Suvestinė redakcija nuo 2015-11-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 150-5491, i. k. 1052330ISAK003D-586

 

Nauja redakcija nuo 2015-11-24:

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS (ĮMONĖS) GAMYBINIŲ-FINANSINIŲ RODIKLIŲ STATISTINĖS ATASKAITOS 1-ŽŪ(METINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

2005 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-586

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 straipsniu:

1.    T v i r t i n u Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte tvirtinama forma turi būti pildoma pateikiant duomenis už 2015 ir vėlesnius ataskaitinius metus;

2.2. žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės šią formą už 2015 ir vėlesnius ataskaitinius metus turi iki einamųjų metų birželio 1 d. pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

2.3.valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras:

2.3.1. priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių šias formas, apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją;

2.3.2. kasmet pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) – „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“ ir parengia šių rodiklių suvestinę už ataskaitinius metus.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Statistikos departamento prie LRV

2005-05-06 raštu Nr. (1.7-111)-SD-935

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo pakeitimas pagal 3D-856 (2015-11-23)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

2 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

3 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

4 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

5 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

6 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

7 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

8 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

9 priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

Priedo pakeitimas pagal 3D-109 (2014-02-20)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-975, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 151-6803 (2009-12-22), i. k. 1092330ISAK003D-975

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1047, 2010-12-03, Žin., 2010, Nr. 143-7353 (2010-12-07), i. k. 1102330ISAK03D-1047

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

Naujos redakcijos priedas pagal pakeitimas 3D-109 (2014-02-20)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Neteko galios nuo: 2015-11-24

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-975, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 151-6803 (2009-12-22), i. k. 1092330ISAK003D-975

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 "Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1047, 2010-12-03, Žin., 2010, Nr. 143-7353 (2010-12-07), i. k. 1102330ISAK03D-1047

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 "Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-799, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 133-6338 (2011-11-08), i. k. 1112330ISAK003D-799

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 "Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-109, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01848

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-856, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18570

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo