Suvestinė redakcija nuo 2014-02-22 iki 2014-11-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 90-3175, i. k. 1011100NUTA00001250

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 19 d. Nr. 1250

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412, 2006, Nr. 87-3397) 23 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

1. Patvirtinti Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

2. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos, pardavusios pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turtą ir atskaičiusios jo saugojimo bei pardavimo išlaidas, 50 procentų gautų įplaukų priskiria tikslinės paskirties lėšoms ir naudoja turtui įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 563, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 72-2920 (2009-06-18), i. k. 1091100NUTA00000563

 

21. Įgalioti Aplinkos ministeriją derinti pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatas priimamus turto valdytojų sprendimus dėl valstybės nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais valstybės funkcijoms įgyvendinti.

Papildyta punktu:

Nr. 1048, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4672 (2008-10-25), i. k. 1081100NUTA00001048

 

22. Nustatyti, kad tais atvejais, kai nėra asmens, valdančio valstybės nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise, arba valstybės nekilnojamąjį turtą valdo asmuo, kuriam pagal galiojančius teisės aktus negali būti perduotas valstybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sprendimą dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiems sprendimams netaikomas šiuo nutarimu patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo II skyrius.

Papildyta punktu:

Nr. 106, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 16-689 (2012-02-04), i. k. 1121100NUTA00000106

 

23. Nustatyti, kad tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimus dėl nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažinto viešosios geležinkelių infrastruktūros turto nurašymo, turi būti priimti sprendimai ir dėl liekamųjų medžiagų valdymo.

Papildyta punktu:

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 456 „Dėl biudžetinių įstaigų materialinių vertybių nurašymo ir realizavimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 35-884);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 54 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 456 „Dėl biudžetinių įstaigų materialinių vertybių nurašymo ir realizavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 8-175);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. 955 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo ir jo remonto darbų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 69-2011) 2 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Aprašas reglamentuoja valstybės ir savivaldybių nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto (toliau vadinama – turtas) pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti priėmimą, taip pat jo nurašymą, išardymą ir likvidavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

2. Už neteisėtą valstybės ir savivaldybių turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą atsako valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau vadinama – valstybės įstaigos), savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau vadinama – savivaldybės įstaigos), valstybės arba savivaldybių įmonių ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovai įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau vadinama – įstatymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

II. VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIPAŽINIMAS NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

 

4. Valstybės ir savivaldybių turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės arba savivaldybės įstaigoje, valstybės arba savivaldybės įmonėje ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sudarytos komisijos pasiūlymu ir valstybės arba savivaldybės įstaigos, valstybės arba savivaldybės įmonės ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo sprendimu.

Sprendimas dėl valstybės ar savivaldybių turto, kurį valdo įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir 11 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priimamas jį grąžinus (išskyrus tuos atvejus, kai turtas sunaikintas per stichines nelaimes, avarijas ir šis faktas atitinkamai įformintas, ar kai valstybės turtą valdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas) valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, sudariusiai turto patikėjimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

5. Šio Aprašo 4 punkte nurodyta komisija savo pasiūlyme nurodo turtą, kurį siūloma pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir priežastis, dėl kurių šis turtas tapo nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, įvertina turto būklę ir tolesnio panaudojimo galimybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

6. Valstybės arba savivaldybės įstaigos, valstybės arba savivaldybės įmonės ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas, gavęs komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kuriame turi būti nurodyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

6.1. pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtas, nurodant konkrečias įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytas priežastis, dėl kurių šis turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1048, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4672 (2008-10-25), i. k. 1081100NUTA00001048

 

6.2. jeigu turtą dar galima naudoti, – įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyti tolesnio jo panaudojimo būdai;

6.3. turtas, kurį reikia nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti, jeigu to turto negalima panaudoti nė vienu įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu.

 

III. NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO ATVEJAI

 

7. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių nematerialusis, ilgalaikis materialusis (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) ir trumpalaikis materialusis turtas nurašomas, jeigu jo negalima panaudoti nė vienu įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, kai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

7.1. jis nusidėvėjo fiziškai (t. y. visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę) arba funkciškai (technologiškai);

7.2. jis nepataisomai sugedo arba buvo sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, įgijęs kenksmingų savybių ir kt.);

7.3. jis negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales;

7.4. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, t. y. kai šio turto per kalendorinius metus valstybės arba savivaldybės įstaigoje, valstybės arba savivaldybės įmonėje susikaupė tiek mažai, kad laukiamos įplaukos, pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;

7.5. nepavyko jo parduoti viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jį panaudoti.

8. Pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti valstybės ir savivaldybių nekilnojamieji daiktai nurašomi, kai jie:

8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažinti avariniais;

8.2. trukdo statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius arba teritorijas (išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir yra nustatytąja tvarka suderintas naujos statybos arba rekonstravimo projektas;

8.3. neparduoti arba neparduotini pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 107-2688) nelikus kur juos pritaikyti arba dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

9. Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis valstybės ir savivaldybių turtas nurašomas, kai jis yra sunaikintas (sugadintas) stichinių nelaimių, avarijų metu ir šis faktas atitinkamai įformintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

10. Visiškai nusidėvėjęs nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

 

IV. SPRENDIMŲ NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTĄ PRIĖMIMAS

 

11. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo priima:

11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė – dėl:

11.1.1. valstybės nekilnojamųjų daiktų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.1.2. valstybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė 50 tūkst. litų ir didesnė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.2. savivaldybės taryba – dėl:

11.2.1. savivaldybės nekilnojamųjų daiktų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.2.2. savivaldybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė 50 tūkst. litų ir didesnė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.2.3. valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. litų, taip pat trumpalaikio materialiojo turto, perduoto savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, – rašytiniu valstybės įstaigos, perdavusios turtą (pasirašiusios perdavimo ir priėmimo aktą), arba, jeigu valstybės turtas buvo perduotas valstybės įmonės, – valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimu. Jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga ar valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija reorganizuota, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusi valstybės įstaiga. Jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusio juridinio asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė likviduota ar po pertvarkymo privatizuota, rašytinį sutikimą duoda buvusios valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinusi institucija;

Papildyta punktu:

Nr. 627, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3133 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000627

 

11.3. Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos valstybės įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas valstybės mokslo ir studijų institucijas); kitos valstybės įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas valstybės mokslo ir studijų institucijas), – steigėjams raštiškai sutikus; valstybės mokslo ir studijų institucijos, – Švietimo ir mokslo ministerijai raštiškai sutikus; savivaldybių įstaigos (išskyrus sprendimus dėl savivaldybėms patikėjimo teise perduoto valstybės turto) – savivaldybių tarybų nustatyta tvarka – dėl:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2002-09-11, Žin., 2002, Nr. 91-3896 (2002-09-18), i. k. 1021100NUTA00001432

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

11.3.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. litų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.3.2. trumpalaikio materialiojo turto, kurio nepavyko parduoti viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jį panaudoti;

11.3.3. Neteko galios nuo 2002-11-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin. 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.4. valstybės ir savivaldybių įstaigos (išskyrus sprendimus dėl savivaldybėms patikėjimo teise perduoto valstybės turto) – dėl:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

11.4.1. nustatytąjį laiką atitarnavusio ir visiškai nusidėvėjusio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) bei trumpalaikio materialiojo turto, kai jis netinkamas naudoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.4.2. mažesnės nei 1000 litų vertės dėl avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių sunaikinto nepataisomai sugedusio (sugadinto, kai šie faktai atitinkamai įforminti) nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo – pagal įsigijimo vertę);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.4.3. Neteko galios nuo 2007-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin. 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 922, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3236 (2003-07-18), i. k. 1031100NUTA00000922

 

11.5. valstybės arba savivaldybės įmonės, jeigu steigėjas neįgaliojo jiems atskaitingų arba pavaldžių institucijų, įstaigų vykdyti visas arba dalį įmonės steigėjo funkcijų, (išskyrus Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas valstybės įmones) – dėl:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

11.5.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. litų, – įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai raštiškai sutikus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 627, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3133 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000627

 

11.5.2. trumpalaikio materialiojo turto;

11.6. valstybės įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės, – dėl:

11.6.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. litų, – valstybės įmonės valdybai pritarus (jeigu ji sudaroma);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

11.6.2. trumpalaikio materialiojo turto.

11.7. Neteko galios nuo 2009-06-28

Punkto naikinimas:

Nr. 627, 2009-06-10, Žin. 2009, Nr. 76-3133 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000627

Papildyta punktu:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

12. Prie teikiamo projekto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo arba rengiamo turto valdytojo sprendimo dėl turto nurašymo turi būti pridėta:

12.1. kai nurašomi nekilnojamieji daiktai, – nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma (1 priedas) su turto valdytojo pasirašytu nurašomų objektų sąrašu (jeigu nurašomi keli objektai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

12.2. steigėjų arba Švietimo ir mokslo ministerijos sutikimai, jeigu jie būtini;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2002-09-11, Žin., 2002, Nr. 91-3896 (2002-09-18), i. k. 1021100NUTA00001432

 

12.21. Aplinkos ministerijos raštiškas sutikimas, jeigu priimamas turto valdytojo  sprendimas dėl valstybės nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais valstybės funkcijoms įgyvendinti pagal įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 8 punktą;

Papildyta punktu:

Nr. 1048, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4672 (2008-10-25), i. k. 1081100NUTA00001048

 

12.3. nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylų kopijos, jeigu kadastriniai matavimai atlikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

12.4. teisinės registracijos dokumentai (gali būti pateikiamos ir to turto teisinės registracijos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos) arba, kai teisinė registracija neatlikta, kiti turto valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (perdavimo aktai, inventorizacijos aktai, kiti dokumentai arba jų kopijos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

12.5. valstybės arba savivaldybės įstaigos, valstybės arba savivaldybės įmonės ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

Papildyta punktu:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Punkto pakeitimai:

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

12.6. statinio pripažinimo avariniu aktas, kai statiniai pripažįstami netinkamais (negalimais) naudoti dėl avarinės būklės;

Papildyta punktu:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

12.7. kiti su turto nurašymu susiję dokumentai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

13. Neteko galios nuo 2008-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. 1048, 2008-10-14, Žin. 2008, Nr. 123-4672 (2008-10-25), i. k. 1081100NUTA00001048

Punkto pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

V. TURTO NURAŠYMAS, IŠARDYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

14. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymą ir likvidavimą turto valdytojo sudaryta komisija įformina pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu (2 priedas) arba pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktu (3 priedas), kurį tvirtina valstybės įstaigos arba įmonės, savivaldybės įstaigos arba įmonės ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

15. Nurašytas valstybės ir savivaldybių ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas išardomas, o liekamosios medžiagos įtraukiamos į apskaitą verte, kurią nustato turtą nurašiusi komisija, atsižvelgdama į rinkos vertę. Ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, padaromas nekenksmingas, jeigu reikia, ir likviduojamas – išvežamas į sąvartyną arba sunaikinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

151. Nurašytas viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas išardomas, o liekamosios medžiagos (Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus liekamąsias medžiagas palikti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui) įtraukiamos į viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas atliekančio padalinio apskaitą verte, kurią nustato turtą nurašiusi komisija, atsižvelgdama į rinkos vertę. Viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas, kurio išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, padaromas nekenksmingas, jeigu reikia, ir likviduojamas – išvežamas į sąvartyną arba sunaikinamas.

Papildyta punktu:

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

16. Nurašytas su valstybės paslaptis sudarančia informacija susijęs turtas, kuris laikantis nustatytos valstybės paslaptis sudarančios informacijos apsaugos reikalavimų privalomai turi būti sunaikintas, kai tampa nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, sunaikinamas neatkuriamai dalyvaujant turtą nurašančiai komisijai ir už paslapčių apsaugą atsakingiems paslapčių subjektų asmenims

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

 

17. Gautos išardžius nurašytą turtą liekamosios medžiagos, kai jų nenumatoma naudoti valstybės arba savivaldybės įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo reikmėms, parduodamos viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus antrines žaliavas, kurios parduodamos jų tvarkytojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

 

______________


Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

____________________________________________

                                                                                   (Turto valdytojo pavadinimas)

 

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI

NEKILNOJAMOJO TURTO APŽIŪROS PAŽYMA

20_ m. _____________ __ d. Nr.______

____________________________

(sudarymo vieta)

 

Komisija, sudaryta_________________________________________________________________

                                                                  (dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

iš_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, darbovietė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Identifikavimo duomenys _________________________________________________________

                                                                                                  (adresas, indeksas, plotas (kv. metrais) ir kiti)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Kadastrinių matavimų bylos numeris ________________________________________________

4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas__________________________

________________________________________________________________________________

5. Žemės sklypas (plotas (arais) _______________________________________________________

6. Kiti duomenys apie turtą __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Turto būklė_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Komisijos pasiūlymai ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas _________________          _______________________________________

                                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

Nariai:                         __________________          _______________________________________

                                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

__________________          _______________________________________

                                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

__________________          _______________________________________

                                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 


Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

_____________________________________

                                                                                (Turto valdytojo pavadinimas)

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS

20__ m. ________ __ d. Nr.______

______________________________

(sudarymo vieta)

 

TVIRTINU

                                                                                                       _____________________________

                                                                                                                  (pareigų pavadinimas)

                                                                                                       _____________________________

                                                                                                                           (parašas)

                                                                                                       _____________________________

                                                                                                                     (vardas, pavardė)

 

Komisija, sudaryta ________________________________________________________________

                                                                     (dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

iš_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

nurašė:

1. Turto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Materialiai atsakingas asmuo_______________________________________________________

3. Buvimo vieta ____________________________

4. Pagaminimo (pastatymo) metai ______________

5. Įsigijimo metai, mėnuo_____________________

6. Inventoriaus Nr.__________________________

7. Turtas pripažintas nereikalingu,

netinkamu (negalimu) naudoti

(reikalingą pabraukti)________________________

Rodikliai

Korespondentinės sąskaitos

Suma, Lt

debetas

kreditas

Įsigijimo vertė

 

 

 

Nusidėvėjimas

 

 

 

Likutinė vertė

x

x

 

                                                      (dokumento, kurio pagrindu

________________________________________________________________________________

turtas pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, pavadinimas, data ir Nr.)

8. Techninė būklė ir nurašymo priežastys________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

(2 priedas)

 

Liekamosios medžiagos

 

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Kiekis vnt.

Kaina Lt

Suma

Lt

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

 

 

Komisijos pirmininkas _________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

Nariai:                         __________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

__________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

__________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

Turtą likvidavo __________________________ paskirta(s) ________________________________

                                     (dokumento pavadinimas, data, Nr.)                           (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA. ___________________________________________________________________

                                                                                (dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Akto duomenis į apskaitą ___________________________________________________________

                                                                                                  (pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

________________________________________________________________________________

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 


Pripažinto nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

____________________________________________________

                                                                                (Turto valdytojo pavadinimas)

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS

200__ m. ________ __ d. Nr.

____________________________

                                                                                            (sudarymo vieta)

 

TVIRTINU

                                                   

                                                                                                                                                               (pareigų pavadinimas)

                                                   

                                                                                                                                                                           (parašas)

                                                   

                                                                                                                                                                   (vardas, pavardė)

Komisija, sudaryta_________________________________________________________________

                                                                (dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

iš_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

nurašė šį pripažintą nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti (reikalingą pabraukti) trumpalaikį turtą:

 

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Atidavimo naudoti metai, mėnuo

Turto pavadinimas

Kiekis

vnt.

Kaina

Lt

Suma

Lt

Nurašymo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

x

 

Liekamosios medžiagos

Eil. Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Kiekis

vnt.

Kaina

Lt

Suma

Lt

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

x

 

x

 

 

Komisijos pirmininkas _________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

Nariai:                         __________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

__________________          _______________________________________

                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

____________________             _____________________________________________

                                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

Turtą likvidavo paskirta(s)___________________________________________________________

                                                          (dokumento pavadinimas, data, Nr., likviduotojo(s) pareigos, parašas, vardas, pavardė)

PRIDEDAMA. ___________________________________________________________________

                                                                              (dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

________________________________________________________________________________

Akto duomenis į apskaitą įtraukė___________________________________________

                                                                                            (pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1432, 2002-09-11, Žin., 2002, Nr. 91-3896 (2002-09-18), i. k. 1021100NUTA00001432

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo, susijusio su Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos reorganizavimu

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1769, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4868 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001769

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 ir 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 922, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3236 (2003-07-18), i. k. 1031100NUTA00000922

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 971, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4077 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000971

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4672 (2008-10-25), i. k. 1081100NUTA00001048

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 563, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 72-2920 (2009-06-18), i. k. 1091100NUTA00000563

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 627, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3133 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000627

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 106, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 16-689 (2012-02-04), i. k. 1121100NUTA00000106

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 "Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 152, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-21, i. k. 2014-01972

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo