Suvestinė redakcija nuo 2011-02-09 iki 2012-01-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 42-1958, i. k. 103301MISAK00000184

 

Nauja redakcija nuo 2009-09-23:

Nr. D1-545, 2009-09-16, Žin. 2009, Nr. 113-4832 (2009-09-22), i. k. 109301MISAK00D1-545

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 14 d. Nr. 184

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725), 6.3.4 punktu:

1. T v i r t i n u Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

3. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai tvirtinti Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą ir jo pakeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

4. N u s t a t a u, kad apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančios įmonės, į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą įrašytos iki 2009 m. rugsėjo 1 d., Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2009 m. lapkričio 1 d. pateikia šiuo įsakymu patvirtinto Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytų dokumentų kopijas. Jei šie dokumentai atitinka 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006, L 190, p. 1) ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įmonės įrašomos į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu tvirtinamą Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

5. N u s t a t a u, kad, įsigaliojus Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintam Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašui, netenka galios:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 42-368);

5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 365 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 54-511);

5.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 62-608);

5.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 436 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 70-665);

5.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 451 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 71-676);

5.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 492 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 78-756);

5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 499 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 80-760);

5.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 549 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 87-806);

5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 200 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 641 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 97-890);

5.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-13 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 5-66);

5.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-65 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 14-175);

5.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-112 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 22-243);

5.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. D1-195 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 31-324);

5.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-272 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 39-428);

5.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 337 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 49-506);

5.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-407 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 56-550);

5.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. D1-425 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 62-582);

5.18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. D1-485 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 72-639);

5.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. D1-531 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 80-692);

5.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-585 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 89-781);

5.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-648 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 100-925);

5.22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-32 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 7-75);

5.23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. D1-55 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 13-125);

5.24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-153 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 25-255);

5.25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 32-307);

5.26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. D1-292 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 50-468);

5.27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. D1-400 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 67-654);

5.28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 79-801);

5.29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 81-828);

5.30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. D1-547 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 91-925);

5.31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-590 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 98-995);

5.32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. D1-73 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 14-164);

5.33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-185 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 29-329);

5.34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-227 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 39-427);

5.35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. D1-342 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 52-569);

5.36. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. D1-384 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 64-669);

5.37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. D1-391 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 64-670);

5.38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. D1-471 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 80-791);

5.39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. D1-533 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 89-882);

5.40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-593 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 97-966);

5.41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. D1-40 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 6-74);

5.42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. D1-249 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 37-550);

5.43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. D1-321 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 47-708);

5.44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. D1-438 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 67-995);

5.45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-513 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 80-1092);

5.46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. D1-612 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 91-1251);

5.47. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. D1-659 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 96-1324);

5.48. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. D1-40 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 7-64);

5.49. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1-69 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 10-129);

5.50. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-170 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 26-376);

5.51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-257 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 39-557);

5.52. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. D1-422 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 63-869);

5.53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. D1-512 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 77-1003);

5.54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. D1-613 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 89-1150, Nr. 90-1165, Nr. 91);

5.55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. D1-691 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 3-25);

5.56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D1-158 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 30-410);

5.57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-232 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 36-494);

5.58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-347 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 51-651).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                        ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. D1-459 redakcija)

 

ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ ir (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančioms ir (ar) eksportuojančioms įmonėms, įrašant į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą (toliau – Sąrašas) ir į Įmonių sąrašą įrašytoms apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančioms įmonėms, taip pat Įmonių sąrašo sudarymo ir įmonių išbraukimo iš Įmonių sąrašo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

apmokestinamųjų gaminių atliekų ardymas – apmokestinamųjų gaminių atliekų sudedamųjų dalių atskyrimas, išrenkant pavojingas ir kitas jų sudedamąsias medžiagas ar dalis.

apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas – apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimas ir (ar) naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikoje.

apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportas – apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimas perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes ar teritorijas.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) (OL 2006, L 190, p. 1) vartojamas sąvokas.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančioms ir (ar) eksportuojančioms ĮMONĖMS, ĮRAŠANT jas Į SĄRAŠĄ

 

4. Į Sąrašą gali būti įrašomos įmonės, naudojančios ir (ar) eksportuojančios apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas.

5. Į Sąrašą gali būti įrašomos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančios įmonės (toliau – Atliekas naudojančios įmonės), kurios:

5.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2063; 2004, Nr. 68-2391), nustatytus reikalavimus;

5.2. turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išduotą pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), reikalavimus, naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

5.3. turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 2004, Nr. 18-552), reikalavimus (tuo atveju, kai Atliekas naudojanti įmonė naudoja pavojingas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas).

6. Į Sąrašą gali būti įrašomos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančios įmonės (toliau – Atliekas eksportuojančios įmonės), kurios:

6.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre, vykdo atliekų apskaitą ir teikia atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

6.2. pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus reikalavimus turi teisę eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

6.3. turi atitinkamų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutartį su gavėju ir gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštišką patvirtinimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Raštišku patvirtinimu, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gali būti pripažinta ne tik gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštiška informacija apie gavėjo vykdomą veiklą, bet ir gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopija, pateikiama kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

7. Į Sąrašą gali būti iš naujo įrašomos iš Sąrašo išbrauktos Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės, kurios:

7.1. atitinka šio Tvarkos aprašo 5, 6 ir (ar) 8 punkto (-ų) reikalavimus;

7.2. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka yra pateikusios ataskaitas apie išduotas pažymas už panaudotą ir (ar) eksportuotą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį (toliau – Pažyma);

7.3. pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus yra pateikusios atliekų apskaitos ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKAS NAUDOJANČIOMS IR (AR) EKSPORTUOJANČIOMS ĮMONĖMS, ĮRAŠANT JAS Į SĄRAŠĄ

 

8. Į Sąrašą gali būti įrašomos apmokestinamųjų gaminių (vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių) atliekas naudojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos aprašo 5 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus, ar šias atliekas eksportuojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos aprašo 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus, kurios:

8.1. ardo vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas ir naudoja ir (ar) eksportuoja jų sudedamąsias medžiagas ar dalis arba;

8.2. ardo akumuliatorių atliekas ir perdirba šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis ir (ar) jas eksportuoja arba;

8.3. ardo vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas ir perduoda šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis atliekas naudojančioms įmonėms pagal šių įmonių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytus reikalavimus ar eksportuojančioms įmonėms arba;

8.4. ardo akumuliatorių atliekas ir perduoda šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis atliekas perdirbančioms įmonėms pagal šių įmonių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytus reikalavimus ar eksportuojančioms įmonėms arba;

8.5. eksportuoja neišardytas vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas.

 

IV. SĄRAŠO SUDARYMAS

 

9. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, atitinkanti jai taikomus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir pageidaujanti būti įrašyta į Sąrašą, ar į Sąrašą įrašyta Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, atitinkanti jai taikomus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir pageidaujanti patikslinti duomenis, pateiktus įrašant ją į Sąrašą, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jos buveinė, užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

10. Atliekas eksportuojanti įmonė kartu su užpildytu Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytu prašymu įrašyti į Sąrašą pateikia Reglamente Nr. 1013/2006 nurodyto sprendimo leisti vežti atliekas kopiją (pranešimo forma su Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos įrašu 20 langelyje, suteikiančiu teisę eksportuoti atliekas) (tais atvejais, kai toks sprendimas yra reikalingas) ir Tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytų dokumentų kopijas. 6.3. punkte nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

11. RAAD, gavęs šio Tvarkos aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytus dokumentus:

11.1. patikrina, ar Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė atitinka šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus;

11.2. patikrina, ar Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės pateiktame prašyme įrašyti į Sąrašą nurodyta informacija ir duomenys atitinka tikrovę;

11.3. per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės duomenis Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta forma;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

11.4. per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja dokumentus pateikusią Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę, kad jos duomenys pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai arba kad ji neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ir nurodo konkrečius trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

12. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, pašalinusi nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti užpildytą prašymą įrašyti į Sąrašą RAAD pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

13. Aplinkos apsaugos agentūra:

13.1. kiekvieną mėnesį apibendrina iš RAAD gautus duomenis;

13.2. patikrina pateiktų duomenų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams;

13.3. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos Aplinkos apsaugos agentūros viršininko įsakymu tvirtina Sąrašą ir (ar) jo pakeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

14. Patvirtintas Sąrašas ir (ar) jo pakeitimai skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

15. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė turi teisę išduoti Pažymas nuo Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės duomenų paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

V. REIKALAVIMAI Į SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMS ATLIEKAS

EKSPORTUOJANČIOMS ĮMONĖMS

 

16. Į Sąrašą įrašyta Atliekas eksportuojanti įmonė, ketinanti eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas ir išduoti Pažymas, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos atliekų siuntos eksporto RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuojamos šios atliekos, turi raštu pateikti šią informaciją:

16.1. Atliekas eksportuojančios įmonės pavadinimą ir teisinę formą, buveinę, kodą (jeigu tai fizinis asmuo – vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą);

16.2. asmens, iš kurio teritorijos planuojama eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, pavadinimą ir teisinę formą (jeigu tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), nurodant šių atliekų pakrovimo ir išvežimo vietos adresą;

16.3. planuojamą atliekų eksporto datą (metai, mėnuo, diena), planuojamos eksportuoti atliekų siuntos numerį ir planuojamą eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį (tonomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

16.4. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimą (-us) ir kodą (-us) pagal Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA, IIIB priedų sąrašus arba Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (toliau – Bazelio konvencija) IX priedo sąrašą, arba Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo sąrašą;

16.5. gavėjo pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinę (jei gavėjas fizinis asmuo – fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kitus duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti fizinį asmenį);

16.6. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti būdą (-us) pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 priedą.

17. Jeigu apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos neeksportuotos per Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą laikotarpį, Atliekas eksportuojanti įmonė apie tai raštu informuoja RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuojamos atliekos, nurodydama neeksportuotos atliekų siuntos numerį.

18. Atliekas eksportuojanti įmonė RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuotos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi pateikti šiuos išduodant Pažymas privalomus dokumentus:

18.1. iš gavėjo gautą raštišką patvirtinimą (kopiją) apie kiekvienos eksportuotos atliekų siuntos gavimą. Iš gavėjo gautas raštiškas patvirtinimas su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško patvirtinimo gavimo dienos. Gavėjo raštiškame patvirtinime turi būti nurodytas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) pagal Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA, IIIB priedų sąrašus ar Bazelio konvencijos IX priedo sąrašą, ar Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo sąrašą, eksportuotų atliekų kiekis (tonomis), atliekų siuntos numeris ir atliekų siuntos gavimo data (gavimo metai, mėnuo, diena), jeigu apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, eksportuojamos į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes ar teritorijas, išskyrus Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ar Rumunijos Respubliką;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

18.2. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvienos atliekų siuntos eksporto dienos Reglamento Nr. 1013/2006 IB priede nurodytos vežimo kontrolės formos kopiją (toliau – Vežimo kontrolės forma) su gavėjo užpildytu 18 langeliu, jei apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, eksportuojamos į Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ir Rumunijos Respubliką;

18.3. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvienos atliekų siuntos eksporto dienos Vežimo kontrolės formos kopiją su gavėjo užpildytu 18 langeliu, jei eksportuojamos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 IV ar IVA priedų sąrašus ir neįrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 priedų sąrašus;

18.4. iš gavėjo gautą raštišką patvirtinimą (kopiją) apie kiekvienos eksportuotos atliekų siuntos perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti, jeigu apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, įrašytos į Reglamento Nr. 1013/2006 III, IIIA ar IIIB priedų sąrašus, eksportuojamos į Europos Sąjungos valstybes nares, išskyrus Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Slovakijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką ar Rumunijos Respubliką. Iš gavėjo gautas raštiškas patvirtinimas su nustatyta tvarka patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško patvirtinimo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

19. Atliekas eksportuojanti įmonė Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą informaciją ir Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytas Vežimo kontrolės formas užpildo aiškiai ir įskaitomai didžiosiomis raidėmis.

20. Atliekas eksportuojanti įmonė, gavusi apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų, įrašytų į Reglamento Nr.  013/2006 III, IIIA, IIIB, IV ar IVA priedų sąrašus, Vežimo kontrolės formos kopiją(-as) su gavėjo užpildytu 19 langeliu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kopijos(-ų) gavimo dienos ją(-as) išsiunčia RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos šios atliekos buvo eksportuotos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

vi. ATLIEKAS NAUDOJANČIOS IR (ar) atliekas eksportuojančios ĮMONĖS IŠBRAUKIMAS IŠ SĄRAŠO

 

21. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė iš Sąrašo išbraukiama, kai:

21.1. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė netenka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

21.2. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė netenka Pavojingų atliekų (apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų) tvarkymo licencijos;

21.3. RAAD priėmė sprendimą pripažinti negaliojančia(-iomis) Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išduotą(-as) Pažymą(-as) (visam Pažymoje nurodytam atliekų kiekiui ar jo daliai);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

21.4. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė raštu informuoja RAAD, kad nenaudoja ar neeksportuoja apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų ir (ar) pageidauja būti išbraukta iš Sąrašo;

21.5. Atliekas eksportuojanti įmonė neturi galiojančios Tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytos sutarties (dėl apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti) ir (ar) Tvarkos apraše nustatyta tvarka nepateikė raštiško gavėjo patvirtinimo apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siuntos perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

22. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, netekusi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, neturinti galiojančios apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutarties su gavėju ar netekusi pagal Reglamente Nr. 1013/2006 nustatytus reikalavimus suteiktos teisės eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, tačiau Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nėra išdavusi Pažymų už visą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį panaudojo ir (ar) eksportavo, turi teisę išduoti Pažymas už tą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį panaudojo ir (ar) eksportavo galiojant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai, apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutarčiai su gavėju ir teisei eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas.Atliekas eksportuojanti įmonė išduoti Pažymą už eksportuotą galiojant sutarčiai su gavėju apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių kiekį turi teisę tik Tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikusi raštišką gavėjo patvirtinimą apie atliekų siuntos perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

23. RAAD, esant šio Tvarkos aprašo 21.1-21.3, 21.5 ir (ar) 22 punkte (-uose) nurodytam (-iems) pagrindui (-ams) ir (ar) gavęs 21.4 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir nurodo Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimo iš Sąrašo pagrindą (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

24. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją:

24.1. patikrina pateiktų duomenų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams;

24.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos parengia ir Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu išbraukia Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę iš Sąrašo;

24.3. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 24.2 punkte nurodyto įsakymo priėmimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimą iš Sąrašo ir apie tai raštu informuoja išbrauktą iš Sąrašo Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

25. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė negali išduoti Pažymų nuo tos dienos, kai informacija apie jos išbraukimą iš Sąrašo paskelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

26. Dėl šio Tvarkos aprašo 21.3 punkte nurodytos priežasties iš Sąrašo išbraukta Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė iš naujo į Sąrašą gali būti įrašyta ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo jos išbraukimo iš Sąrašo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

vii. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. RAAD per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimą iš Sąrašo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje dienos įpareigoja iš Sąrašo išbrauktą Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pateikti ataskaitą apie išduotas Pažymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

28. Iš Sąrašo išbraukta Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė iš naujo įrašoma į Sąrašą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

 

_________________

 

Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo įrašyti atliekas naudojančią ir (ar) eksportuojančią įmonę į atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą forma)

 

____________________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

____________________________________________________________________________________

 (juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos __________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI ATLIEKAS NAUDOJANČIĄ IR (AR) EKSPORTUOJANČIĄ ĮMONĘ Į ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

_________________________

(data, Nr.)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla

Atliekas tvarkančių įmonių registro kodas ir registracijos data

Leidimo Nr. ir išdavimo data

Sprendimo leisti vežti atliekas Nr. ir sprendimo galiojimo terminas

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ir išdavimo data

1

2

3

4

5

6

Padangos

 

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

 

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

 

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

 

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

 

 

 

Kombinuotoji pakuotė

 

 

 

 

 

Kita, taip pat medinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

Įmonė yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įsipareigoja vykdyti juose nustatytus reikalavimus ir įsipareigoja atsakyti už nustatytų reikalavimų pažeidimus.

 

 

 

 

 

 

(Įmonės vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Duomenų apie atliekas naudojančias ir (ar) eksportuojančias įmones, pateikusias prašymus įrašyti į atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, pateikimo forma)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos _____________________ regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

DUOMENYS APIE ATLIEKAS NAUDOJANČIAS IR (AR) EKSPORTUOJANČIAS ĮMONES, PATEIKUSIAS PRAŠYMUS ĮRAŠYTI Į ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

_________________________

(data, Nr.)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla*

Įmonė (juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, juridinio asmens kodas, Atliekas tvarkančių įmonių registro kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

1

2

3

Padangos

 

 

Akumuliatoriai

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

Kombinuotoji pakuotė

 

 

Kita, taip pat medinė pakuotė

 

 

 

* Nurodomas atliekų naudojimo būdas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 priedą, atliekas naudojančios įmonės naudojimo pajėgumai (t/metus). Atliekų eksporto atveju nurodomas gavėjas, su kuriuo sudaryta atliekų perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai gauti sutartis, ir pagal sutartį planuojamas eksportuoti atliekų kiekis (t/metus).

 

Prašymą įrašyti į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą įmonė pateikė Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos __________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui ______________________________________.

(data)

Įmonės atitiktis Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimams

patikrinta ________________________________________________________ , reikalavimų pažeidimų nenustatyta.

(patikrinimo akto data, Nr.)

 

 

 

 

 

 

(vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-622, 2006-12-28, Žin., 2007, Nr. 16-591 (2007-02-06), i. k. 106301MISAK00D1-622

Dėl aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-459, 2009-07-31, Žin., 2009, Nr. 95-4051 (2009-08-08), i. k. 109301MISAK00D1-459

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-545, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4832 (2009-09-22), i. k. 109301MISAK00D1-545

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksploatuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-103, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-763 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-103

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo