Suvestinė redakcija nuo 2013-09-08 iki 2016-02-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 42-1958, i. k. 103301MISAK00000184

 

Nauja redakcija nuo 2013-02-08:

Nr. D1-64, 2013-01-29, Žin. 2013, Nr. 14-685 (2013-02-07), i. k. 113301MISAK000D1-64

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURINČIŲ TEISĘ išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 14 d. Nr. 184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3425 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2012, Nr. 76-3948) 1.8.1 punktu,

tvirtinu Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                        ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-64

redakcija)

 

TURINČIŲ TEISĘ išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus atliekų tvarkytojams, kurie surenka ir (ar) naudoja (perdirba), ir (ar) eksportuotoja gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, ir (ar) apdoroja surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – Tvarkytojas) įrašant juos į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas), Tvarkytojų sąrašo sudarymo, Tvarkytojų sąrašo duomenų pakeitimo, įspėjimo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. alyvos atliekų naudojimas – veikla, apimant R1 ir (ar) R9 atliekų naudojimo veiklas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), 4 priedo 2 lentelę;

2.2. gaminių atliekų, išskyrus alyvos atliekų, naudojimas – veikla, apimanti po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų perdirbimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę) ir (ar) jų naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimo veikla pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę);

2.3. gaminių atliekų, išskyrus alyvos atliekų, pradinis apdorojimas – veikla, apimanti R12 ir S5 atliekų naudojimo veiklas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, 4 priedo 2 ir 3 lenteles;

2.4. gaminių atliekų sutvarkymas – gaminių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje, pradinis apdorojimas ir po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

2.5. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportas veikla, apimanti po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų ir (ar) produktų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes, neapdorotų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes;

2.6. licencija – pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 2004, Nr. 18-552), reikalavimus išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija;

2.7. pakuočių atliekų naudojimas – veikla, apimanti pakuočių atliekų naudojimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę) ir (ar) naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę);

2.8. pakuočių atliekų sutvarkymas – pakuočių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir perdirbimas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse arba pakuočių atliekų surinkimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

II. tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMAS

 

4. Tvarkytojas, atitinkantis jam taikomus Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 4, 5, 6 ir (ar) 7 dalyse nustatytus reikalavimus ir pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą, registruotu laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai arba elektroniniu paštu pristato Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą (toliau – Prašymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

5. Atliekų naudotojas (perdirbėjas) kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

5.1. dokumentus, įrodančius, kad technologinio proceso metu iš gaminių ar pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris:

5.1.1. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos priėmimo-perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir yra gautas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

5.1.2. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos priėmimo-perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir kuriam nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, ir atitinka tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

5.1.3. atitinka tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) ir turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams (pvz., sutartis dėl pagaminto produkto pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, produkto priėmimo-perdavimo aktas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

5.2. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turimo ir įrengto svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją;

5.3. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar eksportuotojais dėl po pradinio gaminių atliekų apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir dėl įsipareigojimo iš tų atliekų pagaminti produktą, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 5.1 punkte, kopiją (-as) ir rašytinį tokių atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą apie pagamintą produktą;

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

5.4. dokumentus, įrodančius, kad gaminių ar pakuočių atliekos panaudojamos energijai gauti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

6. Atliekų eksportuotojas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

6.1. dokumentą, patvirtinantį, kad pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) nustatytus reikalavimus turi teisę išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

6.2. tuo atveju, kai vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – Gavėjas), kurioje nurodytas šio Gavėjo naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

6.3. tuo atveju, kai vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – valstybėse narėse Gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštišką patvirtinimą, kad Gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba Gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

6.4. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

7. Atliekų surinkėjas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

7.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as) arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją, arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad surenkamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios atliekos;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

71. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

71.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamos mišrios komunalinės atliekos, iš kurių jas apdorojant atskiriamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as);

71.2. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as);

71.3. teritorijoje, kurioje apdorojamos komunalinės atliekos, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

7.2. sutarties (-ių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl surinktų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as);

7.3. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos naudoti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.

8. Gavusi šio Tvarkos aprašo 4 ir 5, 6, 7 ar 71 punktuose nurodytus dokumentus, AAA per 10 darbo dienų patikrina, ar Tvarkytojas tinkamai pateikė visus reikalaujamus dokumentus, ar pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

9. AAA, Tvarkos aprašo 8 punkto tvarka nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, teikia juos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio veiklos teritorijoje Tvarkytojas vykdo veiklą, per 7 darbo dienas patikrinti, ar:

9.1. atliekų naudotojas (perdirbėjas):

9.1.1. vykdo veiklą laikydamasis taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime nustatytų reikalavimų;

9.1.2. tvarko atliekų apskaitą;

9.1.3. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą, turintį svėrimo įrenginį;

9.2. atliekų eksportuotojas:

9.2.1. tvarko atliekų apskaitą;

9.2.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;

9.3. atliekų surinkėjas:

9.3.1. tvarko atliekų apskaitą;

9.3.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;

9.4. mišrių komunalinių atliekų apdorotojas:

9.4.1. vykdo veiklą laikydamasis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų reikalavimų;

9.4.2. tvarko atliekų apskaitą;

9.4.3. teritorijoje, kurioje apdorojamos komunalinės atliekos, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone.

Papildyta punktu:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

10. Kai AAA gauna iš RAAD informaciją, kad Tvarkytojas atitinka Tvarkos aprašo 9.1 ir (ar) 9.2, ir (ar) 9.3, ir (ar) 9.4 punktuose nustatytus reikalavimus:

10.1. per 7 darbo dienas AAA direktorius priima įsakymą dėl Tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą ir (ar) dėl Tvarkytojų sąraše esančių Tvarkytojo duomenų patikslinimo;

10.2. AAA direktoriaus įsakymai, nurodyti 10.1 punkte, skelbiami AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

11. Tvarkytojas laikomas įrašytu į Tvarkytojų sąrašą nuo AAA direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

12. AAA, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, arba gavusi informaciją iš RAAD, kad Tvarkytojas neatitinka Tvarkos aprašo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 punktuose nustatytų reikalavimų, raštu informuoja dokumentus pateikusį Tvarkytoją dėl neatitikimo Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir nurodo konkrečius trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

13. Atliekų Tvarkytojas, pašalinęs AAA nurodytus trūkumus, gali iš naujo pateikti užpildytą Prašymą pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

14. Į Tvarkytojų sąrašą įrašytas Tvarkytojas, pasikeitus jo duomenims, nurodytiems Prašyme, privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos apie tai raštu informuoti AAA (išskyrus atvejus, kai pasikeitė duomenys apie Tvarkytojo vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas). Pasikeitus Gavėjui privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

15. Pasikeitus į Tvarkytojų sąrašą įrašyto Tvarkytojo Prašyme nurodytiems duomenims apie vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi pateikti naują Prašymą.

 

III. įspėjimas apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų sąrašo ir IŠBRAUKIMAS IŠ tvarkytojų SĄRAŠO

 

16. Apie Tvarkytoją, kuris išrašė gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (-us) (toliau – Įrodantis dokumentas) pažeisdamas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 (Žin., 2013, Nr. 53-2652), reikalavimus arba nebeatitinka Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų, arba pateikė klaidingus ir (ar) melagingus duomenis ir (ar) dokumentus, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja AAA.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

17. AAA, gavusi informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 16 punkte, įvertina, ar Tvarkytojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

18. Apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo AAA Tvarkytoją įspėja raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos Tvarkos aprašo 16 punkte, gavimo dienos nurodant nustatytas priežastis ir terminą, ne ilgesnį negu vieneri metai, priežasčių pašalinimui. Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo skelbiama AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

19. Įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo panaikinamas, jei per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nurodyti pažeidimai ir AAA pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (išrašytų Įrodančių dokumentų pripažinimą negaliojančiais ir įmonių, kurioms buvo išrašyti ir pripažinti negaliojančiais Įrodantys dokumentai, informavimą įrodantys dokumentai, sutartys ir kiti dokumentai). Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą panaikinimo skelbiama AAA interneto svetainėje http://gamta.lt ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas Tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

20. Tvarkytojas išbraukiamas iš Tvarkytojų sąrašo:

20.1. panaikinus jo registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre;

20.2. kai netenka leidimo tai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai, kurią vykdant suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus;

20.3. kai netenka licencijos tų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai, už kurių surinkimą, naudojimą ar eksportavimą suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus;

20.4. kai nustatoma, kad Tvarkytojas vienerius metus ar daugiau nevykdo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ar eksporto veiklos;

20.5. kai yra Tvarkytojo prašymas jį išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo;

20.6. Tvarkytoją likvidavus;

20.7. kai įspėjus apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo per nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;

20.8. jei Tvarkytojas buvo įspėtas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo 3 kartus per dvejus pastaruosius metus;

20.9. paaiškėjus, kad Tvarkytojas pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus.

21. Tvarkos aprašo 20.1–20.3, 20.7 punktuose nurodytais pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–71 punktų reikalavimus atitinkantis Tvarkytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti įrašomas, jei pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir pateikia pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

22. Kai nustatomas Tvarkos aprašo 20.8–20.9 punktų pažeidimas, Tvarkytojas prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą gali pateikti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo AAA direktoriaus įsakymo išbraukti jį iš Tvarkytojų sąrašo įsigaliojimo dienos.

23. RAAD, nustatęs šio Tvarkos aprašo 20.1, 20.2, 20.4–20.6, 20.9 punktuose nurodytą (-us) pagrindą (-us), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja AAA ir nurodo Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).

24. AAA, gavusi Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją, įvertina gautus dokumentus ir nurodytą (-us) Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).

25. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos arba Tvarkos aprašo 20.3, 20.7–20.8 punktų nustatytais atvejais AAA direktoriaus įsakymu išbraukia iš Tvarkytojų sąrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

26. Direktoriaus įsakymai, nurodyti Tvarkos aprašo 25 punkte, skelbiami AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

27. Tvarkytojas laikomas išbrauktu iš Tvarkytojų sąrašo nuo AAA direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo įrašyti atliekų tvarkytoją į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

 

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI atliekų NAUDOTOJĄ (PERDIRBĖJĄ), EKSPORTUOTOJĄ,

SURINKĖJĄ, mišrių komunalinių atliekų apdorotoją

(pabraukti tinkamą)

(TOLIAU – tvarkytojAS)

Į turinčių teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠĄ

___________________ Nr._________

(data)                                 

 

Tvarkytojo tvarkomų atliekų pavadinimas

Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*

Vietos, kur Tvarkytojas faktiškai vykdo atliekų tvarkymo veiklą, adresas (-ai),

telefono ir fakso Nr., el. p. adresas

Tvarkytojo atliekų surinkimo**, naudojimo planuojami pajėgumai, t/metus/ atliekų gavėjas** ir planuojamas eksportuoti atliekų kiekis, t/metus

Atliekų tvarkytojų valstybės registro identifikacinis kodas ir įregistravimo data

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. ir išdavimo data

Metrologiškai patikrinto svėrimo įrenginio sertifikato išdavimo data ir Nr. / sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu sudarymo ir galiojimo data ir Nr. (nurodyti, su kuo sudaryta sutartis)

Sprendimo leisti vežti atliekas Nr. ir sprendimo galiojimo terminas/ Atliekų surinkėjo sudarytos sutartys su savivaldybėmis

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ir išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

Padangos

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterijos (galvaniniai elementai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektros ir elektroninė įranga (nurodyti pagal kategorijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota pakuotė (kita vyraujanti medžiaga)

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nurodomas atliekų tvarkymo veiklos, kurią vykdant turėtų būti suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus, būdas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą.

**Atliekų surinkimo ar mišrių komunalinių atliekų apdorojimo atveju nurodomas atliekų tvarkytojas, su kuriuo atliekų surinkėjas ar mišrių komunalinių atliekų apdorotojas yra sudaręs sutartis /Atliekų eksporto atveju nurodomas gavėjas, su kuriuo sudaryta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartis.

 

_________________

(Juridinio asmens vadovas)

_________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-622, 2006-12-28, Žin., 2007, Nr. 16-591 (2007-02-06), i. k. 106301MISAK00D1-622

Dėl aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-459, 2009-07-31, Žin., 2009, Nr. 95-4051 (2009-08-08), i. k. 109301MISAK00D1-459

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-545, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 113-4832 (2009-09-22), i. k. 109301MISAK00D1-545

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-868, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-251 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-868

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksploatuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-757, 2010-09-13, Žin., 2010, Nr. 110-5646 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-757

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-103, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-763 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-103

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1065, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 3-80 (2012-01-06), i. k. 111301MISAK0D1-1065

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-64, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 14-685 (2013-02-07), i. k. 113301MISAK000D1-64

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-651, 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 95-4732 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-651

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo