Suvestinė redakcija nuo 2023-01-05

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 88-2439, i. k. 0981100NUTA00001180

 

Nauja redakcija nuo 2021-05-01:

Nr. 253, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08336

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ

GAMYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. spalio 2 d. Nr. 1180

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                         EDVARDAS MAKELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. balandžio 21 d. nutarimo

Nr. 253  redakcija)

 

 

TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijų išdavimo, patikslinimo, atsisakymo išduoti, patikslinti, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme.

3. Išduodama šios rūšies licencija – verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių (toliau – susiję gaminiai) gamyba (gaminių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo su visais pakeitimais (toliau  – KN) – KN 2402 10 00-KN 2402 90 00, KN 2403 11 00-KN 2403 99 90, įskaitant naujoviškus tabako gaminius, exKN 2404 11 00–KN 2404 19 90, KN 8543 40 00).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4, 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00178

 

II SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMAS IR LICENCIJOS PATIKSLINIMAS

 

4. Licencija verstis tabako gaminių, susijusių gaminių gamyba (toliau – licencija) gali būti išduodama Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau – įmonės), jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda elektronines licencijas, patikslina licencijas, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą, naudodamasis Licencijų informacine sistema.

6. Jeigu įmonė, norinti gauti licenciją, ketina gaminti tabako gaminius, susijusius gaminius keliose vietose, ketina vykdyti jų didmeninę prekybą keliuose sandėliuose, jai išduodama viena licencija, kurioje įrašomi gamybos vietų adresai, pastatų, kuriuose įrengtos gamybos vietos, unikalūs numeriai, ir tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalūs numeriai.

7. Įmonė, norinti gauti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniu paštu (toliau – el. paštas), kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia:

7.1. paraišką išduoti licenciją, kurioje nurodoma:

7.1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, el. pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, licencijos rūšis, tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, pastatų, kuriuose yra patalpos, kuriose įrengtos gamybos vietos ir (ar) sandėliai, unikalūs numeriai;

7.1.2. įmonės vadovų vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);

7.1.3. numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

7.1.4. paraiškos išduoti licenciją užpildymo data;

7.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;

7.3. tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, dokumentų – patalpų plano iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

8. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas patikrina:

8.1. įmonės, norinčios gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis (įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę) Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, taip pat tabako gaminių, susijusių gaminių gamybos vietos ir didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą;

8.2. ar įmonei, norinčiai gauti licenciją, ar jos vadovams yra įsiteisėjusių Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente dienos nepraėjo 5 metai;

8.3. ar per pastaruosius 5 metus įmonei nebuvo panaikintas licencijos galiojimas pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 5 punktą;

8.4. ar per pastaruosius 1 metus įmonei nebuvo panaikintas licencijos galiojimas pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 6 punktą;

8.5. ar įmonė, norinti gauti licenciją, yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.

9. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas įvertinti, ar įmonė atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į:

9.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), prašydamas pateikti informaciją apie įmonę pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

9.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įregistruota įmonė, prašydamas pateikti informaciją apie įmonę pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą;

9.3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamas pateikti informaciją,  ar įmonei, jos vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių, įsiteisėjusių teismo nutarimų, sprendimų, policijos nutarimų dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente dienos nepraėjo 5 metai;

9.4. į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė, prašydamas pateikti informaciją, ar įmonei, jos vadovams yra įsiteisėjusių Lietuvos Respublikos muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų - banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente dienos nepraėjo 5 metai;

9.5. į Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, prašydamas pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar  įmonei, jos vadovams yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente nepraėjo 5 metai.

10. Taisyklių 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytos institucijos raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroninėmis priemonėmis turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui jo prašomą informaciją per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gauna Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prašymą pateikti minėtą informaciją. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, per nurodytą terminą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prašytos informacijos nepateikia, laikoma, kad ta institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, prašytos informacijos neturi ir įmonė atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose jai keliamus reikalavimus.

11. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs įmonės paraišką ir dokumentus, kurių reikia licencijai išduoti, patikrina, ar pateikti visi ir tinkamai užpildyti Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente, raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroninėmis priemonėmis išsiunčia įmonei patvirtinimą, kad paraiška gauta, kuriame nurodoma: terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška, informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą licencija neišduodama ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas ją išduoti, laikoma, kad licencija išduota, ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, jeigu patikrinus dokumentus nustatyta, kad dokumentai nevisiškai, netaisyklingai užpildyti arba pateikti ne visi dokumentai, galimos įmonės teisių gynimo priemonės, kuriomis ji galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ginčų.

12. Licencija įmonei turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente. Jeigu per nurodytą terminą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įmonei licencijos neišduoda ir nepateikia jai motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija išduota. Šiuo atveju Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas privalo informaciją apie licenciją į Licencijų informacinę sistemą įrašyti ir išsiųsti įmonei patvirtinimą, kad jai yra išduota licencija per Licencijų informacinę sistemą, paskutinę šio termino dieną.

13. Licencija neišduodama Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais.

14. Licencijoje nurodoma:

14.1. licencijos rūšis ir numeris;

14.2. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

14.3. numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

14.4. tabako gaminių, susijusių gaminių gamybos vietos adresas (adresai), pastato, kuriame įrengta gamybos vieta, unikalus numeris;

14.5. licencijos išdavimo data;

14.6. licenciją išduodanti institucija;

14.7. tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalūs numeriai;

14.8. licenciją išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

15. Įmonių licencijos patikslinamos, jeigu:

15.1. iš licencijos išbraukiami tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba gamybos vietų adresai; įmonė, norinti patikslinti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką, kurioje nurodo pasikeitusius duomenis;

15.2. nurodomi papildomai numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą; įmonė, norinti patikslinti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką, kurioje nurodomi prašomi patikslinti tabako gaminių, susijusių gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kaip nurodyta Taisyklių 7.2 papunktyje;

15.3. nurodomi papildomų tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane; įmonė, norinti patikslinti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką, kurioje nurodomi papildomi tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, pastatų, kuriuose yra įrengti šie sandėliai, unikalūs numeriai, ir dokumentus, nurodytus Taisyklių 7.3 papunktyje;

15.4. nurodomi papildomi gamybos vietų adresai; įmonė, norinti patikslinti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką, kurioje nurodomi papildomi gamybos vietų adresai, pastatų, kuriuose yra įrengtos gamybos vietos, unikalūs numeriai.

16. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos, kurios reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai arba netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos.

17. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, patikrinęs įmonės paraišką patikslinti licenciją ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai patikslinti, ir nustatęs, kad paraiška patikslinti licenciją neišsamiai, netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, turi ištaisyti trūkumus ir tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

18. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas neturi iš įmonės reikalauti pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos įmonė jau yra pateikusi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, išskyrus tuos atvejus, kai įmonės pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, gali gauti pats Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

III SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMĄSI PRIŽIŪRINČIŲ INSTITUCIJŲ IR LICENCIJŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Licencijų turėtojų veiklą ir kaip jie laikosi šios veiklos sąlygų prižiūri Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, policija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

20. Taisyklių 19 punkte nurodytos priežiūros institucijos, įsigaliojus jų priimtiems motyvuotiems nutarimams dėl baudų už nustatytus Tabako kontrolės įstatymo, Taisyklių reikalavimų pažeidimus įmonėms skyrimo, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

21. Licencijų turėtojai privalo laikytis Tabako kontrolės įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių, susijusių gaminių gamybą, taip pat saugos, kokybės ir kitų reikalavimų, keliamų įmonėms ir gaminamiems ir realizuojamiems tabako gaminiams, susijusiems gaminiams.

22. Licencijų turėtojai gali verstis šia veikla tik tose vietose, kurios įrašytos licencijose. Savo pagamintus tabako gaminius, susijusius gaminius jie gali laikyti ir vykdyti didmeninę prekybą jais tik tuose sandėliuose, kurių adresai ir patalpų pažymėjimas plane nurodyti licencijose.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

 

23. Licencijų turėtojai turi teisę:

23.1. vykdyti licencijoje nurodytą veiklą;

23.2. reikalauti paaiškinimų, kai įmonė įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, kai licencijos galiojimas panaikinamas ar sustabdomas, atsisakoma licenciją patikslinti;

23.3. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai pažeisti.

 

V SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ AR PANAIKINIMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS PANAIKINIMAS

 

24. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įspėja licencijos turėtojus apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais.

25. Licencijos turėtojai įspėjami apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.

26. Licencijos turėtojai įspėjami apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis.

27. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, įspėdamas licencijos turėtojus apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, ir atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį nustato terminą, per kurį įmonė privalo jas pašalinti, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo įspėjimo raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis gavimo įmonėje. Pašalinusi šias priežastis, įmonė per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo tos dienos, kai buvo pašalintos šios priežastys, privalo apie tai raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

28. Įmonė, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo licencijos galiojimo sustabdymo. Konkretų terminą, atsižvelgdamas į pažeidimų pobūdį, nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Įmonei pašalinus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ir apie tai raštu paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis pranešus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, licencijos verstis tabako gaminių, susijusių gaminių gamyba galiojimo sustabdymas panaikinamas.

29. Jeigu licencijos galiojimas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais, licencijos turėtojas, gavęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento raštą paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis, per 5 darbo dienas inventorizuoja nerealizuotus tabako gaminius, susijusius gaminius ir pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui nerealizuotų tabako gaminių, susijusių gaminių inventorizavimo aktą. Atsižvelgiant į nerealizuotų tabako gaminių, susijusių gaminių kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų. Reikalavimas inventorizuoti nerealizuotus tabako gaminių, susijusių gaminių likučius netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kuris yra likviduojamas ar yra likviduotas, arba užsienio juridinio asmens filialui, kuris baigia ar baigė veiklą, ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS TEIKIMAS

 

30. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi užtikrinti, kad visa informacija ir (ar) dokumentai apie ketinimą vykdyti veiklą, paraiška išduoti licenciją, sprendimas išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, taip pat licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentai ir kita būtų vieši, jeigu tokia informacija ir dokumentai, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, gali būti skelbiami.

_____________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1576, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4296 (2002-10-09); Žin., 2002, Nr. 99-0 (2002-10-16), i. k. 1021100NUTA00001576

Nr. 397, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 53-1813 (2004-04-10), i. k. 1041100NUTA00000397

Nr. 455, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 48-2303 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000455

Nr. 1273, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 123-6194 (2012-10-23), i. k. 1121100NUTA00001273

Nr. 253, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08336

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr.1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1576, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4296 (2002-10-09); Žin., 2002, Nr. 99-0 (2002-10-16), i. k. 1021100NUTA00001576

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 397, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 53-1813 (2004-04-10), i. k. 1041100NUTA00000397

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 455, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 48-2303 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000455

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1273, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 123-6194 (2012-10-23), i. k. 1121100NUTA00001273

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 446, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11241

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 809, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16096

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 150, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04071

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 ,,Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 253, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08336

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 ,,Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00178

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_fd4e6fb21a524caeacd2dcac40b9287e_end