Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 97-4348, i. k. 1031100NUTA00001255

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 9 d. Nr. 1255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo  18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 570, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3059 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000570

Nr. 841, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22553

 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Aplinkos ministeriją vadovaujančiąja Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkymo įstaiga.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 841
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatais (toliau – Nuostatai) reglamentuojama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau – kadastras) paskirtis, objektai, kadastro valdytojas ir kadastro tvarkytojas, jų funkcijos, teisės ir pareigos, kadastro duomenų, kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymas, kadastro sąveika su kitais valstybės registrais, kadastrais, valstybės informacinėmis sistemomis (toliau – valstybės registrai), kadastro duomenų ir informacijos sauga, kadastro duomenų ir informacijos pakartotinio naudojimo sąlygos ir tvarka, kadastro finansavimas, reorganizavimas ir likvidavimas.

2Kadastro paskirtis – registruoti Nuostatų 12 punkte nurodytus kadastro objektus, tvarkyti kadastro duomenis, kadastro informaciją, kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir kadastro duomenis, kadastro informaciją, kadastrui pateiktų dokumentų kopijas teikti miško valdytojams, kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau kartu – kadastro duomenų gavėjai), valstybės registrams, nurodytiems Nuostatų 42 punkte (toliau – susiję valstybės registrai).

3Kadastro duomenys, kadastro informacija, kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos kaupiami vienoje kadastro duomenų bazėje.

4Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (toliau – Miškų įstatymas), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą ir duomenų tvarkymą.

5Nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1.    Bonitetas – nuo miško augavietės sąlygų priklausantis medyno našumo rodiklis, nustatomas pagal vidutinius medyno amžių ir aukštį.

5.2.    Medyno ardas – vienodo aukščio ir struktūros medyno dalis.

5.3.    Medyno našumas medyno medžių augimą apibūdinantis rodiklis, išreiškiamas visų medžių, išaugusių ploto vienete per laiko vienetą, stiebų tūriu.

5.4.    Miško augavietė – miško žemės plotas, kuriame yra sąlyginai vienodos dirvožemio drėgnumo ir derlingumo sąlygos augti miškui.

5.5.    Miško kvartalas – dažniausiai keturkampė miško masyvo dalis, turinti nuolatinį numerį. Kvartalus vieną nuo kito skiria aiškiai matomos natūralios (keliai, upės, grioviai) arba specialiai padarytos (kvartalinės proskynos) ribos. Miško kvartalą sudaro miško žemės taksaciniai sklypai.

5.6.    Miško masyvas – ištisinė miško žemės teritorija, turinti aiškias gamtines arba dirbtines ribas. Dideli miško masyvai skaidomi miško kvartalais.

5.7.    Miško žemės taksacinis sklypas – miško žemės dalis, atskiriama nuo kitų pagal miško žemės naudmenas, miško grupę ir pogrupį, administracinį suskirstymą, miško augavietę, medyno taksacinius rodiklius.

5.8.    Pomiškis – po medynų ardų danga augantys gyvybingi savaiminės kilmės ne jaunesni kaip 2 metų 4 metrų ar mažesnio aukščio medeliai ir pavieniai 5–8 metrų aukščio medžiai, nesudarantys antro medyno ardo.

5.9.    Trakas – miško žemėje augančių krūmų visuma.

6Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Miškų įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

 

II SKYRIUS

KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7Kadastro valdytojas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija).

8Kadastro valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas, turi teises ir atlieka pareigas, nustatytas šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

9. Kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – kadastro tvarkytojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

10Kadastro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytas funkcijas, turi teises ir atlieka pareigas, nustatytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse.

11Be Nuostatų 10 punkte nurodytų teisių, kadastro tvarkytojas turi teisę teikti kadastro valdytojui pasiūlymus dėl kadastro veiklos tobulinimo. Kadastro tvarkytojas pagal kompetenciją:

11.1užtikrina, kad kadastro duomenys, kadastro informacija, kadastrui pateiktų dokumentų kopijos būtų teikiami kadastro duomenų gavėjams, funkcionuotų duomenų teikimo sistema;

11.2užtikrina tinkamą kadastro veikimą, sąveiką su susijusiais valstybės registrais;

11.3. nustato kadastro funkcionavimo ir veiklos organizavimo tvarką, organizacinius, metodinius, techninius ir technologinius reikalavimus, susijusius su kadastro tvarkymu, tvirtina prašymų įrašyti, pakeisti ar išbraukti kadastro duomenis formas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

11.4. inventorizuoja kadastro duomenis ir sudaro kadastro duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, ir užtikrina, kad sudaryti kadastro duomenų rinkiniai būtų teikiami skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Valstybės duomenų agentūros nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 50, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00879

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

III SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

12Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas. Kadastro objektų visuma sudaro visos šalies miško žemės plotą.

13Kadastro objektų identifikavimo kodo ženklų skaičius, struktūra, jo suteikimo tvarka bendra visiems kadastro objektams.

14Kadastro duomenys:

14.1kadastro objekto duomenys;

14.2kadastro objekto identifikavimo kodas;

14.3kadastro objekto įregistravimo ir išregistravimo datos;

14.4kadastro duomenų įrašymo ir keitimo datos;

14.5kadastro erdviniai duomenys;

14.6miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis informacija.

15Kadastro objekto duomenys:

15.1geografinė vieta:

15.1.1.   administracinio vieneto, gyvenamosios vietovės pavadinimai;

15.1.2.   miško kvartalo numeris;

15.1.3.   kadastro objekto numeris;

15.1.4.   kadastro objekto geografinės ribos 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau – LKS-94), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“;

15.2plotas (vienos dešimtosios hektaro tikslumu);

15.3miško žemės naudmena (medynas, kirtavietė, žuvęs medynas, miško laukymė, miško aikštė, mažoji miško pelkė, miško medelynas, sėklinė miško medžių plantacija, klonų rinkinys, miškui įveisti skirta žemė, taip pat tuose pačiuose plotuose esantys miško keliai, kvartalų, technologiniai proskiebiai ir linijos, priešgaisrinės juostos, medienos sandėlių ir kitų su mišku susijusių įrenginių (griovių, pralaidų, tiltelių, priešgaisrinių bokštų ir kitų) užimti plotai), poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės); medyną apibūdinantys duomenys:

15.3.1.   vyraujanti medžių rūšis;

15.3.2.   kilmė;

15.3.3.   bonitetas;

15.3.4.   skalsumas;

15.3.5.   žalių, sausų, išvirtusių ir (ar) nulaužtų medžių tūris;

15.3.6.   sanitarinė būklė;

15.3.7.   selekcinė grupė;

15.3.8.   pomiškio rūšinė sudėtis ir jo rodikliai;

15.3.9.   trako krūmų rūšys;

15.4 miško augavietė;

15.5 miško grupė ir pogrupis;

15.6 miško žemės ir medyno vertė, jos nustatymo data;

15.7 inventorizacijos metai;

15.8 miško valdytojų ir naudotojų grupė;

15.9 medžius apibūdinantys duomenys:

15.9.1.   medyno ardas;

15.9.2.   medžio rūšis;

15.9.3.   medžio rūšies koeficientas ardo rūšinėje sudėtyje;

15.9.4.   vidutinis amžius (metais);

15.9.5.   vidutinis aukštis (metrais);

15.9.6.   vidutinis skersmuo (centimetrais);

15.10.    duomenys apie kadastro objekte įvykdytas miško ūkines priemones:

15.10.1. miško kirtimai ir įvykdymo metai;

15.10.2. miško atkūrimas ir įvykdymo metai;

15.10.3. miško sausinimas ir įvykdymo metai;

15.10.4. kitos ūkinės priemonės, jų savybės ir įvykdymo metai.

16Kadastro žemėlapis yra grafinė dalis, kurioje vaizduojami kadastro erdviniai duomenys LKS-94. Žemėlapyje vaizduojami kadastro erdviniai duomenys sudaromi ir į kadastrą įrašomi naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir ortofotografinius žemėlapius. Kadastro žemėlapį sudaro miško masyvų, miško kvartalų, miško žemės taksacinių sklypų, valstybinio miško valdytojų administruojamų teritorijų, valstybinio miško valdytojų padalinių (girininkijų) teritorijų, miškų grupių ir pogrupių, valstybinės reikšmės miškų plotų ir kiti Nuostatų 42 punkte nurodyti erdviniai duomenys (ribos, pavadinimai ir numeriai).

17Miško žemės taksacinių sklypų ribos nustatomos ir atnaujinamos vadovaujantis Miškų įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos adresų registro, Nekilnojamojo turto registro, Nekilnojamojo turto kadastro, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, Kultūros vertybių registro, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro, Georeferencinio pagrindo kadastro, kadastro duomenų teikėjų pateikiamus erdvinius duomenis ir informaciją.

18Naudojamasi šiais vidiniais klasifikatoriais:

18.1 valstybinio miško valdytojų;

18.2 valstybinio miško valdytojų padalinių (girininkijų);

18.3 miško žemės naudmenų;

18.4 miškų grupių ir pogrupių;

18.5 medžių ir krūmų rūšių;

18.6 miško augaviečių;

18.7 miško valdytojų ir naudotojų grupių;

18.8 bonitetų;

18.9 pažeidimų rūšių;

18.10 medyno ardų;

18.11 medynų selekcinės vertės;

18.12 miško ūkinių priemonių.

 

IV SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

19 Kadastro duomenų teikėjai:

19.1 miško valdytojai;

19.2 valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos vykdytojai (toliau – inventorizuotojai);

19.3 vidinės miškotvarkos projektų rengėjai;

19.4 miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inicijavę ar organizavę asmenys;

19.5 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

19.6. Valstybinė miškų tarnyba;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

19.7. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 50, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00879

 

20 Kadastro duomenų teikėjai kadastro tvarkytojui teikia:

20.1 inventorizuotojai, vidinės miškotvarkos projektų rengėjai – sklypinės miškų inventorizacijos ar jos duomenis tikslinant gautus Nuostatų 15.1–15.5, 15.7–15.10 papunkčiuose nurodytus duomenis ir Nuostatų 16 punkte nurodytus erdvinius duomenis;

20.2 valstybinio miško valdytojai – Nuostatų 15.1–15.5, 15.7–15.10 papunkčiuose nurodytus duomenis ir Nuostatų 16 punkte nurodytus erdvinius duomenis;

20.3 privataus miško valdytojai, norintys patikslinti kadastro duomenis apie savo miško vertę, – Nuostatų 15.10 papunktyje nurodytus duomenis;

20.4 miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inicijavę ar organizavę asmenys – Nuostatų 14.6 papunktyje nurodytus duomenis;

20.5 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – Nuostatų 15.1.1, 15.2–15.5, 15.8, 15.9 papunkčiuose nurodytus duomenis ir Nuostatų 16 punkte nurodytus erdvinius duomenis apie ne miško žemėje įveistą mišką;

20.6. Valstybinė miškų tarnyba – Nuostatų 15.1–15.5, 15.7–15.10 papunkčiuose nurodytus duomenis ir 16 punkte nurodytus erdvinius duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

20.7. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos – Nuostatų 15.1–15.5, 15.7–15.10 papunkčiuose nurodytus duomenis ir Nuostatų 16 punkte nurodytus erdvinius duomenis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 50, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00879

 

21 Kadastro duomenų teikėjai turi teisę:

21.1 gauti informaciją apie nustatytą duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo kadastrui tvarką ir kokybinius reikalavimus;

21.2 informuoti kadastro tvarkytoją apie inventorizacijos klaidas ir reikalauti jas ištaisyti;

21.3 gauti inventorizuojamų kadastro objektų paskutinės inventorizacijos duomenis;

21.4 kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka teikti kadastro duomenis ir jų pakeitimus.

22. Kadastro duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad teikiami kadastro objektui registruoti, išregistruoti ar kadastro duomenims pakeisti duomenys, informacija, dokumentai ir (ar) jų kopijos būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo duomenys laikomi tinkamais registruoti kadastre Valstybinės miškų tarnybos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą patvirtinti miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

23 Kadastro objektas registruojamas, kadastro duomenys keičiami ar kadastro objektas išregistruojamas kadastro tvarkytojo sprendimu, vadovaujantis duomenimis, informacija, dokumentais ir (arba) jų kopijomis, pateiktais kadastro objektui registruoti, išregistruoti ar kadastro duomenims pakeisti.

24 Kadastre registruojamas kadastro objektas, atsiradęs dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių, padalijus kadastro objektą į atskirus objektus arba sujungus kelis kadastro objektus į vieną kadastro objektą.

25 Kadastro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kurį kadastro duomenys įrašomi į kadastro duomenų bazę ir jam suteikiamas kadastro objekto identifikavimo kodas.

26 Kadastro tvarkytojas, gavęs iš kadastro duomenų teikėjų duomenis, kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka patikrina, ar kadastro objektui registruoti, išregistruoti ar kadastro duomenims pakeisti pateikti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu tikrinant nustatoma, kad kadastrui teikiami duomenys klaidingi, netikslūs, neišsamūs, kadastro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo apie tai informuoti kadastro duomenų teikėją, pareikalauti ištaisyti trūkumus ir pateikti teisingus, tikslius, išsamius duomenis. Gavęs tokį prašymą, duomenų teikėjas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

27. Sprendimą dėl kadastro objekto registravimo, išregistravimo, atsisakymo jį registruoti ar išregistruoti, kadastro duomenų pakeitimo ar atsisakymo juos pakeisti priima kadastro tvarkytojas. Kadastro objekto registravimą ar išregistravimą, atsisakymą jį registruoti ar išregistruoti, kadastro duomenų pakeitimą ar atsisakymą juos pakeisti patvirtina kadastro tvarkytojo nustatytos formos kadastro pažyma, kuri pateikiama kadastro duomenų teikėjui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Atsisakymas registruoti ar išregistruoti kadastro objektą, pakeisti kadastro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

28 Iš kadastro duomenų teikėjų gaunami duomenys į kadastro duomenų bazę įrašomi kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka per 20 darbo dienų nuo jų gavimo, išskyrus atvejus, numatytus Nuostatų 29 punkte, o privačios ne miško žemės plotų, apaugusių medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, inventorizacijos duomenys, – per 6 mėnesius nuo jų gavimo.

29 Kadastro tvarkytojas atsisako registruoti ar išregistruoti kadastro objektą, įrašyti ar pakeisti kadastro duomenis, kai tikrindamas nustato, kad:

29.1 kadastro objektui registruoti, išregistruoti arba jo duomenims pakeisti skirti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami nesilaikant kadastro tvarkytojo nustatytos tvarkos;

29.2 pateikiami klaidingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys ir kadastro duomenų teikėjas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie kadastrui teikiamus klaidingus, netikslius ir neišsamius duomenis jų nepatikslina;

29.3 pateikti duomenys neatitinka susijusių valstybės registrų objektų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribų;

29.4 duomenis pateikia subjektas, kuris neturi tokios teisės;

29.5 jau priimtas kadastro tvarkytojo sprendimas atsisakyti registruoti tą patį kadastro objektą ir kadastro duomenų teikėjas nenurodo naujų aplinkybių ar nepateikia papildomų argumentų, verčiančių abejoti ankstesnio kadastro tvarkytojo sprendimo pagrįstumu.

30 Kadastro objektas išregistruojamas, jeigu:

30.1 atlikus sklypinę miškų inventorizaciją ir nustačius, kad dėl gamtinių, antropogeninių ar kitų veiksnių pasikeitė kadastro objekto ribos, todėl esamo kadastro objekto vietoje turi būti registruojamas kitas (kiti) kadastro objektas (objektai);

30.2 visame kadastro objekte miško žemė paversta kitomis naudmenomis;

30.3 paaiškėja, kad duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos, kuriais remiantis registruotas kadastro objektas, klaidingi;

30.4 paaiškėja, kad kadastro objektas registruotas dėl kadastro tvarkytojo klaidos;

30.5 kadastro objekto išregistravimą nustato įstatymai;

30.6. Neteko galios nuo 2022-01-21

Papunkčio naikinimas:

TAR pastaba. Prašymai dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objekto išregistravimo pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ 30.6 papunktį, pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis.

Nr. 50, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00879

 

31 Išregistravus kadastro objektą, duomenys nedelsiant perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą ir saugomi 50 metų.

32 Išregistruoto kadastro objekto duomenys, pasibaigus jų saugojimo terminui, naikinami, perduodami kitam valstybės registrui arba valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

33 Kadastro duomenys keičiami:

33.1 įvykdžius miško ūkines priemones, kai pasikeičia kadastro duomenys;

33.2 pasikeitus miškų grupei, pogrupiui ar kitiems kadastro duomenis keičiantiems rodikliams;

33.3 atlikus sklypinę miškų inventorizaciją ar patikslinus jos duomenis ir nustačius, kad pasikeitė kadastro objekto duomenys;

33.4 dalyje kadastro objekto miško žemę pavertus kitomis naudmenomis;

33.5 pertvarkius miškų administravimo vienetus;

33.6 kartą per metus kadastro duomenis atnaujinus pagal medynų augimo eigos modelius.

34 Pasikeitę kadastro duomenys į duomenų bazę įrašomi Nuostatų 26–29 punktuose nustatyta tvarka.

35 Pakeisti kadastro duomenys nedelsiant perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą ir saugomi 50 metų nuo duomenų pakeitimo momento. Kadastro objekto duomenys, pasibaigus jų saugojimo terminui, naikinami, perduodami kitam valstybės registrui arba valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

36 Nustačius, kad kadastro duomenys klaidingi, netikslūs ar neišsamūs (toliau – netikslūs), kadastro duomenys taisomi kadastro tvarkytojo iniciatyva arba gavus kadastro duomenų gavėjo ar susijusio valstybės registro tvarkytojo prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

37. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio valstybės registro informaciją apie nustatytus perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo šiuos duomenis patikrinti, išnagrinėti nurodytus trūkumus ir, informacijai pasitvirtinus, per 5 darbo dienas nuo informacijos iš susijusio valstybės registro apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus gavimo ištaisyti netikslius kadastro duomenis. Kai taisytinus kadastro duomenų netikslumus reikia patikrinti vietoje (natūroje), šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs kadastro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdamas praneša susijusio valstybės registro tvarkytojui ir kadastro duomenų gavėjams būdu, kuriuo perduoti netikslūs duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

38. Kadastro duomenų gavėjai, gavę netikslius kadastro duomenis, nedelsdami praneša apie tai kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ištaisyti netikslius duomenis ir pagrindžiančių dokumentų gavimo privalo juos patikrinti ir išnagrinėti nurodytus trūkumus. Kai taisytinus kadastro duomenų netikslumus reikia patikrinti vietoje (natūroje), šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs netikslumus, būdu, kuriuo pranešta apie netikslius duomenis, turi apie tai pranešti šiuos duomenis pateikusiam kadastro duomenų gavėjui, o neradęs netikslumų  nurodyti atsisakymo ištaisyti netikslumus priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

39 Kadastro tvarkytojas, tikrindamas duomenis nustatęs, kad netikslūs duomenys įtraukti į kadastro duomenų bazę dėl kadastro tvarkytojo kaltės, ne vėliau kaip per 24 valandas netikslumus ištaiso ir apie tai praneša kadastro duomenų gavėjams, susijusių valstybės registrų tvarkytojams tuo pačiu būdu, kuriuo perduoti netikslūs kadastro duomenys.

40 Kadastro tvarkytojas, nustatęs duomenų teikėjo pateiktų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų arba susijusio valstybės registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja kadastro duomenų teikėją arba susijusio valstybės registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis; šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

41. Kadastro duomenų teikėjai kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su kadastre tvarkomais jų pateiktais duomenimis ir reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Kadastro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo asmens reikalavimo ištaisyti netikslius duomenis ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus kadastre, informuoti apie tai to reikalavusį asmenį, patikslintus duomenis perduoti kadastro duomenų gavėjams ir susijusių valstybės registrų tvarkytojams. Kai taisytinus kadastro duomenų netikslumus reikia patikrinti vietoje (natūroje), šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

VI SKYRIUS

KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

42 Susiję valstybės registrai ir iš jų gaunami duomenys:

42.1 iš Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 15.1.1 papunktyje nurodyti duomenys, administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribos;

42.2 iš Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro – kadastro vietovės pavadinimas ir kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo kadastro ir unikalus numeris, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys, nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, juridinių faktų įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo datos;

42.3 iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – bendrieji ir specifiniai erdvinių duomenų rinkinio „Saugomos teritorijos“ duomenys, bendrieji ir specifiniai erdvinių duomenų rinkinio „Natura 2000“ duomenys, erdviniai duomenys apie objektų ribas;

42.4 iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – objekto identifikavimo kodas, pavadinimas, kategorija, objekto įregistravimo ir išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo datos, upių baseinų rajono, baseino ir pabaseinio (jeigu jis išskirtas), kuriame yra kadastro objektas, pavadinimai, grafiniai duomenys (upių, kanalų ašinės linijos ir ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių specifiniai duomenys);

42.5 iš Kultūros vertybių registro – kultūros paveldo objektų ir vietovių pavadinimai, unikalūs kodai, jų teritorijų ir apsaugos zonų ribos;

42.6 iš Georeferencinio pagrindo kadastro – kelių, gatvių, geležinkelių, upių, upelių, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų, tvenkinių, pastatų, miško žemės naudmenų ir žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai.

43 Duomenys iš susijusių valstybės registrų gaunami atrenkant objektus pagal jų kontūrus, koordinates LKS-94 ir identifikavimo kodus.

44. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos gaunami ortofotografiniai žemėlapiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

45. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad kadastre įrašytas miško žemės plotas skiriasi nuo nurodyto Nekilnojamojo turto kadastre, šio kadastro tvarkytojui praneša apie miško žemės naudmenų pokyčius. Pranešimas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kadastro duomenų, dėl kurių pasikeitė miško žemės plotas, įrašymo į kadastrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

46 Kadastro ir susijusių valstybės registrų sąveika reglamentuojama, sąveikos būdu gaunamų duomenų perdavimo terminai, terminai sąveikos būdu gautiems duomenims registre pakeisti nustatomi kadastro duomenų teikimo sutartyse, kadastro tvarkytojo sudarytose su susijusių valstybės registrų tvarkytojais.

 

VII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

47 Kadastro duomenys, kadastro informacija, kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši ir atsižvelgiant į kadastro steigimo tikslus Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų ir (arba) Nuostatų nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems valstybės registrams ir teikiami kadastro duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

48 Kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami kadastro duomenų gavėjams ir susijusiems valstybės registrams.

49 Kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami šiais būdais:

49.1 perduodami kadastro išrašai ir kadastro duomenų bazės išrašai, apimantys visus duomenų bazėje saugomus kadastro duomenis arba jų dalį, kadastro duomenų pasikeitimus;

49.2 teikiamos pagal kadastro duomenis parengtos pažymos, patvirtinančios juridinius faktus, pagal kadastro duomenis parengti išrašai ir kiti dokumentai;

49.3 teikiama pagal kadastro duomenis parengta apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija;

49.4 teikiamos kadastrui duomenų teikėjo pateiktų dokumentų kopijos.

50 Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija gali būti:

50.1 pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

50.2 perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

50.3 pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

50.4 teikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatytais duomenų teikimo būdais.

51 Kadastro žemėlapyje vaizduojami kadastro objektų erdviniai duomenys teikiami kadastro tvarkytojo priemonėmis, taip pat per Lietuvos erdvinės informacijos portalą.

52. Kadastro duomenų gavėjams kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir kadastro duomenų gavėjo sudarytas kadastro duomenų teikimo sutartis (kai duomenys teikiami daug kartų) arba kadastro duomenų gavėjo prašymus (kai duomenys teikiami vieną kartą). Kadastro duomenų teikimo sutartyse turi būti nurodytas kadastro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, turinys, perdavimo būdas ir apimtis. Kadastro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas kadastro duomenų, kadastro informacijos ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijų teisėtas ir apibrėžtas naudojimo tikslas, nurodyta, kokius kadastro duomenis, kadastro informaciją ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijas pageidaujama gauti. Duomenų teikimo prašymo ir duomenų teikimo sutarties pavyzdžiai skelbiami kadastro tvarkytojo interneto svetainėje. Šio punkto nuostata dėl kadastro duomenų teikimo sutarčių sudarymo netaikoma, kai į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą teikiami kadastro pirminiai duomenys, administraciniai duomenys, informacija, dokumentai pagal Valstybės duomenų agentūros parengtus standartizuotus duomenų ar paslaugų teikimo sąlygų aprašus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

53. Kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami ar motyvuotas atsisakymas pateikti kadastro duomenų gavėjo prašyme nurodytus duomenis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo, jeigu teisės aktuose, kadastro duomenų teikimo sutartyje nenustatyti kiti terminai. Atsisakymas teikti kadastro duomenis, kadastro informaciją ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

54. Kadastro duomenų gavėjai gautus kadastro duomenis, kadastro informaciją ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijas privalo naudoti tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams ir tokiu būdu, kurie nurodyti juos gaunant. Gauti kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos tretiesiems asmenims teikiami kadastro tvarkytojo ir kadastro duomenų gavėjo sutartyse nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai juridiniai ir fiziniai asmenys naudoja iš kadastro gautus duomenis apie jų nuosavybės arba patikėjimo teise valdomus miško žemės plotus, kai į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą teikiamos kadastro pirminiai duomenys, administraciniai duomenys, informacija, dokumentai pagal Valstybės duomenų agentūros parengtus standartizuotus duomenų ar paslaugų teikimo sąlygų aprašus, atsižvelgiant į Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

55 Kadastro duomenų gavėjai negali keisti iš kadastro gautų kadastro duomenų, juos naudodami privalo nurodyti duomenų šaltinį.

56.  Kadastro tvarkytojas teikia kadastro duomenis, kadastro informaciją ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijas neatlygintinai:

56.1.  Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims;

56.2.  šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitą atliekančioms institucijoms – savaime mišku apaugusios ne miško žemės, ne miško žemėje įveistų miškų ir kitomis naudmenomis paverstos miško žemės plotų apskaitai atlikti;

56.3. Lietuvos Respublikos ministerijoms, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūrai, Valstybinei miškų tarnybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1112, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18317

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

 

56.4.  savivaldybėms – pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo funkcijoms atlikti, miško žemės riboms identifikuoti išduodant leidimus kirsti saugotinus želdinius;

56.5.  aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančioms institucijoms;

56.6.  valstybinių miškų valdytojams – pirmą kartą pateikiant naujos valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis;

56.7.  inventorizuotojams;

56.8.  mokslo ir studijų institucijoms;

56.9.  kitais atvejais, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, kad kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos turi būti teikiami neatlygintinai.

57.  Asmenims, nenurodytiems Nuostatų 56 punkte, kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už kadastro duomenų, kadastro informacijos ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

58 Kadastro tvarkytojas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie kadastro tikslus ir funkcijas, kadastro objektą, tvarkytoją, asmenų teises susipažinti su kadastre tvarkomais jų pateiktais duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, kadastro duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius valstybės registrus, kuriems perduodami kadastro duomenys, taip pat kokie duomenys ir (ar) dokumentai teikiami kadastrui, kokiu būdu jie turi būti teikiami kadastro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

59 Kadastro duomenys, kadastro informacija ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijos į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

60 Kadastro duomenų ir informacijos saugą nustato kadastro valdytojo patvirtinti kadastro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

61 Už kadastro duomenų ir informacijos saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako kadastro valdytojas ir kadastro tvarkytojas.

62.  Asmenys, dalyvaujantys tvarkant kadastro duomenis ir informaciją, privalo saugoti duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti paslaptį galioja ir nutraukus su kadastro duomenų ir informacijos tvarkymu susijusią veiklą. Už neteisėtą duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šie asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

KADASTRO FINANSAVIMAS

 

63Kadastras finansuojamas valstybės lėšomis (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšomis, gautomis už teikiamas paslaugas. Kadastro tvarkymas ir priežiūra finansuojami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

64Kadastras gali būti reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

65Likviduojant kadastrą, nustatoma kadastro likvidavimo pabaiga, kadastro duomenų, kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar kitam registrui tvarka arba šių duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų saugojimo ir (arba) sunaikinimo priemonės ir terminai, keistini teisės aktai, kadastro duomenų teikėjų ir gavėjų informavimo tvarka ir (arba) kitos kadastro likvidavimo priemonės. Kadastro duomenų, kadastro informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams tvarka arba jų sunaikinimo priemonės ir terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 570, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3059 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000570

Nr. 841, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22553

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 570, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3059 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000570

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 841, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1112, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18317

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 50, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00879

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 620, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-08-01, i. k. 2023-15577

Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_ffd3e19767e74d09bcdf02dfdb9de858_end