Suvestinė redakcija nuo 2017-11-17

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 108-3933, i. k. 1011100NUTA00001571

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 742 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ĮSTEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. 1571

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymą (Žin., 2001, Nr. 55-1940) ir siekdama užtikrinti, kad būtų sukurtas Juridinių asmenų registras ir informacinė registro sistema, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Teisingumo ministerijai:

1.1. Neteko galios nuo 2017-11-17

Punkto naikinimas:

Nr. 914, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18072

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Nr. 1381, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5921 (2004-11-06), i. k. 1041100NUTA00001381

 

1.2. iki 2002 m. sausio 31 d., atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos pasiūlymus, parengti ir patvirtinti naujos redakcijos valstybės įmonės Registrų centro įstatus, kuriais šiai įmonei būtų priskirta juridinių asmenų registravimo funkcija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

1.3. kartu su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, suderinus su Ūkio ministerija, iki 2002 m. sausio 31 d. parengti vykdomų juridinių asmenų registravimo funkcijų, Juridinių asmenų registrui steigti įsigytų materialinių vertybių perdavimo Teisingumo ministerijai ir reikiamų teisės aktų projektų parengimo planą;

1.4. į sudaromą valstybės įmonės Registrų centro valdybą įtraukti po vieną Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos atstovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1689):

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

2.1. išdėstyti 2 punktą taip:

2. Pavesti Teisingumo ministerijai vykdyti valstybės įmonės Registrų centro steigėjo funkcijas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

2.2. papildyti nurodytąjį nutarimą šiais 4.8–4.10 punktais:

4.8. užtikrinti Teisingumo ministerijos – Juridinių asmenų registro tvarkytojos funkcijų įgyvendinimą vykdant įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registravimą;

4.9. kurti Juridinių asmenų registro ir kitas su šiuo registru susijusias informacines sistemas;

4.10. teikti valstybės institucijoms ir kitiems vartotojams duomenis apie juridinius asmenis“.

3. Įpareigoti Aplinkos ministeriją, Teisingumo ministeriją ir Žemės ūkio ministeriją parengti ministerijų nuostatų pakeitimus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1381, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5921 (2004-11-06), i. k. 1041100NUTA00001381

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1571 pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 914, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18072

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo