Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, nr. 65-1945

Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2004, Nr. 100-3716

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. liepos 28 d. Nr. 883

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija nuo 2004 m. birželio 30 d. (antraštės pakeitimai):

Nr. 793, 2004-06-23, Žin., 2004, Nr. 100-3716 (2004-06-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIO PAŠTO IR DIPLOMATINIO KROVINIO GABENIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Andrius Kubilius

 

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis užsienio reikalų ministrą                                                     Česlovas Stankevičius

_____________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 883
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 793
redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIO PAŠTO IR DIPLOMATINIO KROVINIO gabenimo TAisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio (toliau vadinama – diplomatinis paštas ir diplomatinis krovinys) gabenimą.

2. Diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimą organizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerija).

3. Diplomatinis paštas ir diplomatinis krovinys gabenami saugiai, skubiai ir netrukdomai.

4. Diplomatinis paštas ir diplomatinis krovinys gabenami vadovaujantis 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių (Žin., 1999, Nr. 83-2455), kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Diplomatinis paštas dokumentai ir kiti tik oficialiai veiklai skirti daiktai, gabenami iš Užsienio reikalų ministerijos į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, atstovybes prie tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir specialiąsias misijas (toliau vadinama – atstovybės) ir atgal arba iš atstovybės į atstovybę plombuojamuose diplomatinio pašto maišuose, daugkartinio naudojimo paketuose arba kitoje plombuojamoje taroje, pažymėtoje aiškiais išoriniais atpažinimo ženklais, turintys diplomatinio pašto sertifikatą. Diplomatinio pašto maišų, daugkartinio naudojimo paketų ar kitos plombuojamos taros išorinių atpažinimo ženklų pavyzdžius ir diplomatinio pašto sertifikato formą tvirtina užsienio reikalų ministras.

Diplomatinis krovinys – kiti daiktai, nenurodyti šių Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje, gabenami iš Užsienio reikalų ministerijos į atstovybes ir atgal arba iš atstovybės į atstovybę, arba persikeliančio atstovybės darbuotojo ar jo šeimos narių asmeniniai ir įsikūrimui skirti daiktai, turintys diplomatinio krovinio sertifikatą, kurio formą tvirtina užsienio reikalų ministras. Diplomatinis krovinys pažymimas etiketėmis užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

Diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio siuntėjas ir gavėjas – Užsienio reikalų ministerija ir atstovybės.

 

II. DIPLOMATINIS PAŠTAS IR JO GABENIMAS

 

6. Diplomatinis paštas negali būti sulaikomas ar atidaromas. Visos valstybės institucijos ir įstaigos turi sudaryti visas sąlygas skubiai ir saugiai jį gabenti.

7. Diplomatinio pašto muitinis tikrinimas ir įforminimas neatliekami.

8. Diplomatinio pašto sertifikatus gabenti diplomatinį paštą iš Lietuvos Respublikos pasirašo užsienio reikalų ministras ar jo įgalioti asmenys. Diplomatinio pašto sertifikatus gabenti diplomatinį paštą iš atstovybės pasirašo atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Diplomatinio pašto sertifikate nurodoma:

8.1. diplomatinio pašto siuntą sudarančių maišų, daugkartinio naudojimo paketų ar kitos taros kiekis;

8.2. diplomatinio pašto siuntą gabenančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir paso numeris; jeigu siuntą gabena kurjerių pašto tarnyba, nurodomas jos pavadinimas;

8.3. diplomatinio pašto siuntos numeris ir plombų numeriai;

8.4. diplomatinio pašto siuntėjas ir gavėjas.

9. Ant diplomatinio pašto sertifikatų dedamas Užsienio reikalų ministerijos ar atstovybės herbinis antspaudas. Jeigu diplomatinio pašto siunta gabenama iš Lietuvos Respublikos į paskirties vietą, esančią ne Europos Bendrijos muitų teritorijoje, diplomatinio pašto sertifikatas pateikiamas muitinei, kad muitinės pareigūnui būtų aiškus gabenamos siuntos statusas.

10. Diplomatinis paštas gali būti gabenamas oro, vandens ar sausumos transportu.

11. Diplomatinis paštas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną leidžiamas be eilės.

12. Diplomatinį paštą turi teisę gabenti:

12.1. diplomatiniai kurjeriai;

12.2. užsienio reikalų ministro, jo įgalioto asmens arba atstovybės vadovo paskirti laikinieji diplomatiniai kurjeriai vienkartinėms užduotims atlikti (ad hoc diplomatiniai kurjeriai);

12.3. Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės įgalioti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) valstybėje narėje įregistruotų civilinių orlaivių vadai, kai Užsienio reikalų ministerija yra sudariusi diplomatinio pašto gabenimo sutartį;

12.4. kiti Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės įgalioti asmenys;

12.5. kurjerių pašto tarnybos, su kuriomis Užsienio reikalų ministerija yra sudariusi diplomatinio pašto gabenimo sutartį.

 

13. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais dokumentais, gaminiais ir kitais objektais, žymimais slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ arba „Slaptai“, į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, konsulines įstaigas, specialiąsias misijas ir iš jų gali gabenti neginkluoti, bet ne mažiau kaip du diplomatiniai kurjeriai, laikinieji diplomatiniai kurjeriai (toliau vadinama – diplomatiniai kurjeriai) arba Užsienio reikalų ministerijos ar atstovybės įgalioti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 117-5015 (2009-10-01)

 

14. Asmenys, gabenantys diplomatinį paštą su įslaptintais dokumentais, žymimais slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ir „Konfidencialiai“, privalo turėti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004,
Nr. 4-29) nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

15. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais dokumentais, gaminiais ir kitais objektais, žymimais slaptumo žymomis „Konfidencialiai“ ir „Riboto naudojimo“, gali gabenti visi šių Taisyklių 12 punkte nurodyti asmenys.

16. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais ES dokumentais, žymimais slaptumo žyma „ES Visiškai slaptai“, turi gabenti šių Taisyklių 12.1 ir 12.2 punktuose nurodyti asmenys. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais ES dokumentais, žymimais slaptumo žymomis „ES Slaptai“, „ES Konfidencialiai“, turi gabenti šių Taisyklių 12.1–12.4 punktuose nurodyti asmenys.

17. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais NATO dokumentais, žymimais slaptumo žyma ,,NATO Visiškai slaptai”, turi gabenti šių Taisyklių 12.1–12.3 punktuose nurodyti asmenys. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais NATO dokumentais, žymimais slaptumo žymomis „NATO Slaptai“ ir „NATO Konfidencialiai“, turi gabenti šių Taisyklių 12.1–12.4 punktuose nurodyti asmenys.

18. Diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais ES dokumentais, žymimais slaptumo žyma „ES Riboto naudojimo“, taip pat diplomatinio pašto siuntas su įslaptintais NATO dokumentais, žymimais slaptumo žyma „NATO Riboto naudojimo“, gali gabenti visi šių Taisyklių 12 punkte nurodyti asmenys.

19. Asmenys, gabenantys diplomatinį paštą su įslaptintais ES dokumentais, žymimais slaptumo žymomis „ES Visiškai slaptai“, „ES Slaptai“, „ES Konfidencialiai“, taip pat asmenys, gabenantys diplomatinį paštą su įslaptintais NATO dokumentais, žymimais slaptumo žymomis „NATO Visiškai slaptai“, „NATO Slaptai“, „NATO Konfidencialiai“, privalo turėti atitinkamą Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotą asmens patikimumo pažymėjimą.

20. Diplomatinis paštas gabenamas pagal užsienio reikalų ministro nustatytus reikalavimus parengtuose siųsti specialiuose diplomatinio pašto maišuose, daugkartinio naudojimo paketuose ar kitoje etiketėmis pažymėtoje plombuojamoje taroje, įskaitant plombuojamus Užsienio reikalų ministerijos ar atstovybių transporto priemonių krovinių skyrius.

21. Maksimalus diplomatinio pašto maišo arba daugkartinio naudojimo paketo dydis – 70x30x42 cm.

22. Diplomatinio pašto maišai, daugkartinio naudojimo paketai arba kita tara plombuojami vienkartinėmis plombomis užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka. Taip pat plombuojami diplomatinį paštą gabenančių Užsienio reikalų ministerijos ar atstovybių transporto priemonių krovinių skyriai.

23. Diplomatiniam paštui, siunčiamam iš Lietuvos Respublikos, aviacijos saugumo tikrinimo procedūros netaikomos. Užsienio reikalų ministerija privalo užtikrinti, kad orlaiviais gabenamose diplomatinio pašto siuntose nebūtų daiktų, kurie gali kelti grėsmę aviacijos saugumui.

 

III. Diplomatinio pašto perdavimas Į orlaiviUS Lietuvos Respublikos oro uostuose

 

24. Diplomatinis paštas gali būti patikėtas į iš anksto numatytą oro uostą skrendančio Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES valstybėje narėje įregistruoto civilinio orlaivio vadui (toliau vadinama – orlaivio vadas). Jam išduodamas diplomatinio pašto sertifikatas, tačiau jis nėra pripažįstamas diplomatiniu kurjeriu. Diplomatiniai kurjeriai arba Užsienio reikalų ministerijos įgalioti asmenys siunčiamą diplomatinį paštą tiesiogiai perduoda orlaivio vadui. Diplomatinis paštas orlaivio vadui perduodamas orlaivyje arba prie jo.

25. Visi formalumai, susiję su diplomatinio pašto perdavimu į orlaivius, atliekami be eilės.

26. Diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo įleidžiamas į oro uosto kontroliuojamą teritoriją tik po to, kai jis ir jo asmeniniai daiktai patikrinami pagal įprastinę civilinės aviacijos saugumo procedūrą, prieš tai informavus Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba).

27. Jeigu diplomatinio pašto siunta (visi maišai ar kita tara) sveria ne daugiau kaip 10 kilogramų ir yra ne didesnė kaip 70x30x42 cm, diplomatinis paštas orlaivio vadui perduodamas taip:

27.1. Diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo turi atvykti į oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės biurą ne vėliau kaip prieš 45 minutes iki orlaivio, į kurį bus perduotas diplomatinis paštas, išskridimo pagal tvarkaraštį.

27.2. Apie tai, kad reikia perduoti į orlaivį diplomatinį paštą ir kad tuo tikslu atvyko diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo, informuojama oro uoste antžemines paslaugas teikianti įmonė ir oro uosto aviacijos saugumo tarnyba.

27.3. Oro uosto aviacijos saugumo tarnybos darbuotojas patikrina diplomatinio kurjerio arba Užsienio reikalų ministerijos įgalioto asmens tarnybinį pažymėjimą ir diplomatinio pašto sertifikatą, taip pat patikrina šį asmenį ir jo asmeninius daiktus pagal įprastinę aviacijos saugumo procedūrą.

27.4. Po tikrinimo oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas automobiliu arba (jeigu tai nebūtina) pėsčiomis palydi diplomatinį kurjerį arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotą asmenį iki nurodyto orlaivio.

27.5. Diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui, atgabenusiam diplomatinį paštą, leidžiama patekti į orlaivį ir perduoti šį paštą bei diplomatinio pašto sertifikatą tiesiogiai orlaivio vadui.

27.6. Perduodant diplomatinį paštą, diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo ir orlaivio vadas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą 3 egzemplioriais, iš kurių vieną pasilieka diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo, o kiti 2 perduodami orlaivio vadui kartu su diplomatiniu paštu ir diplomatinio pašto sertifikatu.

27.7. Oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas palydi diplomatinį kurjerį arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotą asmenį iš oro uosto kontroliuojamos teritorijos.

28. Diplomatinio pašto siuntos, sveriančios ne daugiau kaip 10 kilogramų ir ne didesnės kaip 70x30x42 cm, orlaivyje turi būti saugomos pilotų kabinoje.

29. Jeigu diplomatinio pašto siunta (visi maišai ar kita tara) sveria daugiau kaip 10 kilogramų arba yra didesnė kaip 70x30x42 cm, diplomatinis paštas orlaivio vadui perduodamas taip:

29.1. Diplomatinis paštas gabenamas į orlaivį per oro uoste esantį krovinių terminalą.

29.2. Diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo turi atvykti į oro uoste esantį krovinių terminalą ne vėliau kaip prieš 60 minučių iki orlaivio, į kurį bus perduotas diplomatinis paštas, išskridimo pagal tvarkaraštį.

29.3. Apie tai, kad reikia perduoti į orlaivį diplomatinį paštą ir kad tuo tikslu atvyko diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo, informuojama oro uoste antžemines pasaugas teikianti įmonė ir oro uosto aviacijos saugumo tarnyba.

29.4. Oro uosto aviacijos saugumo tarnybos darbuotojas patikrina diplomatinio kurjerio arba Užsienio reikalų ministerijos įgalioto asmens tarnybinį pažymėjimą ir diplomatinio pašto sertifikatą, taip pat patikrina šį asmenį ir jo asmeninius daiktus pagal įprastinę aviacijos saugumo procedūrą.

29.5. Diplomatinio pašto siunta kraunama į oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės transportą ir gabenama juo iki orlaivio lydint diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui.

29.6. Visi veiksmai su diplomatinio pašto siunta (krovimas, transportavimas oro uosto teritorijoje, pakrovimas į orlaivį ir t.t.) atliekami iki orlaivio pajudėjimo momento, šiuos veiksmus stebint diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui ir tik jo leidimu ar sutikimu.

29.7. Atgabentą iki orlaivio diplomatinį paštą ir diplomatinio pašto sertifikatą diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo tiesiogiai perduoda orlaivio vadui ir pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą šių Taisyklių 27.6 punkte nustatyta tvarka.

29.8. Oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas palydi diplomatinį kurjerį arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotą asmenį iš oro uosto kontroliuojamos teritorijos.

 

IV. Diplomatinio pašto paėmimas iš ORLAIVIŲ Lietuvos Respublikos oro uostuose

 

30. Diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo turi atvykti į oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės biurą ne vėliau kaip prieš 20 minučių iki orlaivio, iš kurio bus paimtas diplomatinis paštas, atskridimo pagal tvarkaraštį ir pranešti, iš kurio orlaivio turi būti paimtas diplomatinis paštas.

31. Apie tai, kad reikia paimti iš orlaivio diplomatinį paštą ir kad tuo tikslu atvyko diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo, informuojama oro uoste antžemines paslaugas teikianti įmonė, oro uosto aviacijos saugumo tarnyba ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

32. Oro uosto aviacijos saugumo tarnybos darbuotojas patikrina diplomatinio kurjerio arba Užsienio reikalų ministerijos įgalioto asmens tarnybinį pažymėjimą, taip pat patikrina šį asmenį ir jo asmeninius daiktus pagal įprastinę aviacijos saugumo tikrinimo procedūrą.

33. Po tikrinimo antžemines paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas automobiliu arba (jeigu tai nebūtina) pėsčiomis palydi diplomatinį kurjerį arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotą asmenį iki nurodyto orlaivio.

34. Diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui, kuris paima diplomatinį paštą, leidžiama patekti į orlaivį ir paimti diplomatinį paštą bei diplomatinio pašto sertifikatą tiesiogiai iš orlaivio vado.

35. Paimant diplomatinį paštą, diplomatinis kurjeris arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas asmuo ir orlaivio vadas pasirašo 2 perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius, perduotus orlaivio vadui šių Taisyklių 44 punkte nustatyta tvarka. Vieną perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių pasilieka orlaivio vadas, o kitas perduodamas diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui kartu su diplomatiniu paštu ir diplomatinio pašto sertifikatu.

36. Oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas palydi diplomatinį kurjerį arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotą asmenį iš oro uosto kontroliuojamos teritorijos.

37. Diplomatinio pašto siuntos, kurios sveria daugiau kaip 10 kilogramų arba yra didesnės kaip 70x30x42 cm, išduodamos per oro uoste esantį krovinių terminalą. Pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą šių Taisyklių 35 punkte nustatyta tvarka, tokia diplomatinio pašto siunta kraunama iš orlaivio į oro uoste antžemines paslaugas teikiančios įmonės transportą ir gabenama į krovinių terminalą, kuriame ji išduodama diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui ir gali būti kraunama į jo transportą. Visi veiksmai su diplomatinio pašto siunta (iškrovimas iš orlaivio, transportavimas oro uosto teritorijoje ir t.t.) atliekami nuo orlaivio sustojimo momento, šiuos veiksmus stebint diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui ir tik jo leidimu ar sutikimu.

38. Diplomatiniam kurjeriui arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui laiku neatvykus atsiimti diplomatinio pašto, diplomatinis paštas toliau saugomas orlaivyje. Orlaivio vadas per Valstybės sienos apsaugos tarnybą apie tai nedelsdamas informuoja Užsienio reikalų ministeriją, kuri imasi priemonių diplomatiniam paštui kuo skubiau paimti iš orlaivio vado.

 

V. DIPLOMATINIO KURJERIO GABENAMO Diplomatinio pašto pRIĖMIMAS Į ORLAIVIUS Lietuvos Respublikos oro uostuose

 

39. Orlaiviu vykstančio diplomatinio kurjerio gabenamas diplomatinis paštas Lietuvos Respublikos oro uostuose priimamas į orlaivius kartu su diplomatinio kurjerio rankiniu bagažu.

40. Jeigu diplomatinio kurjerio gabenama diplomatinio pašto siunta sveria ne daugiau kaip 10 kilogramų ir yra ne didesnė kaip 70x30x42 cm, ji priimama į orlaivius šių Taisyklių 27.1–27.4 punktuose nustatyta tvarka.

41. Jeigu diplomatinio kurjerio gabenama diplomatinio pašto siunta sveria daugiau kaip 10 kilogramų arba yra didesnė kaip 70x30x42 cm, ji priimama į orlaivius šių Taisyklių 29.1–29.6 punktuose nustatyta tvarka.

 

VI. DIPLOMATINIO PAŠTO PERDAVIMAS Į ORLAIVIUS IR PAĖMIMAS IŠ ORLAIVIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ ORO UOSTUOSE

 

42. Užsienio valstybių oro uostuose diplomatinis paštas perduodamas į orlaivius ir paimamas iš orlaivių Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir atitinkamos užsienio valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

43. Diplomatinį paštą orlaivių vadams užsienio valstybių oro uostuose perduoda ir iš jų paima diplomatiniai kurjeriai arba atstovybių įgalioti asmenys.

44. Perduodant diplomatinį paštą užsienio valstybės oro uoste, diplomatinis kurjeris arba atstovybės įgaliotas asmuo ir orlaivio vadas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą 3 egzemplioriais, iš kurių vieną pasilieka diplomatinis kurjeris arba atstovybės įgaliotas asmuo, o kiti 2 perduodami orlaivio vadui kartu su diplomatiniu paštu ir diplomatinio pašto sertifikatu. Paimant diplomatinį paštą užsienio valstybės oro uoste, pasirašomi 2 perdavimo ir priėmimo akto egzemplioriai, kurie buvo perduoti orlaivio vadui šių Taisyklių 27.6 punkte nustatyta tvarka. Vieną perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių pasilieka orlaivio vadas, o kitas perduodamas diplomatiniam kurjeriui arba atstovybės įgaliotam asmeniui kartu su diplomatiniu paštu ir diplomatinio pašto sertifikatu.

45. Diplomatiniam kurjeriui arba atstovybės įgaliotam asmeniui laiku neatvykus paimti diplomatinio pašto iš orlaivio vado į užsienio valstybės oro uostą, diplomatinis paštas toliau saugomas orlaivyje. Orlaivio vadas apie tai nedelsdamas informuoja atstovybę, kuri imasi priemonių diplomatiniam paštui kuo skubiau paimti iš orlaivio vado. Atstovybės įgaliotam asmeniui neatvykus paimti diplomatinio pašto per orlaivio stovėjimo užsienio oro uoste laiką, diplomatinis paštas grąžinamas į Lietuvos Respublikos oro uostą, kuriame jis buvo perduotas orlaivio vadui. Apie nepaimtą diplomatinio pašto siuntą informuojama Užsienio reikalų ministerija, kuri imasi priemonių kuo skubiau paimti diplomatinį paštą iš orlaivio vado šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

 

VII. DIPLOMATINIS KROVINYS IR JO GABENIMAS

 

46. Diplomatinis krovinys negali būti sulaikomas ar atidaromas. Visos valstybės institucijos ir įstaigos turi sudaryti visas sąlygas skubiai ir saugiai jį gabenti. Diplomatinis krovinys gali būti tikrinamas tik pagrįstai įtarus, kad jame yra daiktų, susijusių su nusikalstama veika. Tikrinti diplomatinį krovinį galima tik dalyvaujant Užsienio reikalų ministerijos įgaliotam asmeniui.

47. Diplomatiniai kroviniai, išgabenami į paskirties vietą, esančią ne Europos Bendrijos muitų teritorijoje, arba atgabenami į Lietuvos Respubliką iš vietų, esančių ne Europos Bendrijos muitų teritorijoje, deklaruojami ir jų muitinis tikrinimas atliekamas Europos Bendrijos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu diplomatiniame krovinyje yra daiktų, kurių įvežimui ar išvežimui taikomi Europos Bendrijos teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyti draudimai ar apribojimai, juos leidžiama gabenti tik teisės aktų nustatyta tvarka, gavus valstybės įgaliotos institucijos leidimą.

48. Diplomatiniai kroviniai importo ir eksporto muitais neapmokestinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Diplomatinis krovinys gali būti gabenamas oro, vandens ar sausumos transportu.

50. Diplomatinis krovinys per Lietuvos Respublikos valstybės sieną leidžiamas be eilės.

51. Diplomatinio krovinio sertifikatus diplomatiniam kroviniui gabenti iš Lietuvos Respublikos pasirašo užsienio reikalų ministras ar jo įgalioti asmenys. Diplomatinio krovinio sertifikatus diplomatiniam kroviniui gabenti iš atstovybės pasirašo atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Diplomatinio krovinio sertifikate nurodoma:

51.1. diplomatinį krovinį sudarančių vienetų (dėžių, pakuočių) skaičius;

51.2. diplomatinį krovinį gabenančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir paso numeris; jeigu diplomatinį krovinį gabena krovinių ar keleivių gabenimo įmonė, nurodomas jos pavadinimas;

51.3. diplomatinio krovinio siuntimo numeris;

51.4. diplomatinio krovinio siuntėjas ir gavėjas.

52. Ant diplomatinio krovinio sertifikatų dedamas Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės herbinis antspaudas.

53. Diplomatinio krovinio sertifikatas pateikiamas muitinei diplomatinio krovinio muitinio įforminimo metu. Muitinės pažymėta sertifikato kopija paliekama muitinėje.

54. Diplomatinį krovinį turi teisę gabenti:

54.1. diplomatiniai kurjeriai;

54.2. užsienio reikalų ministro, jo įgalioto asmens ar atstovybės vadovo paskirti laikinieji diplomatiniai kurjeriai vienkartinėms užduotims atlikti (ad hoc diplomatiniai kurjeriai);

54.3. krovinių ar keleivių vežimo (oru, vandeniu ar sausuma) įmonės, su kuriomis Užsienio reikalų ministerija ar atstovybės yra sudariusios diplomatinių krovinių gabenimo sutartį arba kurias Užsienio reikalų ministerija arba atstovybė įgaliojo gabenti atskirą diplomatinį krovinį;

54.4. Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės įgalioti asmenys.

55. Įvežant ar išvežant daiktus, gabenamus diplomatiniu kroviniu, pateikti užstato ar garantijos nereikalaujama.

––––––––––––––––-

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 793, 2004-06-23, Žin., 2004, Nr. 100-3716 (2004-06-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 883 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIO PAŠTO IR DIPLOMATINIO KROVINIO GABENIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1181, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 117-5015 (2009-10-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 883 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIO PAŠTO IR DIPLOMATINIO KROVINIO GABENIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO " PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2009-10-01)

                  aubodi@lrs.lt