Suvestinė redakcija nuo 2005-07-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 39-1273, i. k. 1052230ISAK000A1-81

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮSTAIGOS ATLIKTI ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS, NUSTATYTAS TECHNINIAME REGLAMENTE „ASMENINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖS“, PASKYRIMO

 

2005 m. kovo 22 d. Nr. A1-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 (Žin. 2000, Nr. 65-1967), 9 punktu:

1. Paskiriu Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakulteto Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties įvertinimo centrą atlikti asmeninių apsauginių priemonių atitikties įvertinimą pagal techninį reglamentą „Asmeninės apsauginės priemonės“, kuriuo įgyvendinta 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, suvienodinimo“ ir šią direktyvą pakeičiančios direktyvos: 1993 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 93/68/EEB, 1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/95/EEB ir 1996 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/58/EB.

2. Tvirtinu Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakulteto Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties įvertinimo centro kompetenciją atlikti saugios, apsauginės ir darbinės profesinės avalynės EB tipo tyrimus (techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ 10 punktas).

3. Suteikiu Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijos fakulteto Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties įvertinimo centrui – Europos Komisijos Įmonių generalinio direktorato priskirtą identifikacinį numerį – 1663.

Papildyta punktu:

Nr. A1-213, 2005-07-20, Žin., 2005, Nr. 91-3409 (2005-07-28), i. k. 1052230ISAK00A1-213

 

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-213, 2005-07-20, Žin., 2005, Nr. 91-3409 (2005-07-28), i. k. 1052230ISAK00A1-213

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. A1-81 "Dėl įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas techniniame reglamente "Asmeninės apsauginės priemonės", paskyrimo" papildymo