Suvestinė redakcija nuo 2001-04-14 iki 2002-10-09

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 88-2439, i. k. 0981100NUTA00001180

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS IR TABAKO BEI TABAKO GAMINIŲ IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ LICENCIJAVIMO

 

1998 m. spalio 2 d. Nr. 1180

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281) 6 ir 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką vidaus vartojimui išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas gaminti tabako gaminius.

3. Pavesti Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) išduoti ir perregistruoti tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijas.

Licencijos gaminti tabako gaminius išduodamos suderinus šį klausimą su Sveikatos apsaugos ministerija bei Žemės ūkio ministerija, o licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius – su Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės saugumo departamentu.

4. Nustatyti, kad:

4.1. iki šio nutarimo įsigaliojimo įmonėms išduotos tabako gaminių gamybos, tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijos galioja, kol baigsis jose nurodytas laikas;

4.2. įmonės, turinčios iki šio nutarimo įsigaliojimo išduotas licencijas importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, iki 1998 m. lapkričio 1 d. turi kreiptis į Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą, kad turimos licencijos būtų papildytos: jose turi būti įrašyta šalis, iš kurios šie gaminiai importuojami, įmonė gamintoja ir tabako gaminių asortimentas pagal pavadinimus.

Licencijoms papildyti pateikiami dokumentai, nurodyti šiuo nutarimu patvirtintų Tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo taisyklių 38 punkto pirmojoje pastraipoje.

4.3. nuo 1998 m. gruodžio 1 d. tabako gaminius, kurių pavadinimai neįrašyti į tabako gaminių importo licencijas, įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama.

4.4. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, muitinės ir valstybinio socialinio draudimo įstaigos, gavusios Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymą, privalo per 10 darbo dienų pateikti šiai tarnybai prašyme nurodytus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar perregistruoti licencijas verstis tabako gaminių gamyba ir tabako bei tabako gaminių importu į Lietuvos Respubliką

Papildyta punktu:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

4.5. mėnesiui pasibaigus, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir valstybinio socialinio draudimo įstaigos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos privalo informuoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apie įmonių, turinčių licencijas verstis tabako gaminių gamyba ir tabako bei tabako gaminių importu į Lietuvos Respubliką, skolas (pagal kiekvieno mėnesio 1 dienos būklę) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius ir įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, arba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

Papildyta punktu:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1622 „Dėl tabako ir jo gaminių gamybos, importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-20);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 268 „Dėl prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 27-645) 2.11 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                       EDVARDAS MAKELIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180

 

TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS IR TABAKO BEI TABAKO GAMINIŲ

IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

BENDROJI DALIS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijų išdavimo, jų perregistravimo, licencijų galiojimo panaikinimo tvarką bei licencijuojamos veiklos sąlygas.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. tabakas – neperdirbtas tabakas ir tabako liekanos, rūkomasis tabakas, skirtas naudoti cigarečių gamyboje (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą 2401.10–2401.30.00.0, 2403.10.90.1);

2.2. tabako gaminiai:

2.1. tabakas – neperdirbtas tabakas ir tabako liekanos, rūkomasis tabakas, skirtas naudoti cigarečių gamybai, homogenizuotas arba regeneruotas tabakas ir išplėstas tabakas, naudojami kaip žaliava cigaretėms gaminti (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą 2401.10–2401.30.00.0, 2403.10.90.1, 2403.91.00.1, 2403.99.90.1)

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

2.2.2. kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas, tabako ekstraktai ir esencijos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą 2403.10–2403.99.90.9, išskyrus 2403.10.90.1, 2403.99.10.0, 2403.91.00.1, 2403.99.90.1)

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

3. Gaminti tabako gaminius ir importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius leidžiama tik įmonėms, turinčioms nustatytos formos licenciją.

 

LICENCIJŲ RŪŠYS

 

4. Nustatomos šios licencijos, susijusios su tabako gaminių gamyba ir tabako bei tabako gaminių importu:

4.1. licencija gaminti tabako gaminius;

4.2. licencija importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius;

4.3. licencija importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką.

 

LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

 

5. Licencijos gaminti tabako gaminius gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta tabako gaminių gamyba, o licencijos importuoti tabako gaminius – visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatytos užsienio pirkimo bei pardavimo operacijos, tabako gaminių didmeninė prekyba.

Importuoti tabaką (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą 2401.10–2401.30.00.0, 2403.10.90.1, 2403.91.00.1, 2403.99.90.1) leidžiama įmonėms, turinčioms licencijas gaminti tabako gaminius naudojant tabaką tik gamybos reikmėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

6. Jeigu įmonė, gaminanti arba importuojanti tabako gaminius, vykdo didmeninę prekybą jais keliuose savo padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir pan.), jai išduodama viena licencija, kurioje įrašomi padalinių adresai.

7. Licencijos gaminti tabako gaminius ir licencijos importuoti tabaką bei tabako gaminius išduodamos neterminuotam laikui ir kasmet perregistruojamos Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba).

8. Įmonė, norinti įsigyti licenciją gaminti tabako gaminius, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

8.1. prašymą, kuriame nurodoma įmonės kodas, pavadinimas, adresas, telefono numeris, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė), ūkinės-komercinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami tabako gaminiai, adresai, įmonės steigėjų, administracijos vadovų, akcininkų, kurių turimų akcijų nominali vertė didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, vardai, pavardės, adresai, numatomų gaminti tabako gaminių rūšys, jų kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, prašymo padavimo data;

8.2. įmonės steigimo sutarties (arba steigimo akto arba bendrosios jungtinės veiklos sutarties), įregistravimo pažymėjimo ir įstatų (išskyrus įmones, dirbančias be įstatų) nuorašus, patvirtintus įmonės vadovo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

8.3. regioninio (apskrities) visuomenės sveikatos centro pažymėjimą, kad tabako gaminių gamybos sąlygos ir patalpos atitinka higienos reikalavimus;

8.4. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patvirtinimą, kad tabako gaminių, pagamintų pagal technologinę instrukciją (reglamentą), kokybė atitinka Lietuvos norminių dokumentų reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

8.5. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, kad deklaruotos pajamos ir sumokėti mokesčiai, kad įmonė neskolinga fondams, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), kad per paskutiniuosius 3 metus iki prašymo pateikimo nenustatyta apgaulingo apskaitos tvarkymo, kitokio piktybiško vengimo mokėti mokesčius ir nėra įsigaliojęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl baudos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

8.6. valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažymą, kad sumokėti mokesčiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

8.7. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

9. Įmonė, norinti įsigyti licenciją importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

9.1. prašymą, kuriame nurodoma įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, įmonės steigėjų, administracijos vadovų, akcininkų, kurių turimų akcijų nominali vertė didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, vardai, pavardės, adresai, ūkinės-komercinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, taip pat tai, iš kurių užsienio valstybių bei firmų, kurių tabako gaminių rūšių ir pavadinimų tabako gaminius numatoma importuoti, jų kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba, adresai, prašymo padavimo data;

9.2. įmonės steigimo sutarties (arba steigimo akto arba bendrosios jungtinės veiklos sutarties), įregistravimo pažymėjimo ir įstatų (išskyrus įmones, dirbančias be įstatų) nuorašus, patvirtintus įmonės vadovo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

9.3. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

9.4. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

9.5. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

9.6. tabako gaminius gaminančių arba jų pavedimu realizuojančių užsienio įmonių (firmų) įgaliojimų joms atstovauti (parduoti jų produkciją) originalus ir jų vertimą į lietuvių kalbą

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

9.7. užsienio registro tvarkytojo išduotą pažymą (originalą) arba kitą atitinkamą dokumentą, kad įmonė gamintoja ir jos pavedimu produkciją realizuojanti įmonė, iš kurios bus gaunami tabako gaminiai, įregistruota toje valstybėje (pažymoje turi būti nurodytas įmonės veiklos pobūdis), ir jos vertimą į lietuvių kalbą

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

9.8. numatomų įvežti tabako gaminių etikečių pavyzdžius arba katalogus;

9.9. tabako gaminius gaminančios užsienio įmonės (firmos) išduoto pažymėjimo (sertifikato), liudijančio tabako gaminių kokybę, originalą (kiekvienam tabako gaminių pavadinimui) su Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro žyma, kad numatomų įvežti tabako gaminių kokybės rodikliai ir kenksmingųjų medžiagų kiekis atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimus;

9.10. sandėlių, iš kurių bus vykdoma importuotų tabako gaminių didmeninė prekyba, nuomos sutarčių nuorašus (jeigu patalpos nuomojamos) arba sandėlių teisinės registracijos dokumentų nuorašus (jeigu patalpos priklauso nuosavybės teise);

9.11. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

10. Įmonė, norinti įsigyti licenciją importuoti tabaką į Lietuvos Respubliką, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

10.1. prašymą, kuriame nurodoma įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, įmonės steigėjų, administracijos vadovų, akcininkų, kurių turimų akcijų nominali vertė didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, vardai, pavardės, adresai, ūkinės-komercinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, taip pat tai, kokiu tikslu, kokį tabaką ir iš kur numatoma importuoti, turimos tabako gaminių gamybos licencijos numeris, jos išdavimo data, sandėlių, kuriuose bus laikomas importuotas tabakas, adresai, prašymo padavimo data;

10.2. įmonės steigimo sutarties (arba steigimo akto arba bendrosios jungtinės veiklos sutarties), įregistravimo pažymėjimo ir įstatų (išskyrus įmones, dirbančias be įstatų) nuorašus, patvirtintus įmonės vadovo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

10.3. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

10.4. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

10.5. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

10.6. tabako pirkimo sutarčių, sudarytų su užsienio valstybių ūkio subjektais, nuorašus, patvirtintus notaro, ir jų vertimą į lietuvių kalbą. Sudarius naujas sutartis, jų nuorašai ir vertimai pateikiami papildomai;

10.7. užsienio valstybės ūkio subjekto išduotą atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad tabakas tinkamas tabako gaminiams gaminti

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

10.8. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

11. Neteko galios nuo 1999-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin. 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

12. Įmonė, norinti perregistruoti licenciją gaminti tabako gaminius, importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

12.1. prašymą perregistruoti licenciją;

12.2. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą perregistruoti licenciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

13. Įmonės, norinčios perregistruoti šių taisyklių 4 punkte nurodytas licencijas, prašymą nustatytąja tvarka pateikia Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai likus ne mažiau kaip 30 dienų iki nustatyto perregistravimo termino.

14. Licencijos įmonėms turi būti išduotos ar perregistruotos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijoms išduoti ar perregistruoti, gavimo. Nustatytu laiku neperregistruotos licencijos negalioja.

15. Pageidaujančios gauti ar perregistruoti licencijas įmonės pateikti dokumentai lieka Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje.

16. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba nustato šių taisyklių 4 punkte nurodytų licencijų formas.

17. Licencijoje gaminti tabako gaminius nurodoma:

17.1. licencijos pavadinimas ir numeris;

17.2. licencijos turėtojo pavadinimas, kodas ir adresas;

17.3. numatomų gaminti tabako gaminių grupės ir kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą;

17.4. licencijos išdavimo ir perregistravimo data;

17.5. licenciją išduodanti ar perregistruojanti institucija;

17.6. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba pagamintais tabako gaminiais, adresai.

18. Licencijoje importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius nurodoma:

18.1. licencijos pavadinimas ir numeris;

18.2. licencijos turėtojo pavadinimas, kodas ir adresas;

18.3. užsienio įmonių (firmų) gamintojų, iš kurių leidžiama importuoti tabako gaminius, pavadinimai. Kai tabako gaminius leidžiama importuoti iš užsienio įmonių, realizuojančių tabako gaminius gamintojų pavedimu, licencijoje nurodomi šių įmonių ir įmonių gamintojų pavadinimai

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

18.4. leidžiamų importuoti tabako gaminių rūšys, grupės, jų kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą ir tabako gaminių pavadinimai;

18.5. licencijos išdavimo ir perregistravimo data;

18.6. licenciją išduodanti ar perregistruojanti institucija;

18.7. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba importuotais tabako gaminiais, adresai.

19. Licencijoje importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką nurodoma:

19.1. licencijos pavadinimas ir numeris;

19.2. licencijos turėtojo pavadinimas, kodas ir adresas;

19.3. leidžiamo importuoti tabako rūšys, jų kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą;

19.4. licencijos išdavimo ir perregistravimo data;

19.5. licenciją išduodanti ar perregistruojanti institucija;

19.6. sandėlių, kuriuose bus laikomas tabakas, adresai.

20. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba išduotas ir perregistruotas licencijas registruoja specialiame žurnale, kuriame nurodoma:

20.1. licencijos numeris;

20.2. išdavimo data;

20.3. ūkinės-komercinės veiklos, kuria verstis išduodama ar perregistruojama licencija, pavadinimas;

20.4. įmonės, kuriai išduota ar perregistruota licencija, pavadinimas, kodas ir adresas;

20.5. licencijos perregistravimo data;

20.6. licencijos galiojimo panaikinimo data;

20.7. sumokėtos valstybės rinkliavos suma ir dokumento, patvirtinančio, kad ši rinkliava sumokėta, numeris ir data

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

20.8. asmens, paėmusio licenciją, vardas ir pavardė pasirašytinai (t. y. licencijos gavėjas turi pasirašyti).

21. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba per 3 darbo dienas pateikia Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos bei Valstybinei mokesčių inspekcijai įmonėms išduotų ar perregistruotų tabako gaminių gamybos bei tabako ir tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijų kopijas bei informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą apie įmonėms išduotas (perregistruotas) licencijas

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

22. Praradusiai licenciją įmonei, kuri pateikia motyvuotą prašymą, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

 

ATSISAKYMAS IŠDUOTI AR PERREGISTRUOTI LICENCIJAS

 

23. Licencijos gaminti tabako gaminius ir licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius neišduodamos, jeigu:

23.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai;

23.2. pateikiami nevisiškai arba netinkamai užpildyti dokumentai;

23.3. pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų;

23.4. pateikiami neteisingi duomenys;

23.5. įmonė skolinga Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybės biudžetui, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius ir įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, arba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, arba per paskutiniuosius 3 metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje (išskyrus šio straipsnio 12 punktą) nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimo atvejų ir yra įsigaliojęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei, arba įmonė nevykdo įsipareigojimų muitinei

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

23.6. nesumokėta valstybės rinkliava

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

23.7. yra kontroliuojančių valstybės institucijų raštu pateiktų pretenzijų dėl įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

23.8. nors vienam iš įmonės steigėjų ar akcininkui, turinčiam daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, yra iškelta baudžiamoji byla dėl ūkinės-finansinės veiklos pažeidimų. Tuomet licencijos išdavimas sustabdomas, iki byla bus baigta nagrinėti. Teismui priėmus apkaltinamąjį nuosprendį šiems asmenims, licencija įmonei neišduodama;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

23.9. norinčių įsigyti licencijas gaminti tabako gaminius, importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius naujų įmonių steigėjai yra įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų galiojimas pagal šių taisyklių 42.5–42.10 punktų reikalavimus, steigėjai. Jeigu licencijų galiojimas buvo panaikintas pagal 42.5–42.8, 42.10 punktų reikalavimus, naujos licencijos neišduodamos 5 metus, o jeigu jų galiojimas buvo panaikintas pagal 42.9 punkto reikalavimus, naujos licencijos pakartotinai neišduodamos.

24. Licencijos neperregistruojamos, jeigu:

24.1. įmonė skolinga Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybės biudžetui, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius ir įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, arba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, arba laikotarpiu nuo prašymo išduoti (perregistruoti) licenciją pateikimo iki prašymo kasmet perregistruoti licenciją pateikimo nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje (išskyrus šio straipsnio 12 punktą) nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimo atvejų ir yra įsigaliojęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei, arba įmonė nevykdo įsipareigojimų muitinei

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

24.2. nesumokėta valstybės rinkliava

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

24.3. yra kontroliuojančių valstybės institucijų raštu pateiktų pretenzijų dėl įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

24.4. nors vienam iš įmonės steigėjų ar akcininkui, turinčiam daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, yra iškelta baudžiamoji byla dėl ūkinės-finansinės veiklos pažeidimų. Tuomet licencijos perregistravimas sustabdomas, iki byla bus baigta nagrinėti. Teismui priėmus apkaltinamąjį nuosprendį šiems asmenims, licencija įmonei neperregistruojama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

25. Atsisakius išduoti ar perregistruoti licenciją, apie tai per 30 dienų nuo dokumentų gavimo turi būti pranešta pareiškėjui raštu ir nurodytos priežastys, dėl kurių licencija neišduota ar neperregistruota.

 

MOKESČIAI UŽ LICENCIJAS

 

26. Už licencijų išdavimą ir perregistravimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

27. Įmonių, turinčių licencijas gaminti tabako gaminius ir licencijas importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius, veiklą kontroliuoja ir prižiūri, kaip jos laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos valstybės institucijos pagal savo kompetenciją, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

Kontroliuojančios valstybės institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti licencijas išdavusią instituciją apie įmonėse nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

28. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių gamybą ir importą, nuostatų, taip pat sanitarijos ir higienos, kokybės bei kitų reikalavimų, keliamų įmonėms bei gaminamiems ir realizuojamiems tabako gaminiams.

Licencijų turėtojai, pažeidę įstatymus ir kitus teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Licencijų turėtojai negali savo vardu ko nors įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitoms įmonėms, įmonės agentams (fiziniams asmenims) teisės vykdyti licencijose nurodytą veiklą.

30. Įmonė, turinti licenciją gaminti tabako gaminius, importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius, gali verstis šia veikla tik toje vietoje, kuri įrašyta licencijoje.

31. Įmonė, turinti licenciją importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, gali juos importuoti tik licencijoje nurodytų pavadinimų ir tik iš joje nurodytų užsienio įmonių (firmų) gamintojų arba jų pavedimu produkciją realizuojančių įmonių

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

 

32. Įmonė, turinti licenciją gaminti ar importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, gali juos parduoti tik įmonėms, įregistravusioms viešojo maitinimo ar mažmeninės prekybos veiklą ar turinčioms licencijas verstis tabako gaminių didmenine prekyba, o nuo 1999 m. sausio 1 d. – tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis tabako gaminių didmenine ar mažmenine prekyba, ir tik išrašiusi PVM sąskaitas-faktūras (sąskaitas-faktūras).

33. Licencijos gaminti ar importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius suteikia teisę ir verstis didmenine prekyba įmonės pagamintais ar importuotais tabako gaminiais.

34. Kiekviename įmonės padalinyje (sandėlyje, filiale ir pan.), iš kurio vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais, turi būti licencijos gaminti tabako gaminius arba licencijos importuoti tabako gaminius nuorašas, patvirtintas notaro. Licencijos originalas turi būti laikomas įmonėje (licencijoje nurodytu adresu).

35. Tuose pačiuose sandėliuose (patalpose), iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais, draudžiama verstis mažmenine prekyba šiais gaminiais.

Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais, – tai nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis patalpa, turinti atskirą įėjimą, izoliuota nuo kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis nustatytus apsaugos reikalavimus, skirta laikyti (saugoti), rūšiuoti, komplektuoti tik tabako gaminius ir parduoti juos įmonėms, įregistravusioms viešojo maitinimo ar mažmeninės prekybos veiklą ar turinčioms licencijas verstis tabako gaminių didmenine prekyba, o nuo 1999 m. sausio 1 d. – tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis tabako gaminių didmenine ar mažmenine prekyba.

36. Įmonės, turinčios teisę gaminti ir importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, realizuodamos juos kitiems ūkio subjektams, privalo:

36.1. išduoti tabako gaminių kokybę liudijantį gamintojo išduotą pažymėjimą (sertifikatą) arba jo kopiją kiekvienam prekės pavadinimui

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

36.2. nurodyti kiekvieną prekių siuntą lydinčiuose prekių gabenimo dokumentuose (krovinio važtaraštyje, sąskaitoje faktūroje, PVM sąskaitoje faktūroje) turimos licencijos rūšį, numerį, išdavimo datą, taip pat tabako gaminių pirkėjo turimos licencijos numerį ir išdavimo datą

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

37. Įmonės, turinčios licencijas gaminti ar importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos, turi pateikti Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai duomenis apie per ketvirtį pagamintus ar importuotus ir realizuotus tabako gaminius pagal šios tarnybos nustatytą formą.

38. Įmonių licencijos importuoti tabako gaminius į Lietuvos Respubliką gali būti papildytos (į jas gali būti įrašytas papildomas gaminių asortimentas pagal pavadinimus). Licencijas papildo Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba. Įmonė, norinti, kad jos licencija būtų papildyta, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia prašymą ir šių taisyklių 9.6–9.9 punktuose nurodytus dokumentus.

Įmonių licencijose gaminti ar importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius gali būti įrašyti papildomi sandėlių, kuriuose jos verčiasi didmenine prekyba tabako gaminiais, adresai. Įmonė, norinti, kad licencijoje būtų įrašyti papildomi sandėlių adresai, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia prašymą, sandėlių nuomos sutarčių nuorašus (jeigu patalpos nuomojamos) arba sandėlių teisinės registracijos dokumentų nuorašus (jeigu patalpos priklauso nuosavybės teise).

 

LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

 

39. Įmonės, gavusios licencijas gaminti ir importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką bei tabako gaminius, turi teisę:

39.1. verstis licencijose nurodyta veikla;

39.2. reikalauti paaiškinimų, kai atsisakoma perregistruoti licencijas, taip pat kai panaikinamas jų galiojimas;

39.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti pareigūnų sprendimus dėl licencijų galiojimo panaikinimo, atsisakymo perregistruoti licencijas.

 

ĮSPĖJIMAI APIE LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

40. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu:

40.1. licencijos turėtojas laiku neatsiskaito su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, fondais, į kuriuos mokamus mokesčius ir įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, arba nevykdo įsipareigojimų muitinei

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

40.2. licencijos turėtojas pažeidžia šių taisyklių 34–36 punktų reikalavimus;

40.3. yra kontroliuojančių valstybės institucijų raštu pateiktų pretenzijų dėl įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

41. Konkrečią įspėjimų apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pranešimo tvarką nustato Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.

42. Licencijų galiojimas panaikinamas, jeigu:

42.1. licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

42.2. įmonė likviduojama ar reorganizuojama;

42.3. licencijos turėtojas nustatytu laiku neperregistruoja licencijos;

42.4. paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

42.5. įmonė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, per nustatytą laiką nepašalino licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, nurodytų šių taisyklių 40 punkte;

42.6. nustatoma, kad įmonė parduoda, laiko arba gabena neatitinkančius Lietuvos Respublikoje nustatytų kokybės ir higienos reikalavimų tabako gaminius

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

42.7. įmonė parduoda, laiko ar gabena tabako gaminius be nustatytąja tvarka įformintų ir juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų;

42.8. nustatoma, kad licencijos turėtojas apgaulingai tvarkė apskaitą, kitaip piktybiškai vengė mokėti mokesčius ir yra įsigaliojęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl baudos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo įmonei;

42.9. įmonėms uždrausta verstis bet kokia prekybine veikla Lietuvos Respublikos prekybos įstatymo 71 straipsnio nustatyta tvarka

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

 

42.10. licencijos turėtojas pažeidė įstatymus bei šių taisyklių 29–32 punktų reikalavimus.

43. Kai licencijos galiojimas panaikinamas dėl šių taisyklių 42.1–42.5, 42.8 ir 42.10 punktuose nurodytų priežasčių, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas pateikia Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai nerealizuotų tabako gaminių inventorizavimo aktą, pasirašytą ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo. Atsižvelgiant į nerealizuotų tabako gaminių kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis nei 60 dienų.

44. Sprendimą dėl licencijos panaikinimo priima Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.

45. Įmonei, kuriai buvo panaikintas licencijos galiojimas dėl šių taisyklių 42.5–42.8 ir 42.10 punktuose nurodytų priežasčių, nauja licencija gali būti išduota ne anksčiau kaip po 5 metų nuo licencijos panaikinimo.

Įmonei, kuriai buvo panaikintas licencijos galiojimas dėl šių taisyklių 42.9 punkte nurodytos priežasties, nauja licencija pakartotinai neišduodama ir neperregistruojama.

46. Panaikinta licencija per 5 dienas nuo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ turi būti grąžinta Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS TEIKIMAS

 

47. Informacija apie išduotas licencijas, jų galiojimo panaikinimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai

Punkto pakeitimai:

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

 

48. Šių taisyklių 47 punkte nurodytą informaciją skelbia Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba. Skelbime nurodoma:

įmonės kodas, pavadinimas ir adresas;

veikla, kuria verstis išduota (perregistruota) licencija;

licencijos numeris;

licencijos išdavimo data;

licencijos galiojimo panaikinimo data;

sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba, adresai.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr.1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo