Suvestinė redakcija nuo 2011-10-14 iki 2013-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1821, i. k. 1052213ISAK002B-107

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ

 

2005 m. balandžio 12 d. Nr. 2B-107

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 304 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 102-2333; 2003, Nr. 100-4511; 2004, Nr. 50-1674; 2005, Nr. 9-297, Nr. 46-1512), 8.14 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

1. Tvirtinu Tachografų dirbtuvių veiklos taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

2. Įpareigoju:

2.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų paslaugų administravimo skyrius priimti prašymus ir dokumentus iš įmonių, siekiančių vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

2.2. Technikos skyrių analizuoti, saugoti ir tvarkyti informaciją, gaunamą iš tachografų dirbtuvių, apie vykdomą tachografų techninę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2005 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. 2B-107

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2009 m. gegužės 27 d.

įsakymo Nr. 2B-204 redakcija)

 

TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus tachografų dirbtuvėms, tachografų dirbtuvių vadovams ir mechanikams, teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo, šios teisės sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką.

2. Šios Taisyklės taikomos visoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms, kurioms suteikta teisė ar kurios siekia gauti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, taip pat tachografų dirbtuvių vadovams ir mechanikams.

3. Tachografų dirbtuves pagal savo kompetenciją kontroliuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija).

4. Už tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aktyvavimas – procedūra, po kurios skaitmeninis tachografas pradeda veikti ir atlieka visas funkcijas, įskaitant ir apsaugos, skirtos skaitmeninio tachografo duomenis apsaugoti taip, kad jais būtų negalima neleistinai pasinaudoti, nustatyti bet kokius mėginimus tai padaryti, saugoti, kad perduodami duomenys būtų autentiški ir nepažeisti.

Atitikties įvertinimas – tachografų dirbtuvių atitikties šiose Taisyklėse nustatytiems reikalavimams įvertinimas.

Dirbtuvės kortelė – skaitmeninio tachografo kortelė, kuri identifikuoja patvirtintą dirbtuvę ir dirbtuvės kortelės turėtoją, leidžia aktyvuoti, kalibruoti skaitmeninį tachografą, tikrinti ir perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo į kitas skaitmenines rinkmenas.

Duomenų perkėlimas – transporto priemonės skaitmeninio tachografo arba skaitmeninio tachografo kortelės atmintyje saugomų visų duomenų arba jų dalies kopijavimas kartu su skaitmeniniu parašu.

Eksploatacijos nutraukimas – procedūra, kurios metu konstatuojama, kad skaitmeninio tachografo toliau eksploatuoti negalima, ir išduodama eksploatacijos nutraukimo pažyma.

Įmonės kortelė – skaitmeninio tachografo kortelė, kuri identifikuoja teisėtą transporto priemonės valdytoją, užrakina transporto priemonės valdytojo duomenis ir leidžia transporto priemonės valdytojo skaitmeniniame tachografe kaupiamus ir saugomus duomenis rodyti ekrane, juos perkelti į kitą skaitmeninę rinkmeną ir spausdinti.

Įrengimas – tachografo sumontavimas transporto priemonėje.

Kalibravimas – transporto priemonės parametrų, saugomų tachografo atmintyje, atnaujinimas arba patvirtinimas; transporto priemonės parametrus sudaro jos identifikavimas ir charakteristikos: w – transporto priemonės būdingasis koeficientas, k – tachografo konstanta, 1 – efektyvusis padangų apskritimo ilgis, greičio ribotuvo nustatymas (jei yra), esamas laikas (UTC), odometro (kilometražo skaitiklio) rodmuo.

Periodinė patikra (toliau – patikra) – operacijų, kurios atliekamos patikrinti, ar tachografas veikia tinkamai ir ar jo nustatymai atitinka transporto priemonės parametrus, visuma.

Plombavimas – tachografo ir jo jungčių užraktų ženklinimas švino ar kitos plastiškos medžiagos spaudu tam skirtose vietose.

Remontas – bet koks tachografo remontas, dėl kurio reikia išjungti jo maitinimą arba atjungti kitus tachografo komponentus, arba jį atidaryti.

Skaitmeninio tachografo registruojami duomenys (toliau – registruojami duomenys) – tai skaitmeninio tachografo atmintyje registruojami ir saugomi duomenys apie jo įrangos identifikavimą, apsaugos elementus, vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo datą ir laiką, vairuotojo veiklą, vietas, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, odometro rodmenis, greitį, gedimus, kalibravimą, laiko koregavimą, kontrolės veiklą, įmonės identifikavimą, duomenų perkėlimo veiklą, ypatingas būsenas, tachografo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, tachografo kortelės numerį, išduodančios valstybės narės žymenį ir galiojimo pabaigos datą, angos, į kurią tachografo kortelė įdėta, žymenį, transporto priemonę, kuria anksčiau naudojosi vairuotojas, transporto priemonės registracijos numerį ir registruojančios valstybės narės žymenį.

Skaitmeninis parašas – prie duomenų paketo pridėti duomenys arba jų kriptografinė transformacija, duomenų paketo gavėjui leidžianti įsitikinti duomenų paketo autentiškumu ir nepažeistumu.

Tachografas – visa įranga, skirta transporto priemonėje įrengti, rodyti, saugoti (tik skaitmeninio tachografo atveju) bei automatiškai arba pusiau automatiškai registruoti išsamią informaciją apie šios transporto priemonės judėjimą ir tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpius; tachografas gali būti skaitmeninis ir neskaitmeninis.

Tachografų dirbtuvė (toliau – dirbtuvė) – Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kuriai Inspekcijos viršininko įsakymu suteikta teisė atlikti tachografų techninę priežiūrą.

Tachografų dirbtuvės mechanikas (toliau – dirbtuvės mechanikas) – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje ir turintis teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą.

Tachografų dirbtuvės vadovas (toliau – dirbtuvės vadovas) – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje, ir įmonės, kuriai suteikta ar kuri siekia įgyti teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą, vadovo įsakymu paskirtas į dirbtuvės vadovo pareigas bei atitinkantis šiose Taisyklėse jam nustatytus reikalavimus.

Techninė priežiūra – tachografo įrengimas, aktyvavimas, kalibravimas, plombavimas, periodinė patikra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas.

6. Kitos sąvokos atitinka 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 1985 L 370, p. 8) su vėlesniais jo pakeitimais vartojamas sąvokas.

 

III. DIRBTUVIŲ REIKALAVIMAI

 

7. Dirbtuvės patalpos, kuriose atliekami tachografų techninės priežiūros darbai, turi:

7.1. atitikti higienos, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus;

7.2. būti įrengtos taip, kad dirbtuvės mechanikams būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos;

7.3. turėti atskirą rakinamą dirbtuvės mechanikų patalpą, kurioje butų laikoma kompiuterinė technika ir forminami tachografų techninės priežiūros atlikimo dokumentai; dirbtuvės patalpose, taip pat ir dirbtuvės mechanikų patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, turi būti įrengta šildymo sistema;

7.4. turėti įrengtas efektyvias transporto priemonių išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliacines sistemas;

7.5. turėti pakankamą plotą, kur būtų išdėstyta reikalinga įranga bei prietaisai, skirti atlikti tachografų techninę priežiūrą.

8. Dokumentams, dirbtuvės kortelėms, įrengimo plokštelėms, plombavimo medžiagoms, patikros žymenims ir patikros sertifikatams saugoti dirbtuvės mechaniko patalpoje turi būti įrengta rakinama plieninė spintelė ar seifas, tvirtinami prie grindų arba sienos. Šioje patalpoje neturi būti kitų daiktų ar įrangos, kurie nenaudojami tachografų techninės priežiūros darbams.

9. Dirbtuvėje turi būti ši įranga ir prietaisai:

9.1. tachografų patikros prietaisas, reikalingas atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti;

9.2. traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendas;

9.3. automobilių padangų slėgmatis;

9.4. kompiuterinė technika, skirta tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti;

9.5. įranga, skirta duomenims iš skaitmeninio tachografo perkelti į dirbtuvės kompiuterines laikmenas;

9.6. tachografo kortelės skaitytuvas;

9.7. kiti prietaisai ir įranga, kurių reikia atliekant tachografų techninę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

10. Tachografų patikra turi būti atliekama naudojant transporto priemonių traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendą. Padidinto važumo transporto priemonėms tachografo patikra gali būti atliekama atstumų matavimo metodu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

11. Dirbtuvė privalo:

11.1. būti apdraudusi savo veiklą;

11.2. turėti galiojantį Valstybinės metrologijos tarnybos paskyrimą atlikti tachografų patikrą;

11.3. saugoti duomenis apie:

11.3.1. tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, plombavimą, periodinę patikrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

11.3.2. tachografo techninę priežiūrą atlikusią dirbtuvę (dirbtuvės identifikavimo žymuo);

11.3.3. dirbtuvės mechaniką (vardas, pavardė, tachografų dirbtuvės kortelės identifikavimo numeris);

11.3.4. transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN numeris);

11.3.5. transporto priemonės valstybinį numerį;

11.3.6. transporto priemonės ridą (kilometrai) atvykimo į dirbtuves metu;

11.3.7. transporto priemonėje įrengtą tachografą (identifikavimo numeris);

11.3.8. parametrus atliekant periodinę patikrą (padangos efektyvusis ilgis – l, transporto priemonės būdingasis koeficientas – w, tachografo konstanta – k).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

11.4. ne vėliau kaip po dvejų metų nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC17020:2005 „Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų“ arba LST EN ISO/IEC17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų“ standarto reikalavimus.

 

IV. REIKALAVIMAI DIRBTUVĖS VADOVUI

 

12. Dirbtuvėje turi dirbti dirbtuvės vadovas, kuris yra tiesiogiai atsakingas už dirbtuvės vykdomą veiklą.

13. Dirbtuvės vadovas privalo užtikrinti, kad:

13.1. įranga, naudojama tachografų techninei priežiūrai atlikti, atitiktų matavimo sieties reikalavimus;

13.2. būtų tvarkomi ir saugomi tachografų techninės priežiūros apskaitos duomenys;

13.3. dirbtuvės mechanikų patalpoje nebūtų atliekami kiti darbai, nesusiję su tiesioginių funkcijų vykdymu;

13.4. periodiškai būtų rengiami dirbtuvės mechanikų atliekamo darbo kokybės patikrinimai; nustačius trūkumus, būtų imtasi priemonių šiuos trūkumus pašalinti;

13.5. dirbtuvės mechanikai naudotųsi tik savo dirbtuvės kortelėmis;

13.6. dirbtuvės mechanikai tinkamai naudotųsi dirbtuvės kortelėmis;

13.7. dirbtuvės kortelės būtų apsaugotos ir nepatektų už dirbtuvės patalpų ribų;

13.8. dirbtuvės kortelėje saugoma informacija nebūtų prarasta ar neteisėtai perrašyta;

13.9. dirbtuvei išduotos galiojančios dirbtuvės kortelės būtų pateikiamos Inspekcijos pareigūnams patikrinti, jiems to pareikalavus;

13.10. nenaudojamos dirbtuvės kortelės, plombavimo įranga ir apskaitos dokumentai būtų tinkamai laikomi saugioje vietoje;

13.11. apie pamestas, pavogtas ar blogai veikiančias dirbtuvės korteles būtų nedelsiant pranešta Inspekcijai;

13.12. prašymas ir kiti dokumentai dėl dirbtuvės kortelės pakeitimo ar atnaujinimo Inspekcijai būtų pristatyti laiku;

13.13. per tris darbo dienas Inspekcijai būtų grąžintos dirbtuvei išduotos dirbtuvės kortelės tais atvejais, kai teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą yra sustabdoma arba panaikinama, kai dirbtuvės kortelės turėtojas atleidžiamas iš darbo ar dėl kitų priežasčių neatitinka reikalavimų, kurių pagrindu išduota dirbtuvės kortelė;

13.14. informacija apie atliktą tachografų techninę priežiūrą Inspekcijai būtų teikiama, Inspekcijos pareigūnams to pareikalavus;

13.15. būtų atliekami darbai, nurodyti šių Taisyklių 17 punkte;

13.16. dirbtuvės mechanikas praneštų jam apie visus pažeidimus, kaip numatyta šių Taisyklių 18 ir 21 punktuose;

13.17. Inspekcija ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų informuojama pateikiant jai pranešimą apie pažeidimus, nurodytus šių Taisyklių 17.2–17.6 punktuose; pranešime turi būti nurodyta transporto priemonės markė, valstybinis numeris, VIN kodas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, asmens, atvykusio su transporto priemone, vardas, pavardė ir nustatytas (-i) pažeidimas (-ai);

13.18. būtų atliktas transporto priemonės patikrinimas, nustatant, ar joje nėra pažeidimų, kaip numatyta šių Taisyklių 20 punkte, kai tokią transporto priemonę į dirbtuves nukreipia Inspekcijos pareigūnai; šiuo atveju transporto priemonės teisėtas valdytojas turi pateikti dirbtuvės vadovui ar dirbtuvės mechanikui Inspekcijos išduotą pažymą (šių Taisyklių 1 priedas), kurioje pateikiama dirbtuvės išvada apie nustatytus pažeidimus;

13.19. būtų sudarytos sąlygos kelti dirbtuvės mechanikų kvalifikaciją.

14. Dirbtuvės vadovas tvarko:

14.1. transporto priemonių, kuriose įrengti tachografai ir atlikta šių tachografų techninė priežiūra, identifikavimo duomenis (transporto priemonės valstybiniai ir identifikavimo numeriai), kurie turi būti saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

14.2. pranešimų, nurodytų šių Taisyklių 13.17 punkte, apskaitą; dirbtuvėje pranešimai saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

14.3. dirbtuvės kortelių apskaitą;

14.4. išduotų patikros žymenų, patikros sertifikatų bei pažymų, kad duomenų perkelti negalima, apskaitą;

14.5. duomenų įrašus, perkeltus iš tachografo;

14.6. apskaitą apie aptiktas pažeistas transporto priemonių tachografų plombas.

 

V. REIKALAVIMAI DIRBTUVĖS MECHANIKUI

 

15. Dirbtuvėje turi dirbti dirbtuvės mechanikas, turintis jo kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ir metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą, o dirbtuvėje, atliekančioje skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, dirbtuvės mechanikas papildomai turi turėti galiojančią asmeninę dirbtuvės kortelę. Dirbtuvės mechanikas atlieka tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, periodinę patikrą, plombavimą, duomenų perkėlimą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą.

16. Dirbtuvės mechanikas privalo:

16.1. pildyti žurnalą dėl patikros sertifikatų ir patikros žymenų naudojimo;

16.2. išduoti pažymą apie duomenų neperkeliamumą, kai duomenų perkelti iš skaitmeninio tachografo negalima;

16.3. nedelsiant pranešti Inspekcijai, jeigu kita Europos Sąjungos valstybė narė išduoda jam dirbtuvės kortelę;

16.4. niekam neatskleisti dirbtuvės kortelės PIN kodo ir neleisti kitiems asmenims naudotis savo dirbtuvės kortele;

16.5. užtikrinti, kad jo dirbtuvės kortelės duomenys būtų reguliariai perkeliami į kompiuterines laikmenas, garantuojant, kad dirbtuvės kortelėje esantys duomenys nebus prarasti arba perduoti tretiesiems asmenims;

16.6. apie dirbtuvės kortelės praradimą, vagystę arba gedimą nedelsiant pranešti dirbtuvės vadovui, o jei dirbtuvės kortele pasinaudojo neturintis tam teisės asmuo – ir Inspekcijai;

16.7. sugrąžinti Inspekcijai nebegaliojančią dirbtuvės kortelę;

16.8. ne rečiau nei kas dvejus metus kelti savo kvalifikaciją tachografų gamintojų ar jų atstovų mokymuose.

17. Kiekvieną kartą atlikdamas tachografo techninę priežiūrą dirbtuvės mechanikas turi patikrinti, ar:

17.1. yra plombos, ar jos nepažeistos;

17.2. nėra netinkamų judesio jutiklio ir tachografo sujungimų;

17.3. nebuvo pažeista tachografo apsaugos užtikrinimo sistema;

17.4. judesio jutiklis ar tachografo korpusas nebuvo atidarytas ne tachografų dirbtuvėse;

17.5. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

17.6. transporto priemonėje nėra sumontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui.

18. Esant bent vienam šių Taisyklių 17.1–17.5 punktuose nurodytam pažeidimui, dirbtuvės mechanikas privalo parengti pranešimą, kuriame nurodytas pažeidimo pobūdis, ir apie tai pranešti dirbtuvės vadovui tą pačią dieną. Kai pažeidimas padarytas pagal šių Taisyklių 17.6 punktą, dirbtuvės mechanikas apie tai nedelsdamas privalo pranešti dirbtuvės vadovui.

19. Dirbtuvės mechanikui draudžiama atlikti tachografo techninę priežiūrą, kol nebus išmontuoti ar išimti prietaisai ar įrenginiai, atjungiantys nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintys turėti įtakos tachografo veikimui.

20. Dirbtuvės mechanikas, įpareigotas dirbtuvės vadovo arba Inspekcijos pareigūnų, kuriems suteikta kontrolės teisė, turi atlikti transporto priemonės patikrinimą nustatydamas, ar:

20.1. tachografas veikia tinkamai, teisingai registruoja ir saugo duomenis;

20.2. kalibravimo duomenys teisingi;

20.3. transporto priemonėje nėra sumontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

20.4. tachografo įvykių ir gedimų bylose nėra užfiksuota nepaaiškinamų elektros energijos pertrūkių ar greičio sumažinimų ar padidinimų;

20.5. nėra kitų pažeidimų, kaip nurodyta šių Taisyklių 17 punkte.

21. Esant bent vienam šių Taisyklių 20 punkte nurodytam pažeidimui, dirbtuvės mechanikas privalo apie tai pranešti dirbtuvės vadovui tą pačią dieną. Kai pažeidimas padarytas pagal šių Taisyklių 17.6 punktą, dirbtuvės mechanikas apie tai nedelsdamas privalo pranešti dirbtuvės vadovui.

22. Dirbtuvės mechanikas visais atvejais yra atsakingas už savo dirbtuvės kortelės ir jos PIN kodo naudojimą.

 

VI. SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ DUOMENŲ PERKĖLIMAS, SAUGOJIMAS IR APSAUGA

 

23. Siekiant išsaugoti skaitmeninio tachografo registruojamus duomenis, kai nutraukiama jo eksploatacija arba atliekamas remontas, dirbtuvė turi gebėti perkelti šiuos duomenis, juos saugoti bei užtikrinti jų nepažeidžiamumą. Dirbtuvė privalo pateikti šiuos duomenis kompiuterinėse laikmenose Inspekcijai arba įmonės kortelės turėtojui, turinčiam įmonės vadovo raštišką prašymą.

24. Perkėlusi registruojamus duomenis į kompiuterines laikmenas, dirbtuvė informuoja įmonę, naudojusią skaitmeninį tachografą, kad duomenys perkelti ir juos galima gauti. Šie duomenys dirbtuvėje saugomi dvejus metus.

25. Dirbtuvė turi užtikrinti, kad iki nurodytos duomenų sunaikinimo datos būtų galima gauti duomenų kopijas, jeigu jų raštu paprašytų įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, vadovas ar Inspekcijos pareigūnai.

26. Dirbtuvėje saugomi registruojami duomenys gali būti teikiami trečiajai šaliai, turinčiai įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, įgaliojimą gauti duomenis.

27. Siekdama užtikrinti registruojamų duomenų saugumą ir galimybę jais naudotis, dirbtuvė privalo:

27.1. teikti duomenis tik asmeniui arba įmonei, kurie yra įgalioti tuos duomenis gauti;

27.2. perkelti iš keičiamo, remontuojamo arba nebeeksploatuojamo skaitmeninio tachografo visus registruojamus ir saugomus duomenis;

27.3. saugoti įmonės informaciją, įrašytą transporto priemonės skaitmeniniame tachografe (įmonės pavadinimą, adresą bei įmonės kortelės numerį, suteikiantį galimybę atpažinti įmonę);

27.4. užtikrinti, kad perkelti duomenys Inspekcijai būtų pateikiami taip, kad būtų galima atlikti duomenų patikrinimą nekeičiant duomenų formato.

28. Užtikrindama perkeliamų duomenų saugumą dirbtuvė turėtų taikyti tokias priemones:

28.1. perkeliamus duomenis kopijuoti ir šias kopijas ne trumpiau kaip dvejus metus saugoti kompiuterinėse laikmenose;

28.2. duomenys, saugomi kompiuteryje, privalo būti neprieinami iš kompiuterinio tinklo ir apsaugoti nuo neteisėto jų panaudojimo;

28.3. skaitmeninio tachografo duomenims perkelti bei perduoti naudojama programinė įranga turi gebėti tvarkyti duomenis, tuo pat metu išlaikant duomenų apsaugos elementus.

29. Dirbtuvė turi išduoti įmonei pažymą, kad duomenų perkelti negalima, jei dėl skaitmeninio tachografo gedimo jame įrašytų duomenų perkelti neįmanoma. Dirbtuvė turi saugoti kiekvienos išduotos pažymos kopiją ne trumpiau kaip dvejus metus.

30. Dirbtuvėje turi būti patvirtintos taisyklės dėl kompiuterinės įrangos, dokumentų saugojimo ir naudojimo.

31. Kai transporto priemonėje įrengiamas naudotas skaitmeninis tachografas, dirbtuvė turi perkelti ir išsaugoti įrengiamo naudoto skaitmeninio tachografo duomenis.

 

VII. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, DIRBTUVĖS ATITIKTIES ĮVERTINIMAS IR TEISĖS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

32. Įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Inspekcijai turi pateikti jos nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių 3 priedas) bei pateikti šiuos dokumentus:

32.1. įsigaliojusį įmonės vadovo įsakymą dėl paskirto asmens – dirbtuvės vadovo, atsakingo už visų tai įmonei skirtų dirbtuvės kortelių apsaugą, kontrolę ir naudojimą;

32.2. brėžinį (-ius), kuriame (-iuose) būtų pažymėta dirbtuvės patalpa su joje esančia atskira dirbtuvės mechaniko patalpa, nurodytais patalpų išmatavimais, jų plotais ir dirbtuvės adresu;

32.3. dokumentus, patvirtinančius, kad matavimo įranga, skirta tachografų techninei priežiūrai atlikti, yra metrologiškai patikrinta ir kalibruota;

32.4. dirbtuvės mechaniko kvalifikacijos pažymėjimą (-us), išduotą (-us) tachografo gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo;

32.5. metrologo tikrintojo arba tachografo tikrintojo kvalifikaciją patvirtinantį (-ius) pažymėjimą (-us);

32.6. dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros darbus;

32.7. įmonės vadovo patvirtintą kokybės valdymo sistemos vadovą pagal LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas dirbtuvėms taikomas iki jų akreditacijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

33. Prašymas ir dokumentai, nurodyti Taisyklių 32 punkte, turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

34. Kai įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Inspekcijai pateikė tinkamai užpildytą prašymą ir visus šių Taisyklių 32.1–32.7 punktuose nurodytus dokumentus bei sumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą, Inspekcija per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos sudaro įmonės vertinimo komisiją (toliau – komisija) iš Inspekcijos darbuotojų. Komisija per penkias darbo dienas nuo jos sudarymo dienos turi įvertinti įmonės pasirengimą atlikti tachografų techninę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

341. Kai įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Inspekcijai pateikė netinkamai užpildytą prašymą ar ne visus šių Taisyklių 32.1–32.7 punktuose nurodytus dokumentus, ar nesumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą, Inspekcija per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos raštu arba elektroniniu būdu, jei prašymas buvo pateiktas elektroniniu būdu, informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodydama konkrečius neatitikimus. Tinkamai užpildžius prašymą, pateikus reikalingus dokumentus, sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą sudaroma komisija ir atliekamas įmonės įvertinimas, kaip numatyta šių Taisyklių 34 punkte.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

35. Komisija, įvertinusi įmonės pasirengimą atlikti tachografų techninę priežiūrą, savo išvadas parašo įvertinimo akte ir pateikia Inspekcijos viršininkui ir įmonei. Teigiamos komisijos išvados yra pagrindas Valstybinei metrologijos tarnybai paskirti įmonę atlikti tachografų patikrą.

36. Valstybinė metrologijos tarnyba jos nustatyta tvarka paskiria įmonę atlikti tachografų patikrą, suteikia individualius dirbtuvės žymenis, naudojamus patikros žymenyse ir plombose.

37. Jei komisijos išvados teigiamos ir Valstybinė metrologijos tarnyba paskiria įmonę atlikti tachografų patikrą, Inspekcijos viršininko įsakymu suteikiama teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą. Apie tai per dvi darbo dienas informuojama dirbtuvė.

38. Jei komisijos išvados neigiamos, įvertinimo akte nurodomi trūkumai bei terminas, iki kada būtina juos pašalinti. Kai įmonė per nurodytą laiką trūkumus pašalina, parengiamas įvertinimo aktas su teigiamomis komisijos išvadomis. Jei įmonė per nurodytą laiką trūkumų nepašalina, teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, nesuteikiama. Apie tai raštu informuojama dokumentus pateikusi įmonė, nurodydama teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą nesuteikimo priežastis. Įmonė turi teisę šį sprendimą apskųsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

39. Informacija apie suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje. Dirbtuvė gali atsispausdinti liudijimą (šių Taisyklių 2 priedas), patvirtinantį jai suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Inspekcijos interneto svetainėje.

40. Dirbtuvei suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą galioja penkerius metus, skaičiuojant nuo Inspekcijos viršininko įsakymo pasirašymo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

41. Pasibaigus teisei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, dokumentai pateikiami ir teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikiama šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka.

 

VIII. TEISĖS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS, ŠIOS TEISĖS ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

42. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdoma nustačius, kad:

42.1. dirbtuvės mechanikas netinkamai kalibruoja tachografą ir dėl šios priežasties tachografas klaidingai fiksuoja transporto priemonės judėjimo bei tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpių duomenis;

42.2. dirbtuvės mechanikas klaidingai pildo žurnalą apie atliktas tachografų patikras;

42.3. sąmoningai bandoma pakenkti tachografų apsaugos elementams;

42.4. dirbtuvė nevykdo šių Taisyklių ar kitų tachografų techninės priežiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

42.5. dirbtuvės mechanikas, atlikdamas periodinę patikrą, netikrina, ar nėra šių Taisyklių 17 punkte nurodytų pažeidimų;

42.6. nevykdomas Inspekcijos kontrolės teisę turinčių pareigūnų reikalavimas atlikti transporto priemonės patikrinimą, kaip numatyta šių Taisyklių 13.18 punkte;

42.7. atliktas kalibravimas, periodinė patikra neišmontavus ar neišėmus prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

42.8. nevykdomi teisėti Inspekcijos pareigūnų reikalavimai;

42.9. dirbtuvė netvarko tachografų techninės priežiūros apskaitos duomenų, nesaugo jų dvejus metus, teikia pavėluotai ar neteikia pranešimų, nurodytų šių Taisyklių 13.17 punkte, ir (ar) nesudaro Inspekcijai sąlygų naudotis duomenimis apie atliktus tachografų techninės priežiūros darbus;

42.10. dirbtuvė nesudaro Inspekcijai sąlygų naudotis duomenimis apie atliktus tachografų techninės priežiūros darbus;

42.11. po dvejų metų nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos dirbtuvė nėra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų“ standarto reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

43. Inspekcija apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą informuoja dirbtuvę, nurodydama jos veiklos trūkumus ir laikotarpį, per kurį dirbtuvė šiuos trūkumus privalo pašalinti.

44. Pašalinusi trūkumus, dirbtuvė šių Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka pateikia Inspekcijai nustatytos formos prašymą atnaujinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą (šių Taisyklių 3 priedas). Inspekcija priima sprendimą dėl dirbtuvės teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą atnaujinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

45. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinama, kai:

45.1. dirbtuvė likviduojama arba bankrutuoja, arba prašo panaikinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

45.2. dirbtuvė atlieka tachografų techninę priežiūrą, kai jai yra sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

45.3. dirbtuvės mechanikas naudojasi ne savo dirbtuvės kortele arba naudojasi dirbtuvės kortele, kai dirbtuvei yra sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

45.4. pasibaigus šių Taisyklių 43 punkte nustatytam terminui, dirbtuvė nepašalina trūkumų, dėl kurių sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

45.5. per 12 mėnesių nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą atnaujinimo pakartotinai pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, dėl kurių gali būti sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą; pakartotinis pažeidimas nebūtinai turi būti toks pat, kaip tas, už kurį buvo sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

45.6. įmonė, siekdama gauti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, pateikė klaidingus duomenis;

45.7. dirbtuvės mechanikas išdavė patikros sertifikatą bei patikros žymenį apie atliktą tachografo patikrą nekalibravęs tachografo;

45.8. dirbtuvė nepranešė Inspekcijai apie tai, kad buvo aptiktas transporto priemonėje sumontuotas prietaisas ar įrenginys, atjungiantis nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintis turėti įtakos tachografo veikimui;

45.9. nustatomi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo faktai, susiję su tachografų dirbtuvės veikla.

46. Inspekcija apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimą informuoja dirbtuvę.

47. Sprendimas dėl teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo patvirtinamas Inspekcijos viršininko įsakymu ir įsigalioja nuo įsakymo pasirašymo datos. Ši informacija skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

48. Dirbtuvė, kuriai buvo sustabdyta ar panaikinta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, privalo Inspekcijai grąžinti dirbtuvės korteles, o Valstybinei metrologijos tarnybai patikros žymenis ir patikros sertifikatus per tris darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo.

49. Dirbtuvė, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą pagal šių Taisyklių 45.2–45.9 punktus, pakartotinai gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimo datos. Jei paaiškėja, kad dirbtuvė tachografų techninės priežiūros darbus atliko pasibaigus laikotarpiui, kai jai buvo suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, dirbtuvė gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo paskutinio išaiškinto neteisėto dirbtuvės tachografų techninės priežiūros veiksmo.

 

IX. DIRBTUVIŲ STEBĖJIMAS IR KONTROLĖ

 

50. Užtikrindama dirbtuvių sistemos efektyvią veiklą, Inspekcija:

50.1. tvarko ir analizuoja įrašus apie atliktą tachografų techninę priežiūrą, saugomus duomenis, nurodytus šių Taisyklių 11.3 punkte, ir pačios dirbtuvės atliktų vidinių patikrinimų dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

50.2. informuoja Europos Komisiją apie dirbtuvėms suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, šios teisės sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą, dirbančius dirbtuvės mechanikus ir jiems išduotas dirbtuvės korteles;

50.3. Europos Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikia dirbtuvių plombų žymenų sąrašą;

50.4. informuoja tachografų gamintojus ir Valstybinę metrologijos tarnybą apie suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą;

50.5. su mokymo įstaigomis derina dirbtuvės mechanikų kvalifikacijos tobulinimo programas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

50.6. kontroliuoja dirbtuvių atitiktį šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais nustatytiems reikalavimams; ūkio subjektų stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams ir šie patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nuostatomis, šiomis Taisyklėmis ir Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-573 (Žin., 2011, Nr. 3-118).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-370, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5862 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-370

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Atliekant tachografų techninę priežiūrą ar duomenų perkėlimą naudojamos matavimo priemonės turi atitikti jų tipams nustatytus reikalavimus bei turėti sertifikatus ir žymenis, liudijančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, bei atliktą metrologinį įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Draudžiama naudoti:

52.1. netvarkingą įrangą ar prietaisus, skirtus atlikti tachografų techninę priežiūrą;

52.2. įrangą ar prietaisus, neturinčius galiojančios metrologinės patikros, jeigu jie yra teisinės metrologijos objektai.

53. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl šių Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2B-556 (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 99-1174), nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-370, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5862 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-370

 

 

SUDERINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius

Ignas Stankovičius

2009-05-27

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

 


Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos tachografų dirbtuvėms formos pavyzdys)

(1 lapo pusė)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

PAŽYMA DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖJE ĮRENGTO TACHOGRAFO PATIKRINIMO

 

20___-___-___Nr. ___________

Vilnius

 

Transporto priemonės_____________________________ vairuotojas _______________

(markė, valst. Nr.)

_____________________________________________ įtariamas pažeidęs reglamento (EEB)

(vardas ir pavardė.)

 

Nr. 3821/85 su vėlesniais pakeitimas 15 str. 8 dalies nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 14 straipsnio 2 dalimi laikinai paimami transporto priemonės  registracijos dokumentai.

(markė, valst. Nr.)

 

Tachografų dirbtuvėse būtina patikrinti, ar:

1. tachografas tinkamai veikia, teisingai registruoja ir saugo duomenis;

2. kalibravimo duomenys teisingi;

3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

4. nėra netinkamų judesio jutiklio ir tachografo sujungimų;

5. nebuvo pažeista tachografo apsaugos užtikrinimo sistema;

6. nebuvo atidarytas judesio jutiklio ar tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

7. nebuvo atlikta judesio jutiklio keitimų ar remontų ne tachografų dirbtuvėse;

8. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui.

Jeigu yra nustatytas nors vienas iš minėtų pažeidimų, būtina iš naujo sukalibruoti tachografą ir atlikti periodinę patikrą.

 

 

(tikrinusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

Pažymą gavau

(pareigų pavadinimas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

 

(2 lapo pusė)

 

TACHOGRAFŲ DIRBTUVĖS IŠVADA

 

___________________________________________

(tachografų dirbtuvės pavadinimas)

__________________________

(įmonės kodas)

__________________________________________________________

(adresas)

 

Atlikus patikrinimą nustatyta:

1. tachografas veikia tinkamai______________________________________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

2. tachografas duomenis registruoja teisingai__________________________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

3. tachografas saugo duomenis_____________________________________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

4. tachografo kalibravimo duomenys teisingi__________________________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

5. plombos yra__________________________________________________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

6. plombos buvo pažeistos_________________________________________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

7. netinkamų judesio jutiklio ir tachografo sujungimų nėra________________________

(taip, ne, netikrinta)

8. tachografo apsaugos užtikrinimo sistema nebuvo pažeista______________________ ;

(taip, ne, netikrinta)

9. judesio jutiklio ar tachografo korpusas buvo atidarytas ne tachografų dirbtuvėse____ ;

(taip, ne, netikrinta)

10. judesio jutiklis keistas ar remontuotas buvo ne tachografų dirbtuvėse____________ ;

(taip, ne, netikrinta)

11. transporto priemonėje buvo įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui___________ .

(taip, ne, netikrinta)

Tachografas sukalibruotas ir atlikta periodinė patikra____________________________ .

(taip, ne)

 

Tachografų dirbtuvės mechanikas

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

 


Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

2 priedas

 

(Liudijimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

LIUDIJIMAS

 

___________________________________________

(tachografų dirbtuvės pavadinimas)

__________________________

(įmonės kodas)

__________________________________________________________

(adresas)

 

 

Veiklos pobūdis:

 

 

Teisė suteikta

 

Galioja iki

 

 

Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko _____ m. __________  ___ d. įsakymu Nr. ____________.

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

 


Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo atlikti tachografų dirbtuvės atitikties įvertinimą / atnaujinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą / panaikinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą forma)

 

(1 lapo pusė)

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Gauta

 

 

20___ - ____ - ____ Nr. _______

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

 

1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia)

(Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinio asmens kodas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra ir šis duomuo,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pildyti nereikia)

 

 

 

 

 

3. Telefonas

 

4. El. paštas

 

 

 

 

 

 

5. Valstybinei kelių transporto inspekcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

PRAŠYMAS

ATLIKTI TACHOGRAFŲ DIRBTUVĖS ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ / ATNAUJINTI TEISĘ VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ / PANAIKINTI TEISĘ VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

Prašau (pažymėti „X“):

 

 

 

 

 

atlikti tachografų dirbtuvės atitikties įvertinimą,

 

 

 

 

 

 

 

 

atnaujinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą,

 

 

 

 

 

 

 

 

panaikinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“):

 

1.

 

Asmens tapatybės kortelė

Nr.

 

;

 

 

 

 

2.

 

LR pasas

Nr.

 

;

 

 

 

 

3.

 

Leidimas gyventi LR

Nr.

 

;

 

 

 

 

4.

 

Vairuotojo pažymėjimas

Nr.

 

.

 

 

#

 

 

 

PRAŠYMO ATLIKTI TACHOGRAFŲ DIRBTUVĖS ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ / ATNAUJINTI TEISĘ VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ / PANAIKINTI TEISĘ VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ŠAKNELĖ

 

 

 

7. Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

8. Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

9. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

10. Numatoma paslaugos suteikimo data

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 lapo pusė)

 

 

11. MOKĖJIMO DUOMENYS

____________________________________________________________________________

(mokėjimo data, dokumento Nr., mokėtojas, suma, mokėtojo (asmens / įmonės) kodas)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

12. PRIDEDAMA (pažymėti „X“):

 

 

 

1.

 

Įmonės vadovo įsakymas dėl paskirto asmens – dirbtuvės vadovo, _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

2.

 

Brėžinys (-iai), kuriame (-uose) būtų pažymėta dirbtuvės patalpa ir nurodytas adresas, _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

3.

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad matavimo įranga metrologiškai patikrinta ir kalibruota, _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

4.

 

Dirbtuvės mechaniko kvalifikacijos pažymėjimas (-ai),  _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

5.

 

Metrologo tikrintojo arba tachografo tikrintojo kvalifikaciją patvirtinantis (-ys) pažymėjimas (-ai), _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

6.

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros darbus, _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

7.

 

Įmonės vadovo patvirtintas kokybės valdymo sistemos vadovas, _____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

13. Patvirtinu, kad:

- esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- esu susipažinęs (-usi) su Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklėmis ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis;

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Inspekcija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (žr. www.ada.lt/registrai, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

 

_______________________________      ________________       _______________________

(juridinio asmens vadovo ar                   (pareiškėjo parašas)              (vardas ir pavardė)

jo įgalioto asmens pareigos)

 

 

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

14. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

__________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai:

Vilniaus regiono departamentas – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5639

Kauno regiono departamentas – M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37)  22 45 23

Klaipėdos regiono departamentas – Pilies g. 12, LT-91234 Klaipėda, tel. (8 46)  31 05 22

Panevėžio regiono departamentas – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. (8 45)  43 38 93

Šiaulių regiono departamentas – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. (8 41)  54 22 32

Interneto svetainės adresas www.vkti.gov.lt

 

 

Pastaba. Prašymo formatas ISO 216:2007 – A4

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-362, 2005-12-23, Žin., 2006, Nr. 3-82 (2006-01-10), i. k. 1052213ISAK002B-362

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-197, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 62-2401 (2007-06-05), i. k. 1072213ISAK002B-197

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-241, 2007-06-29, Žin., 2007, Nr. 74-2963 (2007-07-05), i. k. 1072213ISAK002B-241

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-401, 2007-12-10, Žin., 2007, Nr. 132-5400 (2007-12-15), i. k. 1072213ISAK002B-401

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

8.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-370, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5862 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-370

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo