Suvestinė redakcija nuo 2021-08-17

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 83-2890, i. k. 1011100NUTA00001156

 

Nauja redakcija nuo 2021-08-17:

Nr. 668, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-16, i. k. 2021-17575

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1156

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Vytautas Markevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 668

 

 

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga.

2. Inspekcija, atlikdama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas bei priimdama sprendimus dėl šiuose teisės aktuose jai nustatytų funkcijų atlikimo, yra nepriklausoma – jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų.

3. Inspekcija yra biudžetinė įstaiga (juridinio asmens kodas 188607912), turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Inspekcijos buveinės
adresas – Vilnius, L. Sapiegos g. 17.

4. Inspekcija yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Inspekcijos savininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatytas ir kitas Inspekcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė.

6. Inspekcija turi interneto svetainę (www.vdai.lrv.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Inspekcija veikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui pavestoje asmens teisių ir laisvių apsaugos (asmens duomenų apsaugos) valdymo srityje.

8. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai (toliau – Nuostatai) keičiami Vyriausybės nutarimu.

 

II SKYRIUS

INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Inspekcijos veiklos tikslai:

9.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje ir ją įgyvendinti;

9.2. stebėti ir užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, išskyrus atvejus, kai tai yra žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencija, taikymą, prižiūrėti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei privatumo apsaugą, vykdymą;

9.3. kontroliuoti asmens duomenų tvarkymą pagal:

9.3.1. 1990 m. birželio 19 d. Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo su visais pakeitimais;

9.3.2. 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais;

9.3.3. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) su visais pakeitimais;

9.3.4. 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/917/TVR dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais;

9.3.5. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas), su visais pakeitimais;

9.3.6. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

9.3.7. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai;

9.3.8. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR;

9.3.9. 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, su visais pakeitimais;

9.3.10. 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226;

9.3.11. 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006;

9.3.12. 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES;

9.3.13. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726;

9.3.14. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR;

9.3.15. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816;

9.3.16. kitų tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, nuostatas;

9.4. įgyvendinti 1981 m. sausio 28 d. Strasbūre sudarytos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) ir jos protokolų nuostatas.

10. Siekdama Nuostatų 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Inspekcija:

10.1. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl valstybės politikos asmens duomenų apsaugos srityje ir Lietuvos politikos Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos srityje formavimo;

10.2. derina teisės aktų projektus, jeigu jų nuostatos susijusios su Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais;

10.3. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl teisėkūros ir administracinių priemonių, susijusių su žmogaus teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens duomenis;

10.4. rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse ar komitetuose nagrinėjamais klausimais, taip pat teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų pozicijų;

10.5. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse ar komitetuose, taip pat tarptautinėse organizacijose.

11. Siekdama Nuostatų 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Inspekcija:

11.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus šių įstatymų ir Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei privatumo apsaugą, nustatytais atvejais, Inspekcijos nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais ir, remdamasi skunduose pateikta informacija, tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą bei priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų;

11.2. tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, bei Inspekcijos nustatyta tvarka ir priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, taip pat vykdo kitas Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas užduotis;

11.3. prižiūri viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų tvarkomų ir saugomų, su abonentu ir (arba) faktiniu elektroninių ryšių paslaugų naudotoju susijusių srauto ir apskaitos duomenų tvarkymo teisėtumą, taip pat asmens duomenų tvarkymą abonentų sąrašuose, priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimų;

11.4. atlieka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas užduotis ir 11 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytas funkcijas;

11.5. atlieka Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nustatytas funkcijas;

11.6. įgyvendina tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą pagal Elektroninių ryšių įstatymą, nuostatas.

12. Siekdama Nuostatų 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Inspekcija:

12.1. atlieka nepriklausomą Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomo Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (toliau – N. SIS II) asmens duomenų tvarkymo ir iš Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomo N. SIS II asmens duomenų perdavimo teisėtumo, taip pat tolesnio keitimosi papildoma informacija ir jos tvarkymo teisėtumo stebėseną bei asmens duomenų tvarkymo operacijų nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje auditą;

12.2. kontroliuoja asmens duomenų tvarkymo remiantis Sprendimu 2008/633/TVR teisėtumą, atlieka kitas su šio sprendimo įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio sprendimo 8 straipsnio nuostatas;

12.3. vykdo nepriklausomą Reglamento (EB) Nr. 767/2008 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtumo, įskaitant jų perdavimą į Vizų informacinę sistemą ir gavimą iš jos, kontrolę, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 41 straipsnio nuostatas;

12.4. atlieka nepriklausomą asmens duomenų, perkeltų į Sprendimu 2009/917/TVR sukurtą bendrą automatizuotą informacinę sistemą, naudojamą muitinės tikslais (toliau – Muitinės informacinė sistema), priežiūrą, užtikrinančią, kad Muitinės informacinėje sistemoje saugomų duomenų tvarkymas ir naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje nepažeistų suinteresuotų asmenų teisių, atlieka kitas su šio sprendimo įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio sprendimo 24 straipsnio nuostatas;

12.5. nepriklausomai stebi, ar Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos Lietuvos Respublikos subjektai teisėtai tvarko asmens duomenis, ir užtikrina, kad duomenų subjektų teisės būtų saugomos laikantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2012, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 21 straipsnio nuostatas;

12.6. atlieka nepriklausomą priežiūrą, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos teisėtai pagal Reglamentą (ES) Nr. 603/2013 apdoroja ir perduoda asmens duomenis į kompiuterizuotą centrinę pirštų atspaudų duomenų bazę, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 30 straipsnio nuostatas;

12.7. nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos teisėtai tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 38 straipsnio nuostatas;

12.8. pagal Reglamento (ES) 2016/794 42 straipsnį nepriklausomai stebi Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų vykdomo asmens duomenų perdavimo, gavimo ir pateikimo Europolui teisėtumą bei tikrina, ar tokiu perdavimu, gavimu ar pateikimu nepažeidžiamos atitinkamų duomenų subjektų teisės;

12.9. nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos  teisėtai tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) 2017/2226, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas;

12.10. nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos  teisėtai tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1240, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 66 straipsnio nuostatas;

12.11. nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos  teisėtai tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) 2019/816, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas;

12.12. nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos teisėtai tvarko asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą sąveikumo komponentams ir iš jų, pagal Reglamentą (ES) Nr. 2019/817, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 51 straipsnio nuostatas;

12.13. nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos teisėtai tvarko asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą sąveikumo komponentams ir iš jų, pagal Reglamentą (ES) Nr. 2019/818, atlieka kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga nacionalinė priežiūros institucija pagal šio reglamento 51 straipsnio nuostatas.

13. Siekdama Nuostatų 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Inspekcija atlieka Konvencijoje (ETS Nr. 108) nustatytas priežiūros institucijos funkcijas.

14. Inspekcija taip pat atlieka šias funkcijas:

14.1. rengia teisės aktų (išskyrus įstatymus ir Vyriausybės nutarimus), reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus, jeigu jų nuostatos susijusios su Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais;

14.2. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

14.3. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybės ir (arba) savivaldybių institucijomis bei įstaigomis tiek, kiek to reikia jų priskirtoms funkcijoms atlikti;

14.4. įstatymų ir tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais teikia informaciją kitoms valstybėms apie Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo praktiką;

14.5. vykdo 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatas, kiek tai susiję su Elektroninių ryšių įstatymo reglamentuojama tiesiogine rinkodara;

14.6. įgyvendindama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, nuostatas, bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

14.7. atlieka ir kitas Nuostatuose nepaminėtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat tarptautinėse sutartyse nustatytas funkcijas bei užduotis.

 

III SKYRIUS

INSPEKCIJOS ĮGALIOJIMAI IR TEISĖS

 

15. Inspekcijai yra suteikti Reglamente (ES) 2016/679 nustatyti priežiūros institucijos įgaliojimai.

16. Inspekcija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

16.1. iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų gauti informaciją, susijusią su nurodytų veiklos tikslų įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu;

16.2. aktualioms problemoms spręsti pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevalstybinių organizacijų, valstybės įmonių atstovų ir specialistų, suderinusi su jų vadovais, bei sudaryti komisijas ir darbo grupes;

16.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

17. Inspekcija turi teises, nustatytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 12 straipsnyje ir Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo 41 straipsnyje.

18. Inspekcija turi ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat tarptautinėse sutartyse suteiktų teisių, susijusių su jos veiklos tikslais ir funkcijomis.

 

IV SKYRIUS

INSPEKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

19. Inspekcijos veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu veiklos planu ir metiniu veiklos planu, kuriuos tvirtina Inspekcijos direktorius.

20. Inspekcijos administracijos struktūrą tvirtina Inspekcijos direktorius.

21. Inspekcijai vadovauja direktorius, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Vyriausybė. Inspekcijos direktorius į pareigas priimamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, atleidžiamas – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais. Inspekcijos direktorius yra atskaitingas Vyriausybei ir teisingumo ministrui.

22. Inspekcijos direktorius:

22.1. atstovauja Inspekcijai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose bei įstaigose, tarptautinėse organizacijose arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja Inspekcijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti šią funkciją;

22.2. sprendžia Inspekcijos kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai pavestų funkcijų atlikimą, kad būtų pasiekti Inspekcijos veiklos tikslai;

22.3. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

22.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas, atleidžia iš jų Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems pašalpas, skiria tarnybines nuobaudas valstybės tarnautojams ar priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo, suteikia Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atostogas, siunčia juos į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

22.5. tvirtina Inspekcijos pareigybių sąrašą, bet neviršija darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Inspekcijai Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“, nurodyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

22.6. tvirtina Inspekcijos vidaus tvarkos taisykles ir administracijos padalinių nuostatus, kitus vidaus dokumentus.

23. Jeigu Inspekcijos direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka jo pavaduotojas (pavaduotojai), o kai jo (jų) nėra, – Inspekcijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

24. Inspekcijos direktorius turi pavaduotoją (pavaduotojų), kurį (kuriuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Inspekcijos direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Inspekcijos direktoriui. Jei Inspekcijoje į pareigas priimtas ne vienas pavaduotojas, jos direktorius nustato tų darbuotojų administravimo sritis ir paveda jiems konkrečias funkcijas.

25. Inspekcijos vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Inspekcija likviduojama, reorganizuojama arba pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 624, 2003-05-20, Žin., 2003, Nr. 50-2223 (2003-05-23), i. k. 1031100NUTA00000624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1641, 2003-12-19, Žin., 2003, Nr. 121-5484 (2003-12-23), i. k. 1031100NUTA00001641

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 62, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-371 (2005-01-27), i. k. 1051100NUTA00000062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1182, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5319 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001182

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 30, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-318 (2010-01-19), i. k. 1101100NUTA00000030

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1041, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4598 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001041

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 1124 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų vizavimo" pripažinimo netekusiu galios

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 572, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 61-2899 (2011-05-21), i. k. 1111100NUTA00000572

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 766, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 78-3821 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000766

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 987, 2011-08-24, Žin., 2011, Nr. 107-5058 (2011-08-30), i. k. 1111100NUTA00000987

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 416, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-27, i. k. 2015-06383

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 122, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-03-01, i. k. 2017-03366

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 753, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12236

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 840, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16723

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 668, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-16, i. k. 2021-17575

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo