Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1821, i. k. 1052213ISAK002B-107

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ

 

2005 m. balandžio 12 d. Nr. 2B-107

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 304 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 102-2333; 2003, Nr. 100-4511; 2004, Nr. 50-1674; 2005, Nr. 9-297, Nr. 46-1512), 8.14 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

1. Tvirtinu Tachografų dirbtuvių veiklos taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

2. Įpareigoju:

2.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų paslaugų administravimo skyrius priimti prašymus ir dokumentus iš įmonių, siekiančių vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

2.2. Technikos skyrių analizuoti, saugoti ir tvarkyti informaciją, gaunamą iš tachografų dirbtuvių, apie vykdomą tachografų techninę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

 

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. liepos 29 d. įsakymo
Nr. 2BE-191 redakcija)

 

 

TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus tachografų dirbtuvėms, tachografų dirbtuvių vadovams ir mechanikams, teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo, šios teisės sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką.

2. Taisyklės taikomos visoms Lietuvos Respublikоs įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdančioms veiklą, kurioms suteikta teisė ar kurios siekia gauti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, taip pat tachografų dirbtuvių vadovams ir mechanikams.

3. Tachografų dirbtuves pagal savo kompetenciją kontroliuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija).

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Eksploatacijos nutraukimas – procedūra, kurios metu konstatuojama, kad skaitmeninio tachografo toliau eksploatuoti negalima, ir išduodama eksploatacijos nutraukimo pažyma;

4.2. Plombavimas – tachografo ir jo jungčių užraktų ženklinimas švino ar kitos plastiškos medžiagos spaudu tam skirtose vietose;

4.3. Skaitmeninio tachografo registruojami duomenys (toliau – registruojami duomenys) – skaitmeninio tachografo atmintyje registruojami ir saugomi duomenys apie jo įrangos identifikavimą, apsaugos elementus, vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo datą ir laiką, vairuotojo veiklą, vietas, kur prasideda ir (arba) baigiasi dienos darbo laikotarpiai, odometro rodmenis, greitį, gedimus, kalibravimą, laiko koregavimą, kontrolės veiklą, įmonės identifikavimą, duomenų perkėlimo veiklą, ypatingas būsenas, tachografo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, tachografo kortelės numerį, išduodančios valstybės narės žymenį ir galiojimo pabaigos datą, angos, į kurią tachografo kortelė įdėta, žymenį, transporto priemonę, kuria anksčiau naudojosi vairuotojas, transporto priemonės registracijos numerį ir registruojančios valstybės narės žymenį;

4.4. Tachografų dirbtuvė (toliau – dirbtuvė) – Lietuvos Respublikоs įstatymuose nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kuriai Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

4.5. Tachografų dirbtuvės mechanikas (toliau – dirbtuvės mechanikas) – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje ir turintis teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą;

4.6. Tachografų dirbtuvės vadovas (toliau – dirbtuvės vadovas) – fizinis asmuo, dirbantis tachografų dirbtuvėje ir įmonės, kuriai suteikta ar kuri siekia įgyti teisę atlikti tachografų techninę

priežiūrą, vadovo įsakymu paskirtas į dirbtuvės vadovo pareigas bei atitinkantis Taisyklėse jam nustatytus reikalavimus;

4.7. Techninė priežiūra – tachografo įrengimas, aktyvavimas, kalibravimas, plombavimas, periodinė patikra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas;

4.8. Viešas skelbimas – Inspekcijos interneto svetainėje www.vkti.gov.lt skelbiama informacija apie tachografų dirbtuvei nustatyta tvarka suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

5. Kitos sąvokos atitinka 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 165/2014), vartojamas sąvokas.

 

III SKYRIUS

DIRBTUVIŲ REIKALAVIMAI

 

6. Dirbtuvės patalpos, kuriose atliekami tachografų techninės priežiūros darbai, turi:

6.1. atitikti Lietuvos higienos normas, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus ar sąlygas;

6.2. turėti atskirą rakinamą dirbtuvės mechanikų patalpą (gali būti tame pačiame sklype), kurioje būtų laikoma kompiuterinė technika ir įforminami tachografų techninės priežiūros atlikimo dokumentai; dirbtuvės patalpose, taip pat ir dirbtuvės mechanikų patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, turi būti įrengta šildymo sistema;

6.3. turėti įrengtas efektyvias transporto priemonių išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliacines sistemas;

6.4. būti nuosavos, nuomojamos arba naudojamos panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį ir, jei naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, tai patvirtinanti sutartis privalo būti registruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

7. Dokumentams, dirbtuvės kortelėms, įrengimo plokštelėms, plombavimo medžiagoms, patikros žymenims ir patikros sertifikatams saugoti dirbtuvės mechaniko patalpoje turi būti įrengta rakinama plieninė spintelė ar seifas, pritvirtintas prie grindų arba sienos. Šioje patalpoje neturi būti kitų daiktų ar įrangos, kurie nenaudojami tachografų techninės priežiūros darbams.

8. Dirbtuvėje turi būti ši įranga ir prietaisai:

8.1. tachografų patikros prietaisas, reikalingas atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti;

8.2. traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendas;

8.3. automobilių padangų slėgmatis;

8.4. kompiuterinė technika, skirta tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti;

8.5. įranga, skirta duomenims iš skaitmeninio tachografo į dirbtuvės kompiuterines laikmenas perkelti;

8.6. tachografo kortelės skaitytuvas.

9. Tachografų patikra turi būti atliekama naudojant transporto priemonių traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendą. Padidinto važumo transporto priemonėms tachografo patikra gali būti atliekama atstumų matavimo metodu.

10. Dirbtuvė privalo:

10.1. būti apdraudusi savo veiklą;

10.2. ne vėliau kaip po mėnesio nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos būti įtraukta į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įstaigų, paskirtų atlikti matavimo priemonių patikrą, sąrašą;

10.3. dvejus metus saugoti duomenis apie:

10.3.1. tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, plombavimą, periodinę patikrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą;

10.3.2. tachografo techninę priežiūrą atlikusią dirbtuvę (dirbtuvės identifikavimo žymuo);

10.3.3. dirbtuvės mechaniką (vardas, pavardė, dirbtuvės kortelės identifikavimo numeris);

10.3.4. transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN numeris);

10.3.5. transporto priemonės valstybinį numerį;

10.3.6. transporto priemonės ridą (kilometrai) atvykimo į dirbtuves metu;

10.3.7. transporto priemonėje įrengtą tachografą (identifikavimo numeris);

10.3.8. parametrus atliekant periodinę patikrą (padangos efektyvusis ilgis – l, transporto priemonės būdingasis koeficientas – w, tachografo konstanta – k);

10.4. ne vėliau kaip po metų nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus;

10.5. per tris darbo dienas nuo dirbtuvės vadovo ar dirbtuvės mechaniko atleidimo iš darbo dienos raštu apie tai informuoti Inspekciją;

10.6. per tris darbo dienas nuo dirbtuvės vadovo ar dirbtuvės mechaniko priėmimo į darbą dienos raštu apie tai informuoti Inspekciją; priėmus ar paskyrus į darbą dirbtuvės vadovą pateikti šį faktą patvirtinančio dokumento kopiją; kai į darbą priimamas naujas dirbtuvės mechanikas, papildomai pateikti dirbtuvės mechaniko kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ir metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą.

11. Draudžiama naudoti:

11.1. netvarkingą įrangą ar prietaisus, skirtus tachografų techninei priežiūrai atlikti;

11.2. įrangą ar prietaisus, neturinčius galiojančios metrologinės patikros, jeigu jie yra teisinės metrologijos objektai.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DIRBTUVĖS VADOVUI

 

12. Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės vadovas, kuris yra tiesiogiai atsakingas už dirbtuvės vykdomą veiklą.

13. Dirbtuvės vadovas privalo užtikrinti, kad:

13.1. įranga, naudojama tachografų techninei priežiūrai atlikti, atitiktų matavimo sieties reikalavimus;

13.2. būtų tvarkomi ir saugomi tachografų techninės priežiūros apskaitos duomenys;

13.3. dirbtuvės mechanikų patalpoje nebūtų atliekami kiti darbai, nesusiję su tiesioginių funkcijų vykdymu;

13.4. periodiškai būtų rengiami dirbtuvės mechanikų atliekamo darbo kokybės patikrinimai; nustačius trūkumų, būtų imtasi priemonių šiems trūkumams pašalinti;

13.5. dirbtuvės mechanikai naudotųsi tik savo dirbtuvės kortelėmis;

13.6. dirbtuvės mechanikai tinkamai naudotųsi dirbtuvės kortelėmis;

13.7. dirbtuvės kortelės būtų apsaugotos ir nepatektų už dirbtuvės patalpų ribų;

13.8. dirbtuvės kortelėje saugoma informacija nebūtų prarasta ar neteisėtai perrašyta;

13.9. dirbtuvei išduotos galiojančios dirbtuvės kortelės būtų pateikiamos Inspekcijos pareigūnams patikrinti, jiems to pareikalavus;

13.10. nenaudojamos dirbtuvės kortelės, plombavimo įranga ir apskaitos dokumentai būtų tinkamai laikomi saugioje vietoje;

13.11. apie pamestas, pavogtas ar blogai veikiančias dirbtuvės korteles būtų nedelsiant pranešta Inspekcijai;

13.12. prašymas ir kiti dokumentai dėl dirbtuvės kortelės pakeitimo ar atnaujinimo Inspekcijai būtų pristatyti laiku;

13.13. per tris darbo dienas Inspekcijai būtų grąžintos dirbtuvei išduotos dirbtuvės kortelės tais atvejais, kai teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą yra sustabdoma arba panaikinama, kai dirbtuvės kortelės turėtojas atleidžiamas iš darbo ar dėl kitų priežasčių neatitinka reikalavimų, kurių pagrindu išduota dirbtuvės kortelė;

13.14. informacija apie atliktą tachografų techninę priežiūrą Inspekcijai būtų teikiama Inspekcijos pareigūnams to pareikalavus;

13.15. būtų atliekami darbai, nurodyti Taisyklių 17 ir 18 punktuose;

13.16. dirbtuvės mechanikas praneštų jam apie visus pažeidimus, kaip numatyta Taisyklių 19 punkte;

13.17. Inspekcijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų pateikiamas pranešimas apie pažeidimus, nurodytus Taisyklių 17.1–17.7 ir 18.1–18.14 papunkčiuose; pranešime turi būti nurodyta transporto priemonės markė, valstybinis numeris, VIN kodas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, asmens, atvykusio su transporto priemone, vardas, pavardė ir nustatytas (-i) pažeidimas (-ai);

13.18. būtų atliktas transporto priemonės patikrinimas, nustatant, ar nėra pažeidimų, kaip numatyta Taisyklių 21 punkte, kai tokią transporto priemonę į dirbtuves nukreipia Inspekcijos pareigūnai; šiuo atveju transporto priemonės teisėtas valdytojas dirbtuvės vadovui ar dirbtuvės mechanikui turi pateikti Inspekcijos išduotą pažymą dėl transporto priemonėje įrengto analoginio tachografo patikrinimo (Taisyklių 1 priedas) arba pažymą dėl transporto priemonėje įrengto skaitmeninio tachografo patikrinimo (Taisyklių 2 priedas); atlikus transporto priemonės patikrinimą transporto priemonės teisėtam valdytojui turi būti išduota dirbtuvės išvada;

13.19. būtų sudarytos sąlygos kelti dirbtuvės mechanikų kvalifikaciją.

14. Dirbtuvės vadovas tvarko:

14.1. transporto priemonių, kuriose įrengti tachografai ir atlikta šių tachografų techninė priežiūra, identifikavimo duomenis (transporto priemonės valstybiniai ir identifikavimo numeriai), kurie turi būti saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

14.2. pranešimų, nurodytų Taisyklių 13.17 papunktyje, apskaitą; dirbtuvėje pranešimai saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

14.3. dirbtuvės kortelių apskaitą;

14.4. išduotų patikros žymenų, patikros sertifikatų bei pažymų, kad duomenų perkelti negalima, apskaitą;

14.5. duomenų įrašus, perkeltus iš tachografo;

14.6. apskaitą apie aptiktas pažeistas transporto priemonių tachografų plombas.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI DIRBTUVĖS MECHANIKUI

 

15. Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės mechanikas, turintis jo kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ir metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą, o dirbtuvėje, atliekančioje skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, dirbtuvės mechanikas papildomai turi turėti galiojančią asmeninę dirbtuvės kortelę. Dirbtuvės mechanikas atlieka tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, periodinę patikrą, plombavimą, duomenų perkėlimą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą.

16. Dirbtuvės mechanikas privalo:

16.1. tinkamai kalibruoti tachografą, kad tachografas teisingai fiksuotų transporto priemonės judėjimo bei atitinkamus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpių duomenis;

16.2. pildyti žurnalą dėl patikros sertifikatų ir patikros žymenų naudojimo;

16.3. išduoti pažymą apie duomenų neperkeliamumą, kai duomenų perkelti iš skaitmeninio tachografo negalima;

16.4. nedelsdamas pranešti Inspekcijai, jeigu kita Europos Sąjungos valstybė narė išduoda jam dirbtuvės kortelę;

16.5. niekam neatskleisti dirbtuvės kortelės PIN kodo ir neleisti kitiems asmenims naudotis savo dirbtuvės kortele;

16.6. užtikrinti, kad jo dirbtuvės kortelės duomenys būtų reguliariai perkeliami į kompiuterines laikmenas, garantuojant, kad dirbtuvės kortelėje esantys duomenys nebus prarasti arba perduoti tretiesiems asmenims;

16.7. apie dirbtuvės kortelės praradimą, vagystę arba gedimą nedelsdamas pranešti dirbtuvės vadovui, o jei dirbtuvės kortele pasinaudojo neturintis tam teisės asmuo, – ir Inspekcijai;

16.8. sugrąžinti Inspekcijai nebegaliojančią dirbtuvės kortelę;

16.9. ne rečiau nei kas dvejus metus kelti savo kvalifikaciją tachografų gamintojų ar jų atstovų mokymuose;

16.10. vykdyti teisėtus Inspekcijos pareigūnų reikalavimus.

17. Kiekvieną kartą atlikdamas analoginio tachografo techninę priežiūrą dirbtuvės mechanikas turi patikrinti, ar:

17.1. tachografas teisingai brėžia darbo laiko, greičio, vairuotojo veiklos ir nuvažiuotų kilometrų kreives;

17.2. kalibravimo duomenys teisingi;

17.3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

17.4. nėra netinkamų tachografo sujungimų;

17.5. nebuvo atidarytas tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

17.6. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

17.7. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui.

18. Kiekvieną kartą atlikdamas skaitmeninio tachografo techninę priežiūrą dirbtuvės mechanikas turi patikrinti, ar:

18.1. tachografas teisingai registruoja ir saugo duomenis;

18.2. kalibravimo duomenys teisingi;

18.3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

18.4. nėra netinkamų judesio jutiklio ir tachografo sujungimų;

18.5. nebuvo pažeista tachografo apsaugos užtikrinimo sistema;

18.6. nebuvo atidarytas judesio jutiklio ar tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

18.7. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

18.8. judesio jutiklio numerio skaitmenų skaičius atitinka toje transporto priemonėje naudojamo judesio jutiklio skaitmenų skaičių;

18.9. tachografas gauna informaciją iš nepriklausomo šaltinio apie transporto priemonės judėjimą;

18.10. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

18.11. pavarų dėžėje įtaisyto judesio jutiklio identifikavimo duomenys ir sujungto judesio jutiklio identifikavimo duomenys, sutampa su užregistruotais tachografe;

18.12. ar įrengimo plokštelėje nurodyta informacija sutampa su į tachografą įrašyta informacija;

18.13. ar judesio jutiklio serijos numeris ir numeris, jei toks nurodytas ant judesio jutiklio korpuso, sutampa su įrašytu į tachografą;

18.14. tachografe užfiksuoti įvykiai ir (ar) klaidos galėjo turėti įtakos tachografo ir (ar) judesio jutiklio veikimui, duomenų saugojimui ar jų pakeitimui.

19. Esant bent vienam Taisyklių 17.1–17.6 ir 18.1–18.9 papunkčiuose nurodytam pažeidimui, dirbtuvės mechanikas privalo parengti pranešimą, kuriame turi būti nurodytas pažeidimo pobūdis, ir apie tai tą pačią dieną pranešti dirbtuvės vadovui. Nustatęs Taisyklių 17.7 ir 18.10–18.14 papunkčiuose nurodytą pažeidimą, dirbtuvės mechanikas apie tai nedelsdamas privalo pranešti dirbtuvės vadovui.

20. Dirbtuvės mechanikui draudžiama:

20.1. bandyti pakenkti tachografų apsaugos elementams;

20.2. atlikti tachografo techninę priežiūrą, kol nebus išmontuoti ar išimti prietaisai ar įrenginiai, atjungiantys nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintys turėti įtakos tachografo veikimui;

20.3. transporto priemonėje įrengtą nuo magnetinių laukų poveikio apsaugotą judesio jutiklį keisti judesio jutikliu, kuris nėra apsaugotas nuo magnetinių laukų poveikio.

21. Dirbtuvės mechanikas, įpareigotas dirbtuvės vadovo arba Inspekcijos pareigūnų, kuriems suteikta kontrolės teisė, turi atlikti transporto priemonės patikrinimą nustatydamas, ar:

21.1. tachografas veikia tinkamai, teisingai registruoja ir saugo duomenis;

21.2. kalibravimo duomenys teisingi;

21.3. nėra pažeidimų, nurodytų Taisyklių 17 ir 18 punktuose.

22. Dirbtuvės mechanikas visais atvejais yra atsakingas už savo dirbtuvės kortelės ir jos PIN kodo naudojimą.

 

VI SKYRIUS

SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ DUOMENŲ PERKĖLIMAS, SAUGOJIMAS IR APSAUGA

 

23. Siekiant išsaugoti skaitmeninio tachografo registruojamus duomenis, kai nutraukiama jo eksploatacija arba atliekamas remontas, dirbtuvė turi gebėti perkelti šiuos duomenis, juos saugoti bei užtikrinti jų nepažeidžiamumą. Dirbtuvė privalo pateikti šiuos duomenis kompiuterinėse laikmenose Inspekcijai arba įmonės kortelės turėtojui, turinčiam įmonės vadovo raštišką prašymą.

24. Perkėlusi registruojamus duomenis į kompiuterines laikmenas, dirbtuvė informuoja įmonę, naudojusią skaitmeninį tachografą, kad duomenys perkelti ir juos galima gauti. Šie duomenys dirbtuvėje saugomi dvejus metus.

25. Dirbtuvė turi užtikrinti, kad iki nurodytos duomenų sunaikinimo datos būtų galima gauti duomenų kopijas, jeigu jų raštu paprašytų įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, vadovas ar Inspekcijos pareigūnai.

26. Dirbtuvėje saugomi registruojami duomenys gali būti teikiami trečiajai šaliai, turinčiai įmonės, naudojusios skaitmeninį tachografą, įgaliojimą gauti duomenis.

27. Siekdama užtikrinti registruojamų duomenų saugumą ir galimybę jais naudotis, dirbtuvė privalo:

27.1. teikti duomenis tik asmeniui arba įmonei, kurie yra įgalioti tuos duomenis gauti;

27.2. perkelti iš keičiamo, remontuojamo arba nebeeksploatuojamo skaitmeninio tachografo visus registruojamus ir saugomus duomenis;

27.3. saugoti įmonės informaciją, įrašytą transporto priemonės skaitmeniniame tachografe (įmonės pavadinimą, adresą bei įmonės kortelės numerį, suteikiantį galimybę atpažinti įmonę);

27.4. užtikrinti, kad perkelti duomenys Inspekcijai būtų pateikiami taip, kad būtų galima atlikti duomenų patikrinimą nekeičiant duomenų formato.

28. Užtikrindama perkeliamų duomenų saugumą dirbtuvė privalo taikyti tokias priemones:

28.1. perkeliamus duomenis kopijuoti ir šias kopijas ne trumpiau kaip dvejus metus saugoti kompiuterinėse laikmenose;

28.2. duomenys, saugomi kompiuteryje, privalo būti neprieinami iš kompiuterinio tinklo ir apsaugoti nuo neteisėto jų panaudojimo;

28.3. skaitmeninio tachografo duomenims perkelti bei perduoti naudojama programinė įranga turi gebėti tvarkyti duomenis, tuo pat metu išlaikant duomenų apsaugos elementus.

29. Dirbtuvė turi išduoti įmonei pažymą, kad duomenų perkelti negalima, jei dėl skaitmeninio tachografo gedimo jame įrašytų duomenų perkelti neįmanoma. Dirbtuvė turi saugoti kiekvienos išduotos pažymos kopiją ne trumpiau kaip dvejus metus.

30. Dirbtuvėje turi būti patvirtintos taisyklės dėl kompiuterinės įrangos, dokumentų saugojimo ir naudojimo.

31. Kai transporto priemonėje įrengiamas naudotas skaitmeninis tachografas, dirbtuvė turi perkelti ir išsaugoti įrengiamo naudoto skaitmeninio tachografo duomenis.

VII SKYRIUS

TEISĖS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

32. Įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Inspekcijai Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų aptarnavimo taisyklės), nustatyta tvarka pateikia:

32.1. nustatytos formos Įmonės, siekiančios vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (3 priedas) (toliau – deklaracija);

32.2. įsigaliojusį įmonės vadovo įsakymą dėl paskirto asmens – dirbtuvės vadovo, atsakingo už visų tai įmonei skirtų dirbtuvės kortelių apsaugą, kontrolę ir naudojimą;

32.3. brėžinį (-ius) arba schemą (-as), kurioje (-iose) būtų pažymėta dirbtuvės patalpa su joje esančia atskira dirbtuvės mechaniko patalpa, nurodytais patalpų matmenimis, jų plotu ir dirbtuvės adresu;

32.4. dokumentus, patvirtinančius, kad matavimo įranga, skirta tachografų techninei priežiūrai atlikti, yra metrologiškai patikrinta ir kalibruota;

32.5. dirbtuvės mechaniko kvalifikacijos pažymėjimą (-us), išduotą (-us) tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo;

32.6. metrologo tikrintojo arba tachografo tikrintojo kvalifikaciją patvirtinantį (-ius) pažymėjimą (-us);

32.7. dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros darbus;

32.8. įmonės vadovo patvirtintą kokybės valdymo sistemos vadovą pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas dirbtuvėms taikomas iki jų akreditacijos);

32.9. dirbtuvės patalpos išorės ir vidaus, mechanikų patalpos, Taisyklių 7 punkte nurodytos rakinamos plieninės spintelės ar seifo, Taisyklių 8 punkte nurodytos įrangos ir prietaisų nuotraukas, kurios leistų nustatyti, ar yra įvykdyti Taisyklių III skyriaus reikalavimai.

33. Gavus deklaraciją ji užregistruojama:

33.1 kai pateikta deklaracija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus, pridėti visi Taisyklėse reikalaujami dokumentai ir sumokėta valstybės rinkliava, per penkias darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos įmonei suteikiama teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą. Informacija apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje (skelbiamas dirbtuvės pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, registracijos adresas, dirbtuvės veiklos adresas ir telefonas, dirbtuvės interneto svetainės adresas (jeigu yra), teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo data). Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą įsigalioja kitą dieną nuo informacijos apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą paskelbimo Inspekcijos interneto svetainėje;

33.2. kai pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, ir / ar dirbtuvė nepateikė kitų Taisyklėse reikalaujamų dokumentų, ir / ar nesumokėta valstybės rinkliava:

33.2.1. per tris darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos deklaracijoje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus neatitikimus;

33.2.2. įmonė gali ištaisyti Taisyklių 33.2.1 papunktyje nurodytus neatitikimus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus neatitikimus išsiuntimo dienos, pateikdama Taisyklių 32 punkte nurodytus trūkstamus dokumentus ir ištaisydama nurodytus neatitikimus. Per šiame papunktyje nurodytą terminą nepašalinus neatitikimų paslauga nesuteikiama. Nesuteikus teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą, įmonė į Inspekciją dėl teisės suteikimo gali kreiptis bendra tvarka.

34. Inspekcijos specialistams užregistravus pateiktą deklaraciją, joje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie pateiktos deklaracijos ir prie jos pridedamų dokumentų registravimą.

35. Pasikeitus įmonės ar kitiems su teise vykdyti tachografų techninę priežiūrą susijusiems duomenims (pavadinimui, kodui, teisinei formai ar registracijos adresui, veiklos adresui, kokybės valdymo sistemos vadovui), įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, apie tai per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo privalo kreiptis į Inspekciją ir Asmenų aptarnavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus, kuriuose duomenys keitėsi.

36. Kai dirbtuvė Inspekcijai pagal Taisyklių 35 punktą pateikia deklaraciją, ši registruojama:

36.1 kai pateikta deklaracija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus, pridėti Taisyklėse reikalaujami dokumentai ir sumokėta valstybės rinkliava, per penkias darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos patikslinta informacija apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje;

36.2. kai pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys ir / ar dirbtuvė nepateikė kitų Taisyklėse reikalaujamų dokumentų ir / ar nesumokėta valstybės rinkliava:

36.2.1. per tris darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos deklaracijoje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus neatitikimus;

36.2.2. įmonė gali ištaisyti Taisyklių 36.2.1 papunktyje nurodytus neatitikimus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus neatitikimus išsiuntimo dienos, pateikdama Taisyklių 35 punkte nurodytus trūkstamus dokumentus ir ištaisydama nurodytus neatitikimus. Per šiame papunktyje nurodytą terminą nepašalinus neatitikimų paslauga nesuteikiama.

37. Dirbtuvei teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikiama neribotam laikui.

38. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

 

VIII SKYRIUS

TEISĖS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS, ŠIOS TEISĖS ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

39. Dirbtuvių, turinčių teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, veiklos priežiūrą vykdo Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

40. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdoma nustačius, kad:

40.1. dirbtuvės mechanikas netinkamai kalibruoja tachografą ir dėl šios priežasties tachografas klaidingai fiksuoja transporto priemonės judėjimo bei tam tikrus jos vairuotojų darbo ir poilsio laikotarpių duomenis;

40.2. dirbtuvės mechanikas klaidingai pildo žurnalą apie atliktas tachografų patikras;

40.3. sąmoningai bandoma pakenkti tachografų apsaugos elementams;

40.4. dirbtuvės mechanikas transporto priemonėje įrengtą nuo magnetinio lauko poveikio apsaugotą judesio jutiklį pakeitė judesio jutikliu, kuris nėra apsaugotas nuo magnetinio lauko poveikio;

40.5. dirbtuvės mechanikas, atlikdamas periodinę patikrą, netikrina, ar nėra (nebuvo) Taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytų pažeidimų;

40.6. nevykdomas Inspekcijos kontrolės teisę turinčių pareigūnų reikalavimas atlikti transporto priemonės patikrinimą, kaip numatyta Taisyklių 13.18 papunktyje;

40.7. atliktas kalibravimas, periodinė patikra neišmontavus ar neišėmus prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų, galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

40.8. nevykdomi teisėti Inspekcijos pareigūnų reikalavimai;

40.9. dirbtuvė netvarko tachografų techninės priežiūros apskaitos duomenų, nesaugo jų dvejus metus, teikia pavėluotai ar neteikia pranešimų, nurodytų šių Taisyklių 13.17 papunktyje;

40.10. dirbtuvė nesudaro Inspekcijai sąlygų naudotis duomenimis apie atliktus tachografų techninės priežiūros darbus;

40.11. dirbtuvė nevykdo Taisyklių ar kitų tachografų techninės priežiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

41. Dirbtuvei vykdyti tachografų techninę priežiūrą yra draudžiama, kai tokia teisė yra sustabdyta.

42. Pašalinusi trūkumus, dirbtuvė raštu apie tai informuoja Inspekciją. Inspekcija priima sprendimą dėl dirbtuvės teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą atnaujinimo arba neatnaujinimo.

43. Teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinama, kai:

43.1. dirbtuvė bankrutavo arba buvo likviduota, arba pateikė prašymą panaikinti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.2. dirbtuvė vykdė (-o) tachografų techninę priežiūrą, kai ši teisė buvo sustabdyta;

43.3. dirbtuvės mechanikas naudojasi ne savo dirbtuvės kortele arba naudojasi dirbtuvės kortele, kai dirbtuvei yra sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.4. pasibaigus šių Taisyklių 45 punkte nustatytam terminui, dirbtuvė nepašalina trūkumų, dėl kurių sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.5. per 12 mėnesių nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą atnaujinimo pakartotinai pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, dėl kurių gali būti sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą; pakartotinis pažeidimas nebūtinai turi būti toks pat, kaip tas, už kurį buvo sustabdyta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

43.6. siekdama įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, deklaracijoje pateikė klaidingą informaciją, susijusią su dirbtuvės atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

43.7. dirbtuvės mechanikas išdavė patikros sertifikatą bei patikros žymenį apie atliktą tachografo patikrą nekalibravęs tachografo;

43.8. dirbtuvė nepranešė Inspekcijai apie tai, kad buvo aptiktas transporto priemonėje sumontuotas prietaisas ar įrenginys, atjungiantis nors vieną iš tachografo funkcijų arba galintis turėti įtakos tachografo veikimui;

43.9. nustatomi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo faktai, susiję su tachografų dirbtuvės veikla.

44. Sprendimas dėl teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo priimamas Inspekcijos viršininko įsakymu ir įsigalioja kitą darbo dieną nuo įsakymo pasirašymo dienos. Ši informacija Inspekcijos viršininko įsakymo įsigaliojimo dieną skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

45. Dirbtuvę apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą Inspekcija informuoja raštu ne vėliau kaip Inspekcijos viršininko įsakymo įsigaliojimo dieną išsiųsdama laišką registruotu paštu, taip pat raštą ir įsakymo kopijos išrašą apie sustabdytą, atnaujintą ar panaikintą teisę elektroninio pašto adresu (*pdf, *jpg ar *bmp formatu). Inspekcija, informuodama dirbtuvę apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, nurodo jos veiklos trūkumus ir terminą, per kurį dirbtuvė šiuos trūkumus privalo pašalinti.

46. Dirbtuvė, kuriai buvo sustabdyta ar panaikinta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, privalo Inspekcijai grąžinti dirbtuvės korteles, o Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai patikros žymenis ir patikros sertifikatus per tris darbo dienas nuo Inspekcijos išsiųsto registruoto laiško su raštu apie sustabdytą ar panaikintą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą bei įsakymo kopijos išrašo gavimo dienos.

47. Dirbtuvė, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą pagal šių Taisyklių 43.2–43.9 papunkčius, pakartotinai gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimo datos. Jei paaiškėja, kad dirbtuvė tachografų techninės priežiūros darbus atliko pasibaigus laikotarpiui, kai jai buvo suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą, dirbtuvė gali kreiptis dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo paskutinio išsiaiškinto neteisėto dirbtuvės tachografų techninės priežiūros veiksmo.

48. Inspekcija informuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos dėl dirbtuvės suteiktos, sustabdytos, atnaujintos ar panaikintos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

49. Draudžiama vykdyti tachografų techninę priežiūrą nepateikus deklaracijos ir neturint suteiktos teisės užsiimti šia veikla.

 

IX SKYRIUS

DIRBTUVIŲ STEBĖJIMAS IR KONTROLĖ

 

50. Užtikrindama dirbtuvių sistemos efektyvią veiklą, Inspekcija:

50.1. tvarko ir analizuoja įrašus apie atliktą tachografų techninę priežiūrą, saugomus duomenis, nurodytus Taisyklių 10.3 papunktyje, ir pačios dirbtuvės atliktų vidinių patikrinimų dokumentus;

50.2. informuoja Europos Komisiją apie dirbtuvėms suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, šios teisės sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą, dirbančius dirbtuvės mechanikus ir jiems išduotas dirbtuvės korteles;

50.3. Europos Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikia dirbtuvių plombų žymenų sąrašą;

50.4. informuoja tachografų gamintojus apie suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą;

50.5. su mokymo įstaigomis derina dirbtuvės mechanikų kvalifikacijos tobulinimo programas;

50.6. kontroliuoja dirbtuvių atitiktį Taisyklėmis ir kitais teisės aktais nustatytiems reikalavimams; dirbtuvių stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams, patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikоs viešojo administravimo įstatymo  nuostatomis, Taisyklėmis ir Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Dirbtuvės, nesutinkančios su sprendimais dėl teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymo ar panaikinimo, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

52. Dirbtuvių apskaita tvarkoma Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“.

53. Atliekant tachografų techninę priežiūrą ar duomenų perkėlimą naudojamos matavimo priemonės turi atitikti jų tipams nustatytus reikalavimus bei turėti sertifikatus ir žymenis, liudijančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, bei atliktą metrologinį įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Už įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

55. Dirbtuvių pateikti dokumentai Inspekcijoje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

 

 


 

Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

1 priedas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. liepos 29 d. įsakymo
Nr. 2BE-191 redakcija

 

 

(Pažymos dėl transporto priemonėje įrengto analoginio tachografo patikrinimo forma)

 

(1 lapo pusė)

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos

 

 

Pažyma

Dėl transporto priemonėje įrengto analoginio tachografo patikrinimo

 

20__–__–__ Nr. _________

_____________

(vieta)

 

Transporto priemonės ___________________________________________ vairuotojas

(markė, valst. Nr.)

_______________________________________ įtariamas pažeidęs reglamento (ES) Nr. 165/2014

(vardas, pavardė)

32 straipsnio 3 dalies nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 14 straipsnio 2 dalimi laikinai paimami transporto priemonės _______________________________

______________________________________ registracijos dokumentai. Transporto priemonėje               (markė, valst. Nr.)

įrengtas analoginis tachografas Nr. __________________.

 

Tachografų dirbtuvėse būtina patikrinti, ar:

1. tachografas teisingai brėžia darbo laiko, greičio, vairuotojo veiklos ir nuvažiuotų kilometrų kreives;

2. kalibravimo duomenys teisingi;

3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

4. nėra netinkamų tachografo sujungimų;

5. nebuvo atidarytas tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

6. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

7. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui.

 

Atlikus patikrinimą iš naujo sukalibruojamas tachografas ir atliekama metrologinė patikra.

 

 

 

 

 

 

(tikrinusio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Pažymą gavau

 

 

 

 

 

 

Vairuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

(2 lapo pusė)

 

Tachografų dirbtuvės išvada

 

__________________________________________

(tachografų dirbtuvės pavadinimas, įmonės kodas)

__________________________________________

(adresas)

 

Analoginio tachografo Nr. __________________. Patikrinta:

 

1. tachografo brėžiamų darbo laiko, greičio, vairuotojo veiklos ir nuvažiuotų kilometrų kreivių teisingumas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

2. kalibravimo duomenų teisingumas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

3. plombų buvimas, jų atitikimas reikalavimams

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

4. netinkamų tachografo sujungimų buvimas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

5. ar buvo atidarytas tachografo korpusas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

6. ar buvo remontuotas  judesio jutiklis

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

7. ar transporto priemonėje buvo įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

 

Įvardinkite nustatytą (-us) neatitikimą (-us) bei jo (-ų) atsiradimo priežastį (-is) ir veiksmus, atliktus šalinant trūkumus___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tachografą sukalibravau ir metrologinę patikrą atlikau                                            Taip               Ne

 

PRIDEDAMA. Patikros protokolo patvirtinta kopija, ____ lapas (-ai).

 

 

Tachografų dirbtuvių mechanikas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-139, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 65-3292 (2013-06-20), i. k. 1132213ISAK002B-139

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

 

 


 

Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

2 priedas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. liepos 29 d. įsakymo
Nr. 2BE-191 redakcija

 

(Pažymos dėl transporto priemonėje įrengto skaitmeninio tachografo patikrinimo forma)

 

(1 lapo pusė)

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos

 

 

Pažyma

Dėl transporto priemonėje įrengto skaitmeninio tachografo patikrinimo

 

20__–__–__ Nr. _________

_____________

(vieta)

 

Transporto priemonės ___________________________________________ vairuotojas

(markė, valst. Nr.)

_______________________________________ įtariamas pažeidęs reglamento (ES) Nr. 165/2014

(vardas, pavardė)

32 straipsnio 3 dalies ir (ar) reglamento (ES) Nr. 1360/2002 su pakeitimais, padarytais reglamentu (ES) Nr. 1266/2009, reikalavimų nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 14 straipsnio 2 dalimi laikinai paimami transporto priemonės _________________________________________________________ registracijos dokumentai.

(markė, valst. Nr.)

Transporto priemonėje įrengtas skaitmeninis tachografas Nr. __________________ ir judesio jutiklis Nr. __________________.

 

Tachografų dirbtuvėse būtina patikrinti, ar:

1. tachografas teisingai registruoja ir saugo duomenis;

2. kalibravimo duomenys teisingi;

3. yra plombos, ar jos nepažeistos;

4. nėra netinkamų judesio jutiklio ir tachografo sujungimų;

5. nebuvo pažeista tachografo apsaugos užtikrinimo sistema;

6. nebuvo atidarytas judesio jutiklio ar tachografo korpusas ne tachografų dirbtuvėse;

7. judesio jutiklis nebuvo keistas ar remontuotas ne tachografų dirbtuvėse;

8. judesio jutiklio numerio skaitmenų skaičius atitinka toje transporto priemonėje naudojamo judesio jutiklio skaitmenų skaičių;

9. tachografas gauna informaciją iš nepriklausomo šaltinio apie transporto priemonės judėjimą;

10. transporto priemonėje nėra įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui;

11. pavarų dėžėje įtaisyto judesio jutiklio identifikavimo duomenys ir sujungto judesio jutiklio identifikavimo duomenys sutampa su užregistruotais tachografe;

12. ar įrengimo plokštelėje nurodyta informacija sutampa su į tachografą įrašyta informacija;

13. ar judesio jutiklio serijos numeris ir numeris, jei toks nurodytas ant judesio jutiklio korpuso, sutampa su įrašytu į tachografą;

14. tachografe užfiksuoti įvykiai ir (ar) klaidos galėjo turėti įtakos tachografo ir (ar) judesio jutiklio veikimui, duomenų saugojimui ar jų pakeitimui.

 

Atlikus patikrinimą iš naujo sukalibruojamas tachografas ir atliekama metrologinė patikra.

 

 

 

 

 

 

(tikrinusio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pažymą gavau

 

 

 

 

 

Vairuotojas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(2 lapo pusė)

 

 

Tachografų dirbtuvės išvada

 

__________________________________________

(tachografų dirbtuvės pavadinimas, įmonės kodas)

__________________________________________

(adresas)

 

Skaitmeninio tachografo Nr. __________________, judesio jutiklio Nr. __________________. Patikrinta:

 

1. duomenų teisingas registravimas tachografe

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

2. duomenų teisingas saugojimas tachografe

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

3. kalibravimo duomenų teisingumas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

4. plombų buvimas, jų atitikimas reikalavimams

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

5. judesio jutiklio ir tachografo sujungimo (-ų) teisingumas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

6. ar nebuvo pažeista tachografo apsaugos užtikrinimo sistemą

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

7. ar buvo atidarytas judesio jutiklio ar tachografo korpusas

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

8. ar buvo keistas judesio jutiklis

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

9. ar buvo remontuotas judesio jutiklis

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

10. transporto priemonėje sumontuoto judesio jutiklio atitikimas reikalavimams

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

11. ar tachografas gauna informaciją iš nepriklausomo šaltinio apie transporto priemonės judėjimą

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

12. ar transporto priemonėje buvo įmontuota prietaisų ar įrenginių, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

13. ar įrengimo plokštelėje nurodyta informacija sutampa su informacija, įrašyta tachografe

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

14. ar pavarų dėžėje įtaisyto judesio jutiklio identifikavimo duomenys ir sujungto judesio jutiklio identifikavimo duomenys sutampa su užregistruotais tachografe

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

15. ar judesio jutiklio serijos numeris ir numeris, jei toks nurodytas ant judesio jutiklio korpuso, sutampa su įrašytu tachografe

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

16. tachografe užfiksuotų įvykių ir (ar) klaidų įtaka tachografo ir (ar) judesio jutiklio veikimui, duomenų saugojimui ar jų pakeitimui

patikrinta

nustatytas neatitikimas

netikrinta

 

Įvardinkite nustatytą (-us) neatitikimą (-us) bei jo (-ų) atsiradimo priežastį (-is) ir veiksmus, atliktus šalinant trūkumus __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tachografą sukalibravau ir metrologinę periodinę patikrą atlikau                            Taip                   Ne

 

PRIDEDAMA:

1. Patikros protokolo patvirtinta kopija, ____ lapas (-ai).

2. Techninis ir įvykių spaudiniai po atliktos patikros, ____ lapas (-ai).

 

 

Tachografų dirbtuvių mechanikas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

 

 


 

Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių

3 priedas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. liepos 29 d. įsakymo
Nr. 2BE-191redakcija

 

(Įmonės, siekiančios vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos forma)

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija

prie Susisiekimo ministerijos

Gauta

20__-__- __ Nr. _______

 

ĮMONĖS, SIEKIANČIOS VYKDYTI TACHOGRAFŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

20__ m. __________________ ___ d.

____________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau suteikti teisę vykdyti  tachografų techninę priežiūrą.

 

Aš, _______________________________________________________________________

(dirbtuvės vadovo arba jo įsakymu paskirto vadovauti dirbtuvėms asmens vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,

(įmonės pavadinimas, identifikavimo kodas, elektroninis paštas)

vadovaudamasis (-i) Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ (toliau – Taisyklės), patvirtinu atitiktį nustatytiems reikalavimams:

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

Trumpas reikalavimo aprašymas

Atitinka nustatytus reikalavimus (TAIP, pažymėti „X“)

1.

Turėti dirbtuvės patalpas, kuriose atliekami tachografų techninės priežiūros darbai

Dirbtuvės patalpos turi:

a) atitikti Lietuvos higienos normas, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus ar sąlygas;

b) turėti atskirą rakinamą dirbtuvės mechanikų patalpą (gali būti tame pačiame sklype), kurioje būtų laikoma kompiuterinė technika ir įforminami tachografų techninės priežiūros atlikimo dokumentai; dirbtuvės patalpose, taip pat ir dirbtuvės mechanikų patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, turi būti įrengta šildymo sistema;

c) turėti įrengtas efektyvias transporto priemonių išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliacines sistemas;

d) būti nuosavos, nuomojamos arba naudojamos panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį ir, jei naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, tai patvirtinanti sutartis privalo būti registruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

□ TAIP

2.

Turėti dirbtuvės mechaniko patalpas

 

Dokumentams, dirbtuvės kortelėms, įrengimo plokštelėms, plombavimo medžiagoms, patikros žymenims ir patikros sertifikatams saugoti dirbtuvės mechaniko patalpoje turi būti įrengta rakinama plieninė spintelė ar seifas, tvirtinami prie grindų arba sienos. Šioje patalpoje neturi būti kitų daiktų ar įrangos, kurie nenaudojami tachografų techninės priežiūros darbams.

□ TAIP

3.

Turėti įrangą ir prietaisus

Dirbtuvėje turi būti ši įranga ir prietaisai: tachografų patikros prietaisas, reikalingas atitinkamo tipo tachografo techninei priežiūrai atlikti; traukos (stabdžių bandymo) arba besisukančių ritinių kelio imitavimo stendas; automobilių padangų slėgmatis; kompiuterinė technika, skirta tachografų techninės priežiūros duomenims apdoroti ir saugoti; įranga, skirta duomenims iš skaitmeninio tachografo į dirbtuvės kompiuterines laikmenas perkelti; tachografo kortelės skaitytuvas.

□ TAIP

4.

 

Būti apdraudusi savo veiklą

Dirbtuvė turi būti apdraudusi savo veiklą.

□ TAIP

5.

 

Būti paskirta atlikti matavimo priemonių patikrą

Dirbtuvė ne vėliau kaip po mėnesio nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos turi būti įtraukta į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įstaigų, paskirtų atlikti matavimo priemonių patikrą, sąrašą.

□ TAIP

6.

 

Saugoti duomenis

Dirbtuvė dvejus metus turi saugoti duomenis apie: tachografo įrengimą, aktyvavimą, kalibravimą, plombavimą, periodinę patikrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą; tachografo techninę priežiūrą atlikusią dirbtuvę (dirbtuvės identifikavimo žymuo); dirbtuvės mechaniką (vardas, pavardė, dirbtuvės kortelės identifikavimo numeris); transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN numeris); transporto priemonės valstybinį numerį; transporto priemonės ridą (kilometrai) atvykimo į dirbtuves metu; transporto priemonėje įrengtą tachografą (identifikavimo numeris); parametrus atliekant periodinę patikrą (padangos efektyvusis ilgis – l, transporto priemonės būdingasis koeficientas – w, tachografo konstanta – k).

□ TAIP

7.

 

Būti akredituota

 

Dirbtuvė ne vėliau kaip po metų nuo suteiktos teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą dienos turi būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus.

□ TAIP

8.

 

Informuoti Inspekciją

 

Dirbtuvė turi per tris darbo dienas nuo dirbtuvės vadovo ar dirbtuvės mechaniko priėmimo į darbą arba atleidimo iš darbo dienos raštu apie tai informuoti Inspekciją.

□ TAIP

9.

 

Turėti įdarbintą dirbtuvės vadovą

 

Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės vadovas, atitinkantis Taisyklių IV skyriaus reikalavimus

□ TAIP

10.

 

Turėti įdarbintą dirbtuvės mechaniką

 

Dirbtuvėje turi dirbti įmonės vadovo įsakymu paskirtas dirbtuvės mechanikas, atitinkantis Taisyklių V skyriaus reikalavimus

□ TAIP

 

Nurodau, kad dirbtuvės:

 

registracijos adresas yra _________________________________________________________________ ;

(adresas)

dirbtuvės patalpa (-os) yra ________________________________________________________________

(adresas (-ai))

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

 

interneto svetainė (jei yra)________________________________________________________________ .

 

 

Informuoju, kad:

– esu veiksnus (-i), deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;

– žinau, kad dėl deklaracijoje pateiktos netikslios ar klaidingos informacijos dirbtuvei nebus suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą arba ši teisė bus panaikinta, jeigu nors vienas netikslios ar klaidingos informacijos pateikimo faktas paaiškės po teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo, be to, galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– žinau, kad teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą gali būti sustabdyta arba panaikinta, jeigu tachografų techninės priežiūros metu dirbtuvė neatitiks nustatytų reikalavimų, dėl kurių atitikimo esu pateikęs deklaraciją;

– esu susipažinęs (-usi) su Taisyklių nuostatomis;

– sutinku, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos dėl deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus.

 

 

__________________________                                            __________________________

(parašas)                                                                                              (vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________

(pildo Inspekcijos darbuotojas)

 

 

Pastabos: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

___________________________________________________________________________________________ ;

 

 

_______________________________________                         ________     _____________________

(deklaraciją patikrinusio Inspekcijos darbuotojo pareigos)             (parašas)                 (vardas, pavardė)

 

20__ m. __________ __ d.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-362, 2005-12-23, Žin., 2006, Nr. 3-82 (2006-01-10), i. k. 1052213ISAK002B-362

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-228, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 80-3172 (2006-07-22), i. k. 1062213ISAK002B-228

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-197, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 62-2401 (2007-06-05), i. k. 1072213ISAK002B-197

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-241, 2007-06-29, Žin., 2007, Nr. 74-2963 (2007-07-05), i. k. 1072213ISAK002B-241

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-401, 2007-12-10, Žin., 2007, Nr. 132-5400 (2007-12-15), i. k. 1072213ISAK002B-401

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-204, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 70-2885 (2009-06-13), i. k. 1092213ISAK002B-204

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-576, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 1-20 (2011-01-04), i. k. 1102213ISAK002B-576

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

8.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-370, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5862 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-370

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

9.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-139, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 65-3292 (2013-06-20), i. k. 1132213ISAK002B-139

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 "Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių" pakeitimo

 

10.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-191, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21107

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ pakeitimo