Suvestinė redakcija nuo 2009-09-01 iki 2009-09-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 42-1958, i. k. 103301MISAK00000184

 

Nauja redakcija nuo 2009-09-01:

Nr. D1-459, 2009-07-31, Žin. 2009, Nr. 95-4051 (2009-08-08), i. k. 109301MISAK00D1-459

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 14 d. Nr. 184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725), 6.3.4 punktu,

tvirtinu Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. D1-459 redakcija)

 

ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ ir (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančioms ir (ar) eksportuojančioms įmonėms, įrašant į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą (toliau – Sąrašas) ir į Įmonių sąrašą įrašytoms apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančioms įmonėms, taip pat Įmonių sąrašo sudarymo ir įmonių išbraukimo iš Įmonių sąrašo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

apmokestinamųjų gaminių atliekų ardymas – apmokestinamųjų gaminių atliekų sudedamųjų dalių atskyrimas, išrenkant pavojingas ir kitas jų sudedamąsias medžiagas ar dalis.

apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas – apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimas ir (ar) naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikoje.

apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportas – apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimas perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes ar teritorijas.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) (OL 2006, L 190, p. 1) vartojamas sąvokas.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančioms ir (ar) eksportuojančioms ĮMONĖMS, ĮRAŠANT jas Į SĄRAŠĄ

 

4. Į Sąrašą gali būti įrašomos įmonės, naudojančios ir (ar) eksportuojančios apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas.

5. Į Sąrašą gali būti įrašomos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančios įmonės (toliau – Atliekas naudojančios įmonės), kurios:

5.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2063; 2004, Nr. 68-2391), nustatytus reikalavimus;

5.2. turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išduotą pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), reikalavimus, naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

5.3. turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 2004, Nr. 18-552), reikalavimus (tuo atveju, kai Atliekas naudojanti įmonė naudoja pavojingas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas).

6. Į Sąrašą gali būti įrašomos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančios įmonės (toliau – Atliekas eksportuojančios įmonės), kurios:

6.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre, vykdo atliekų apskaitą ir teikia atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

6.2. pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus reikalavimus turi teisę eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

6.3. turi atitinkamų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutartį su gavėju ir gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštišką patvirtinimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

7. Į Sąrašą gali būti pakartotinai įrašomos iš Sąrašo išbrauktos Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės, kurios:

7.1. atitinka šio Tvarkos aprašo 5, 6 ir (ar) 8 punkto (-ų) reikalavimus;

7.2. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra pateikusios ataskaitas apie išduotas pažymas už panaudotą ir (ar) eksportuotą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį (toliau – Pažyma);

7.3. pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus yra pateikusios atliekų apskaitos ataskaitas.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKAS NAUDOJANČIOMS IR (AR) EKSPORTUOJANČIOMS ĮMONĖMS, ĮRAŠANT JAS Į SĄRAŠĄ

 

8. Į Sąrašą gali būti įrašomos apmokestinamųjų gaminių (vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių) atliekas naudojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos aprašo 5 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus, ar šias atliekas eksportuojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos aprašo 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus, kurios:

8.1. ardo vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas ir naudoja ir (ar) eksportuoja jų sudedamąsias medžiagas ar dalis arba;

8.2. ardo akumuliatorių atliekas ir perdirba šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis ir (ar) jas eksportuoja arba;

8.3. ardo vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas ir perduoda šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis atliekas naudojančioms įmonėms pagal šių įmonių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytus reikalavimus ar eksportuojančioms įmonėms arba;

8.4. ardo akumuliatorių atliekas ir perduoda šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis atliekas perdirbančioms įmonėms pagal šių įmonių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytus reikalavimus ar eksportuojančioms įmonėms arba;

8.5. eksportuoja neišardytas vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas.

 

IV. SĄRAŠO SUDARYMAS

 

9. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, atitinkanti jai taikomus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir pageidaujanti būti įrašyta į Sąrašą, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jos buveinė, užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Sąrašą.

10. Atliekas eksportuojanti įmonė kartu su užpildytu Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytu prašymu įrašyti į Sąrašą pateikia Reglamente Nr. 1013/2006 nurodyto sprendimo leisti vežti atliekas kopiją (pranešimo forma su Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos įrašu 25 langelyje, suteikiančiu teisę eksportuoti atliekas) (tais atvejais, kai toks sprendimas yra reikalingas) ir Tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytų dokumentų kopijas. Raštiška informacija iš gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos pateikiama kartu su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

11. RAAD, gavęs šio Tvarkos aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytus dokumentus:

11.1. patikrina, ar Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė atitinka šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus;

11.2. patikrina, ar Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės pateiktame prašyme įrašyti į Sąrašą nurodyta informacija ir duomenys atitinka tikrovę;

11.3. per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės duomenis Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta forma;

11.4. per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja dokumentus pateikusią Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę, kad jos duomenys pateikti Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai arba kad ji neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ir nurodo konkrečius trūkumus.

12. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, pašalinusi nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti užpildytą prašymą įrašyti į Sąrašą RAAD pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

13. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija:

13.1. kiekvieną mėnesį apibendrina iš RAAD gautus duomenis;

13.2. patikrina pateiktų duomenų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams;

13.3. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko įsakymu tvirtina Sąrašą ir (ar) jo pakeitimus.

14. Patvirtintas Sąrašas ir (ar) jo pakeitimai skelbiami Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos interneto tinklalapyje.

15. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė turi teisę išduoti Pažymas nuo Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės duomenų paskelbimo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos interneto tinklalapyje dienos.

 

V. REIKALAVIMAI Į SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMS ATLIEKAS

EKSPORTUOJANČIOMS ĮMONĖMS

 

16. Į Sąrašą įrašyta Atliekas eksportuojanti įmonė, ketinanti eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas ir išduoti Pažymas, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos atliekų siuntos eksporto RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuojamos šios atliekos, turi raštu pateikti šią informaciją:

16.1. Atliekas eksportuojančios įmonės pavadinimą ir teisinę formą, buveinę, kodą (jeigu tai fizinis asmuo – vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą);

16.2. asmens, iš kurio teritorijos planuojama eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, pavadinimą ir teisinę formą (jeigu tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), nurodant šių atliekų pakrovimo ir išvežimo vietos adresą;

16.3. planuojamą atliekų eksporto datą (metai, mėnuo, diena), planuojamos eksportuoti atliekų siuntos numerį ir planuojamą eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį (masės kilogramais);

16.4. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimą (-us) ir kodą (-us) pagal Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA, IIIB priedų sąrašus arba Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (toliau – Bazelio konvencija) IX priedo sąrašą, arba Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo sąrašą;

16.5. gavėjo pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinę (jei gavėjas fizinis asmuo – fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kitus duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti fizinį asmenį);

16.6. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti būdą (-us) pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 priedą.

17. Jeigu apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos neeksportuotos per Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą laikotarpį, Atliekas eksportuojanti įmonė apie tai raštu informuoja RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuojamos atliekos, nurodydama neeksportuotos atliekų siuntos numerį.

18. Atliekas eksportuojanti įmonė RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi pateikti šiuos išduodant Pažymas privalomus dokumentus:

18.1. iš gavėjo gautą raštišką patvirtinimą (originalą) apie kiekvienos eksportuotos atliekų siuntos gavimą. Iš gavėjo gautas raštiškas patvirtinimas su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško patvirtinimo gavimo dienos. Gavėjo raštiškame patvirtinime turi būti nurodytas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) pagal Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA, IIIB priedų sąrašus ar Bazelio konvencijos IX priedo sąrašą, ar Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo sąrašą, eksportuotų atliekų kiekis (masės kilogramais), atliekų siuntos numeris ir atliekų siuntos gavimo data (gavimo metai, mėnuo, diena), jeigu apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, eksportuojamos į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes ar teritorijas, išskyrus Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ar Rumunijos Respubliką;

18.2. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvienos atliekų siuntos eksporto dienos Reglamento Nr. 1013/2006 IB priede nurodytos vežimo kontrolės formos kopiją (toliau – Vežimo kontrolės forma) su gavėjo užpildytu 18 langeliu, jei apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, eksportuojamos į Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ir Rumunijos Respubliką;

18.3. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvienos atliekų siuntos eksporto dienos Vežimo kontrolės formos kopiją su gavėjo užpildytu 18 langeliu, jei eksportuojamos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 IV ar IVA priedų sąrašus ir neįrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 priedų sąrašus;

18.4. iš gavėjo gautą raštišką patvirtinimą (originalą) apie kiekvienos eksportuotos atliekų siuntos perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti, jeigu apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, eksportuojamos į Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ar Rumunijos Respubliką. Iš gavėjo gautas raštiškas patvirtinimas su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško patvirtinimo gavimo dienos.

19. Atliekas eksportuojanti įmonė Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą informaciją ir Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytas Vežimo kontrolės formas užpildo aiškiai ir įskaitomai didžiosiomis raidėmis.

20. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, vykdanti Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytas funkcijas, gavusi apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų, įrašytų į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA, IIIB, IV ar IVA priedų sąrašus, Vežimo kontrolės formos kopiją(-as) su gavėjo užpildytu 19 langeliu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kopijos(-ų) gavimo dienos išsiunčia RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos šios atliekos buvo eksportuotos.

 

vi. ATLIEKAS NAUDOJANČIOS IR (ar) atliekas eksportuojančios ĮMONĖS IŠBRAUKIMAS IŠ SĄRAŠO

 

21. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė iš Sąrašo išbraukiama, kai:

21.1. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė netenka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

21.2. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė netenka Pavojingų atliekų (apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų) tvarkymo licencijos;

21.3. RAAD pripažįsta negaliojančiomis Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išduotą(-as) Pažymą(-as) (visam Pažymoje nurodytam atliekų kiekiui ar jo daliai);

21.4. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė raštu informuoja RAAD, kad nenaudoja ar neeksportuoja apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų ir (ar) pageidauja būti išbraukta iš Sąrašo;

21.5. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė neturi galiojančios Tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytos sutarties (dėl apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti) ir (ar) Tvarkos apraše nustatyta tvarka nepateikė raštiško gavėjo patvirtinimo apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siuntos perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti.

22. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, netekusi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, neturinti galiojančios apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutarties su gavėju ar netekusi pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus reikalavimus suteiktos teisės eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, tačiau Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nėra išdavusi Pažymų už visą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį panaudojo ir (ar) eksportavo, turi teisę išduoti Pažymas už tą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį panaudojo ir (ar) eksportavo galiojant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai, apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutarčiai su gavėju ir teisei eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė išduoti Pažymą už eksportuotą galiojant sutarčiai su gavėju apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių kiekį turi teisę tik Tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikusi raštišką gavėjo patvirtinimą apie atliekų siuntos perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti.

23. RAAD, esant šio Tvarkos aprašo 21.1-21.3, 21.5 ir (ar) 22 punkte (-uose) nurodytam (-iems) pagrindui (-ams) ir (ar) gavęs 21.4 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją ir nurodo Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimo iš Sąrašo priežastį (-is).

24. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, gavusi Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją:

24.1. patikrina pateiktų duomenų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams;

24.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos parengia ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko įsakymu išbraukia Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę iš Sąrašo;

24.3. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 24.2 punkte nurodyto įsakymo priėmimo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimą iš Sąrašo.

25. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė negali išduoti Pažymų nuo tos dienos, kai informacija apie jos išbraukimą iš Sąrašo paskelbiama Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos interneto tinklalapyje.

26. Dėl šio Tvarkos aprašo 21.3 punkte nurodytos priežasties iš Sąrašo išbraukta Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė pakartotinai į Sąrašą gali būti įrašyta ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo jos išbraukimo iš Sąrašo dienos.

 

vii. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. RAAD per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimą iš Sąrašo paskelbimo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos interneto tinklalapyje dienos įpareigoja iš Sąrašo išbrauktą Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pateikti ataskaitą apie išduotas Pažymas.

28. Iš Sąrašo išbraukta Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė pakartotinai įrašoma į Sąrašą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

_________________

 

Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo įrašyti atliekas naudojančią ir (ar) eksportuojančią įmonę į atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą forma)

 

____________________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

____________________________________________________________________________________

 (juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos __________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI ATLIEKAS NAUDOJANČIĄ IR (AR) EKSPORTUOJANČIĄ ĮMONĘ Į ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

_________________________

(data)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla

Atliekas tvarkančių įmonių registro kodas ir registracijos data

Leidimo Nr. ir išdavimo data

Sprendimo leisti vežti atliekas Nr. ir sprendimo galiojimo terminas

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ir išdavimo data

1

2

3

4

5

6

Padangos

 

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

 

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

 

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

 

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

 

 

 

Kombinuotoji pakuotė

 

 

 

 

 

Kita, taip pat medinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

Įmonė yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įsipareigoja vykdyti juose nustatytus reikalavimus ir įsipareigoja atsakyti už nustatytų reikalavimų pažeidimus.

 

 

 

 

 

 

(Įmonės vadovas)

A.V.

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Duomenų apie atliekas naudojančias ir (ar) eksportuojančias įmones, pateikusias prašymus įrašyti į atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, pateikimo forma)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos _____________________ regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai

 

DUOMENYS APIE ATLIEKAS NAUDOJANČIAS IR (AR) EKSPORTUOJANČIAS ĮMONES, PATEIKUSIAS PRAŠYMUS ĮRAŠYTI Į ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

_________________________

(data)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla*

Įmonė (juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, juridinio asmens kodas, Atliekas tvarkančių įmonių registro kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

1

2

3

Padangos

 

 

Akumuliatoriai

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

Kombinuotoji pakuotė

 

 

Kita, taip pat medinė pakuotė

 

 

 

* Nurodomas atliekų naudojimo būdas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 priedą, atliekas naudojančios įmonės naudojimo pajėgumai (t/metus). Atliekų eksporto atveju nurodomas gavėjas, su kuriuo sudaryta atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutartis, ir pagal sutartį planuojamas eksportuoti atliekų kiekis (t/metus).

 

Prašymą įrašyti į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą įmonė pateikė Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos __________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui ______________________________________.

(data)

Įmonės atitiktis Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimams

patikrinta ________________________________________________________ , reikalavimų pažeidimų nenustatyta.

(patikrinimo akto data, Nr.)

 

 

 

 

 

 

(vadovas)

A.V.

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-622, 2006-12-28, Žin., 2007, Nr. 16-591 (2007-02-06), i. k. 106301MISAK00D1-622

Dėl aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-459, 2009-07-31, Žin., 2009, Nr. 95-4051 (2009-08-08), i. k. 109301MISAK00D1-459

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo