Suvestinė redakcija nuo 2010-06-13 iki 2011-03-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 148-6646, i. k. 1092230ISAK00A1-670

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, NUSTATYMO IR DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-670

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2007, Nr. 128-5213; 2009, Nr. 61-2405) 10 straipsnio 2 dalimi:

1. Nustatau asmenis, turinčius teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“:

1.1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems yra nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-225, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3425 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-225

 

1.2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustaytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-225, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3425 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-225

 

1.3. Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-225, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3425 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-225

 

1.4. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems.

2. Tvirtinu Dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2009 m. gruodžio 10

įsakymu Nr. A1-670

 

DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ (toliau vadinama – ženklas), išdavimo tvarkos aprašas nustato dokumentą, kuris suteikia teisę naudoti ženklą.

2. Dokumentas, suteikiantis teisę naudoti ženklą, yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalo kelionės metu turėti neįgalieji ir kurio išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5559; 2007, Nr. 94-3799; 2008, Nr. 4-139) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-343 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-69).

21. Dokumentas, suteikiantis teisę socialinės globos įstaigoms naudoti ženklą, yra jų vadovų išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad jiems priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos transporto paslaugos neįgaliesiems.

Papildyta punktu:

Nr. A1-225, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3425 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-225

 

3. Dokumentas, suteikiantis teisę Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojams naudoti ženklą, yra šio centro vadovo išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems.

4. Ženklas yra įsigyjamas asmens lėšomis prekybos vietose.

5. Asmenų, turinčių teisę naudoti ženklą, motorinės transporto priemonės priekis ir galas turi būti pažymėti šiuo ženklu.

6. Visi ginčai, kylantys dėl ženklo naudojimo tvarkos, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-225, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3425 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-225

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 "Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą "Neįgalusis", nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą "Neįgalusis", išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo