Suvestinė redakcija nuo 2006-07-23 iki 2007-06-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1821, i. k. 1052213ISAK002B-107

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ

 

2005 m. balandžio 12 d. Nr. 2B-107

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės kelių transporto inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 304 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.14 punktu (Žin., 1996, Nr. 102-2333; 2003, Nr. 100-4511; 2004, Nr. 50-1674, Nr. 138-5046; 2005, Nr. 9-297, Nr. 46-1512):

1. Tvirtinu Tachografų dirbtuvių veiklos taisykles (pridedama).

2. Pavedu Technikos skyriui:

2.1. priimti dokumentus, išduoti leidimus ir tvarkyti jų apskaitą;

2.2. analizuoti, saugoti ir tvarkyti informaciją, gaunamą iš tachografų dirbtuvių, apie tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

2.3. šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto tinklalapyje.

3. Įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. gegužės 1 d.

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107

 

TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus įmonėms, siekiančioms gauti leidimą atlikti skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, bei tachografų dirbtuvių veiklos reikalavimus.

2. Tachografų dirbtuvių leidimus ir jų dublikatus išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija)^

3. Tachografų dirbtuves pagal savo kompetenciją kontroliuoja Inspekcija.

4. Už leidimų ir jų dublikatų tachografų dirbtuvėms išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

5.1. aktyvavimas – procedūra, po kurios tachografas pradeda veikti ir atlieka visas funkcijas, įskaitant ir apsaugos, skirtos tachografų duomenis apsaugoti taip, kad jais negalima būtų neleistinai pasinaudoti, nustatyti bet kokius mėginimus tai padaryti, saugoti, kad perduodami duomenys būtų autentiški ir nepažeisti;

5.2. dirbtuvės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja patvirtintą dirbtuvę bei dirbtuvės kortelės turėtoją ir leidžia atlikti tachografų techninę priežiūrą ir remontą;

5.3. dirbtuvės mechanikas – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje ir turintis teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

5.4. duomenų perkėlimas – transporto priemonės skaitmeninio tachografo arba skaitmeninio tachografo kortelės atmintyje saugomų visų duomenų arba jų dalies kopijavimas kartu su skaitmeniniu parašu;

5.5. įrengimas – tachografo sumontavimas transporto priemonėje;

5.6. įmonės kortelė – tachografo kortelė, kuri leidžia įmonės skaitmeniniame tachografe saugomus duomenis užrakinti, rodyti ekrane, juos perkelti ir spausdinti;

5.7. eksploatacijos nutraukimas – procedūra, kurios metu konstatuojama, kad skaitmeninio tachografo toliau eksploatuoti negalima, ir išduodama eksploatacijos nutraukimo pažyma;

5.8. kalibravimas – transporto priemonės parametrų, saugomų tachografo atmintyje, atnaujinimas arba patvirtinimas; transporto priemonės parametrus sudaro jos identifikavimas ir charakteristikos: w – transporto priemonės charakteristikos koeficientas, k – tachografo konstanta, 1 – padangų efektyvusis apskritimo ilgis, kitos – padangų dydis, greičio ribotuvo nustatymas (jei yra), esamas laikas, odometro (kilometražo skaitiklio) rodmuo;

5.9. leidimas – įmonei išduotas Inspekcijos dokumentas, patvirtinantis jos atitiktį šių Taisyklių nustatytiems reikalavimams bei suteikiantis teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

5.10. metrologinė patikra – tachografo metrologinių charakteristikų įvertinimas, eksperimento būdu tiriant jo atitiktį nustatytiems reikalavimams;

5.11. neskaitmeninis tachografas – prietaisas, skirtas įrengti transporto priemonėje, rodyti bei automatiškai arba pusiau automatiškai registruoti išsamią informaciją apie šios transporto priemonės judėjimą ir tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpius;

5.12. plombavimas – tachografo ir jo jungčių užraktų ženklinimas švino ar kitos plastiškos medžiagos spaudu tam skirtose vietose;

5.13. remontas – bet koks tachografo remontas, dėl kurio reikia išjungti jo maitinimą arba atjungti kitus tachografo komponentus, arba jį atidaryti;

5.14. skaitmeninio tachografo registruojami duomenys – tai skaitmeninio tachografo atmintyje registruojami ir saugomi duomenys apie jo įrangos identifikavimą, apsaugos elementus, vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo datą ir laiką, vairuotojo veiklą, vietas, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, odometro rodmenis, greitį, gedimus, kalibravimą, laiko koregavimą, kontrolės veiklą, įmonės identifikavimą, duomenų perkėlimo veiklą, ypatingas būsenas, tachografo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, tachografo kortelės numerį, išduodančios valstybės narės žymenį ir galiojimo pabaigos datą, angos, į kurią tachografo kortelė įdėta, žymenį, transporto priemonę, kuria anksčiau naudojosi vairuotojas, transporto priemonės registracijos numerį ir registruojančios valstybės narės žymenį;

5.15. skaitmeninis parašas – prie duomenų paketo pridėti duomenys arba jų kriptografinė transformacija, leidžianti duomenų paketo gavėjui įsitikinti duomenų paketo autentiškumu ir nepažeistumu;

5.16. skaitmeninis tachografas – visa įranga, skirta įrengti transporto priemonėje rodyti, saugoti bei automatiškai arba pusiau automatiškai registruoti išsamią informaciją apie šios transporto priemonės judėjimą bei tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpius;

5.17. tachografas – vairuotojo darbo laikotarpius registruojanti įranga transporto priemonėje; tachografas gali būti skaitmeninis ir neskaitmeninis;

5.18. tachografų dirbtuvė (toliau – dirbtuvė) – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, turinti Inspekcijos išduotą leidimą;

5.19. techninė priežiūra – tachografo įrengimas, aktyvavimas, kalibravimas, metrologinė patikra ir plombavimas.

 

III. REIKALAVIMAI DIRBTUVĖMS

 

6. Dirbtuvės patalpos turi:

6.1. atitikti higienos, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus;

6.2. būti įrengtos taip, kad dirbtuvės mechanikams būtų sudarytos tinkamos darbo ir poilsio sąlygos;

6.3. turėti atskirą šildomą dirbtuvės mechanikų patalpą, kurioje būtų laikoma kompiuterinė technika ir forminami tachografų techninės priežiūros, remonto atlikimo ar eksploatacijos nutraukimo dokumentai; nuo 2006 m. sausio 1 d. visose įmonės patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, remontas ir eksploatacijos nutraukimas, turi būti įrengta šildymo sistema;

6.4. turėti plotą, pakankamą išdėstyti reikalingą įrangą bei prietaisus, skirtus atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

6.5. turėti įrengtas efektyvias transporto priemonių išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliacines sistemas;

6.6. turėti patogius įvažiavimo (išvažiavimo) kelius ir atvykusių į dirbtuvę transporto priemonių stovėjimo aikšteles.

7. Tachografų techninei priežiūrai atlikti turi būti transporto priemonių traukos (stabdžių bandymo) stendas bei pakankamas kiekis įrangos ir prietaisų, skirtų atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą. Neskaitmeninių tachografų techninė priežiūra gali būti atliekama atstumų matavimo metodu ne mažiau kaip 30 metrų ilgio uždaroje patalpoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-362, 2005-12-23, Žin., 2006, Nr. 3-82 (2006-01-10), i. k. 1052213ISAK002B-362

 

8. Dokumentams, dirbtuvės kortelėms, įrengimo plokštelėms, patikros žymenims ir liudijimams bei plombavimo medžiagoms saugoti turi būti įrengta speciali rakinama patalpa, kurioje būtų plieninė spintelė ar seifas, tvirtinami prie grindų arba sienos. Šioje patalpoje neturi būti kitų daiktų ar įrangos, kurie nenaudojami tachografų techninės priežiūros, remonto atlikimo ar eksploatacijos nutraukimo procese.

9. Dirbtuvėje taip pat turi būti ši įranga:

9.1. skaitmeninio tachografo parametrų matavimo stendas;

9.2. įranga, skirta perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo į dirbtuvės kompiuterines laikmenas;

9.3. kompiuterinė technika, skirta saugoti skaitmeninio tachografo duomenis ir turinti lustinės kortelės skaitytuvą.

10. Dirbtuvė privalo:

10.1. būti apdraudusi savo veiklą;

10.2. teikti duomenis apie atliekamą tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą Inspekcijai jos nustatyta tvarka;

10.3. turėti galiojančią sutartį su Valstybine metrologijos tarnyba dėl įgaliojimo atlikti tachografų metrologinę patikrą;

10.4. per metus nuo pirmo leidimo išdavimo dienos būti akredituota pagal standartą LST ENISO/IEC 17020: 2005 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

 

11. Dirbtuvėje turi dirbti dirbtuvės mechanikai, turintys jų kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ir pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti tachografų metrologinę patikrą.

 

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

12. Įmonės, siekiančios gauti leidimą, Inspekcijai pateikia:

12.1. prašymą, kuriame nurodomas pilnas įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, faksas ir elektroninis paštas, įmonės vadovo vardas ir pavardė;

12.2. įmonės registravimo pažymėjimą;

12.3. sutarties su tachografo gamintoju ar jo įgaliotu atstovu kopiją dėl tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo;

12.4. asmens, atsakingo už visų tai įmonei skirtų dirbtuvės kortelių apsaugą, kontrolę ir naudojimą, vardą ir pavardę;

12.5. dokumentus apie turimus gamybinius pastatus (patalpas), jų plotus ir adresus;

12.6. dokumentus, patvirtinančius, kad matavimo įranga, skirta atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, yra metrologiškai patikrinta ir kalibruota;

12.7. įmonės vadovo patvirtintą kokybės valdymo sistemos vadovą, pagal LST ISO/TR 10013: 2003 arba LST EN ISO/IEC 17020: 2005, ir patikros procedūros aprašymą (šio punkto reikalavimas taikomas iki 2007 m. liepos 1 d.);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

 

12.8. akreditacijos pažymėjimą pagal LST EN ISO/IEC 17020: 2005 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

 

12.9. dirbtuvės mechanikų kvalifikacijos pažymėjimus, išduotus tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo;

12.10. asmenų, išlaikiusių kvalifikacijos egzaminą metrologinės patikros teisei įgyti, pažymėjimus;

12.11. dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos už leidimo (jo dublikato) išdavimą, sumokėjimą (mokėjimo pavedimą su banko žyma arba kvito originalą).

13. Prašymas nepriimamas, kai pateikiami ne visi šių Taisyklių 12.2–12.11 punktuose nurodyti dokumentai.

14. Inspekcija per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo sudaro įmonės vertinimo komisiją (toliau – komisija) iš Inspekcijos ir Valstybinės metrologijos tarnybos atstovų.

15. Komisija, įvertinusi įmonės pasirengimą atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, savo vertinimo išvadas įformina protokolu ir pateikia Inspekcijos viršininkui, Valstybinei metrologijos tarnybai ir įmonei. Kartu su protokolu Valstybinei metrologijos tarnybai perduodamos šių Taisyklių 12.2–12.10 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Teigiamos komisijos išvados yra pagrindas Valstybinei metrologijos tarnybai sudaryti sutartį su įmone dėl įgaliojimo atlikti tachografų metrologinę patikrą. Komisija, nustačiusi įmonės trūkumus, nurodo terminą trūkumams pašalinti.

16. Valstybinė metrologijos tarnyba, gavusi iš Inspekcijos komisijos protokolą su teigiamomis išvadomis, pasirašo su įmone sutartį dėl įgaliojimo atlikti tachografų metrologinę patikrą, vadovaudamasi Įgaliojimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarka, patvirtinta Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 1998, Nr. 105-2929). Apie sutarties pasirašymą raštu informuojama Inspekcija.

17. Pasirašius sutartį dėl įgaliojimo atlikti tachografų metrologinę patikrą, įmonei suteikiamas individualus dirbtuvės žymuo, naudojamas patikros lipdukuose ir plombose.

18. Patikros žymenis ir patikros liudijimų blankus dirbtuvė užsisako Valstybinėje metrologijos tarnyboje pagal Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo, grafinio projekto tvirtinimo, užsakymo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarką, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-78 (Žin., 2004, Nr. 83-3040).

19. Inspekcijos viršininkas, atsižvelgdamas į komisijos pateiktas išvadas ir įmonės sudarytą sutartį su Valstybine metrologijos tarnyba dėl įgaliojimo atlikti tachografų metrologinę patikrą, priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.

20. Esant teigiamoms komisijos išvadoms, tačiau įmonei nepasirašius sutarties dėl įgaliojimo atlikti tachografų metrologinę patikrą, arba esant neigiamoms komisijos išvadoms, leidimas neišduodamas. Apie tai raštu informuojama dokumentus pateikusi įmonė, nurodant leidimo neišdavimo priežastis. Įmonė turi teisę šį sprendimą apskųsti teismui.

21. Informacija apie leidimo išdavimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Inspekcijos tinklalapyje.

22. Inspekcija apie leidimo išdavimą ar neišdavimą raštu informuoja Valstybinę metrologijos tarnybą.

23. Praradusi leidimą dirbtuvė apie tai privalo paskelbti dienraštyje, platinamame visoje Lietuvos Respublikoje, ir kreiptis į Inspekciją dėl leidimo dublikato išdavimo. Dirbtuvė privalo pateikti išsamų paaiškinimą apie leidimo praradimą, skelbimo laikraštyje kopiją bei dokumentą apie valstybės rinkliavos sumokėjimą. Inspekcija per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo pateikimo bei dokumento apie valstybės rinkliavos sumokėjimą išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“. Informacija apie leidimo dublikato išdavimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei Inspekcijos tinklalapyje.

24. Išduotas leidimas galioja 12 mėnesių. Pasibaigus leidimo galiojimui, dokumentai pateikiami ir leidimas išduodamas šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka.

 

V. LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

25. Leidimo galiojimas sustabdomas, kai:

25.1. dirbtuvės mechanikas pakartotinai klaidingai įrašo tachografų duomenis ir išduoda neteisingus tachografų patikros liudijimus;

25.2. dirbtuvės mechanikas netinkamai kalibruoja, aktyvuoja tachografą, atlieka jo metrologinę patikrą, ir tachografas dėl šių priežasčių klaidingai fiksuoja transporto priemonės judėjimo bei tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpių duomenis;

25.3. sąmoningai bandoma pakenkti tachografų apsaugos elementams;

25.4. dirbtuvė nevykdo šių Taisyklių VI ir VII skyriaus reikalavimų;

25.5. dirbtuvė nevykdo šių Taisyklių ar kitų tachografų techninę priežiūrą, remonto atlikimą ir eksploatacijos nutraukimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

25.6. dirbtuvė nesudaro Inspekcijai sąlygų naudotis duomenimis apie skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remonto atlikimą ir eksploatacijos nutraukimą;

26. Inspekcija apie leidimo galiojimo sustabdymą informuoja dirbtuvę, nurodydama jos veiklos trūkumus ir laikotarpį, per kurį dirbtuvė šiuos trūkumus privalo pašalinti.

27. Pašalinusi trūkumus, dirbtuvė raštu apie tai informuoja Inspekciją, kuri priima sprendimą dėl dirbtuvės veiklos atnaujinimo.

28. Leidimas panaikinamas, kai:

28.1. dirbtuvė likviduojama ar prašo panaikinti leidimą;

28.2. dirbtuvė atlieka tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, kai yra sustabdytas leidimo galiojimas;

28.3. dirbtuvės mechanikas atlieka tachografų priežiūrą, remontą bei eksploatacijos nutraukimą, kai sustabdytas dirbtuvės kortelės, suteikiančios atskiram dirbtuvės mechanikui teisę ja naudotis, galiojimas;

28.4. dirbtuvė per Inspekcijos nustatytą laiką nuo leidimo galiojimo sustabdymo nepašalina nurodytų trūkumų;

28.5. įmonė, siekdama gauti leidimą, pateikė klaidingus duomenis;

28.6. dirbtuvėje per 1 metus padaromas pakartotinis pažeidimas, susijęs su skaitmeninio tachografo technine priežiūra, remonto atlikimu ar eksploatacijos nutraukimu;

28.7. nustatomi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo faktai.

29. Dirbtuvė apie leidimo panaikinimą informuojama raštu. Šią informaciją Inspekcija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei Inspekcijos tinklalapyje.

30. Sprendimas dėl dirbtuvės panaikinimo įsigalioja nuo jo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Dirbtuvė leidimą privalo grąžinti Inspekcijai per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo.

31. Dirbtuvė, kurios leidimas buvo panaikintas pagal šių Taisyklių 28.2, 28.3, 28.6, 28.7 punktus, leidimą gali gauti po 1 metų nuo leidimo panaikinimo datos. Kitais atvejais leidimas išduodamas šių Taisyklių 12–24 punktuose nustatyta tvarka.

32. Sustabdžius ar panaikinus leidimą, dirbtuvės kortelės turi būti grąžintos Inspekcijai per 3 darbo dienas.

 

VI. DIRBTUVIŲ VADOVO PAREIGOS

 

33. Dirbtuvės vadovas privalo užtikrinti, kad:

33.1. įranga, naudojama tachografų techninei priežiūrai ir remontui atlikti, veiktų leistinų nuokrypių ribose;

33.2. būtų tvarkoma tachografų techninės priežiūros apskaita ir teikiama informacija Inspekcijai;

33.3. dirbtuvės bei dirbtuvės kortelės būtų apsaugotos;

33.4. dirbtuvei išduotos galiojančios dirbtuvės kortelės būtų pateikiamos Inspekcijos pareigūnams patikrinti, jiems to pareikalavus;

33.5. dirbtuvės kortelės nepatektų už dirbtuvės patalpų ribų;

33.6. dirbtuvės mechanikai naudotųsi tik savo dirbtuvės kortelėmis;

33.7. dirbtuvės kortelėje saugoma informacija nebūtų prarasta ar neteisėtai perrašyta;

33.8. periodiškai būtų rengiami dirbtuvės mechanikų atliekamo darbo kokybės patikrinimai; nustačius trūkumus, būtų imtasi priemonių šiuos trūkumus pašalinti;

33.9. būtų paskirtas dirbtuvės kortelių administratorius, atsakingas už einamąją dirbtuvės kortelių apsaugą ir tvarkymą; administratorius privalo užtikrinti, kad:

33.9.1. dirbtuvės mechanikams būtų įteiktos dirbtuvės kortelės, ir jos būtų tinkamai naudojamos;

33.9.2. nenaudojamos dirbtuvės kortelės, plombavimo įranga ir apskaitos dokumentai būtų tinkamai laikomi saugioje vietoje;

33.9.3. apie pamestas, pavogtas ar blogai veikiančias dirbtuvės korteles būtų nedelsiant pranešta Inspekcijai;

33.9.4. prašymas ir kiti dokumentai dėl dirbtuvės kortelės pakeitimo ar atnaujinimo Inspekcijai būtų pristatyti laiku;

33.9.5. informacija apie atliktą tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą Inspekcijai būtų teikiama kas 3 mėnesiai;

33.9.6. Inspekcijai būtų grąžintos dirbtuvei išduotos dirbtuvės kortelės ir plombavimo įranga tais atvejais, kai leidimas yra panaikinamas;

33.9.7. dirbtuvės specialioje rakinamoje patalpoje darbo metu nebūtų atliekami kiti darbai, nesusiję su tiesioginių funkcijų vykdymu.

34. Dirbtuvės vadovas privalo sudaryti sąlygas kelti dirbtuvės mechanikų kvalifikaciją.

 

VII. DIRBTUVIŲ MECHANIKŲ PAREIGOS

 

35. Dirbtuvės mechanikai privalo:

35.1. pranešti Inspekcijai, jeigu kita Europos Sąjungos valstybė narė išduoda jiems dirbtuvės kortelę;

35.2. niekam neatskleisti dirbtuvės kortelės PIN kodo;

35.3. neleisti kitiems asmenims naudotis savo dirbtuvės kortele ar PIN kodu;

35.4. užtikrinti, kad jų dirbtuvės kortelės duomenys būtų reguliariai perkeliami į kompiuterines laikmenas, garantuojant, kad dirbtuvės kortelėje esantys duomenys nebus prarasti arba perduoti tretiesiems asmenims;

35.5. nedelsiant pranešti apie dirbtuvės kortelės praradimą, vagystę arba gedimą dirbtuvės kortelių administratoriui;

35.6. pranešti dirbtuvės kortelių administratoriui ir Inspekcijai, kai dirbtuvės kortele ir (ar) PIN kodu pasinaudojo kitas asmuo;

35.7. sugrąžinti Inspekcijai nebegaliojančią dirbtuvės kortelę;

35.8. ne rečiau kaip kas 2 metus kelti savo kvalifikaciją.

36. Dirbtuvės mechanikas visais atvejais atsakingas už savo dirbtuvės kortelės ir jos PIN kodo naudojimą, ypač jeigu tam tikrą šios veiklos dalį vykdė kitas asmuo (pavyzdžiui, tiesiogiai prižiūrimas mokinys arba praktikantas).

 

VIII. DIRBTUVIŲ STEBĖJIMAS IR KONTROLĖ

 

37. Užtikrindama tachografų dirbtuvių sistemos efektyvią veiklą, Inspekcija:

37.1. tvarko ir analizuoja įrašus apie atliktą tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą bei pačios dirbtuvės atliktus vidinius patikrinimus;

37.2. informuoja Europos Komisiją apie dirbtuvėms Inspekcijos išduotus, sustabdyto galiojimo ar panaikintus leidimus, dirbančius dirbtuvės mechanikus ir jiems išduotas dirbtuvės korteles;

37.3. teikia dirbtuvių plombų žymenų sąrašą Europos Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

37.4. informuoja tachografų gamintojus ir Valstybinę metrologijos tarnybą apie leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą;

37.5. derina su mokymo įstaigomis dirbtuvės mechanikų kvalifikacijos kėlimo (išskyrus metrologinio parengimo) programas.

 

IX. SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ DUOMENŲ PERKĖLIMAS, SAUGOJIMAS IR APSAUGA

 

38. Siekiant išsaugoti skaitmeninio tachografo registruojamus duomenis nutraukiant jo eksploataciją arba atliekant remontą, visos dirbtuvės turi gebėti perkelti šiuos duomenis, juos saugoti bei užtikrinti jų nepažeidžiamumą. Dirbtuvės privalo pateikti šiuos duomenis kompiuterinėse laikmenose Inspekcijai arba įmonės kortelės turėtojui, turinčiam įmonės vadovo raštišką prašymą.

39. Perkėlusi skaitmeninio tachografo registruojamus duomenis į kompiuterines laikmenas, dirbtuvė informuoja įmonę, naudojusią skaitmeninį tachografą, kad duomenys perkelti ir juos galima gauti. Šie duomenys dirbtuvėje saugomi 1 metus.

40. Dirbtuvė turi užtikrinti, kad iki nurodytos duomenų sunaikinimo datos būtų galima gauti duomenų kopijas, jeigu jų raštu paprašytų įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, vadovas ir Inspekcijos pareigūnai.

41. Dirbtuvėje saugomi skaitmeninio tachografo registruojami duomenys gali būti teikiami trečiajai šaliai, turinčiai įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, įgaliojimą gauti duomenis.

42. Siekdama užtikrinti skaitmeninio tachografo registruojamų duomenų saugumą ir galimybę jais naudotis, dirbtuvė privalo:

42.1. teikti duomenis tik asmeniui arba įmonei, kurie yra įgalioti tuos duomenis gauti;

42.2. visais atvejais perkelti iš keičiamo, remontuojamo arba nebeeksploatuojamo skaitmeninio tachografo visus registruojamus ir saugomus duomenis;

42.3. saugoti įmonės užrakinimo ir atrakinimo informaciją, įrašytą transporto priemonės skaitmeniniame tachografe (įmonės pavadinimą, adresą bei įmonės kortelės numerį, suteikiantį galimybę atpažinti įmonę);

42.4. užtikrinti, kad perkelti duomenys Inspekcijai būtų pateikiami taip, kad būtų galima atlikti duomenų patikrinimą nekeičiant duomenų formato.

43. Užtikrindama perkeliamų duomenų saugumą dirbtuvė turėtų taikyti tokias priemones:

43.1. perkeliamus duomenis kopijuoti ir šias kopijas saugoti kompiuterinėse laikmenose. Kopijos turi būti saugomos ne trumpiau kaip 1 metus;

43.2. duomenys saugomi kompiuteryje, prieinami iš kito kompiuterinio tinklo ir perduodami internetu turi būti apsaugoti nuo neteisėto jų panaudojimo;

43.3. skaitmeninio tachografo duomenų perkėlimui bei perdavimui naudojama programinė įranga turi gebėti tvarkyti duomenis, tuo pat metu išlaikant duomenų apsaugos elementus.

44. Dirbtuvė turi išduoti įmonei pažymą, kad duomenų perkelti negalima, jei dėl skaitmeninio tachografo gedimo jame įrašytų duomenų perkelti neįmanoma. Dirbtuvė turi saugoti kiekvienos išduotos pažymos kopiją ne trumpiau kaip 1 metus.

45. Dirbtuvėje turi būti patvirtintos taisyklės dėl kompiuterinės įrangos, dokumentų saugojimo ir naudojimo.

46. Kai transporto priemonėje įrengiamas naudotas skaitmeninis tachografas, dirbtuvė turi išsaugoti įrengiamo naudoto skaitmeninio tachografo duomenis.

 

X. APSKAITA

 

47. Dirbtuvės vadovas tvarko:

47.1. transporto priemonių, kuriose įrengti tachografai ir atlikta šių tachografų techninė priežiūra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas, identifikavimo duomenis (transporto priemonės valstybinį ir identifikavimo numerį), kurie turi būti saugomi ne trumpiau kaip 2 metus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-362, 2005-12-23, Žin., 2006, Nr. 3-82 (2006-01-10), i. k. 1052213ISAK002B-362

 

47.2. dirbtuvės kortelių apskaitą;

47.3. išduotų patikros žymenų, patikros liudijimų bei pažymų, kad duomenų perkelti negalima, apskaitą;

47.4. tachografo techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo atveju perkeltų duomenų įrašus.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą, eksploatacijos nutraukimą ar duomenų perkėlimą naudojamos matavimo priemonės turi atitikti jų tipams nustatytus reikalavimus bei turėti sertifikatus ir žymenis, liudijančius atitiktį nustatytiems reikalavimams ir atliktą metrologinį įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Draudžiama naudoti:

49.1. netvarkingą įrangą ar prietaisus, skirtus atlikti tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

49.2. įrangą ar prietaisus, neturinčius galiojančios metrologinės patikros, jeigu jie yra teisinės metrologijos objektai.

50. Dirbtuvėje gali dirbti mechanikas, turintis jo kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo arba jo įgalioto atstovo, pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti tachografų patikrą, o dirbtuvėje, atliekančioje skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, dirbtuvės mechanikas papildomai turi turėti galiojančią asmeninę dirbtuvės kortelę.

 

SUDERINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius

Osvaldas Staugaitis 2005-04-12

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-362, 2005-12-23, Žin., 2006, Nr. 3-82 (2006-01-10), i. k. 1052213ISAK002B-362

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo