Suvestinė redakcija nuo 2020-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 140-7218, i. k. 1122270ISAK001R-302

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-14:

Nr. 1R-216, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15632

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, kvalifikacijos patvirtinimo, pripažinimo IR TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 30 d. Nr. 1R-302

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 759 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymą“,

tvirtinu Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo, pripažinimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. teisingumo ministro pareigas                               Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-302

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1R-216

redakcija)

 

TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO, PRIPAŽINIMO IR TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo, pripažinimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja dokumentų pateikimo teismo eksperto kvalifikacijai įgyti, patvirtinti ar pripažinti, teismo ekspertizės įstaigos kvalifikacinės komisijos (toliau – kvalifikacinė komisija) darbo organizavimo, teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, patvirtinimo ir pripažinimo, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo (toliau – kvalifikacijos pažymėjimo) išdavimo tvarką teismo ekspertizės įstaigose.

2. Aprašo nuostatos taikomos asmenims, norintiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, privatiems teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo, kai jų atliekama teismo ekspertizės rūšis buvo aprobuota teismo ekspertizės įstaigoje (toliau – privatiems teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo), taip pat valstybės narės teismo ekspertams, turintiems valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teismo eksperto kvalifikaciją ir siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje (toliau kartu – asmenys, siekiantys įgyti teismo eksperto kvalifikaciją).

3. Teismo eksperto kvalifikaciją teismo ekspertizės įstaigoje suteikia, patvirtina ar pripažįsta teismo ekspertizės įstaigos vadovo sudaryta kvalifikacinė komisija Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo, Aprašo ir teismo ekspertizės įstaigos vadovo įsakymu tvirtinamų teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo nuostatų (toliau – kvalifikacijos suteikimo nuostatai) nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

5. Asmenys, siekiantys įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, turi kreiptis į teismo ekspertizės įstaigos, atliekančios tos rūšies ekspertizes, kurias asmuo pageidauja atlikti, vadovą ir pateikti šiuos dokumentus:

5.1. prašymą suteikti, patvirtinti ar pripažinti tam tikros rūšies teismo ekspertizes atliekančio teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą (toliau – prašymas). Prašyme asmuo taip pat patvirtina, kad atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje;

5.2. aukštąjį išsilavinimą, tinkantį pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai, kurių sąrašą tvirtina Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba, liudijančio dokumento kopiją (šis reikalavimas netaikomas valstybės narės teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo). Asmuo, turintis mokslo ir meno krypties daktaro laipsnį, taip pat pateikia pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai tinkančios mokslo ir meno krypties daktaro laipsnį liudijančio dokumento kopiją;

5.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.4. gyvenimo aprašymą;

5.5. valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų dokumentų, kuriais patvirtinama teisė atlikti teismo ekspertizes valstybėje narėje ir įrodoma, kad ši teisė nėra sustabdyta ar panaikinta, kopijas, kai teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo ekspertas;

5.6. valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad asmuo nebuvo teistas ar pripažintas kaltu dėl Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatytų nusikaltimų arba praėjo Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatyti terminai, jeigu asmuo buvo teistas ar pripažintas kaltu dėl minėtų nusikaltimų, kopiją, kai teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo ekspertas;

5.7. dokumentų, leidžiančių dirbti, susipažinti ar gauti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, kopijas (šis reikalavimas taikomas asmenims, nedirbantiems teismo ekspertizės įstaigoje ir siekiantiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją toms ekspertizės rūšims, kurios yra susijusios su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija);

5.8. kitų dokumentų, nurodytų kvalifikacijos suteikimo nuostatuose, kopijas.

6. Duomenis apie Lietuvos Respublikos piliečio ir užsieniečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, teistumą (neteistumą) gauna teismo ekspertizės įstaiga Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo nustatyta tvarka.

7. Asmuo, siekiantis įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus teismo ekspertizės įstaigai gali pateikti tiesiogiai, siųsti paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

8. Kilus abejonių dėl dokumentų kopijų tikrumo, teismo ekspertizės įstaiga turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus. Tokiu atveju asmuo, siekiantis įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, privalo dokumentų originalus pateikti iki kvalifikacinės komisijos posėdžio, į kurį jis kviečiamas dalyvauti, pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis iki kvalifikacinės komisijos posėdžio pradžios ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Nepateikus dokumentų originalų ar nustačius, kad dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, atsisakoma suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją. Atsisakymas suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją įrašomas į kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą.

9. Vietoj Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų originalų gali būti pateikiamos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos) patvirtintos kopijos.

10. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo parašu.

11. Jeigu asmuo, siekiantis įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą ir (ar) ne visus reikiamus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jam išsiunčiamas pranešimas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip penkios darbo dienos, pateikti išsamų ar tinkamai įformintą prašymą ir (ar) trūkstamus dokumentus. Jeigu asmuo per pranešime nurodytą terminą nepateikia išsamaus ar tinkamai įforminto prašymo ir (ar) trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šiame punkte nurodytame pranešime numatyto termino pabaigos išsiunčiamas atsisakymas priimti nagrinėti prašymą.

12. Teismo ekspertizės įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų ir visos kitos sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir asmeniui, pateikusiam prašymą, išsiunčia sprendimą:

12.1. leisti arba neleisti pasirengti įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, kai teismo ekspertizės įstaigoje nustatytas reikalavimas pasirengti įgyti teismo eksperto kvalifikaciją;

12.2. leisti arba neleisti laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus;

12.3. perduoti arba neperduoti privataus teismo eksperto prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo ar valstybės narės teismo eksperto prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo svarstyti kvalifikacinei komisijai.

13. Jeigu Aprašo 12 punkte nurodyti sprendimai neišsiunčiami per nustatytą terminą, laikoma, kad priimtas sprendimas leisti pasirengti įgyti teismo eksperto kvalifikaciją arba laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus arba perduoti prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo ar pripažinimo svarstyti kvalifikacinei komisijai.

 

III SKYRIUS

KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Kvalifikacinė komisija sudaroma teismo ekspertizės įstaigos vadovo įsakymu Teismo ekspertizės įstatymo nustatyta tvarka.

15. Kvalifikacinės komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja kvalifikacinės komisijos pirmininkas.

16. Kvalifikacinės komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžių datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas. Komisijos sekretorius apie kvalifikacinės komisijos sudėtį, posėdžio datą, laiką ir vietą asmenims, siekiantiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, praneša ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki nustatyto posėdžio datos.

17. Kvalifikacinės komisijos posėdžius protokoluoja teismo ekspertizės įstaigos vadovo paskirtas kvalifikacinės komisijos sekretorius, kuris nėra kvalifikacinės komisijos narys. Posėdžio eigai fiksuoti daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Sprendimą dėl posėdžio eigos fiksavimo būdo priima kvalifikacinė komisija.

18. Protokolas, garso ir (ar) vaizdo įrašas saugomi teismo ekspertizės įstaigoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

19. Kvalifikacinės komisijos nariai su pretendentų pateiktais dokumentais susipažįsta ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio pradžios.

20. Kvalifikacinės komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Kvalifikacinės komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas.

21. Jei paaiškėja, kad kvalifikacinės komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis, sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, taip pat jeigu jis arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti dėl konkretaus prašymo nagrinėjimo baigties arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo, kvalifikacinės komisijos narys turi nusišalinti nuo prašymo nagrinėjimo. Apie nusišalinimą nurodoma kvalifikacinės komisijos posėdžio protokole.

22. Kvalifikacinė komisija sprendimus priima pretendentams nedalyvaujant.

23. Kvalifikacinės komisijos sprendimai įrašomi į kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą. Kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą pasirašo kvalifikacinės komisijos pirmininkas ir kvalifikacinės komisijos sekretorius. Kvalifikacinės komisijos narys, nesutinkantis su kvalifikacinės komisijos sprendimu, turi teisę savo nuomonę išdėstyti raštu, kuri pridedama prie kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolo.

24. Asmuo, dalyvavęs kvalifikacinės komisijos posėdyje, po kvalifikacinės komisijos sprendimo priėmimo, turi teisę susipažinti su juo susijusiu protokolu, egzamino užduotimi ir (ar) garso ir (ar) vaizdo skaitmeniniu įrašu, taip pat gauti su juo susijusio posėdžio protokolo išrašo, egzamino užduoties, garso ir (ar) vaizdo įrašo skaitmeninę kopiją, išskyrus atvejus, kai tai kopijuoti yra draudžiama. Susipažinimo su posėdžio protokolu, egzamino užduotimis, garso ir (ar) vaizdo įrašu, taip pat kopijų darymo tvarką nustato teismo ekspertizės įstaigos vadovas kvalifikacijos suteikimo nuostatuose.

 

IV SKYRIUS

TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMAS, KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS

 

25. Asmenims, norintiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, išskyrus privačius teismo ekspertus, siekiančius teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo, ar Aprašo 28 punkte nurodytus valstybės narės teismo ekspertus, teismo eksperto kvalifikacija suteikiama teismo ekspertizės įstaigoje išlaikius teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzaminą, kurio programą tvirtina ekspertizės įstaigos vadovas, ir teisinių žinių egzaminą pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro tvirtinamą teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais. Nuo teismo eksperto kvalifikacijos egzamino, išskyrus teismo ekspertizės metodologijos dalį, atleidžiamas asmuo, turintis mokslo ir meno krypties, tinkančios pagal jo pasirinktą teismo ekspertizės rūšį, daktaro laipsnį.

26. Jeigu teismo ekspertizės įstaigoje yra nustatytas reikalavimas pasirengti įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, asmuo, siekiantis tapti teismo ekspertu, gali laikyti Aprašo 25 punkte nurodytus egzaminus tik įvykdęs šį reikalavimą.

27. Privatiems teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo, teismo eksperto kvalifikacija patvirtinama, jeigu jie atitinka Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

28. Valstybės narės teismo ekspertams, turintiems valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą teismo eksperto kvalifikaciją ir siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo, teismo eksperto kvalifikacija pripažįstama įvertinus valstybėje narėje įgytą teismo eksperto kvalifikaciją ir valstybės narės teismo ekspertui išlaikius teisinių žinių egzaminą pagal teisingumo ministro tvirtinamą teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais.

29. Teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos bei teisinių žinių egzaminų laikymo, teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo bei pripažinimo tvarką nustato teismo ekspertizės įstaigos vadovas kvalifikacijos suteikimo nuostatuose.

30. Apie kvalifikacinės komisijos sprendimą suteikti, patvirtinti ar pripažinti arba atsisakyti suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto pažymėjimą turi būti pranešta raštu ar elektroniniu paštu (jeigu asmuo nurodė elektroninį paštą):

30.1. asmenims, laikiusiems teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos (ar teismo ekspertizės metodologijos dalies) egzaminą ir (ar) teisinių žinių egzaminą, – ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių egzaminų laikymo dienos;

30.2. privatiems teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo, – ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo patvirtinti ar atsisakyti patvirtinti teismo eksperto kvalifikaciją priėmimo dienos.

31. Asmenims, neišlaikiusiems teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos (ar teismo ekspertizės metodologijos dalies) egzamino, pakartotinai laikyti šį egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo egzamino laikymo dienos. Kreipimosi dėl pakartotinio šiame punkte nurodyto egzamino laikymo tvarką nustato kvalifikacijos suteikimo nuostatai.

32. Teismo eksperto kvalifikacija turi būti suteikta, patvirtinta ar pripažinta ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo visų Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, patvirtinti ar pripažinti ir kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, pateikimo.

 

V SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

33. Asmeniui, kuriam kvalifikacinė komisija suteikė, patvirtino ar pripažino teismo eksperto kvalifikaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją priėmimo dienos atitinkamos teismo ekspertizės įstaigos vadovas išduoda kvalifikacijos pažymėjimą. Jeigu asmeniui per Aprašo 30 punkte nustatytą terminą neišsiunčiamas pranešimas apie kvalifikacinės komisijos priimtus sprendimus ar šiame punkte nustatytais terminais neišduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, laikoma, kad priimtas sprendimas suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą.

34. Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo diena laikoma kvalifikacijos komisijos sprendimo priėmimo diena.

35. Kvalifikacijos pažymėjimas yra teismo ekspertizės įstaigos vadovo nustatytos formos ir matmenų dokumentas, patvirtinantis asmens pasirengimą atlikti jame nurodytos rūšies teismo ekspertizes.

36. Kvalifikacijos pažymėjime nurodomi šie duomenys: kvalifikacijos pažymėjimo numeris, teismo eksperto vardas ir pavardė, teismo ekspertizės rūšies pavadinimas, teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, patvirtinimo ar pripažinimo data, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikas, teismo eksperto kvalifikaciją suteikusi, patvirtinusi ar pripažinusi teismo ekspertizės įstaiga. Prireikus kvalifikacijos pažymėjime gali būti nurodomi ir kiti duomenys.

37. Kvalifikacijos pažymėjimą pasirašo ir teismo ekspertizės įstaigos antspaudu patvirtina teismo ekspertizės įstaigos vadovas. Kvalifikacijos pažymėjimai turi būti registruojami teismo ekspertizės įstaigoje šios įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

38. Naujas kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas Aprašo nustatyta tvarka pratęsus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, suteikus teismo eksperto kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes, pasikeitus teismo eksperto duomenims, taip pat jeigu kvalifikacijos pažymėjimas sugadintas, susidėvėjęs ar prarastas.

 

 

VI SKYRIUS

TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS ATLIKTI KITOS RŪŠIES TEISMO EKSPERTIZES ĮGIJIMAS, KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU

 

39. Į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įrašytam teismo ekspertui, norinčiam įgyti kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes, taikomos mutatis mutandis Aprašo ir kvalifikacijos suteikimo nuostatų nuostatos. Šiame punkte nurodytu atveju teismo ekspertui pakartotinai nereikia laikyti teisinių žinių egzamino.

40. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki išduoto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino dienos, teismo ekspertas, norintis pratęsti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, turi pateikti teismo ekspertizės įstaigos, kurioje buvo sudaryta teismo eksperto kvalifikaciją suteikusi kvalifikacinė komisija, vadovui prašymą pratęsti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą. Sprendimą dėl teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo priima kvalifikacinė komisija Teismo ekspertizės įstatymo nustatytais terminais.

41. Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminas nepratęsiamas, sustabdomas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas ar panaikinamas jo galiojimo sustabdymas, kvalifikacijos pažymėjimas pripažįstamas negaliojančiu kvalifikacinės komisijos sprendimu Teismo ekspertizės įstatyme nustatytais atvejais.

42. Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar jo galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu tvarką nustato teismo ekspertizės įstaigos vadovas kvalifikacijos suteikimo nuostatuose.

43. Apie kvalifikacinės komisijos priimtus Aprašo 40 ir 41 punktuose nurodytus sprendimus asmeniui ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai turi būti pranešta ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

VII SKYRIUS

SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

44. Kvalifikacinės komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami Aprašas ar kvalifikacijos suteikimo nuostatai, gali būti skundžiami Teismo ekspertizės įstatymo nustatyta tvarka teismo ekspertizės įstaigos vadovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo skundžiamų veiksmų atlikimo ar sprendimų paskelbimo dienos. Tais atvejais, kai kvalifikacinė komisija nevykdo savo pareigų ar vilkina sprendimo priėmimą, skundo padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Skundas turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos. Teismo ekspertizės įstaigos vadovo veiksmai, neveikimas, susiję su šiame punkte nurodyto skundo nagrinėjimu, ar sprendimai dėl atsisakymo patenkinti skundo reikalavimus gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

45. Teismo ekspertizės įstaigos vadovo veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami Aprašas ar kvalifikacijos suteikimo nuostatai, išskyrus Aprašo 44 punkte nurodytus veiksmus, neveikimą ar sprendimus, gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-69, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02894

Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-152, 2019-04-19, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06559

Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-216, 2020-07-13, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15632

Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo