymo momento tokius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai pranešti visiems duomenų gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

49. Duomenų teikėjai, pastebėję, kad Registre nurodyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, turi teisę reikalauti, kad klaidingi ar netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs – papildyti. Gavęs šį reikalavimą ir įsitikinęs jo pagrįstumu, Registro tvarkytojas šiame skyriuje nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir elektroniniu būdu pranešti apie tai duomenų teikėjui. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateiktas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

50. Registro tvarkytojas, nustatęs duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo dienos apie tai praneša duomenų teikėjui arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir pareikalauja ištaisyti netikslumus bei pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti.

51. Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos ir aplinkybių paaiškinimų gavimo dienos patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, netikslumus ištaisyti. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į duomenų teikėją, Registro duomenys ištaisomi per vieną darbo dieną nuo duomenų teikėjo pranešimo gavimo dienos. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų ištaisymo dienos praneša duomenų gavėjams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

52. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Registro valdytojo tvirtinamose duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklėse nustatyta tvarka.

53. Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto reikalavimo ištaisyti klaidingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos ištaisyti nurodytus netikslumus ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui bei neatlygintinai perduoti patikslintus duomenis duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams. Jeigu Registre negaunama nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų, duomenys nėra taisomi ir apie atsisakymą juos taisyti bei atsisakymo priežastis per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos tokiu pačiu būdu, kokiu buvo pateiktas reikalavimas, pranešama suinteresuotam asmeniui.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

54. Registrui tvarkyti naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

54.1. Gyventojų registro – skolininko, kreditoriaus, areštuoto turto savininko ar bendraturčių, saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.2. Juridinių asmenų registro – skolininko, kreditoriaus, areštuoto turto savininko ar bendraturčių, saugotojo ar administratoriaus juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti. Skolininko ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių juridinio asmens teisiniam statusui ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro datai įrašyti ir patikrinti;

54.3. Nekilnojamojo turto registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, buvimo vietai, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.4. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.6. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.7. Lietuvos Respublikos patentų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.8. Lietuvos Respublikos dizaino registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.9. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.10. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.11. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui, trumpam turto aprašymui įrašyti ir patikrinti;

54.12. Ginklų registro – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui, trumpam turto aprašymui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti;

54.13. Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių mokėtojų registro – kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitos numeriui patikrinti;

54.14. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos – informacijai, susijusiai su kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų atmestais apribojimo nurodymais, gauti;

54.15. Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos – turto pavadinimui, turtą identifikuojančiam kodui ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardui (vardams), pavardei (pavardėms), asmens kodui, gimimo datai arba juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti.

55. Sąveika su kiekvienu registru ir valstybės informacine sistema detalizuojama duomenų teikimo (keitimosi) sutartimi. Susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos, nurodyti Nuostatų 54 punkte, duomenis Registrui teikia elektroniniu būdu.

56. Registro tvarkytojas duomenis apie turto arešto akto įregistravimą, Registro duomenų įrašymą ir pakeitimą ar turto arešto akto išregistravimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto įregistravimo, Registro duomenų įrašymo ir keitimo ar turto arešto akto išregistravimo momento perduoda atitinkamam susijusiam registrui ir (arba) valstybės informacinei sistemai keitimosi duomenimis sutartyse nustatyta tvarka.

57. Nuostatų 54.3–54.13 ir 54.15 papunkčiuose nurodyti registrai, valstybės informacinės sistemos ir atitinkamus turto objektus registruojančios institucijos duomenis apie areštuoto turto duomenų pasikeitimus perduoda Registro tvarkytojui nedelsdami, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo areštuoto turto duomenų pasikeitimo momento. Registro duomenys pagal registrų, valstybės informacinių sistemų ir institucijų, registruojančių atitinkamus turto objektus, pranešimus keičiami Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Nuostatų 54.14 papunktyje nurodyta informacija į Registrą neįrašoma – ją Registro tvarkytojas kartu su Registro duomenimis perduoda duomenų teikėjui.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

58. Registro duomenis duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojas. Registro duomenys, išskyrus fizinio asmens duomenis, yra vieši. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami tik pagal prašymą (esant vienkartiniam duomenų teikimui) ar pagal asmens duomenų teikimo sutartį (jei duomenų teikimas daugkartinis). Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

59. Registro duomenis (ir asmens duomenis) turi teisę gauti asmenys, nurodę Registro duomenų naudojimo tikslą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygą. Duomenis, susijusius su konkretaus turto arešto akto registravimo faktu Registre (Registro išrašą, liudijantį turto arešto buvimo ar nebuvimo Registre faktą), turi teisę gauti bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, nurodęs Registro duomenų naudojimo tikslą.

60. Registro duomenys teikiami:

60.1. teikiant Registro išrašus;

60.2. teikiant užsakomuosius Registro duomenų rinkinius (suvestines).

61. Registro išsamios informacijos išrašuose teikiami šie Registro duomenys:

61.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

61.2. turto arešto akto ar jo duomenų gavimo Registre data ir laikas;

61.3. turto arešto aktą ar jo pakeitimą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės));

61.4. turto arešto akto priėmimo data;

61.5. turto arešto akto įregistravimo, duomenų įrašymo ir pakeitimo Registre data ir laikas;

61.6. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

61.7. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – jo gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

61.8. areštuotas turtas (turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: jo buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė);

61.9. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

61.10. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

61.11. turto arešto mastas, jeigu nustatomas;

61.12. turto arešto terminas, jeigu nustatomas;

61.13. konkreti lėšų suma (eurais), kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

61.14. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

61.15. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas arba registravimo numeris);

61.16. kita su turto areštu susijusi informacija (turto arešto pagrindai, dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris, pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu taikomi);

61.17. jei teikiamas išrašas apie išregistruotą Registro objektą, neskaitant Nuostatų 61.1–61.16 papunkčiuose nurodytų duomenų, teikiami šie Registro duomenys:

61.17.1. sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas (vardai), pavardė (pavardės);

61.17.2. dokumento, naikinančio turto arešto aktą, rūšis, dokumento (bylos) numeris;

61.17.3. dokumento, naikinančio turto arešto aktą, priėmimo data, laikas ir vieta;

61.17.4. turto arešto akto išregistravimo iš Registro data ir laikas.

62. Registro išrašai ir užsakomieji Registro duomenų rinkiniai (suvestinės) gali būti teikiami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų teikimo tvarką detalizuoja ir Registro išrašų formas tvirtina Registro tvarkytojas. Mažesnė nei Nuostatų 61 punkte nurodytų duomenų apimtis gali būti nustatyta Registro tvarkytojo tvirtinamose Registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse.

63. Registro išrašai gali būti pateikti pagal:

63.1. turto arešto akto identifikavimo kodą;

63.2. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;

63.3. areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre.

63.4. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes) ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.

64. Asmenys prašymus dėl Registro duomenų gavimo gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (vardai), pavardė (pavardės) (juridinio asmens kodas ir pavadinimas), adresas, prašomų duomenų gavimo teisinis pagrindas, teisėtas duomenų naudojimo tikslas, asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga (jei prašoma gauti asmens duomenis), apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 63 punkte. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai). Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateikiamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

65. Registro tvarkytojas Registro išrašus turi pateikti (išsiųsti paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o užsakomuosius Registro duomenų rinkinius (suvestines) – per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

66. Pagal Registro tvarkytojo ir Registro duomenų gavėjų sutartis (esant daugkartiniam teikimui), kuriose nurodytos Nuostatų 68 punkte nustatytos sąlygos, Registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį, norėdamas gauti Registre suteiktų paslaugų išklotinę, Registro tvarkytojui turi pateikti rašytinį prašymą ir sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimo mokėjimo tvarką nustato Registro tvarkytojas.

67. Registro duomenų pakartotinio naudojimo sąlygas, Registro duomenų rinkinių sudarymo ir su šiais rinkiniais susijusių paslaugų teikimo tvarką nustato Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas. Registro duomenų gavėjai, teikiantys Registro duomenis tretiesiems asmenims, negali keisti Registro duomenų ir privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį.

68. Registro duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodyti Registro duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, kriterijai, pagal kuriuos teikiami Registro duomenys, teikiamų duomenų apimtis, kuri nurodoma vadovaujantis Registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėmis, taip pat atsiskaitymo už gautus Registro duomenis sąlygos bei tvarka.

69. Duomenų gavėjas Registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys naudojami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

70. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos tokiu pačiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

71. Registro duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atlyginimo mokėjimo tvarką nustato Registro tvarkytojas. Neatlygintinai Registro duomenis Registro tvarkytojas teikia Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais.

72. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektą, Registro paskirtį, asmens duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją, Registro tvarkytoją, Registro tvarkymą, duomenų subjekto teises, Registro duomenų teikėjus ir Registro duomenų gavėjus, taip pat informacija, susijusi su asmens duomenų saugojimo Registre laikotarpiu ir teise pateikti skundą dėl Registre tvarkomų asmens duomenų, bei kita Reglamento (ES) 2016/679 13–14 straipsniuose nurodyta informacija (Registro tvarkytojo interneto svetainėje nėra viešinami asmens duomenys). Detali duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Registro valdytojo tvirtinamose duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklėse.

73. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Trečiosioms valstybėms arba tarptautinėms organizacijoms Registre tvarkomi asmens duomenys perduodami laikantis Reglamento (ES) 2016/679 V skyriuje nustatytų asmens duomenų perdavimo sąlygų.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

74. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

75. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, taip pat – kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis.

76. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), taip pat Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas), Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“.

77. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu bei Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu.

78. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Registre, privalo laikytis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti teikti ir skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

79. Už neteisėtą asmens duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą asmenys, tvarkantys asmens duomenis Registre, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

80. Fizinių asmenų duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

81. Registras finansuojamas Turto arešto aktų registro įstatyme nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

82. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

83. Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

–––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 888, 2003-07-08, Žin., 2003, Nr. 69-3129 (2003-07-10), i. k. 1031100NUTA00000888

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 68-2666 (2007-06-21), i. k. 1071100NUTA00000578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1292, 2011-11-09, Žin., 2011, Nr. 135-6411 (2011-11-12), i. k. 1111100NUTA00001292

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 572, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3061 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000572

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 506, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08260

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 865, 2015-08-19, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12462

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1029, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25400

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 692, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-19, i. k. 2018-12193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 775, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 951, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-19, i. k. 2021-23932

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 "Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo