Suvestinė redakcija nuo 2017-02-25

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 118-4273, i. k. 1051100NUTA00001057

 

Nauja redakcija nuo 2017-02-25:

Nr. 102, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03046

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE steigiamų VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ IR KOMERCINIŲ PRIEPLAUKŲ REGISTRAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 3 d. Nr. 1057

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 13 straipsnio 25 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 26 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamų vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų registravimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1057
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 102
redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE STEIGIAMŲ VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ IR komercinių PRIEPLAUKŲ REGISTRAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamų vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų registravimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato, kokius dokumentus reikia pateikti norint įregistruoti valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamą vidaus vandenų uostą (toliau – uostas) ir valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamą vidaus vandenų komercinę prieplauką (toliau – komercinė prieplauka), ir uosto bei komercinės prieplaukos įtraukimo į Įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą ar į Įregistruotų vidaus vandenų komercinių prieplaukų sąrašą tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse (toliau – Kodeksas).

 

II SKYRIUS

UOSTUI ĮREGISTRUOTI BŪTINI DOKUMENTAI

 

3. Steigėjas, pageidaujantis įregistruoti uostą, turi pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – Administracija) nustatytos formos prašymą ir šių steigiamo uosto dokumentų kopijas:

3.1. teritorijų planavimo dokumentuose numatytų ir patvirtintų steigiamo uosto teritorijos ribų ir plotų ir akvatorijos ribų ir plotų planų;

3.2. akvatorijos schemų, kuriose nurodyti gyliai, užtikrinantys saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą, išplaukimą iš jo ir manevravimą jame;

3.3. navigacijos priemonių, užtikrinančių saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo, sąrašo (schemos);

3.4. radijo ryšio įrenginių, telekomunikacijų galinių įrenginių arba judriojo ryšio priemonių sąrašo;

3.5. avarinių ir gelbėjimo darbų atlikimo, taršos židinių likvidavimo priemonių sąrašo arba sutarties, sudarytos su atitinkamomis savivaldybės, kurioje yra uostas, tarnybomis dėl avarinių ir gelbėjimo darbų ir išsiliejusių teršalų surinkimo;

3.6. techninės dokumentacijos, kuria įrodoma, kad priėmimo įrenginiai nedelsiant ir be apribojimo galės priimti iš laivų juose susidarančias atliekas ir krovinių likučius;

3.7. gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų priešgaisrinių priemonių sąrašo;

3.8. prašymo patvirtinti asmenį uosto kapitonu, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, išsilavinimas, telefono numeris.

 

III SKYRIUS

KOMERCINEI prieplaukAI ĮREGISTRUOTI BŪTINI DOKUMENTAI

 

4. Steigėjas, pageidaujantis įregistruoti komercinę prieplauką, turi pateikti Administracijos nustatytos formos prašymą ir šių steigiamos komercinės prieplaukos dokumentų kopijas:

4.1. teritorijų planavimo dokumentuose numatytų ir patvirtintų steigiamos komercinės prieplaukos teritorijos ribų ir plotų ir akvatorijos ribų ir plotų planų;

4.2. krantinės ar kranto juostos savininko nustatytos tvirtinimo prie kranto juostos ar krantinės schemos ir naudojimosi kranto juosta ar krantine tvarkos (plūduriuojančiojoje komercinėje prieplaukoje) aprašo;

4.3. akvatorijos schemos, kurioje nurodyti gyliai, užtikrinantys saugų vidaus vandenų transporto priemonių priplaukimą ir manevravimą prie krantinės;

4.4. ryšio priemonių sąrašo;

4.5. specialistų, atsakingų už komercinės prieplaukos veiklą, saugią laivybą komercinėje prieplaukoje ir jos prieigose, darbų saugą ir krovinių saugumą komercinėje prieplaukoje, sąrašo, kuriame nurodyti specialistų vardai, pavardės, telefono numeriai;

4.6. gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų priešgaisrinių priemonių sąrašo.

 

IV SKYRIUS

UOSTO ar KOMERCINĖS PRIEPLAUKOS ĮREGISTRAVIMAS

 

5. Steigėjui pateikus visus Nuostatų 3 ar 4 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia uostui ar komercinei prieplaukai įregistruoti, Administracija įregistruoja uostą ar komercinę prieplauką Kodekso 13 straipsnio 27 dalyje nustatyta tvarka ir terminais Licencijų informacinėje sistemoje. Uostas ar komercinė prieplauka laikomi įsteigtais tą pačią dieną, kai yra įrašomi į Įregistruotų vidaus vandenų uostų ar Įregistruotų vidaus vandenų komercinių prieplaukų sąrašą.

6. Administracija sustabdo uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimą vadovaudamasi Kodekso 13 straipsnio 29 dalimi, panaikina registracijos galiojimo sustabdymą vadovaudamasi Kodekso 13 straipsnio 31 dalimi, įspėja dėl registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikina šį įspėjimą vadovaudamasi Kodekso 13 straipsnio 28 dalimi, panaikina registracijos galiojimą vadovaudamasi Kodekso 13 straipsnio 32 dalimi, pakeičia duomenis, kurie nurodyti Kodekso 13 straipsnio 36 dalies 1 punkte, Licencijų informacinėje sistemoje. Administracija teikia informaciją Licencijų informacinei sistemai vadovaudamasi Licencijavimo pagrindų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

7. Administracijos interneto svetainėje skelbiami šie uosto ir komercinės prieplaukos registracijos duomenys:

7.1. įrašo eilės numeris;

7.2. steigėjo vardas, pavardė, uosto ar komercinės prieplaukos adresas (jeigu steigėjas fizinis asmuo), įmonės (filialo, atstovybės) pavadinimas, teisinė forma, kodas, uosto ar komercinės prieplaukos adresas (jeigu steigėjas juridinis asmuo, organizacija ar jos padalinys);

7.3. valdytojo vardas, pavardė, uosto ar komercinės prieplaukos adresas (jeigu steigėjas fizinis asmuo), įmonės (filialo, atstovybės) pavadinimas, teisinė forma, kodas, uosto ar komercinės prieplaukos adresas (jeigu valdytojas juridinis asmuo, organizacija ar jos padalinys);

7.4. uosto ar komercinės prieplaukos registracijos, registracijos galiojimo sustabdymo, registracijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, įspėjimo dėl registracijos galiojimo sustabdymo ir šio įspėjimo panaikinimo, registracijos galiojimo panaikinimo data.

 

–––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 515, 2012-05-16, Žin., 2012, Nr. 57-2851 (2012-05-19), i. k. 1121100NUTA00000515

Nr. 102, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03046

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 903, 2008-09-10, Žin., 2008, Nr. 108-4129 (2008-09-20), i. k. 1081100NUTA00000903

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1389, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5686 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001389

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 818, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 76-3881 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 515, 2012-05-16, Žin., 2012, Nr. 57-2851 (2012-05-19), i. k. 1121100NUTA00000515

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 102, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo