Suvestinė redakcija nuo 2006-12-22 iki 2011-04-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 88-2439, i. k. 0981100NUTA00001180

 

Nauja redakcija nuo 2004-05-01:

Nr. 397, 2004-04-08, Žin. 2004, Nr. 53-1813 (2004-04-10), i. k. 1041100NUTA00000397

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO

 

1998 m. spalio 2 d. Nr. 1180

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin.,1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317) 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) prašymą, privalo per 10 darbo dienų ją informuoti, ar įmonė, pageidaujanti įsigyti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

2.2. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai mėnesiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, privalo informuoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą apie įmonių, turinčių licencijas verstis tabako gaminių gamyba, mokestines nepriemokas (pagal kiekvieno mėnesio 1 dienos būklę) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                       EDVARDAS MAKELIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 397

redakcija)

 

TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja tabako gaminių gamybos licencijavimą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tabako gaminiai:

cigarai, įskaitant cigarus apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais (kodai pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, – 2402 10 00–2402 90 00);

kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas, tabako ekstraktai ir esencijos (kodai pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, – 2403 10-2403 99 90).

Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais, – Nekilnojamojo turto registre įregistruota patalpa, turinti atskirą įėjimą, izoliuota nuo kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis nustatytuosius apsaugos reikalavimus.

3. Gaminti tabako gaminius leidžiama tik įmonėms, turinčioms nustatytąja tvarka išduotą licenciją.

4. Nustatoma šios rūšies licencija – verstis tabako gaminių gamyba.

 

II. LICENCIJOS IŠDAVIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

 

5. Licencija verstis tabako gaminių gamyba gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybių įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams (toliau vadinama – įmonė).

6. Jeigu įmonė, turinti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, gamina juos keliose vietose (padaliniuose, filialuose ir panašiai), vykdo jų didmeninę prekybą keliuose sandėliuose, jai išduodama viena licencija, kurioje įrašomi gamybos vietų ir sandėlių adresai.

7. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) išduoda licenciją verstis tabako gaminių gamyba neterminuotam laikui.

8. Licencijos išduodamos suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir Žemės ūkio ministerija.

9. Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia:

9.1. prašymą, kuriame nurodoma įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma, licencijos rūšis, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami tabako gaminiai, adresai, įmonės steigėjų, administracijos vadovų vardai, pavardės, adresai, numatomų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą, prašymo padavimo data;

9.2. įmonės registravimo pažymėjimo, įstatų ar kitų steigimo dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti);

9.3. regioninio (apskrities) visuomenės sveikatos centro pažymėjimą, kad tabako gaminių gamybos sąlygos ir patalpos atitinka higienos reikalavimus;

9.4. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) patvirtinimą, kad tabako gaminių, pagamintų pagal technologinę instrukciją (reglamentą), kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

9.5. sandėlių, kuriuose numatoma vykdyti didmeninę prekybą pagamintais tabako gaminiais ir (arba) laikyti pagamintus tabako gaminius, teisinės registracijos dokumentų ir sutarčių, kurių pagrindu įmonė naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra įmonės nuosavybė), nuorašus, patvirtintus įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti);

9.6. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

10. Licencija įmonei turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba nustato šių Taisyklių 4 punkte nurodytos licencijos formą.

12. Licencijoje nurodoma:

12.1. licencijos rūšis ir numeris;

12.2. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

12.3. numatomų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą;

12.4. tabako gaminių gamybos vietos adresas (adresai);

12.5. licencijos išdavimo data;

12.6. licenciją išduodanti institucija;

12.7. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba pagamintais tabako gaminiais, adresai.

13. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba išduotas licencijas registruoja specialiame žurnale, kuriame nurodoma:

13.1. licencijos numeris;

13.2. išdavimo data;

13.3. licencijos rūšis;

13.4. įmonės, kuriai išduota licencija, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

13.5. licencijos galiojimo panaikinimo data;

13.6. valstybės rinkliavos suma ir dokumento, patvirtinančio, kad ši rinkliava sumokėta, numeris ir data;

13.7. asmens, paėmusio licenciją, vardas ir pavardė (ir pasirašytinai).

14. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, išdavusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi jos galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas praneša apie tai Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka, o raštu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

15. Įmonė, praradusi licenciją, privalo apie tai paskelbti bent viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių, nurodydama įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, licenciją išdavusios institucijos pavadinimą, licencijos rūšį, numerį ir išdavimo datą.

16. Licenciją praradusiai įmonei, kuri pateikia prašymą, motyvuotą paaiškinimą, skelbimo apie prarastą licenciją Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją ir mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

17. Įmonių licencijos verstis tabako gaminių gamyba gali būti papildytos numatomų gaminti tabako gaminių kodais ir pavadinimais pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą. Įmonė, norinti papildyti licenciją gaminti tabako gaminius, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia prašymą, kuriame nurodomi prašomi papildyti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą.

18. Įmonių licencijos verstis tabako gaminių gamyba gali būti papildytos sandėlių, kuriuose jos verčiasi didmenine prekyba pagamintais tabako gaminiais, adresais ir gamybos vietų adresais. Įmonė, norinti, kad licencija būtų papildyta sandėlių adresais, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia prašymą, sandėlių, kuriuose numatoma vykdyti didmeninę prekybą pagamintais tabako gaminiais ir (arba) laikyti pagamintus tabako gaminius, teisinės registracijos dokumentų ir sutarčių, kurių pagrindu įmonė naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra įmonės nuosavybė), nuorašus, patvirtintus įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti). Įmonė, norinti papildyti licenciją gamybos vietų adresais, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia prašymą.

19. Licencija turi būti papildyta ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

20. Įmonių licencijos verstis tabako gaminių gamyba patikslinamos, jeigu įmonė pakeičia licencijoje nurodytą savo pavadinimą, teisinę formą, buveinę (jeigu nepasikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys), jeigu keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas). Licencijos turėtojas privalo informuoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai pateikia motyvuotą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

21. Licencija turi būti patikslinta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

III. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

22. Licencija verstis tabako gaminių gamyba neišduodama, jeigu:

22.1. pateikiami ne visi reikiami dokumentai ir įmonė neįvykdo licenciją išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

22.2. pateikiami nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai ir įmonė neįvykdo licenciją išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

22.3. pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ir įmonė neįvykdo licenciją išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

22.4. pateikiami neteisingi duomenys ir įmonė neįvykdo licenciją išduodančios institucijos reikalavimo pateikti teisingus duomenis;

22.5. įmonė turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

22.6. nesumokėta valstybės rinkliava;

22.7. Neteko galios nuo 2006-12-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin. 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

22.8. norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai ar administracijos vadovai buvo (ar yra) įmonių, kurioms panaikintas licencijų galiojimas pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį, steigėjai, administracijos vadovai ar kiti darbuotojai (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų). Jeigu licencijų galiojimas buvo panaikintas pagal vieno iš šių punktų – 44.4, 44.6 – reikalavimus, naujos licencijos neišduodamos 5 metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

22.9. norinčioms įsigyti licencijas įmonėms, įmonių steigėjams ar administracijos vadovams yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos atitinkamas nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

23. Atsisakius išduoti licenciją, apie tai per 30 dienų nuo dokumentų gavimo turi būti pranešta pareiškėjui raštu ir nurodytos priežastys, dėl kurių licencija neišduota.

24. Įmonė, kuriai atsakyta išduoti licenciją, turi teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. RINKLIAVA UŽ LICENCIJAS

 

25. Už licencijos išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

V. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

26. Įmonių, turinčių licenciją verstis tabako gaminių gamyba, veiklą kontroliuoja ir prižiūri, kaip jos laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, policija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir sveikatos priežiūros įstaigos.

27. Kontroliuojančios valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti licenciją išdavusią instituciją apie įmonėse nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

28. Licencijos turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių gamybą, nuostatų, taip pat saugos, kokybės ir kitų reikalavimų, keliamų įmonėms ir gaminamiems bei realizuojamiems tabako gaminiams.

29. Licencijos turėtojai, pažeidę įstatymus ir kitus teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Licencijos turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.

31. Įmonė, turinti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, gali verstis šia veikla tik toje vietoje, kuri įrašyta licencijoje. Savo pagamintus tabako gaminius ji gali laikyti arba saugoti ir vykdyti didmeninę prekybą jais tik licencijoje nurodytais adresais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

32. Įmonė, turinti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, Lietuvos Respublikoje gali juos parduoti tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis tabako gaminių didmenine ar mažmenine prekyba, ir kitų valstybių juridiniams asmenims.

33. Licencija verstis tabako gaminių gamyba suteikia teisę ir verstis didmenine prekyba licencijos turėtojo pagamintais tabako gaminiais. Lietuvos Respublikoje parduoti oraliniam vartojimui skirtą, taip pat uostomąjį tabaką draudžiama.

34. Kiekvienoje įmonės tabako gaminių gamybos vietoje (padalinyje, filiale ir panašiai) ir sandėlyje, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais, turi būti licencijos verstis tabako gaminių gamyba kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti). Licencijos originalas turi būti laikomas įmonėje (licencijoje nurodytu adresu).

35. Sandėliuose, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais, draudžiama verstis šių gaminių mažmenine prekyba.

36. Įmonės, turinčios teisę verstis tabako gaminių gamyba, realizuodamos juos kitiems ūkio subjektams, privalo:

36.1. išduoti nustatytąja tvarka pateikiamą tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą;

36.2. nurodyti kiekvienos prekių siuntos lydimuosiuose prekių įsigijimo arba gabenimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią (krovinio važtaraštyje, sąskaitoje faktūroje, PVM sąskaitoje faktūroje), turimos licencijos rūšį, numerį, išdavimo datą, taip pat tabako gaminių pirkėjo arba gavėjo turimos licencijos rūšį, numerį ir išdavimo datą (išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas ar gavėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo).

37. Įmonės, turinčios licencijas verstis tabako gaminių gamyba, ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos, turi pateikti Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai duomenis apie per ketvirtį pagamintus ir realizuotus tabako gaminius pagal šios tarnybos nustatytą formą.

 

VI. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS

 

38. Įmonė, gavusi licenciją verstis tabako gaminių gamyba, turi teisę:

38.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

38.2. reikalauti paaiškinimų, kai licencijos galiojimas panaikinamas ar sustabdomas, atsisakoma licenciją išduoti, patikslinti ar papildyti;

38.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti pareigūnų sprendimus dėl licencijos galiojimo panaikinimo ar sustabdymo, atsisakymo licenciją išduoti, patikslinti ar papildyti.

 

VII. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ,

LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

39. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

39.1. įmonė turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius ir įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

39.2. licencijos turėtojas pažeidžia vieno iš šių punktų – 2 (kiek tai susiję su sandėlio sąvoka), 34, 35 ar 36 – reikalavimus;

39.3. yra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pretenzijų dėl įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

40. Konkrečią įspėjimų apie galimą licencijos galiojimo sustabdymo tvarką nustato Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.

41. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu įmonė, įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, nurodytų viename iš šių punktų – 39.1, 39.2 ar 39.3.

42. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba apie sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša įmonei ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo motyvus.

43. Įmonė, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, turi pašalinti nurodytuosius pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per mėnesį nuo licencijos galiojimo sustabdymo. Konkretų terminą, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.

44. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

44.1. licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

44.2. įmonė likviduojama ar reorganizuojama baigdama veiklą kaip savarankiškas subjektas;

44.3. paaiškėja, kad licencijai gauti pateikti neteisingi duomenys;

44.4. įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

44.5. įmonė parduoda, laiko, gabena ar importuoja į Lietuvos Respubliką tabako gaminius be nustatytąja tvarka įformintų ir juridinę galią turinčių įsigijimo ar gabenimo dokumentų arba falsifikuotus ar kontrabandinius tabako gaminius, taip pat tabako gaminius be Finansų ministerijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) ir kitais teisės aktais, tabako gaminių specialūs ženklai – banderolės nėra privalomi;

44.6. licencijos turėtojas pažeidė 31 punkto reikalavimus;

44.7. įmonei, įmonės administracijos vadovui ar kitiems įmonės darbuotojams (veikusiems įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos atitinkamas nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako ar tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

45. Kai licencijos galiojimas panaikinamas dėl viename iš šių punktų – 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 ar 44.6 – nurodytų priežasčių, licencijos turėtojas inventorizuoja nerealizuotus tabako gaminius dalyvaujant teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui ir per 5 darbo dienas pateikia Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai nerealizuotų tabako gaminių inventorizavimo aktą, pasirašytą ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo. Atsižvelgiant į nerealizuotų tabako gaminių kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 60 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

46. Sprendimą dėl licencijos panaikinimo priima Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.

47. Įmonei, kuriai licencijos galiojimas buvo panaikintas pagal vieno iš šių punktų – 44.4, 44.6 – reikalavimus, nauja licencija gali būti išduodama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Įmonei, kuriai panaikintas licencijos galiojimas dėl vienos iš šiuose punktuose – 44.5, 44.7 – nurodytų priežasčių, nauja licencija pakartotinai neišduodama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

 

48. Panaikinta licencija per 5 darbo dienas nuo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ turi būti grąžinta Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai.

 

VIII. INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS TEIKIMAS

 

49. Informacija apie išduotas licencijas, jų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

50. Šių Taisyklių 49 punkte nurodytą informaciją skelbia Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba. Skelbime nurodoma:

50.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

50.2. licencijos rūšis;

50.3. licencijos numeris;

50.4. licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo data;

50.5. licencijos galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo data;

50.6. gamybos vietos ir sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba, adresai.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1576, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4296 (2002-10-09); Žin., 2002, Nr. 99-0 (2002-10-16), i. k. 1021100NUTA00001576

Nr. 397, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 53-1813 (2004-04-10), i. k. 1041100NUTA00000397

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 1999-09-27, Žin., 1999, Nr. 82-2434 (1999-10-01), i. k. 0991100NUTA00001062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1134, 2000-09-22, Žin., 2000, Nr. 81-2457 (2000-09-27), i. k. 1001100NUTA00001134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr.1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2001-04-06, Žin., 2001, Nr. 32-1064 (2001-04-13), i. k. 1011100NUTA00000384

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1576, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4296 (2002-10-09); Žin., 2002, Nr. 99-0 (2002-10-16), i. k. 1021100NUTA00001576

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 397, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 53-1813 (2004-04-10), i. k. 1041100NUTA00000397

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1293, 2006-12-18, Žin., 2006, Nr. 139-5322 (2006-12-21), i. k. 1061100NUTA00001293

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 "Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo" pakeitimo