Suvestinė redakcija nuo 2020-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1821, i. k. 1052213ISAK002B-107

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-30:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ

 

2005 m. balandžio 12 d. Nr. 2B-107
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo“ 13.2.1 ir 13.2.8 papunkčiais,

t v i r t i n u Tachografų dirbtuvių veiklos taisykles (pridedama).

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. liepos 29 d. įsakymo
Nr. 2BE-191 redakcija)

 

 

TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus tachografų dirbtuvėms, tachografų dirbtuvių vadovams ir mechanikams, teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo, šios teisės sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką.

2. Taisyklės taikomos visoms Lietuvos Respublikоs įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdančioms veiklą, kurioms suteikta teisė ar kurios siekia gauti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, taip pat tachografų dirbtuvių vadovams ir mechanikams.

3. Tachografų dirbtuves pagal savo kompetenciją kontroliuoja Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Eksploatacijos nutraukimas – procedūra, kurios metu konstatuojama, kad skaitmeninio tachografo toliau eksploatuoti negalima, ir išduodama eksploatacijos nutraukimo pažyma;

4.2. Plombavimas – tachografo ir jo jungčių užraktų ženklinimas švino ar kitos plastiškos medžiagos spaudu tam skirtose vietose;

4.3. Skaitmeninio tachografo registruojami duomenys (toliau – registruojami duomenys) – skaitmeninio tachografo atmintyje registruojami ir saugomi duomenys apie jo įrangos identifikavimą, apsaugos elementus, vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo datą ir laiką, vairuotojo veiklą, vietas, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, odometro rodmenis, greitį, gedimus, kalibravimą, laiko koregavimą, kontrolės veiklą, įmonės identifikavimą, duomenų perkėlimo veiklą, ypatingas būsenas, tachografo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, tachografo kortelės numerį, išduodančios valstybės narės žymenį ir galiojimo pabaigos datą, angos, į kurią tachografo kortelė įdėta, žymenį, transporto priemonę, kuria anksčiau naudojosi vairuotojas, transporto priemonės registracijos numerį ir registruojančios valstybės narės žymenį;

4.4. Tachografų dirbtuvė (toliau – dirbtuvė) – Lietuvos Respublikоs įstatymuose nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

4.5. Tachografų dirbtuvės mechanikas (toliau – dirbtuvės mechanikas) – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje ir turintis teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą;

4.6. Tachografų dirbtuvės vadovas (toliau – dirbtuvės vadovas) – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje ir įmonės, kuriai suteikta ar kuri siekia įgyti teisę atlikti tachografų techninę

priežiūrą, vadovo įsakymu paskirtas į dirbtuvės vadovo pareigas bei atitinkantis Taisyklėse jam nustatytus reikalavimus;

4.7. Techninė priežiūra – tachografo įrengimas, aktyvavimas, kalibravimas, plombavimas, periodinė patikra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas;

4.8. Viešas skelbimas – Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt skelbiama informacija apie tachografų dirbtuvei nustatyta tvarka suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

5. Kitos sąvokos atitinka 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (toliau – reglamentas (ES) Nr. 165/2014), vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

III SKYRIUS

DIRBTUVIŲ REIKALAVIMAI

 

6. Dirbtuvės patalpos, kuriose atliekami tachografų techninės priežiūros darbai, turi:

6.1. atitikti Lietuvos higienos normas, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus ar sąlygas;

6.2. turėti atskirą rakinamą dirbtuvės mechanikų patalpą (gali būti tame pačiame sklype), kurioje būtų laikoma kompiuterinė technika ir įforminami tachografų techninės priežiūros atlikimo dokumentai; dirbtuvės patalpose, taip pat ir dirbtuvės mechanikų patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, turi būti įrengta šildymo sistema;

6.3. turėti įrengtas efektyvias transporto priemonių išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliacines sistemas;

6.4. būti nuosavos, nuomojamos arba naudojamos panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį ir, jei naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, tai patvirtinanti sutartis privalo būti registruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

7. Dokumentams, dirbtuvės kortelėms, įrengimo plokštelėms, plombavimo medžiagoms, patikros žymenims ir patikros sertifikatams saugoti dirbtuvės mechaniko patalpoje turi būti įrengta rakinama plieninė spintelė ar seifas, pritvirtintas prie grindų arba sienos. Šioje patalpoje neturi būti kitų daiktų ar įrangos, kurie nenaudojami tachografų techninės priežiūros darbams.

8. Dirbtuvėje turi būti ši įranga ir prietaisai:

8.1. tachografų patikros prietaisas, reikalingas atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti;

8.2. traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendas;

8.3. automobilių padangų slėgmatis;

8.4. kompiuterinė technika, skirta tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti;

8.5. įranga, skirta duomenims iš skaitmeninio tachografo į dirbtuvės kompiuterines laikmenas perkelti;

8.6. tachografo kortelės skaitytuvas.

9. Tachografų patikra turi būti atliekama naudojant transporto priemonių traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendą. Padidinto važumo transporto priemonėms tachografo patikra gali būti atliekama atstumų matavimo metodu.

10. Dirbtuvė privalo:

10.1. būti apdraudusi savo veiklą;

10.2. ne vėliau kaip po mėnesio nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos būti įtraukta į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įstaigų, paskirtų atlikti matavimo priemonių patikrą, sąrašą;

10.3. dvejus metus saugoti duomenis apie:

10.3.1. tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, plombavimą, periodinę patikrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

10.3.2. tachografo techninę priežiūrą atlikusią dirbtuvę (dirbtuvės identifikavimo žymuo);

10.3.3. dirbtuvės mechaniką (vardas, pavardė, dirbtuvės kortelės identifikavimo numeris);

10.3.4. transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN numeris);

10.3.5. transporto priemonės valstybinį numerį;

10.3.6. transporto priemonės ridą (kilometrai) atvykimo į dirbtuves metu;

10.3.7. transporto priemonėje įrengtą tachografą (identifikavimo numeris);

10.3.8. parametrus atliekant periodinę patikrą (padangos efektyvusis ilgis – l, transporto priemonės būdingasis koeficientas – w, tachografo konstanta – k);

10.4. ne vėliau kaip po metų nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus;

10.5. per tris darbo dienas nuo dirbtuvės vadovo ar dirbtuvės mechaniko atleidimo iš darbo dienos raštu apie tai informuoti Administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

10.6. per tris darbo dienas nuo dirbtuvės vadovo ar dirbtuvės mechaniko priėmimo į darbą dienos raštu apie tai informuoti Administraciją; priėmus ar paskyrus į darbą dirbtuvės vadovą pateikti šį faktą patvirtinančio dokumento kopiją; kai į darbą priimamas naujas dirbtuvės mechanikas, papildomai pateikti dirbtuvės mechaniko kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ir metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

11. Draudžiama naudoti:

11.1. netvarkingą įrangą ar prietaisus, skirtus tachografų techninei priežiūrai atlikti;

11.2. įrangą ar prietaisus, neturinčius galiojančios metrologinės patikros, jeigu jie yra teisinės metrologijos objektai.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DIRBTUVĖS VADOVUI

 

12. Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės vadovas, kuris yra tiesiogiai atsakingas už dirbtuvės vykdomą veiklą.

13. Dirbtuvės vadovas privalo užtikrinti, kad:

13.1. įranga, naudojama tachografų techninei priežiūrai atlikti, atitiktų matavimo sieties reikalavimus;

13.2. būtų tvarkomi ir saugomi tachografų techninės priežiūros apskaitos duomenys;

13.3. dirbtuvės mechanikų patalpoje nebūtų atliekami kiti darbai, nesusiję su tiesioginių funkcijų vykdymu;

13.4. periodiškai būtų rengiami dirbtuvės mechanikų atliekamo darbo kokybės patikrinimai; nustačius trūkumų, būtų imtasi priemonių šiems trūkumams pašalinti;

13.5. dirbtuvės mechanikai naudotųsi tik savo dirbtuvės kortelėmis;

13.6. dirbtuvės mechanikai tinkamai naudotųsi dirbtuvės kortelėmis;

13.7. dirbtuvės kortelės būtų apsaugotos ir nepatektų už dirbtuvės patalpų ribų;

13.8. dirbtuvės kortelėje saugoma informacija nebūtų prarasta ar neteisėtai perrašyta;

13.9. dirbtuvei išduotos galiojančios dirbtuvės kortelės būtų pateikiamos Administracijos pareigūnams patikrinti, jiems to pareikalavus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.10. nenaudojamos dirbtuvės kortelės, plombavimo įranga ir apskaitos dokumentai būtų tinkamai laikomi saugioje vietoje;

13.11. apie pamestas, pavogtas ar blogai veikiančias dirbtuvės korteles būtų nedelsiant pranešta Administracijai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.12. prašymas ir kiti dokumentai dėl dirbtuvės kortelės pakeitimo ar atnaujinimo Administracijai būtų pristatyti laiku;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.13. per tris darbo dienas Administracijai būtų grąžintos dirbtuvei išduotos dirbtuvės kortelės tais atvejais, kai teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą yra sustabdoma arba panaikinama, kai dirbtuvės kortelės turėtojas atleidžiamas iš darbo ar dėl kitų priežasčių neatitinka reikalavimų, kurių pagrindu išduota dirbtuvės kortelė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.14. informacija apie atliktą tachografų techninę priežiūrą būtų teikiama Administracijos pareigūnams to pareikalavus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.15. būtų atliekami darbai, nurodyti Taisyklių 17 ir 18 punktuose;

13.16. dirbtuvės mechanikas praneštų jam apie visus pažeidimus, kaip numatyta Taisyklių 19 punkte;

13.17. ne vėliau kaip kitą darbo dieną Administracijai būtų pateikiama Tachografo išsamaus patikrinimo ataskaita (1 priedas), jei nustatomi Taisyklių 17.1–17.7 ir 18.1–18.14 papunkčiuose nustatyti neatitikimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.18. būtų atliktas transporto priemonės tachografo patikrinimas, kaip numatyta Taisyklių 21 punkte, kai tokią transporto priemonę į dirbtuves nukreipia Administracijos pareigūnai; šiuo atveju transporto priemonės teisėtas valdytojas dirbtuvės vadovui ar dirbtuvės mechanikui turi pateikti Administracijos išduotą siuntimą atlikti transporto priemonės tachografo patikrinimą; atlikus transporto priemonės tachografo patikrinimą transporto priemonės teisėtam valdytojui turi būti išduota Tachografo išsamaus patikrinimo ataskaita, o jos kopija su priedais atsiųsta Administracijai siuntime atlikti transporto priemonės tachografo patikrinimą nurodytais kontaktais; transporto priemonėje radus prietaisą ar įrenginį, atjungiantį nors vieną iš tachografo funkcijų arba turintį neigiamos įtakos tinkamam tachografo veikimui, arba tachografo bloką ar judesio jutiklį, pritaikytą duomenims klastoti, jis būtų išmontuotas ir pristatytas Administracijai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

13.19. būtų sudarytos sąlygos kelti dirbtuvės mechanikų kvalifikaciją.

14. Dirbtuvės vadovas tvarko:

14.1. transporto priemonių, kuriose įrengti tachografai ir atlikta šių tachografų techninė priežiūra, identifikavimo duomenis (transporto priemonės valstybiniai ir identifikavimo numeriai), kurie turi būti saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

14.2. pranešimų, nurodytų Taisyklių 13.17 papunktyje, apskaitą; dirbtuvėje pranešimai saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

14.3. dirbtuvės kortelių apskaitą;

14.4. išduotų patikros žymenų, patikros sertifikatų bei pažymų, kad duomenų perkelti negalima, apskaitą;

14.5. duomenų įrašus, perkeltus iš tachografo;

14.6. apskaitą apie aptiktas pažeistas transporto priemonių tachografų plombas.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI DIRBTUVĖS MECHANIKUI

 

15. Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės mechanikas, turintis jo kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ir metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą, o dirbtuvėje, atliekančioje skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, dirbtuvės mechanikas papildomai turi turėti galiojančią asmeninę dirbtuvės kortelę. Dirbtuvės mechanikas atlieka tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, periodinę patikrą, plombavimą, duomenų perkėlimą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą.

16. Dirbtuvės mechanikas privalo:

16.1. tinkamai kalibruoti tachografą, kad tachografas teisingai fiksuotų transporto priemonės judėjimo bei atitinkamus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpių duomenis;

16.2. pildyti žurnalą dėl patikros sertifikatų ir patikros žymenų naudojimo;

16.3. išduoti pažymą apie duomenų neperkeliamumą, kai duomenų perkelti iš skaitmeninio tachografo negalima;

16.4. nedelsdamas pranešti Administracijai, jeigu kita Europos Sąjungos valstybė narė išduoda jam dirbtuvės kortelę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

16.5. niekam neatskleisti dirbtuvės kortelės PIN kodo ir neleisti kitiems asmenims naudotis savo dirbtuvės kortele;

16.6. užtikrinti, kad jo dirbtuvės kortelės duomenys būtų reguliariai perkeliami į kompiuterines laikmenas, garantuojant, kad dirbtuvės kortelėje esantys duomenys nebus prarasti arba perduoti tretiesiems asmenims;

16.7. apie dirbtuvės kortelės praradimą, vagystę arba gedimą nedelsdamas pranešti dirbtuvės vadovui, o jei dirbtuvės kortele pasinaudojo neturintis tam teisės asmuo, – ir Administracijai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

16.8. sugrąžinti Administracijai nebegaliojančią dirbtuvės kortelę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

16.9. ne rečiau nei kas dvejus metus kelti savo kvalifikaciją tachografų gamintojų ar jų atstovų mokymuose;

16.10. vykdyti teisėtus Administracijos pareigūnų reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

17. Kiekvieną kartą atlikdamas analoginio tachografo techninę priežiūrą dirbtuvės mechanikas turi patikrinti, ar:

17.1. tachografas teisingai brėžia darbo laiko, greičio, vairuotojo veiklos ir nuvažiuotų kilometrų kreives;

17.2. kalibravimo duomenys teisingi;

17.3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

17.4. nėra netinkamų tachografo sujungimų;

17.5. nebuvo atidarytas tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

17.6. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

17.7. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui.

18. Kiekvieną kartą atlikdamas skaitmeninio tachografo techninę priežiūrą dirbtuvės mechanikas turi patikrinti, ar:

18.1. tachografas teisingai registruoja ir saugo duomenis;

18.2. kalibravimo duomenys teisingi;

18.3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

18.4. nėra netinkamų judesio jutiklio ir tachografo sujungimų;

18.5. nebuvo pažeista tachografo apsaugos užtikrinimo sistema;

18.6. nebuvo atidarytas judesio jutiklio ar tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

18.7. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

18.8. judesio jutiklio numerio skaitmenų skaičius atitinka toje transporto priemonėje naudojamo judesio jutiklio skaitmenų skaičių;

18.9. tachografas gauna informaciją iš nepriklausomo šaltinio apie transporto priemonės judėjimą;

18.10. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

18.11. pavarų dėžėje įtaisyto judesio jutiklio identifikavimo duomenys ir sujungto judesio jutiklio identifikavimo duomenys, sutampa su užregistruotais tachografe;

18.12. ar įrengimo plokštelėje nurodyta informacija sutampa su į tachografą įrašyta informacija;

18.13. ar judesio jutiklio serijos numeris ir numeris, jei toks nurodytas ant judesio jutiklio korpuso, sutampa su įrašytu į tachografą;

18.14. tachografe užfiksuoti įvykiai ir (ar) klaidos galėjo turėti įtakos tachografo ir (ar) judesio jutiklio veikimui, duomenų saugojimui ar jų pakeitimui.

19. Esant bent vienam Taisyklių 17.1–17.6 ir 18.1–18.9 papunkčiuose nurodytam pažeidimui, dirbtuvės mechanikas privalo parengti pranešimą, kuriame turi būti nurodytas pažeidimo pobūdis, ir apie tai tą pačią dieną pranešti dirbtuvės vadovui. Nustatęs Taisyklių 17.7 ir 18.10–18.14 papunkčiuose nurodytą pažeidimą, dirbtuvės mechanikas apie tai nedelsdamas privalo pranešti dirbtuvės vadovui.

20. Dirbtuvės mechanikui draudžiama:

20.1. bandyti pakenkti tachografų apsaugos elementams;

20.2. atlikti tachografo techninę priežiūrą, kol nebus išmontuoti ar išimti prietaisai ar įrenginiai, atjungiantys nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintys turėti įtakos tachografo veikimui;

20.3. transporto priemonėje įrengtą nuo magnetinių laukų poveikio apsaugotą judesio jutiklį keisti judesio jutikliu, kuris nėra apsaugotas nuo magnetinių laukų poveikio.

21. Dirbtuvės mechanikas, įpareigotas dirbtuvės vadovo arba Administracijos pareigūnų,  turi atlikti transporto priemonės tachografo patikrinimą nustatydamas, ar:

21.1. tachografas veikia tinkamai, teisingai registruoja ir saugo duomenis;

21.2. kalibravimo duomenys teisingi;

21.3. nėra pažeidimų, nurodytų Taisyklių 17 ir 18 punktuose.

21.4. tachografas nėra pritaikytas duomenims klastoti, prie tachografo nėra privirtinta manipuliavimo prietaisų, nėra tokių prietaisų naudojimo žymių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

22. Dirbtuvės mechanikas visais atvejais yra atsakingas už savo dirbtuvės kortelės ir jos PIN kodo naudojimą.

 

VI SKYRIUS

SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ DUOMENŲ PERKĖLIMAS, SAUGOJIMAS IR APSAUGA

 

23. Siekiant išsaugoti skaitmeninio tachografo registruojamus duomenis, kai nutraukiama jo eksploatacija arba atliekamas remontas, dirbtuvė turi gebėti perkelti šiuos duomenis, juos saugoti bei užtikrinti jų nepažeidžiamumą. Dirbtuvė privalo pateikti šiuos duomenis kompiuterinėse laikmenose Administracijai arba įmonės kortelės turėtojui, turinčiam įmonės vadovo raštišką prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

24. Perkėlusi registruojamus duomenis į kompiuterines laikmenas, dirbtuvė informuoja įmonę, naudojusią skaitmeninį tachografą, kad duomenys perkelti ir juos galima gauti. Šie duomenys dirbtuvėje saugomi dvejus metus.

25. Dirbtuvė turi užtikrinti, kad iki nurodytos duomenų sunaikinimo datos būtų galima gauti duomenų kopijas, jeigu jų raštu paprašytų įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, vadovas ar Administracijos pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

26. Dirbtuvėje saugomi registruojami duomenys gali būti teikiami trečiajai šaliai, turinčiai įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, įgaliojimą gauti duomenis.

27. Siekdama užtikrinti registruojamų duomenų saugumą ir galimybę jais naudotis, dirbtuvė privalo:

27.1. teikti duomenis tik asmeniui arba įmonei, kurie yra įgalioti tuos duomenis gauti;

27.2. perkelti iš keičiamo, remontuojamo arba nebeeksploatuojamo skaitmeninio tachografo visus registruojamus ir saugomus duomenis;

27.3. saugoti įmonės informaciją, įrašytą transporto priemonės skaitmeniniame tachografe (įmonės pavadinimą, adresą bei įmonės kortelės numerį, suteikiantį galimybę atpažinti įmonę);

27.4. užtikrinti, kad perkelti duomenys Administracijai būtų pateikiami taip, kad būtų galima atlikti duomenų patikrinimą nekeičiant duomenų formato.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

28. Užtikrindama perkeliamų duomenų saugumą dirbtuvė privalo taikyti tokias priemones:

28.1. perkeliamus duomenis kopijuoti ir šias kopijas ne trumpiau kaip dvejus metus saugoti kompiuterinėse laikmenose;

28.2. duomenys, saugomi kompiuteryje, privalo būti neprieinami iš kompiuterinio tinklo ir apsaugoti nuo neteisėto jų panaudojimo;

28.3. skaitmeninio tachografo duomenims perkelti bei perduoti naudojama programinė įranga turi gebėti tvarkyti duomenis, tuo pat metu išlaikant duomenų apsaugos elementus.

29. Dirbtuvė turi išduoti įmonei pažymą, kad duomenų perkelti negalima, jei dėl skaitmeninio tachografo gedimo jame įrašytų duomenų perkelti neįmanoma. Dirbtuvė turi saugoti kiekvienos išduotos pažymos kopiją ne trumpiau kaip dvejus metus.

30. Dirbtuvėje turi būti patvirtintos taisyklės dėl kompiuterinės įrangos, dokumentų saugojimo ir naudojimo.

31. Kai transporto priemonėje įrengiamas naudotas skaitmeninis tachografas, dirbtuvė turi perkelti ir išsaugoti įrengiamo naudoto skaitmeninio tachografo duomenis.

VII SKYRIUS

TEISĖS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

32. Įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Administracijai Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų aptarnavimo taisyklės), nustatyta tvarka pateikia:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

32.1. nustatytos formos Įmonės, siekiančios vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (2 priedas) (toliau – deklaracija);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

32.2. įsigaliojusį įmonės vadovo įsakymą dėl paskirto asmens – dirbtuvės vadovo, atsakingo už visų tai įmonei skirtų dirbtuvės kortelių apsaugą, kontrolę ir naudojimą;

32.3. brėžinį (-ius) arba schemą (-as), kurioje (-iose) būtų pažymėta dirbtuvės patalpa su joje esančia atskira dirbtuvės mechaniko patalpa, nurodytais patalpų matmenimis, jų plotu ir dirbtuvės adresu;

32.4. dokumentus, patvirtinančius, kad matavimo įranga, skirta tachografų techninei priežiūrai atlikti, yra metrologiškai patikrinta ir kalibruota;

32.5. dirbtuvės mechaniko kvalifikacijos pažymėjimą (-us), išduotą (-us) tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo;

32.6. metrologo tikrintojo arba tachografo tikrintojo kvalifikaciją patvirtinantį (-ius) pažymėjimą (-us);

32.7. dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros darbus;

32.8. įmonės vadovo patvirtintą kokybės valdymo sistemos vadovą pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas dirbtuvėms taikomas iki jų akreditacijos);

32.9. dirbtuvės patalpos išorės ir vidaus, mechanikų patalpos, Taisyklių 7 punkte nurodytos rakinamos plieninės spintelės ar seifo, Taisyklių 8 punkte nurodytos įrangos ir prietaisų nuotraukas, kurios leistų nustatyti, ar yra įvykdyti Taisyklių III skyriaus reikalavimai.

33. Gavus deklaraciją ji užregistruojama:

33.1 kai pateikta deklaracija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus, pridėti visi Taisyklėse reikalaujami dokumentai ir sumokėta valstybės rinkliava, per penkias darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos įmonei suteikiama teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą. Informacija apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą skelbiama Administracijos interneto svetainėje (skelbiamas dirbtuvės pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, registracijos adresas, dirbtuvės veiklos adresas ir telefonas, dirbtuvės interneto svetainės adresas (jeigu yra), teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo data). Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą įsigalioja kitą dieną nuo informacijos apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą paskelbimo Administracijos interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

33.2. kai pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, ir / ar dirbtuvė nepateikė kitų Taisyklėse reikalaujamų dokumentų, ir / ar nesumokėta valstybės rinkliava:

33.2.1. per tris darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos deklaracijoje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus neatitikimus;

33.2.2. įmonė gali ištaisyti Taisyklių 33.2.1 papunktyje nurodytus neatitikimus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus neatitikimus išsiuntimo dienos, pateikdama Taisyklių 32 punkte nurodytus trūkstamus dokumentus ir ištaisydama nurodytus neatitikimus. Per šiame papunktyje nurodytą terminą nepašalinus neatitikimų paslauga nesuteikiama. Nesuteikus teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą, įmonė į Administraciją dėl teisės suteikimo gali kreiptis bendra tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

34. Administracijos specialistams užregistravus pateiktą deklaraciją, joje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie pateiktos deklaracijos ir prie jos pridedamų dokumentų registravimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

35. Pasikeitus įmonės ar kitiems su teise vykdyti tachografų techninę priežiūrą susijusiems duomenims (pavadinimui, kodui, teisinei formai ar registracijos adresui, veiklos adresui, kokybės valdymo sistemos vadovui), įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, apie tai per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo privalo kreiptis į Administraciją ir Asmenų aptarnavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus, kuriuose duomenys keitėsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

36. Kai dirbtuvė Administracijai pagal Taisyklių 35 punktą pateikia deklaraciją, ši registruojama:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

36.1. kai pateikta deklaracija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus, pridėti Taisyklėse reikalaujami dokumentai ir sumokėta valstybės rinkliava, per penkias darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos patikslinta informacija apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą skelbiama Administracijos interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

36.2. kai pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys ir / ar dirbtuvė nepateikė kitų Taisyklėse reikalaujamų dokumentų ir / ar nesumokėta valstybės rinkliava:

36.2.1. per tris darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos deklaracijoje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus neatitikimus;

36.2.2. įmonė gali ištaisyti Taisyklių 36.2.1 papunktyje nurodytus neatitikimus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus neatitikimus išsiuntimo dienos, pateikdama Taisyklių 35 punkte nurodytus trūkstamus dokumentus ir ištaisydama nurodytus neatitikimus. Per šiame papunktyje nurodytą terminą nepašalinus neatitikimų paslauga nesuteikiama.

37. Dirbtuvei teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikiama neribotam laikui.

38. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

 

VIII SKYRIUS

TEISĖS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS, ŠIOS TEISĖS ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

39. Dirbtuvių, turinčių teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, veiklos priežiūrą vykdo Administracijos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

40. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdoma nustačius, kad:

40.1. dirbtuvės mechanikas netinkamai kalibruoja tachografą ir dėl šios priežasties tachografas klaidingai fiksuoja transporto priemonės judėjimo bei tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpių duomenis;

40.2. dirbtuvės mechanikas klaidingai pildo žurnalą apie atliktas tachografų patikras;

40.3. sąmoningai bandoma pakenkti tachografų apsaugos elementams;

40.4. dirbtuvės mechanikas transporto priemonėje įrengtą nuo magnetinio lauko poveikio apsaugotą judesio jutiklį pakeitė judesio jutikliu, kuris nėra apsaugotas nuo magnetinio lauko poveikio;

40.5. dirbtuvės mechanikas, atlikdamas periodinę patikrą, netikrina, ar nėra (nebuvo) Taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytų pažeidimų;

40.6. nevykdomas Administracijos kontrolės teisę turinčių pareigūnų reikalavimas atlikti transporto priemonės patikrinimą, kaip numatyta Taisyklių 13.18 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

40.7. atliktas kalibravimas, periodinė patikra neišmontavus ar neišėmus prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų, galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

40.8. nevykdomi teisėti Administracijos pareigūnų reikalavimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

40.9. dirbtuvė netvarko tachografų techninės priežiūros apskaitos duomenų, nesaugo jų dvejus metus, teikia pavėluotai ar neteikia pranešimų, nurodytų šių Taisyklių 13.17 papunktyje;

40.10. dirbtuvė nesudaro Administracijos pareigūnams sąlygų naudotis duomenimis apie atliktus tachografų techninės priežiūros darbus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

40.11. dirbtuvė nevykdo Taisyklių ar kitų tachografų techninės priežiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

41. Dirbtuvei vykdyti tachografų techninę priežiūrą yra draudžiama, kai tokia teisė yra sustabdyta.

42. Pašalinusi trūkumus, dirbtuvė raštu apie tai informuoja Administraciją. Administracija priima sprendimą dėl dirbtuvės teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą atnaujinimo arba neatnaujinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

43. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinama, kai:

43.1. dirbtuvė bankrutavo arba buvo likviduota, arba pateikė prašymą panaikinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.2. dirbtuvė vykdė (-o) tachografų techninę priežiūrą, kai ši teisė buvo sustabdyta;

43.3. dirbtuvės mechanikas naudojasi ne savo dirbtuvės kortele arba naudojasi dirbtuvės kortele, kai dirbtuvei yra sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.4. pasibaigus šių Taisyklių 45 punkte nustatytam terminui, dirbtuvė nepašalina trūkumų, dėl kurių sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.5. per 12 mėnesių nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą atnaujinimo pakartotinai pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, dėl kurių gali būti sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą; pakartotinis pažeidimas nebūtinai turi būti toks pat, kaip tas, už kurį buvo sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.6. siekdama įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, deklaracijoje pateikė klaidingą informaciją, susijusią su dirbtuvės atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

43.7. dirbtuvės mechanikas išdavė patikros sertifikatą bei patikros žymenį apie atliktą tachografo patikrą nekalibravęs tachografo;

43.8. dirbtuvė nepranešė Administracijai apie tai, kad buvo aptiktas transporto priemonėje sumontuotas prietaisas ar įrenginys, atjungiantis nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintis turėti įtakos tachografo veikimui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

43.9. nustatomi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo faktai, susiję su tachografų dirbtuvės veikla.

44. Administracijos sprendimas dėl teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo įsigalioja kitą darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos. Ši informacija sprendimo įsigaliojimo dieną skelbiama Administracijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

45. Dirbtuvė apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą informuojama raštu ne vėliau kaip Administracijos sprendimo įsigaliojimo dieną išsiunčiant laišką registruotu paštu, taip pat raštą ir sprendimo kopijos išrašą apie sustabdytą, atnaujintą ar panaikintą teisę elektroninio pašto adresu (*pdf, *jpg ar *bmp formatu). Taip pat nurodomi dirbtuvės veiklos trūkumai ir terminas, per kurį jie turi būti pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

46. Dirbtuvė, kuriai buvo sustabdyta ar panaikinta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, privalo Administracijai grąžinti dirbtuvės korteles, o Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai patikros žymenis ir patikros sertifikatus per tris darbo dienas nuo Administracijos išsiųsto registruoto laiško su raštu apie sustabdytą ar panaikintą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą bei sprendimo kopijos išrašo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

47. Dirbtuvė, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą pagal šių Taisyklių 43.2–43.9 papunkčius, pakartotinai gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimo datos. Jei paaiškėja, kad dirbtuvė tachografų techninės priežiūros darbus atliko pasibaigus laikotarpiui, kai jai buvo suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, dirbtuvė gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo paskutinio išsiaiškinto neteisėto dirbtuvės tachografų techninės priežiūros veiksmo.

48. Administracija informuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir Nacionalinį akreditacijos biurą prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėl dirbtuvės suteiktos, sustabdytos, atnaujintos ar panaikintos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

49. Draudžiama vykdyti tachografų techninę priežiūrą nepateikus deklaracijos ir neturint suteiktos teisės užsiimti šia veikla.

 

IX SKYRIUS

DIRBTUVIŲ STEBĖJIMAS IR KONTROLĖ

 

50. Užtikrindama dirbtuvių sistemos efektyvią veiklą Administracija:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

50.1. tvarko ir analizuoja įrašus apie atliktą tachografų techninę priežiūrą, saugomus duomenis, nurodytus Taisyklių 10.3 papunktyje, ir pačios dirbtuvės atliktų vidinių patikrinimų dokumentus;

50.2. informuoja Europos Komisiją apie dirbtuvėms suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, šios teisės sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą, dirbančius dirbtuvės mechanikus ir jiems išduotas dirbtuvės korteles;

50.3. Europos Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikia dirbtuvių plombų žymenų sąrašą;

50.4. informuoja tachografų gamintojus apie suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą;

50.5. su mokymo įstaigomis derina dirbtuvės mechanikų kvalifikacijos tobulinimo programas;

50.6. kontroliuoja dirbtuvių atitiktį Taisyklėmis ir kitais teisės aktais nustatytiems reikalavimams; dirbtuvių stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams, patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikоs viešojo administravimo įstatymo  nuostatomis, Taisyklėmis ir Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Dirbtuvės, nesutinkančios su sprendimais dėl teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo ar panaikinimo, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

52. Dirbtuvių apskaita tvarkoma Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“.

53. Atliekant tachografų techninę priežiūrą ar duomenų perkėlimą naudojamos matavimo priemonės turi atitikti jų tipams nustatytus reikalavimus bei turėti sertifikatus ir žymenis, liudijančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, bei atliktą metrologinį įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Už įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

55. Dirbtuvių pateikti dokumentai Administracijoje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

56. Administracija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

 

 

Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

1 priedas

 

TACHOGRAFO IŠSAMAUS PATIKRINIMO ATASKAITA

 

20__–__–__ Nr. _________

 

Tachografo išsamaus patikrinimo duomenys:

Pradžios laikas

 

val.

 

min.

Pabaigos laikas

 

val.

 

min.

Duomenys apie tachografų dirbtuvę:

Pavadinimas

 

Adresas

 

Duomenys apie tachografų dirbtuvės mechaniką:

Vardas, pavardė

 

Tachografų dirbtuvės mechaniko kortelės Nr.

 

Duomenys apie transporto priemonę:

Markė

 

Modelis

 

Valst. Nr.

 

Kėbulo Nr.

 

Registracijos šalis

 

Duomenys apie patikrintą tachografą:

£ analoginis

£ skaitmeninis

£ išmanusis

Serijos Nr.

 

Judesio jutiklio Nr.

 

Tachografo išsamaus patikrinimo rezultatai:

1) tachografo bloko tinkamumas

2) judesio jutiklio tinkamumas

3) plombų tinkamumas

4) tachografo bloke įvestos informacijos apie transporto priemonę, judesio jutiklį ir parametrų atitiktis

5) įrenginio plokštelėje nurodytos informacijos atitiktis į tachografo bloką įvestai informacijai

6) tachografo jungtys

7) nepriklausomas judesio šaltinis (išskyrus analoginį tachografą)

8) nuotolinis duomenų nuskaitymas (DSRC) (tik išmanusis tachografas)

9) transporto priemonės judėjimo duomenų fiksavimas

10) vairuotojo veiklos laikotarpių duomenų fiksavimas

11) transporto priemonės judėjimo duomenų saugojimas tachografo bloke (išskyrus analoginį tachografą)

12) vairuotojo veiklos laikotarpių duomenų saugojimas tachografo bloke (išskyrus analoginį tachografą)

13) transporto priemonės judėjimo duomenų saugojimas vairuotojo kortelėje (išskyrus analoginį tachografą)

14) vairuotojo veiklos laikotarpių duomenų saugojimas vairuotojo kortelėje (išskyrus analoginį tachografą)

15) duomenų perkeliamumas iš tachografo (išskyrus analoginį tachografą)

16) tachografo bloko atidarymas

£ nustatyta neatitiktis

£ nustatyta neatitiktis

£ nustatyta neatitiktis

£ nustatyta neatitiktis

 

 

£ nustatyta neatitiktis

 

£ nustatyta neatitiktis

£ nustatyta neatitiktis

 

£ nustatyta neatitiktis

 

£ nustatyta neatitiktis

 

£ nustatyta neatitiktis

 

£ nustatyta neatitiktis

 

 

£ nustatyta neatitiktis

 

 

£ nustatyta neatitiktis

 

 

 

 

£ nustatyta neatitiktis

 

 

£ nustatyta neatitiktis

 

£ nustatyta neatitiktis

£ netikrinta

£ netikrinta

£ netikrinta

£ netikrinta

 

 

£ netikrinta

 

£ netikrinta

£ netikrinta

 

£ netikrinta

 

£ netikrinta

 

£ netikrinta

 

£ netikrinta

 

 

£ netikrinta

 

 

£ netikrinta

 

 

 

 

£ netikrinta

 

 

£ netikrinta

 

£ netikrinta

Nustatytų neatitikčių aprašymas:

 

 

Tachografo išsamaus patikrinimo išvada:

£ transporto priemonėje buvo rastas prietaisas ar įrenginys, atjungiantys nors vieną iš tachografo funkcijų arba turintys neigiamos įtakos tinkamam tachografo veikimui

£ transporto priemonėje sumontuotas tachografas pritaikytas duomenims klastoti

£ transporto priemonėje nebuvo rastas prietaisas ar įrenginys, atjungiantys nors vieną iš tachografo funkcijų arba turintys neigiamos įtakos tinkamam tachografo veikimui, tachografas veikia tinkamai ir kalibravimo duomenys teisingi

£ transporto priemonėje sumontuotas tachografas nėra pritaikytas duomenims klastoti, veikia tinkamai ir kalibravimo duomenys teisingi

Tachografas sukalibruotas:

£ taip

£ ne

Metrologinė patikra:

£ atlikta

£ neatlikta

Duomenys apie pakeistą tachografo komponentą (jei buvo keistas):

£ tachografo blokas

serijos Nr.

 

£ judesio jutiklis

judesio jutiklio Nr.

 

£ laidai ir jungtys

 

PRIDEDAMA:

£ manipuliavimo patikros protokolo kopija

£ iš transporto priemonės išimtas prietaisas ar įrenginys, atjungiantys nors vieną iš tachografo funkcijų arba turintys neigiamos įtakos tinkamam tachografo veikimui;

£ iš transporto priemonės išimtas buvęs sumontuotas tachografo blokas, kuris pritaikytas duomenims klastoti

£ iš transporto priemonės išimtas buvęs sumontuotas judesio jutiklis, kuris pritaikytas duomenims klastoti

Tachografų dirbtuvių mechaniko parašas

 

 

Šios ataskaitos kopija turi būti atsiųsta Lietuvos transporto saugos administracijai el. paštu ltsa@ltsa.lrv.lt

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-139, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 65-3292 (2013-06-20), i. k. 1132213ISAK002B-139

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

 

Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

2 priedas

 

 

ĮMONĖS, SIEKIANČIOS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

20__ m. __________________ ___ d.

____________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau suteikti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

 

Aš, _______________________________________________________________________

(dirbtuvės vadovo arba jo įsakymu paskirto vadovauti dirbtuvėms asmens vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,

(įmonės pavadinimas, identifikavimo kodas, elektroninis paštas)

vadovaudamasis (-i) Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ (toliau – Taisyklės), patvirtinu atitiktį nustatytiems reikalavimams:

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

Trumpas reikalavimo aprašymas

Atitinka nustatytus reikalavimus (TAIP, pažymėti „X“)

1.

Turėti dirbtuvės patalpas, kuriose atliekami tachografų techninės priežiūros darbai

Dirbtuvės patalpos turi:

a) atitikti Lietuvos higienos normas, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus ar sąlygas;

b) turėti atskirą rakinamą dirbtuvės mechanikų patalpą (gali būti tame pačiame sklype), kurioje būtų laikoma kompiuterinė technika ir įforminami tachografų techninės priežiūros atlikimo dokumentai; dirbtuvės patalpose, taip pat ir dirbtuvės mechanikų patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, turi būti įrengta šildymo sistema;

c) turėti įrengtas efektyvias transporto priemonių išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliacines sistemas;

d) būti nuosavos, nuomojamos arba naudojamos panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį ir, jei naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, tai patvirtinanti sutartis privalo būti registruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

□ TAIP

2.

Turėti dirbtuvės mechaniko patalpas

 

Dokumentams, dirbtuvės kortelėms, įrengimo plokštelėms, plombavimo medžiagoms, patikros žymenims ir patikros sertifikatams saugoti dirbtuvės mechaniko patalpoje turi būti įrengta rakinama plieninė spintelė ar seifas, tvirtinami prie grindų arba sienos. Šioje patalpoje neturi būti kitų daiktų ar įrangos, kurie nenaudojami tachografų techninės priežiūros darbams.

□ TAIP

3.

Turėti įrangą ir prietaisus

Dirbtuvėje turi būti ši įranga ir prietaisai: tachografų patikros prietaisas, reikalingas atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti; traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendas; automobilių padangų slėgmatis; kompiuterinė technika, skirta tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti; įranga, skirta duomenims iš skaitmeninio tachografo į dirbtuvės kompiuterines laikmenas perkelti; tachografo kortelės skaitytuvas.

□ TAIP

4.

 

Būti apdraudusi savo veiklą

Dirbtuvė turi būti apdraudusi savo veiklą.

□ TAIP

5.

 

Būti paskirta atlikti matavimo priemonių patikrą

Dirbtuvė ne vėliau kaip po mėnesio nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos turi būti įtraukta į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įstaigų, paskirtų atlikti matavimo priemonių patikrą, sąrašą.

□ TAIP

6.

 

Saugoti duomenis

Dirbtuvė dvejus metus turi saugoti duomenis apie: tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, plombavimą, periodinę patikrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą; tachografo techninę priežiūrą atlikusią dirbtuvę (dirbtuvės identifikavimo žymuo); dirbtuvės mechaniką (vardas, pavardė, dirbtuvės kortelės identifikavimo numeris); transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN numeris); transporto priemonės valstybinį numerį; transporto priemonės ridą (kilometrai) atvykimo į dirbtuves metu; transporto priemonėje įrengtą tachografą (identifikavimo numeris); parametrus atliekant periodinę patikrą (padangos efektyvusis ilgis – l, transporto priemonės būdingasis koeficientas – w, tachografo konstanta – k).

□ TAIP

7.

 

Būti akredituota

 

Dirbtuvė ne vėliau kaip po metų nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos turi būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus.

□ TAIP

8.

 

Informuoti Administraciją

 

Dirbtuvė turi per tris darbo dienas nuo dirbtuvės vadovo ar dirbtuvės mechaniko priėmimo į darbą arba atleidimo iš darbo dienos raštu apie tai informuoti Administraciją.

□ TAIP

9.

 

Turėti įdarbintą dirbtuvės vadovą

 

Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės vadovas, atitinkantis Taisyklių IV skyriaus reikalavimus.

□ TAIP

10.

 

Turėti įdarbintą dirbtuvės mechaniką

 

Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės mechanikas, atitinkantis Taisyklių V skyriaus reikalavimus

□ TAIP

 

Nurodau, kad dirbtuvės:

 

registracijos adresas yra _________________________________________________________________ ;

(adresas)

dirbtuvės patalpa (-os) yra ________________________________________________________________

(adresas (-ai))

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

 

interneto svetainė (jei yra)________________________________________________________________ .

 

 

Informuoju, kad:

– deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;

– žinau, kad dėl deklaracijoje pateiktos netikslios ar klaidingos informacijos dirbtuvei nebus suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą arba ši teisė bus panaikinta, jeigu nors vienas netikslios ar klaidingos informacijos pateikimo faktas paaiškės po teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo, be to, galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– žinau, kad teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą gali būti sustabdyta arba panaikinta, jeigu tachografų techninės priežiūros metu dirbtuvė neatitiks nustatytų reikalavimų, dėl kurių atitikimo esu pateikęs deklaraciją;

– esu susipažinęs (-usi) su Taisyklių nuostatomis;

– sutinku, kad Administracija dėl deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus.

 

 

__________________________                                            __________________________

(parašas)                                                                                              (vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________

(pildo Administracijos darbuotojas)

 

 

Pastabos: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

 

 

_______________________________________                         ________     _____________________

(deklaraciją patikrinusio Administracijos darbuotojo pareigos)         (parašas)                 (vardas, pavardė)

 

20__ m. __________ __ d.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

 

Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

3 priedas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. liepos 29 d. įsakymo
Nr. 2BE-191redakcija

 

(Įmonės, siekiančios vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos forma)

Neteko galios nuo 2020-09-30

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-362, 2005-12-23, Žin., 2006, Nr. 3-82 (2006-01-10), i. k. 1052213ISAK002B-362

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-197, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 62-2401 (2007-06-05), i. k. 1072213ISAK002B-197

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-241, 2007-06-29, Žin., 2007, Nr. 74-2963 (2007-07-05), i. k. 1072213ISAK002B-241

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-401, 2007-12-10, Žin., 2007, Nr. 132-5400 (2007-12-15), i. k. 1072213ISAK002B-401

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

8.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-370, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5862 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-370

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

9.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-139, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 65-3292 (2013-06-20), i. k. 1132213ISAK002B-139

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

10.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-313, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20239

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ pakeitimo