Suvestinė redakcija nuo 2019-06-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 90-3175, i. k. 1011100NUTA00001250

 

Nauja redakcija nuo 2014-11-12:

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 19 d. Nr. 1250

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 5 dalimi, 302 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

1. Patvirtinti pridedamą Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Tais atvejais, kai nėra asmens, valdančio valstybės nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise, arba valstybės nekilnojamąjį turtą valdo asmuo, kuriam pagal galiojančius teisės aktus negali būti perduotas valstybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sprendimą dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms atlikti priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiems sprendimams netaikomas šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo II skyrius.

2.2. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas priima sprendimus dėl nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažinto viešosios geležinkelių infrastruktūros turto ar Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių nurašymo, turi būti priimti sprendimai ir dėl liekamųjų medžiagų valdymo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

3. Rekomenduoti savivaldybėms ir jų institucijoms, pripažįstant valstybės ir savivaldybių turtą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, vadovautis šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo II skyriaus nuostatomis.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1228
redakcija)

 

 

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės ir savivaldybių nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti priėmimą, taip pat jo nurašymą, išardymą ir likvidavimą.

2. Už neteisėtą valstybės ir savivaldybių turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą atsako valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau – valstybės įstaigos), savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau – savivaldybės įstaigos), valstybės arba savivaldybių įmonių, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, valstybinės aukštosios mokyklos ar valstybinės profesinio mokymo įstaigos vadovai įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

II SKYRIUS

 

VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMAS NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

 

4. Valstybės turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti  valstybės įstaigoje, valstybės įmonėje, valstybinėje aukštojoje mokykloje, valstybinėje profesinio mokymo įstaigoje ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sudarytos komisijos pasiūlymu ir valstybės įstaigos, valstybės įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

 

5. Sprendimas dėl valstybės turto, kurį valdo Įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priimamas turtą grąžinus (išskyrus tuos atvejus, kai kiti įstatymai nustato specialią teisių perdavimo ar suteikimo tvarką, ir tuos atvejus, kai turtas sunaikintas per stichines nelaimes, avarijas arba prarastas dėl trečiųjų asmenų veikos ir šie faktai atitinkamai įforminti, ar kai valstybės turtą valdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, taip pat atvejus, kai valstybės turtas buvo perduotas valstybinėms aukštosioms mokykloms ar valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms) valstybės institucijai ar įstaigai, sudariusiai turto patikėjimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

 

6. Aprašo 4 punkte nurodyta komisija savo pasiūlyme nurodo turtą, kurį siūloma pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir priežastis, dėl kurių šis turtas tapo nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, įvertina turto būklę ir tolesnio jo panaudojimo galimybes.

7. Valstybės įstaigos, valstybės įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas, gavęs komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kuriame turi būti nurodyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

7.1. pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtas, nurodant konkrečias Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas priežastis, dėl kurių šis turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

7.2. jeigu turtą dar galima naudoti, – siūlymas turtą panaudoti, nurodant Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatytą panaudojimo būdą;

7.3. jeigu turto negalima panaudoti, – siūlymas turtą nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti.

 

III SKYRIUS

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO ATVEJAI

 

8. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių nematerialusis, ilgalaikis materialusis (išskyrus statinius, patalpas ar jų dalis (toliau – nekilnojamasis turtas) ar kitus nekilnojamuosius daiktus) ir trumpalaikis materialusis turtas nurašomas, jeigu jo negalima panaudoti nė vienu Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, kai:

8.1. jis fiziškai (visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę) arba funkciškai (technologiškai) nusidėvėjo;

8.2. jis nepataisomai sugedo arba buvo sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, įgijęs kenksmingų savybių ir kita);

8.3. jis negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales;

8.4. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, tai yra kai šio turto per kalendorinius metus valstybės arba savivaldybės įstaigoje, valstybės arba savivaldybės įmonėje susikaupė tiek mažai, kad laukiamos įplaukos, pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;

8.5. jis neparduotas viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jį panaudoti.

9. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai nurašomi, kai jie:

9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažinti avariniais;

9.2. trukdo statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius arba teritorijas (išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir yra nustatyta tvarka suderintas naujos statybos arba rekonstravimo projektas;

9.3. neparduotas viešo aukciono būdu pagal Viešame aukcione parduodamo valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

9.4. neparduotini nelikus kur juos pritaikyti arba neparduotini dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) jų nusidėvėjimo.

10. Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis valstybės ir savivaldybių turtas nurašomas, kai jis yra sunaikintas (sugadintas) per stichines nelaimes, avarijas, taip pat prarastas dėl trečiųjų asmenų veikos (vagystės ar kitų priežasčių) ir šis faktas nustatyta tvarka įformintas.

11. Visiškai nusidėvėjęs nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMŲ NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTĄ PRIĖMIMAS

 

12. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto nurašymo priima:

12.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė – dėl:

12.1.1. valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 50 tūkst. eurų ir didesnė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

12.1.2. valstybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 50 tūkst. eurų ir didesnė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

12.1.3. valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kuriuos patikėjimo teise valdo savivaldybės;

12.1.4. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui vadovaujantis Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“, patikėjimo teise perduodamo valstybės nekilnojamojo turto, dėl kurio yra priimti turto valdytojų sprendimai, kuriais siūloma turtą nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti. Šiuo atveju Aprašo V skyriaus nuostatos įgyvendinamos tik perdavus nurašytą valstybės nekilnojamąjį turtą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;

12.1.5. viešosios geležinkelių infrastruktūros turto ir  Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių – Geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 573, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09265

 

12.2. savivaldybės taryba – dėl valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų, taip pat trumpalaikio materialiojo turto, perduoto savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, – rašytiniu valstybės įstaigos, perdavusios turtą (pasirašiusios perdavimo ir priėmimo aktą), arba, jeigu valstybės turtas buvo perduotas valstybės įmonės, – valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimu; jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga ar valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusi valstybės įstaiga; jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusio juridinio asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė likviduota ar po pertvarkymo privatizuota, rašytinį sutikimą duoda buvusios valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinusi institucija; jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga likviduota, rašytinio sutikimo nereikia;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

12.3. valstybės įstaigos – gavus institucijos, įgyvendinančios valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas, rašytinį sutikimą (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė), valstybės įmonės – gavus valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos rašytinį sutikimą (išskyrus Aprašo 12.1.4 papunktyje nurodytą atvejį), valstybės mokslo ir studijų institucijos – gavus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rašytinį sutikimą, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas – gavus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos rašytinį sutikimą – dėl: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 573, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09265

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

12.3.1. valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

12.3.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 tūkst. eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

12.3.3. trumpalaikio materialiojo turto, kurio nepavyko parduoti viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jį panaudoti;

12.3.4. viešosios geležinkelių infrastruktūros turto ir Lietuvos valstybei  nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių – Geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

12.4. Aprašo 12.3 papunktyje nurodyti subjektai – dėl:

12.4.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio nustatytas naudingo tarnavimo laikas pasibaigęs, ir visiškai nusidėvėjusio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto bei trumpalaikio materialiojo turto, kai jis netinkamas naudoti;

12.4.2. mažesnės vertės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto, sunaikinto arba nepataisomai sugedusio (sugadinto) dėl avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, kai šie faktai įforminti nustatyta tvarka (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę jo vertę, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, trumpalaikio materialiojo turto – pagal jo įsigijimo vertę);

12.4.3. ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, prarasto dėl trečiųjų asmenų veikos (vagystės ar kitų priežasčių), kai šis faktas tinkamai įformintas; pripažinto negalimu naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos materialiojo turto vertė priskiriama finansiniam turtui (gautinoms lėšoms).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

13. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybių turto nurašymo priima:

13.1. savivaldybės taryba – dėl:

13.1.1. savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų;

13.1.2. savivaldybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 15 tūkst. eurų ir didesnė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

13.2. savivaldybių įstaigos ir savivaldybių įmonės (išskyrus sprendimus dėl savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduoto valstybės turto) savivaldybių tarybų nustatyta tvarka – dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, – įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai davus rašytinį sutikimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

13.3. Aprašo 13.2 papunktyje išvardyti subjektai – dėl:

13.3.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio nustatytas naudingo tarnavimo laikas pasibaigęs, ir visiškai nusidėvėjusio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) bei trumpalaikio materialiojo turto, kai jis netinkamas naudoti;

13.3.2. mažesnės vertės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto, sunaikinto arba nepataisomai sugedusio (sugadinto) dėl avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, kai šie faktai įforminti nustatyta tvarka (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę jo vertę, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, trumpalaikio materialiojo turto – pagal jo įsigijimo vertę);

13.3.3. ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, prarasto dėl trečiųjų asmenų veikos (vagystės ar kitų priežasčių), kai šis faktas įformintas nustatyta tvarka; pripažinto negalimu naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos materialiojo turto vertė priskiriama finansiniam turtui (gautinoms lėšoms).

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ar turto valdytojo sprendimo dėl turto nurašymo projekte nurodoma:

14.1. nurašant nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus: turto valdytojas, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priežastis; nekilnojamojo turto pavadinimas ir adresas; unikalus numeris ir bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą; nurašomų objektų sąrašas su šiame papunktyje nurodytais nekilnojamojo turto identifikavimo duomenimis, jeigu nurašomi daugiau nei 2 nekilnojamojo turto arba kitų nekilnojamųjų daiktų vienetai;

14.2. nurašant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: turto valdytojas; turto pavadinimas, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priežastis; kiti duomenys, identifikuojantys turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeriai); likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą; nurašomo turto sąrašas su šiame papunktyje nurodytais turto identifikavimo duomenimis, jeigu nurašomi daugiau nei 2 turto vienetai

Punkto pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

15. Kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo arba turto valdytojo sprendimo dėl turto nurašymo projektu turi būti teikiama:

15.1. kai nurašomas nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai, – nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

15.2. Neteko galios nuo 2017-11-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

15.3. institucijos, įgyvendinančios valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas arba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jeigu sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima valstybės mokslo ir studijų institucija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, jeigu sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, sutikimai, jeigu jie būtini;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

15.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvada, jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, taip pat kilnojamųjų kultūros vertybių, kuriems taikomi kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti;

15.5. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada, jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kurie patenka į valstybės saugomas teritorijas, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti;

15.6. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sutikimas, jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms atlikti pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

15.7. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau – VTIPS) ataskaita, kurioje nurodomi valstybės nekilnojamojo turto duomenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

15.8. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija, jeigu kadastriniai matavimai atlikti;

15.9. teisinės registracijos dokumentai (gali būti pateikiamos ir to turto teisinės registracijos dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos) arba, kai teisinė registracija neatlikta, kiti dokumentai, kuriais patvirtinama turto valdymo teisė (perdavimo aktai, inventorizacijos aktai, kiti dokumentai arba jų kopijos);

15.10. valstybės arba savivaldybės įstaigos, valstybės arba savivaldybės įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

 

15.11. statinio pripažinimo avariniu aktas, kai statiniai pripažįstami netinkamais (negalimais) naudoti dėl avarinės būklės;

15.12. kiti su turto nurašymu susiję dokumentai.

16. Sprendimų dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti projektai su Aprašo 15.4 ir 15.5 papunkčiuose nurodytomis institucijomis derinami raštu, o su Aprašo 15.3 ir 15.6 papunkčiuose nurodytomis institucijomis – naudojantis VTIPS, pateikiant sprendimą priimančiai institucijai VTIPS ataskaitą, kurioje nurodomi sprendimo dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo suderinimo duomenys. Aprašo 12.1 papunktyje nustatytais atvejais sprendimų projektai skelbiami ir derinami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

17. Neteko galios nuo 2017-11-04

Punkto naikinimas:

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

V SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMAS, IŠARDYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

18. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymą ir likvidavimą turto valdytojo sudaryta komisija įformina pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu (2 priedas) ar pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu (3 priedas), kurį tvirtina valstybės įstaigos arba įmonės, savivaldybės įstaigos arba įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

 

19. Nurašytas valstybės ir savivaldybių ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas išardomas, o liekamosios medžiagos įtraukiamos į apskaitą verte, kurią nustato turtą nurašiusi komisija, atsižvelgdama į to turto rinkos vertę. Ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, padaromas nekenksmingas, jeigu reikia, ir likviduojamas – išvežamas į sąvartyną arba sunaikinamas.

20. Nurašytas viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas ar Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai išardomi, o liekamosios medžiagos (Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui nusprendus liekamąsias medžiagas palikti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui) įtraukiamos į viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo apskaitą verte, kurią nustato turtą nurašiusi komisija, atsižvelgdama į rinkos vertę. Viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai, kurių išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, padaromas nekenksmingas, jeigu reikia, ir likviduojamas – išvežamas į sąvartyną arba sunaikinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

 

21. Išardžius nurašytą turtą gautos liekamosios medžiagos, kai jų nenumatoma naudoti valstybės arba savivaldybės įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo reikmėms, parduodamos viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus antrines žaliavas, kurios parduodamos jų tvarkytojams.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

 

 

 

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymos forma)

 

____________________________________________

(turto valdytojo pavadinimas)

 

NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI NEKILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA

 

20                  m.                                                                                                        d. Nr. ______

____________________________

(sudarymo vieta)

 

Komisija, sudaryta ________________________________________________________

(dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

______________________________________________________________________________

iš ____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, darbovietė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Identifikavimo duomenys _________________________________________________

(adresas, indeksas, plotas (kv. metrais) ir kiti)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Kadastro duomenų bylos numeris ___________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas ___________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Žemės sklypas (plotas (arais)                                                                                              

______________________________________________________________________________

6. Kiti duomenys apie turtą __________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Turto būklė ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Komisijos pasiūlymai ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Komisijos pirmininkas _________________                 ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

Nariai: ______________________________               ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

 

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir

savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir

likvidavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto forma)

_____________________________________

(turto valdytojo pavadinimas)

 

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS

 

20                  m.                                                                                   d. Nr._____

______________________________

(sudarymo vieta)

 

TVIRTINU

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Komisija, sudaryta ________________________________________________________

(dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

______________________________________________________________________________

iš ____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, darbovietė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

nurašė:

1. Turto pavadinimas, įsigijimo savikaina, nusidėvėjimo (amortizacijos) suma ir trumpas apibūdinimas  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Atsakingas asmuo _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Buvimo vieta ___________________________________________________________

4. Pagaminimo (pastatymo) metai _____________________________________________

5. Įsigijimo metai, mėnuo ___________________________________________________

6. Inventoriaus numeris _____________________________________________________

7. Turtas pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti (kas reikalinga, pabraukti)

______________________________________________________________________________

(dokumento, kurio pagrindu turtas pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, pavadinimas, data ir Nr.)

8. Techninė būklė ir nurašymo priežastys _______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Liekamosios medžiagos

 

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Skaičius (vnt.)

Kaina

Suma

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

 

 

Komisijos pirmininkas _________________                 ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

Nariai: ______________________________               ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

Turtą likvidavo ___________________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

paskirta (-as) ___________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.                                                                                                                        

(dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Akto duomenis į apskaitą įtraukė _____________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

______________________________________________________________________________

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

 

 

 

 

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto forma)

 

____________________________________________________

(turto valdytojo pavadinimas)

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS

 

20                  m.                                                                                   d. Nr. _____

____________________________

(sudarymo vieta)

 

TVIRTINU

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Komisija, sudaryta ________________________________________________________

(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________________

iš ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

nurašė šį pripažintą nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti (kas reikalinga, pabraukti) trumpalaikį turtą:

 

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Atidavimo naudoti metai, mėnuo

Turto pavadinimas

Skaičius (vnt.)

Kaina

Suma

Nurašymo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

x

Liekamosios medžiagos

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Skaičius (vnt.)

Kaina

Suma

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

x

 

Komisijos pirmininkas _________________                 ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

Nariai: ______________________________               ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________________________                ________________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

Turtą likvidavo paskirta (-as) ________________________________________________ ,

(dokumento pavadinimas, data, Nr. likviduotojos (-o) pareigos, parašas,

______________________________________________________________________________

vardas ir pavardė)

PRIDEDAMA.                                                                                                                        

(dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Akto duomenis į apskaitą įtraukė _____________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1432, 2002-09-11, Žin., 2002, Nr. 91-3896 (2002-09-18), i. k. 1021100NUTA00001432

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo, susijusio su Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos reorganizavimu

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 ir 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 922, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3236 (2003-07-18), i. k. 1031100NUTA00000922

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4672 (2008-10-25), i. k. 1081100NUTA00001048

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 563, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 72-2920 (2009-06-18), i. k. 1091100NUTA00000563

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 627, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3133 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000627

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 106, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 16-689 (2012-02-04), i. k. 1121100NUTA00000106

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1228, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16655

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 573, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09265

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1283, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 882, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 252, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04271

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 410, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07069

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo