Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 26-1203, i. k. 112301MISAK4/A1-116

 

Nauja redakcija nuo 2017-10-20:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 24 d. Nr. D1-174/A1-116

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 8 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ 1.1 papunkčiu,

t v i r t i n a m e Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                     Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                           Donatas Jankauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-665/A1-508 

redakcija)

 

KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

1. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo buto savininko ir jo bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio daugiabučio namo buto savininko (toliau – buto savininkas) teisės į kiekvieno mėnesio daugiabučio namo buto savininko vardu arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus, veikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu paimto kredito daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų įmokų (toliau kartu – kreditas ir palūkanos) apmokėjimą nustatymo, taip pat kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

2. Kredito ir palūkanų apmokėjimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau –Įstatymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

 

II SKYRIUS

TEISĖS Į KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ NUSTATYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

4. Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

4.1. turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

4.2. su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

 

5. Buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą savivaldybės administracija nustato vadovaudamasi Įstatymu ir Tvarkos aprašu.

6. Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus maksimalius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

 

7. Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

8. Kai daugiabučio namo butas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, šio buto savininkų ir jų bendrai gyvenančių asmenų teisė į kreditą ir palūkanas, nustatoma kaip nurodyta Įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje. Nustatant šio buto savininkų teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, naudingojo būsto ploto normatyvas, nuo kurio skaičiuojama kompensacija, apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip nurodyta Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

 

9. Dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo buto savininkas kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją pateikdamas prašymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo (toliau – prašymas) (1 priedas). Su prašymu pateikiami Įstatymo 20 straipsnyje nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini dokumentai ir duomenys bei kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis, reikalingus buto savininko teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti, gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai teikti dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai gauti. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako juos pateikęs buto savininkas.

Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas (butų ir kitų patalpų savininkai arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, veikiantys daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai), kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

 

10. Savivaldybės administracija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą buto savininko prašymą, dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, užpildo formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatymo (2 priedas) ir per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos buto savininkui išduoda pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas (toliau – pažyma) (3 priedas), patvirtinančią, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, arba raštu nurodo pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, tiesiogiai pateikiama bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai. Jeigu buto savininkas tokio rašytinio sutikimo nepateikia, pažymą, patvirtinančią, kad jis turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui ar kreditą suteikusiai institucijai teikia pats.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

11. Pasibaigus savivaldybės administracijos išduotoje pažymoje, patvirtinančioje, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą nurodytam laikotarpiui, buto savininkas pakartotinai kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, pateikdamas Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą prašymą, dokumentus ir duomenis, kitą informaciją.

12. Jeigu nustačius buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą keičiasi energijos ar kuro kainos, minėta buto savininko teisė iš naujo nenustatoma.

 

III SKYRIUS

KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

13. Kreditas ir palūkanos buto savininkui, atitinkančiam Tvarkos aprašo 4 punkte nustatytas sąlygas, šildymo ir nešildymo sezono metu apmokami už pažymoje nurodytą laikotarpį.

Kreditas ir palūkanos neapmokami nuo mėnesio, kada buto savininkas prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

14. Kai kreditavimo sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu, kreditą suteikusi institucija, gavusi pažymą, per pažymoje nurodytą laikotarpį nereikalauja buto savininko apmokėti jam tenkančių kredito ir palūkanų įmokų ir neskaičiuoja delspinigių. Šiuo atveju, pasibaigus savivaldybės administracijos išduotoje pažymoje, patvirtinančioje buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, nurodytam laikotarpiui, kredito įstaiga per 10 darbo dienų pažymoje nurodytam buto savininkui apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, už pažymoje nurodytą laikotarpį ir raštu teikia prašymą savivaldybės administracijai apmokėti apskaičiuotą kredito ir palūkanų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

15. Neteko galios nuo 2017-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

16. Savivaldybės administracija, gavusi Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą prašymą, apskaičiuotą kredito ir palūkanų sumą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos perveda į kredito įstaigos prašyme nurodytą sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

17. Neteko galios nuo 2017-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

18. Kai kreditavimo sutartis sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus vardu, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, gavę pažymą ir atsižvelgdami į Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą kredito, tenkančio pažymą pateikusiam buto savininkui, grąžinimo grafiką, apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, tenkantį teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, už pažymoje nurodytą laikotarpį, užpildo nustatytos formos paraišką kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška) (4 priedas) ir ją iki einamojo kalendorinio mėnesio 25 d. pateikia savivaldybės administracijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

19. Teikiant paraišką pirmą kartą, su paraiška savivaldybės administracijai pateikiamas viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kreditavimo sutarties kopija. Paraiška ir susiję dokumentai savivaldybės administracijai teikiami asmeniškai arba paštu ar savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu. Paraiškų ir dokumentų teikimo elektroniniu paštu tvarką nustato savivaldybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

20. Savivaldybės administracija, gavusi Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytą paraišką ir kitus Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytus dokumentus, patikrina, ar paraiškoje nurodytas buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina, ar mokėtina kredito suma už pažymoje nurodytą laikotarpį atitinka Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą kredito grąžinimo grafike nurodytą sumą už laikotarpį, kuriam nustatyta buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir apskaičiuotą apmokėti kredito ir palūkanų sumą per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos perveda į paraiškoje nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

21. Jeigu savivaldybės administracija, patikrinusi bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktą paraišką, nustato, kad paraiškoje nurodytam buto savininkui neišduota pažyma, patvirtinanti jo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir (ar) paraiškoje nurodytas laikotarpis, kuriam nustatyta buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, neatitinka pažymoje nurodyto laikotarpio, ir (ar) kredito ir palūkanų įmokos dydis, tenkantis teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, apskaičiuotas neteisingai, savivaldybės administracija apie tai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos raštu informuoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorių, o lėšas kreditui ir palūkanoms apmokėti per 10 darbo dienų į paraiškoje nurodytą sąskaitą perveda už butų savininkus, turinčius teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, apie kuriuos paraiškoje nurodyta teisinga informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

22. Jeigu savivaldybės administracija lėšas, skirtas kreditui ir palūkanoms apmokėti, perveda į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius šias lėšas per 3 darbo dienas perveda kreditą suteikusiai institucijai, jeigu kreditavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

23. Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad pažymoje nurodytu laikotarpiu buto savininkas prarado teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja buto savininką, bendrojo naudojimo objektų valdytoją ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorių ir kreditą suteikusią instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

24. Kai kreditavimo sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu, kreditą suteikusi institucija, gavusi iš savivaldybės administracijos Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį už laikotarpį, kurį buto savininkas turėjo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir apie mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį raštu informuoja savivaldybės administraciją dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo už laikotarpį, kurį buto savininkas turėjo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

25. Jeigu, apmokėjus mėnesinę kredito ir palūkanų įmoką savo lėšomis, buto savininkui nustatoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, permokėta suma už pažymoje nurodytą laikotarpį per 10 darbo dienų grąžinama įmoką sumokėjusiam buto savininkui, turinčiam teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą.

26. Jeigu kreditavimo sutartyje nustatyta, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu kreditas negrąžinamas, o mokamos tik palūkanos, kreditą suteikusi institucija (kai kreditavimo sutartis sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu) arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (kai kreditavimo sutartis sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus, veikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu) šio projekto įgyvendinimo metu apskaičiuoja tik teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turintiems butų savininkams tenkančią palūkanų sumą už pažymoje nurodytą laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

27. Jeigu, apmokėjus kredito ir palūkanų įmoką, paaiškėja, kad buto savininkas pažymoje nurodytu laikotarpiu prarado teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą arba teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti savivaldybės administracijai pateikė klaidingą informaciją ir dėl to jam neturėjo būti nustatyta teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, savivaldybės administracija apskaičiuoja permokėtą įmokos dydį ir ją išieško savivaldybės administracijos priimtu sprendimu iš teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą praradusio ar klaidingą informaciją pateikusio buto savininko.

28. Mirus buto savininkui, kuriam buvo nustatyta teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, apskaičiuotas mokėtinas kredito ir palūkanų dydis išmokamas už laikotarpį iki kito mėnesio po jo mirties.

Papildyta punktu:

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

29. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius privalo informuoti atnaujinto (modernizuoto) ar atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo butų savininkus apie galimybę pasinaudoti valstybės parama apmokant kreditą ir palūkanas už butų savininkus, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, paskelbdamas šios valstybės paramos gavimo tvarką namo skelbimo lentoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

 

30. Daugiabučio namo, kuriame yra ar buvo įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, buto pirkėjas (įgijėjas), atitinkantis Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje nustatytas sąlygas, turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti yra ar buvo paimtas kreditas ir perleidžiant butą kito asmens nuosavybėn kreditas nebaigtas grąžinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

 

31. Jeigu savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, skiria būsto išlaidų kompensaciją pagal Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 8 punktą, kartu nustato teisę dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

 

31. Neteko galios nuo 2017-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

32. Neteko galios nuo 2017-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-665/A1-508, 2013-09-11, Žin., 2013, Nr. 97-4831 (2013-09-14), i. k. 113301MISAK5/A1-508

 

 

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir       palūkanų apmokėjimą nustatymo forma)

┌                                                     ┐

Dokumento gavimo registracijos žyma

└                                                     ┘

 

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO1

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jei kreipiasi fizinio asmens atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

Deklaravimo data2

 

Telefono Nr.

2 Duomenys, gaunami iš valstybės registrų

______________________________________

(savivaldybės (seniūnijos) pavadinimas)

PRAŠYMAS

DĖL TEISĖS Į KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMą NUSTATYMO

 

20__ m. ____________________ d.

 

Pildydami šį prašymą, reikalingą variantą pažymėkite taip Q

Prašau išduoti pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų

apmokėjimo______________________________________________________________

(nurodykite kalendorinius mėnesius)

Ar dėl pažymos kreipiatės pirmą kartą?                                                                                     Taip       Ne

Ar Jūs esate šio būsto savininkas?                                                                                             Taip      Ne

Jei atsakėte „Ne“, nurodykite šio būsto savininko duomenis:

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

Deklaravimo data2

 

Telefono Nr.

Kreditavimo sutartis sudaryta:

buto ir kitų patalpų savininkų vardu

bendrojo naudojimo objektų valdytojo vardu

savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus vardu   

Sutinku, kad duomenys apie man (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą bus teikiami kitoms institucijoms                                  Taip  Ne

 

 

Pareiškėjas                     ___________________            _____________________________

(parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 20 straipsnyje nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini dokumentai ir duomenys.

2. Kita savivaldybės administracijos prašoma informacija socialinei paramai gauti.

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-665/A1-508, 2013-09-11, Žin., 2013, Nr. 97-4831 (2013-09-14), i. k. 113301MISAK5/A1-508

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

 

Kredito, paimto daugiabučiam namui

atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų

apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto

šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatymo forma)

 

_____________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

FORMA

DĖL TEISĖS Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, APMOKANT KREDITĄ IR PALŪKANAS, NUSTATYMO

 

_____________ Nr. ___________

(data)                                

_____________________

(vieta)

 

Teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatyta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(savininko vardas ir pavardė)

gyvenamąją vietą deklaravusiam _____________________________________________________

(adresas)

_______________________________________________________________________________________________.

(kuriems metams ir mėnesiui)

 

Atsiskaitomosios knygelės Nr. ________________ arba paslaugos gavėjo kodas_______________.

 

1. Naudingasis būsto plotas __________ m2.

 

2. Būste gyvenamąją vietą deklaravusio savininko (savininkų) ir jo (jų) bendrai gyvenančių asmenų skaičius ________.

 

3. Naudingasis būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiam savininkui (savininkams) ir jo (jų) bendrai gyvenantiems asmenims (iš pažymų apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus kompensacijoms apskaičiuoti) _____ m2.

 

4. Naudingasis būsto plotas, nuo kurio skaičiuojama kompensacija (faktinis, bet ne didesnis už normatyvinį – 1 arba 3 eil.) __________ m2.

 

5. Maksimalus energijos ar kuro sąnaudų normatyvas esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, kuro kiekis naudingojo ploto vienam kv. metrui šildyti per mėnesį pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką __________ kWh/m2 (kg/m2; m3/m2).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

 

6. Būstui šildyti suvartotas normatyvinis energijos ar kuro kiekis (4 eil. x 5 eil.) ____ kWh (kg; m3).

 

7. Energijos ar kuro kaina* (įskaitant PVM) __________ Eur/kWh (Eur/m2).

 

8. Būstui priskirta energijos ar kuro kainos pastovioji dalis** (įskaitant PVM) _____ Eur.

 

9. Išlaidos už kompensuojamą energijos ar kuro būstui šildyti kiekį*** (6 eil. x 7 eil. + 8 eil.) ________ Eur.

 

10. Pajamų skirtumas kompensacijoms apskaičiuoti (iš pažymų apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus kompensacijoms apskaičiuoti) ______ Eur.

11. Mokėjimo suma – 10 proc. būste gyvenamąją vietą deklaravusio savininko (savininkų) ir jo (jų) bendrai gyvenančių asmenų pajamų skirtumo kompensacijoms apskaičiuoti (10 eil. x 0,10) __________ Eur.

 

 

______________________

(pareigų pavadinimas)

____________   

(parašas)

________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Paaiškinimai:

* Energijos ar kuro kaina, nustatyta už energijos ar kuro vienetą (už kWh, kg, m3). Būstams, kurie apšildomi centralizuotai tiekiama šiluma, įrašoma vienanarės šilumos (įskaitant gamybą, paskirstymą ir pardavimą) kaina.

** Energijos ar kuro kainos pastovioji dalis (pvz., gamtinių dujų kainos pastovioji dalis, nustatyta Eur/būstui per mėn.). Jeigu visas namas šildomas iš vienos namo gamtinių dujų katilinės, kiekvienam būstui tenkanti šios pastoviosios kainos dalis apskaičiuojama proporcingai būstų naudingajam plotui.

*** Skaičius palyginamas su šio priedo 11 eilutėje apskaičiuota mokėjimo suma. Jeigu 9 eilutėje apskaičiuotas skaičius didesnis už skaičių, esantį 11 eilutėje, savininkui (savininkams) ir jo bendrai gyvenantiems asmenims išduodama pažyma, patvirtinanti savininko (savininkų) ir jo (jų) bendrai gyvenančių asmenų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą (Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo 3 priedas).

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-665/A1-508, 2013-09-11, Žin., 2013, Nr. 97-4831 (2013-09-14), i. k. 113301MISAK5/A1-508

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

 

Kredito, paimto daugiabučiam namui

atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų

apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto

šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą forma)

 

___________________________________

(savivaldybės administracijos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos duomenys)

 

__________________________

(adresatas)

 

 

PAŽYMA

DĖL TEISĖS Į KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ

 

_______________ Nr. _____________

(data)

 

 

Daugiabučio namo, esančio __________________________________  buto Nr. ______,

(gatvės pavadinimas, namo Nr.)

 

savininkas __________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

 

turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą nuo ________________ iki __________________ .

(nurodyti laikotarpį)

 

 

 

 

___________________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-665/A1-508, 2013-09-11, Žin., 2013, Nr. 97-4831 (2013-09-14), i. k. 113301MISAK5/A1-508

 

 

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją,

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Paraiškos kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti forma)

 

_____________________________________________________

(bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas)

 

__________________________________________________________

(bendrojo naudojimo objektų valdytojo duomenys)

 

___________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

PARAIŠKA

kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, TENKANČIOMS asmenims, TURINTIEMS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, apmokėti

 

______________ Nr. ____________

(data)                                              

 

Namo adresas __________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Buto savininko vardas, pavardė

Buto Nr.

Kredito likutis paraiškos pateikimo dieną, Eur

Savivaldybės administracijos išduotos pažymos data ir Nr.

Laikotarpis, kuriam nustatyta buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą

Mokestiniai įsipareigojimai už laikotarpį, kuriam nustatyta buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą

Kredito ir palūkanų suma, Eur

Kredito suma, Eur

Palūkanų suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtina kredito ir palūkanų suma_______________________________________________________

(žodžiais)

______________________________________________________________________________________

 

 

Prašome nurodytą kredito ir palūkanų sumą pervesti į banko sąskaitą: Nr._____________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA (pateikiama pirmą kartą teikiant paraišką):

1. Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas,______ lapai (-ų).

2. Kredito sutarties kopija, ___ lapai (-ų).

 

 

______________________________         _____________              __________________________

(bendrojo naudojimo objektų valdytojo,                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

savivaldybės programos įgyvendinimo

administratoriaus ar jų įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)                             

 

 

______________________________            ____________             __________________________

(bendrojo naudojimo objektų valdytojo,                         (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

savivaldybės programos įgyvendinimo

administratoriaus finansininko pareigų

pavadinimas)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-665/A1-508, 2013-09-11, Žin., 2013, Nr. 97-4831 (2013-09-14), i. k. 113301MISAK5/A1-508

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-665/A1-508, 2013-09-11, Žin., 2013, Nr. 97-4831 (2013-09-14), i. k. 113301MISAK5/A1-508

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 "Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. D1-73/A1-44, 2015-01-26, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01278

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. D1-850/A1-537, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16526

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. D1-225/A1-210, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07036

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo