Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 118-4488, i. k. 1061100NUTA00001090

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1392, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22028

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PRIPAŽINIMO ŽUVUSIU, MIRUSIU, sužalotu AR SUSIRGUSIU SUNKIA LIGA ATLIEKANT TARNYBINES PAREIGAS ir KOMPENSACIJŲ dėl valstybės tarnautojo žūties AR MIRTIES, VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO sužalojimo AR SUSIRGIMO SUNKIA LIGA išmokėjimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 31 d. Nr. 1090

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

Patvirtinti Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                            GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                        RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1090

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 27 d.  nutarimo Nr. 1392

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PRIPAŽINIMO ŽUVUSIU, MIRUSIU, sužalotu AR SUSIRGUSIU SUNKIA LIGA ATLIEKANT TARNYBINES PAREIGAS ir KOMPENSACIJŲ dėl valstybės tarnautojo žūties AR MIRTIES, VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO sužalojimo AR SUSIRGIMO SUNKIA LIGA išmokėjimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. valstybės tarnautojo pripažinimą žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kompensacijos dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties išmokėjimą;

1.2. valstybės tarnautojo pripažinimą sužalotu atliekant tarnybines pareigas arba susirgusiu sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto ir kompensacijos dėl valstybės tarnautojo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) sužalojimo ar susirgimo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto išmokėjimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

2. Apraše vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PRIPAŽINIMas žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kompensacijos dėl valstybės tarnautojo žūties AR MIRTIES išmokėjimas

 

3. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija – kolegialios valstybės institucijos vadovas ar savivaldybės meras, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip (toliau – institucijos vadovas), gavęs informacijos apie tai, kad valstybės tarnautojas galėjo žūti atlikdamas tarnybines pareigas ar mirti dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo paveda valstybės tarnautojui, kompetentingam nustatyti įvykio, kuris buvo valstybės tarnautojo žūties ar mirties priežastis (toliau – įvykis), aplinkybes, atlikti tarnybinį patikrinimą arba sudaro komisiją įvykiui ištirti ir paveda jai atlikti tarnybinį patikrinimą. Į komisijos sudėtį įeina valstybės tarnautojai, kompetentingi nustatyti įvykio aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

4. Tarnybinio patikrinimo tikslas – nustatyti, ar įvykis įvyko valstybės tarnautojui atliekant tarnybines pareigas arba dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ar nėra Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali būti pripažintas žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

5. Tarnybinį patikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas ar komisija turi atlikti šį patikrinimą ir surašyti tarnybinio patikrinimo išvadą per 30 kalendorinių dienų nuo pavedimo atlikti tarnybinį patikrinimą, išskyrus Aprašo 6 ir 7 punktuose nustatytus atvejus.

6. Jeigu tarnybinio patikrinimo metu paaiškėja aplinkybių, neleidžiančių tarnybinio patikrinimo baigti per Aprašo 5 punkte nustatytą terminą, tarnybinio patikrinimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek trunka nurodytos aplinkybės. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas priima sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo termino pratęsimo, gavęs tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo ar komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl šio termino pratęsimo.

7. Jeigu dėl įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, tarnybinis patikrinimas gali būti sustabdytas iki prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo priima valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas, gavęs tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo ar komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo. Tokiu atveju tarnybinio patikrinimo atlikimo terminas toliau skaičiuojamas nuo prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

8. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodoma:

8.1. tarnybinio patikrinimo atlikimo pagrindas, tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo ar komisijos narių pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės);

8.2. įvykio esmė ir padariniai;

8.3. nustatytos įvykio aplinkybės;

8.4. įvykio priežastys ir sąlygos;

8.5. ar įvykis įvyko valstybės tarnautojui atliekant jo tarnybines pareigas arba dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu;

8.6. ar nustatyta Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali būti pripažintas žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

8.7. motyvuotas pasiūlymas valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovui, pripažinti arba nepripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo, atlikdamas tarnybines pareigas, arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

9. Tarnybinio patikrinimo išvadoje gali būti pateikta tarnybinį patikrinimą atliekančio komisijos nario, nesutinkančio su komisijos motyvuotu pasiūlymu, atskira motyvuota nuomonė.

10. Tarnybinio patikrinimo išvada teikiama valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovui.

11. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios išvados gavimo priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, ši institucija, atsižvelgdama į tarnybinio patikrinimo išvadą, sprendimą priima vadovaudamasi šios institucijos veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytomis sprendimų priėmimo procedūromis ir terminais:

11.1. pripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu;

11.2. nepripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

12. Aprašo 11 punkte nurodyto sprendimo kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiama valstybės tarnautojo šeimos nariams, turintiems teisę į Valstybės tarnybos įstatymo  34 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompensaciją. Jei Aprašo 11 punkte nurodytą sprendimą priėmė kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šio sprendimo kopija išsiunčiama valstybės tarnautojo šeimos nariams, turintiems teisę į Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompensaciją, per 3 darbo dienas nuo kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimo įforminimo šios institucijos veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

13. Siekdama nustatyti šeimos narius, turinčius teisę į Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompensaciją, valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kurioje ėjo pareigas žuvęs ar miręs valstybės tarnautojas, kreipiasi į atitinkamus registrus dėl reikiamų duomenų gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

14. Žuvusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, valstybės tarnautojo, taip pat žuvusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, šeimos nariams išmokamos Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos (toliau – žūties kompensacijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

15. Prašymą išmokėti žūties kompensaciją (toliau šiame skyriuje – prašymas) valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, kurioje ėjo pareigas žuvęs ar miręs valstybės tarnautojas, gali pateikti šeimos nariai, turintys teisę į žūties kompensaciją, ar jų atstovai. Prašyme turi būti nurodyta:

15.1. prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (gyvenamoji vieta, ir, jei turi, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), žuvusio ar mirusio valstybės tarnautojo vardas, pavardė, gimimo data, valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kurioje ėjo pareigas žuvęs ar miręs valstybės tarnautojas, ir pareigos (jeigu žinomos), giminystės (šeimos) ryšys su žuvusiu ar mirusiu valstybės tarnautoju;

15.2. atstovo vardas, pavardė, jeigu prašymą pateikia atstovas;

15.3. mokėjimo sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti žūties kompensaciją, numeris.

16. Prie prašymo turi būti pridėta:

16.1. asmens, kuris teikia prašymą, tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas siunčiamas registruota pašto siunta arba elektroniniu paštu, – šio dokumento kopija);

16.2. atstovavimą patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymą pateikia atstovas;

16.3. jeigu valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kuriai teikiamas prašymas, neturi teisės atitinkamus duomenis gauti iš registrų, šios institucijos prašymu prie prašymo turi būti pridėtas:

16.3.1. giminystės (šeimos) ryšį su žuvusiu ar mirusiu valstybės tarnautoju patvirtinantis dokumentas;

16.3.2. prireikus ir kiti dokumentai, patvirtinantys Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes, patvirtinančias žuvusio ar mirusio valstybės tarnautojo šeimos nario teisę į žūties kompensaciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

17. Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami asmeniškai arba siunčiami registruota pašto siunta arba elektroniniu paštu. Jeigu Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai pateikiami asmeniškai, darbuotojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, susipažįsta su dokumentų originalais, Aprašo 16.2 ir 16.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus nukopijuoja ir pasilieka jų kopijas, o originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Jeigu dokumentai siunčiami registruota pašto siunta, asmens parašo ant prašymo tikrumas turi būti paliudytas notaro ir vietoj dokumentų, nurodytų Aprašo 16.2 ir 16.3 papunkčiuose, pridedamos šių dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Jeigu dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, ir pridedami skenuoti Aprašo 16.2 ir 16.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, kurių kopijų tikrumas paliudytas notaro.

18. Žūties kompensacija išmokama per 3 mėnesius nuo Aprašo 11.1 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo ir prašymo bei visų Aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų gavimo valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje dienos arba, jei žūties kompensacija išmokama dalimis, ne ilgiau kaip per 3 metus.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PRIPAŽINIMO sužalotu AR SUSIRGUSIU SUNKIA LIGA ATLIEKANT TARNYBINES PAREIGAS ir KOMPENSACIJOS dėl VALSTYBĖS TARNAUTOJO Ar pareigūno sužalojimo jam ATLIEKANT TARNYBINES PAREIGAS ARBA susirgimo SUNKIA LIGA DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU tarnybinių pareigų atlikimu, išmokėjimas

 

19. Valstybės tarnautojui ar pareigūnui, kuris buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, išmokama Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje arba Vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 4 dalyje nurodyta kompensacija (toliau – kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

20. Prašymą išmokėti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo (toliau šiame skyriuje – prašymas) valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikia pats valstybės tarnautojas ar pareigūnas arba jo atstovas. Prašyme turi būti nurodyta valstybės tarnautojo ar pareigūno vardas, pavardė, pareigos, atstovo vardas ir pavardė (jeigu prašymą pateikia atstovas), mokėjimo sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo, numeris.

21. Prie prašymo turi būti pridėta:

21.1. asmens, kuris teikia prašymą, tapatybę patvirtinantis dokumentas (valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos atsakingam darbuotojui priėmus prašymą ir susipažinus su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, šis dokumentas grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

21.2. kompetentingos institucijos išduotas dalyvumo lygį (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygį) ar sveikatos sutrikimo laipsnį patvirtinantis dokumentas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

21.3. atstovavimą patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymą pateikia atstovas;

21.4. prireikus ir kiti dokumentai, susiję su kompensacijos dėl sveikatos sutrikdymo išmokėjimu.

22. Prašymas teikiamas asmeniškai arba siunčiamas registruota pašto siunta arba elektroniniu paštu. Jeigu prašymas ir Aprašo 21 punkte nurodyti dokumentai pateikiami asmeniškai, darbuotojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, susipažįsta su dokumentų originalais, Aprašo 21.2–21.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus nukopijuoja ir pasilieka jų kopijas, o originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Jeigu dokumentai siunčiami registruota pašto siunta, asmens parašo ant prašymo tikrumas turi būti paliudytas notaro ir vietoj dokumentų, nurodytų Aprašo 21.2–21.4 papunkčiuose, pridedamos šių dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Jeigu dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir pridedami skenuoti Aprašo 21.2–21.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai, kurių kopijų tikrumas paliudytas notaro.

23. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovui, gavus prašymą ir Aprašo 21 punkte nurodytus dokumentus, valstybės tarnautojo pripažinimui sužalotu atliekant tarnybines pareigas arba susirgusiu sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, mutatis mutandis taikoma Aprašo 3–10 punktuose nustatyta procedūra. Atliekant minėtą procedūrą papildomai įvertinama, ar valstybės tarnautojas buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto. Aplinkybės, kad užsienio valstybėje vyksta (vyko) ginkluotas konfliktas arba įvykdytas teroro aktas, gali būti patvirtinamos remiantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pranešimu ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbta informacija.

24. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios išvados gavimo priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, ši institucija, atsižvelgdama į tarnybinio patikrinimo išvadą, sprendimą priima vadovaudamasi šios institucijos veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytomis sprendimų priėmimo procedūromis ir terminais:

24.1. pripažinti, kad valstybės tarnautojas buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto;

24.2. nepripažinti, kad valstybės tarnautojas buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto.

25. Aprašo 24 punkte nurodyto sprendimo kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiama atitinkamai valstybės tarnautojui arba jo atstovui. Jei Aprašo 24 punkte nurodytą sprendimą priėmė kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šio sprendimo kopija atitinkamai valstybės tarnautojui arba jo atstovui išsiunčiama per 3 darbo dienas nuo kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimo įforminimo šios institucijos veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

26. Pareigūną į pareigas skiriančiam asmeniui gavus pareigūno prašymą ir Aprašo 21 punkte nurodytus dokumentus, pareigūnas pripažįstamas sužalotu atliekant tarnybines pareigas arba susirgusiu sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, Vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, papildomai įvertinus, ar pareigūnas buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto. Aplinkybės, kad užsienio valstybėje vyksta (vyko) ginkluotas konfliktas arba įvykdytas teroro aktas, gali būti patvirtinamos remiantis Užsienio reikalų ministerijos pranešimu ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

27. Jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar pareigūną į pareigas skiriantis asmuo, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą, priima motyvuotą sprendimą pripažinti, kad valstybės tarnautojas ar pareigūnas buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, šiam valstybės tarnautojui ar pareigūnui, atsižvelgiant į jo sveikatos sutrikimo laipsnį (sveikatos sutrikdymo mastą), išmokama vienkartinė nuo 23,28 iki 38,79 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo:

27.1. Jeigu valstybės tarnautojas ar pareigūnas dėl sužalojimo arba sunkios ligos tapo asmeniu su negalia arba nustatytas sumažėjęs dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis), jam išmokama vienkartinė nuo 23,28 iki 38,79 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo:

27.1.1. jeigu nustatytas iki 25 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 0–25 procentų darbingumo lygis), – 38,79 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

27.1.2. jeigu nustatytas 30–40 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 30–40 procentų darbingumo lygis), – 34,91 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

27.1.3. jeigu nustatytas 45–55 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 45–55 procentų darbingumo lygis), – 31,04 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

27.1.4. jeigu nustatytas 60–70 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 60–70 procentų darbingumo lygis), – 27,16 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

27.1.5. jeigu nustatytas 75–90 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 75–90 procentų darbingumo lygis), – 23,28 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

 

27.2. Jeigu valstybės tarnautojas ar pareigūnas buvo sužalotas arba susirgo sunkia liga, bet netapo asmeniu su negalia, jam išmokama vienkartinė nuo 23,28 iki 34,91 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

27.2.1. sunkaus sveikatos sutrikdymo atveju – 31,04–34,91 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

27.2.2. apysunkio sveikatos sutrikdymo atveju – 23,28–27,16 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

27.3. Sprendimas dėl kompensacijos dėl sveikatos sutrikdymo dydžio priimamas vadovaujantis protingumo ir proporcingumo principais, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes. Pagal šias aplinkybes individualizuojamas Aprašo 27.2.1 ir 27.2.2 papunkčiuose nurodytos kompensacijos dėl sveikatos sutrikdymo dydis.

28. Aprašo 27.2.1 ir 27.2.2 papunkčiuose nurodytas sveikatos sutrikimo laipsnis (sveikatos sutrikdymo mastas) nustatomas vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

29. Kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo išmokama per 3 mėnesius nuo Aprašo 24.1 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo ir prašymo bei visų Aprašo 21 punkte nurodytų dokumentų gavimo valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje dienos arba, jei kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo išmokama dalimis, ne ilgiau kaip per 3 metus.

 

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

30. Žūties kompensacijos ir kompensacijos dėl sveikatos sutrikdymo mokamos iš valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

31. Apraše nustatytais atvejais pareigūno ar jo šeimos narių pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir tik šiais tikslais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

31.1. valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kompensacijos dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties išmokėjimo;

31.2. valstybės tarnautojo pripažinimo sužalotu atliekant tarnybines pareigas arba susirgusiu sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto ir kompensacijos dėl valstybės tarnautojo ir pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo.

32. Apraše nustatytais atvejais valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

33. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 927, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 89-4652 (2012-07-26), i. k. 1121100NUTA00000927

Nr. 1392, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22028

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 927, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 89-4652 (2012-07-26), i. k. 1121100NUTA00000927

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 "Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu atliekant tarnybines pareigas arba mirusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1392, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22028

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu ar sužalotu atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar sužalojimo išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 51, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00485

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo