Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 47-1155, i. k. 0952210ISAK00000272

 

Nauja redakcija nuo 2015-10-22:

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1995 m. gegužės 26 d. Nr. 272

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, 33 straipsnio 5 dalimi, 37 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisykles (pridedama).

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS

______________

 


PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro

1995 m. gegužės 26 d.

įsakymu Nr. 272

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ

TRANSPORTU LIETUVOS RESPUBLIKOJE

TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI DALIS.

 

1.1. Šios Taisyklės reguliuoja keleivių ir bagažo vežimą vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje. Jos nustato keleivių vežimo tvarką, keleivių ir vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę.

1.2. Šios Taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – „vežėjams“), naudojantiems keleiviams ir bagažui vežti pritaikytas vidaus vandenų transporto priemones, registruotas Lietuvos Respublikoje, bei asmenims, besinaudojantiems šiomis priemonėmis (toliau – „keleiviams“).

1.3. Neteko galios nuo 2013-01-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin. 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

1.4. Vežėjai privalo užtikrinti keleivių, plaukiančių laivais, saugumą, maksimalius patogumus prieplaukose, uostuose ir laivuose. Vežėjo laivo įgulos personalas privalo būti mandagus ir paslaugus keleiviams, nedelsdamas šalinti pasitaikančius trūkumus, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių.

1.5. Vežėjai privalo laiku pateikti keleiviams reikalingą informaciją, tvarkingai bei estetiškai apipavidalinti laivą.

1.6. Uostų, prieplaukų darbuotojai, laivų įgulų nariai, atliekantys tarnybines pareigas, gali dėvėti tvarkingas su skiriamaisiais ženklais uniformas, patvirtintas įmonių valdybų sprendimais.

1.7. Keleiviams vežti organizuojamos perkėlos, miesto, priemiestiniai, tarpmiestiniai ir tarptautiniai maršrutai.

1.8. Laivo kapitonas vadovauja įgulos darbui ir atsako už laivo, jo įgulos, keleivių bei bagažo saugumą. Jo nurodymai, kuriais siekiama garantuoti saugumą ir palaikyti laive tvarką, privalomi visiems jame esantiems asmenims.

2. Apibrėžimai.

2.1. Neteko galios nuo 2013-07-19

Punkto naikinimas:

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin. 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

2.2. Įgula – vidaus vandenų transporto priemones aptarnaujantys darbuotojai. Transporto priemonės įgulą sudaro kapitonas ir kiti įgulos nariai. Privalomą įgulos sudėtį nustato tarnybos laivuose taisyklės.

2.3. Keleivių vežimas – tai vežimas vidaus vandenų transporto priemonėmis – laivais, keltais.

2.4. Perkėla – tai pervežimai, jungiantys vienos upės (vandens telkinio) krantus.

2.5. Miesto maršrutai – keleivių vežimas miesto ribose.

2.6. Tarpmiestiniai maršrutai – keleivių vežimas tarp miestų arba kitų gyvenamųjų vietovių respublikos teritorijoje didesniu kaip 150 km nuotoliu.

2.7. Tarptautiniai maršrutai – keleivių vežimas tarp respublikos teritorijoje esančių ir kaimyninių valstybių prieplaukų bei uostų pagal tarpvalstybines sutartis.

2.8. Prieplauka – tai specialiai prie kranto įrengta laivų priplaukimo ir sustojimo vieta.

2.9. Neteko galios nuo 2013-07-19

Punkto naikinimas:

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin. 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

 

2.10. Neteko galios nuo 2013-07-19

Punkto naikinimas:

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin. 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

Papildyta punktu:

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

 

2.11. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1) (toliau – Reglamentas).

Papildyta punktu:

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

 

3. Maršrutų organizavimas.

3.1. Reguliaraus susisiekimo laivais, keltais maršrutus vienos savivaldybės teritorijoje nustato, keičia, panaikina ir jų tvarkaraščius derina atitinkamos savivaldybės institucija ar jos įgaliota įstaiga.

Reguliaraus susisiekimo laivais, keltais maršrutus dviejų ir daugiau savivaldybių teritorijose nustato, keičia, panaikina Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija. Susisiekimo laivais, keltais tvarkaraščius vežėjas derina su atitinkamų savivaldybių institucijomis ar jų įgaliotomis įstaigomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

Nr. 3-152, 2013-03-08, Žin., 2013, Nr. 27-1289 (2013-03-13), i. k. 1132210ISAK0003-152

 

3.2. Maršrutinių laivų, keltų eismą galima laikinai nutraukti, jei pasitaiko nepalankios vandens kelio bei meteorologinės sąlygos arba kitos sąlygos, nepriklausančios nuo vežėjo. Vežėjas privalo apie tai pranešti atitinkamo rajono ar miesto savivaldybei ir skelbti šią informaciją vietinėje spaudoje.

3.3. Apie naujų maršrutų pradėjimą ir veikiančių baigimą bei pakeitimą keleiviams pranešama prieš 5 dienas skelbimais visose maršruto prieplaukose, taip pat miesto, rajono spaudoje. Apie laikinus pakeitimus keleiviai informuojami tokia pat tvarka.

4. Informacija prieplaukose.

4.1. Prieplaukose, kuriose yra bilietų kasos, turi būti laivų, keltų plaukiojimo tvarkaraščiai, ištraukos iš šių Taisyklių bei iš teisės aktų, nustatančių keleiviams lengvatas.

4.2. Bilietų kasose ir bagažinėse turi būti skelbiamas jų darbo laikas, nurodytos darbuotojų pavardės.

5. Bilietų pardavimas, grąžinimas.

5.1. Nustatydami bilieto kainą, vežėjai privalo laikytis nustatytos tvarkos patvirtintų tarifų ir jų taikymo taisyklių.

5.2. Keleivio bilietas – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė plaukti laivu ar keltu ir vežti rankinį bagažą. Keleivio bilietas gali būti popierinis ar elektroninis. Popierinis bilietas turi būti atspausdintas valstybine kalba, jame turi būti jį pardavusios įmonės pavadinimas, rekvizitai, nurodyta išvykimo data ir laikas, išvykimo ir paskirties prieplaukos pavadinimas ir keleivio vietos numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

 

5.3. Bilietas galioja tik tai dienai ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir parodyti jį laivo įgulos nariui, atsakingam už keleivių įlaipinimą, ar kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus.

5.4. Vykimui į darbo arba mokymosi vietą asmenims gali būti parduodami mėnesiniai lengvatiniai bilietai, kurie būna dviejų rūšių: vardiniai (konkrečiam asmeniui) ir nevardiniai (pateikėjui).

5.5. Terminuoti bilietai nesuteikia teisės nemokamai vežti bagažo (sunkesnio nei nustatyta šių Taisyklių 6.1 papunktyje). Terminuoti vardiniai bilietai negali būti perduodami kitiems asmenims. Pametus terminuotą bilietą, dublikatas neišduodamas ir mokestis už jį negrąžinamas. Vardinis bilietas, perduotas kitam asmeniui, negalioja. Kontroliuojantys asmenys turi teisę paimti terminuotą vardinį bilietą, perduotą kitam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

 

5.6. Pagal įmonių ir organizacijų paraiškas parduodami vienkartiniai (grupiniai) bilietai konkretiems maršrutams, mokant grynais pinigais arba pervedimu per banką.

5.7. Jeigu vietoje tvarkaraštyje numatyto laivo į reisą siunčiamas laivas su didesniais patogumais (greitaeigis), tai keleiviai, pirkusieji bilietus iki pranešimo apie laivo pakeitimą, turi teisę juo plaukti be priemokos. Po pranešimo apie laivo pakeitimą, bilietai parduodami pagal jam nustatytą tarifą, perspėjant apie tai keleivius. Keleiviai su mėnesiniais lengvatiniais bilietais tokiu atveju vežami be priemokos.

5.8. Atidėjus laivo išvykimą, laivui kelionėje sugedus arba esant nepalankioms meteorologinėms plaukimo sąlygoms, keleiviams, kuriems netaikomos Reglamento nuostatos, parduotieji bilietai galioja plaukti kitais to paties vežėjo laivais, plaukiančiais ta pačia kryptimi, nepriklausomai nuo laivo tipo. Į kitus laivus keleiviai persodinami dalyvaujant ir padedant įgulų nariams. Keleivis taip pat turi teisę kelionę tęsti kita transporto priemone ir reikalauti to, kas jam pardavė bilietą (kasa, vežėjas), kompensuoti bilieto pirkimo kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

 

5.9. Pakeitus sugedusį laivą patogesniu (greitaeigiu), bilietai galioja be priemokos, o pakeitus blogesniu (mažesnio plaukimo greičio) laivu, keleivis per 15 dienų prieplaukoje, pardavusioje bilietus, turi teisę gauti bilieto kainos skirtumą.

5.10. Keleivių patogumui prieplaukose arba kasose turi būti organizuotas išankstinis bilietų pardavimas prieš 10 dienų. Už bilietų išankstinį pardavimą imamas nustatyto dydžio mokestis.

5.11. Maršrutų pradinėse prieplaukose bilietai parduodami prieplaukų kasose. Bilietų pardavimas į tos pačios dienos visus reisus pradedamas nuo kasų atidarymo ir nutraukiamas likus 15 minučių iki tarpmiestinio maršruto, tarptautiniame – 30 min., kitais maršrutais – likus 5 min. iki laivo išplaukimo.

5.12. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

5.13. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

5.14. Parduoti bilietus į tarpmiestinių ir tarptautinių maršrutų laivus nesuteikiant sėdimos vietos leidžiama tik sutikus keleiviui ir leidus laivo kapitonui.

5.15. Gaudamas bilietą, keleivis privalo įsitikinti visų rekvizitų užpildymo teisingumu, taip pat ar bilieto kaina atitinka jo sumokėtą pinigų sumą.

5.16. Keleivis, kuriam netaikomos Reglamento nuostatos, turi teisę prieš laivo išplaukimą į reisą grąžinti keleivio bei bagažo bilietus ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus, įskaitant mokestį už išankstinį pardavimą, šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

 

5.17. Tais atvejais, kai keleivis grąžina keleivio ir bagažo bilietą, pirktą į tarpmiestinio maršruto reisą, prieplaukos kasoje grąžinami pinigai bendros eilės tvarka:

kreipiantis ne vėliau kaip prieš 24 val. iki laivo išplaukimo pagal tvarkaraštį laiko – bilieto kainą be mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą;

likus mažiau kaip 1 val. iki laivo išplaukimo pagal tvarkaraštį – atskaičius 10% bilieto kainos ir be mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą;

iki 3 val. po laivo išplaukimo, o ligos ar nelaimingo įvykio atveju – per 3 paras pateikus dokumentą -25% bilieto kainos ir mokesčio už išankstinį bilieto pardavimą. Šiuo atveju keleivis, primokėdamas 25% bilieto kainos, jei yra laisvų vietų, turi teisę jį pakeisti bilietu kitam reisui.

5.18. Kai dėl meteorologinių sąlygų arba kitų priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo, negalima keleivio ir bagažo nuvežti į paskirties prieplauką, jam grąžinama važiavimo ir bagažo vežimo kaina nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties prieplaukos.

6. Važiavimo organizavimas.

6.1. Keleivis privalo bilietą saugoti iki kelionės pabaigos ir pareikalavus jį parodyti pareigūnui, atliekančiam kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

 

6.2. Pametęs bilietą, keleivis netenka teisės plaukti laivu ar keltu, bilieto dublikatas neišduodamas ir mokestis už jį negrąžinamas.

6.3. Draudžiama vežti laivais, keltais neblaivius, nešvariais drabužiais asmenis.

6.4. Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas, lengvatų rūšis, išlaidų keleiviniam transportui kompensavimą ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką bei šaltinius nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

 

6.5. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

6.6. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

6.7. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

6.8. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

7. Keleivių įlaipinimas, išlaipinimas.

7.1. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami prieplaukose, nurodytose tvarkaraščiuose.

7.2. Keleivių įlaipinimas į laivą ar keltą prieplaukose pradedamas prieš 10 minučių iki išvykimo laiko pagal tvarkaraštį.

7.3. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

7.4. Keleiviai neturi teisės reikalauti juos išlaipinti ne prieplaukose.

8. Bagažo vežimas.

8.1. Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis laivais rankinį bagažą: greitaeigiais – iki 20 kg svorio, lėtaeigiais ir keltais – 36 kg svorio.

Greitaeigiais laivais nemokamai leidžiama vežti ne didesnius kaip 100x50x30 cm dydžio daiktus.

8.2. Už rankinio bagažo, vežamo keleiviniame laive, saugumą atsako pats jo savininkas.

8.3. Už didesnio svorio bagažo vežimą iš keleivio imamas numatyto dydžio mokestis.

8.4. Draudžiama laive vežti degias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, suslėgtas ar suskystintas dujas, išskyrus dujas portatyviniuose balionuose, smailius, pjaunančius daiktus, nesuvyniotus daiktus, kurie gali sutepti laivo sėdynių apmušalus ar keleivių drabužius, bagažą, trukdantį praėjimui, šaunamuosius ginklus be apvalkalų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

 

81. Leidžiama vežti gyvūnus taip, kad kelionės metu gyvūnai nesusižalotų, nepatirtų nereikalingo streso ir būtų užtikrintas jų saugumas. Gyvūnus keleivis pagal galimybę turi vežti specialiuose konteineriuose, kurie turi būti pakankamo ploto ir aukščio, atsižvelgiant į gyvūnų rūšį, dydį ir planuojamos kelionės pobūdį. Gyvūnus vežantis keleivis privalo užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų grėsmės kitiems keleiviams, jų bagažui ir laivui. Ne konteineriuose vežami šunys turi būti su antsnukiais ir pririšti. Už gyvūnų priežiūrą ir maitinimą atsako juos vežantis keleivis.

Papildyta punktu:

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

 

9. Bagažo saugojimas.

9.1. Bagažas priimamas saugoti tose prieplaukose, kuriose yra bagažinės, nepriklausomai nuo to, ar keleivis turi bilietą plaukti vandens transporto priemone, ir išduodamas bagažo kvitas.

9.2. Į bagažinę priimamas saugoti bagažas tik tvarkingai įpakuotas, išskyrus tą, kuriam įpakavimas nereikalingas.

9.3. Draudžiama bagažinėse saugoti degias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, suslėgtas ar suskystintas dujas, išskyrus dujas portatyviniuose balionuose, smailius, pjaunančius daiktus, šaunamuosius ginklus be apvalkalų.

9.4. Už bagažo saugojimą imamas nustatyto dydžio mokestis.

9.5. Bagažinėse bagažas saugomas 30 parų. Jei po 30 parų saugomo bagažo savininkas neatsiima – jis realizuojamas.

10. Keleivių teisės.

Keleivis turi teisę:

10.1. Užimti nurodytą biliete vietą.

10.2. Neteko galios nuo 2005-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin. 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

 

10.3. Nemokamai vežti rankinį bagažą, nurodytą šių Taisyklių 8.1 papunktyje, o kitą bagažą – už nustatytą mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

 

10.4. Su tuo pačiu bilietu plaukti to paties valdytojo ar, jei susitaria laivų valdytojai, kitais laivais, kai laivas dėl kokių nors priežasčių negali plaukti.

10.5. Nutraukti keleivio ir bagažo vežimo sutartį.

11. Keleivių atsakomybė.

11.1. Už šių Taisyklių pažeidimą keleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytomis baudomis. Baudos sumokėjimas neatleidžia keleivio nuo mokesčio už važiavimą ir bagažo vežimą.

11.2. Iš keleivio paimant baudą vietoje, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, surašomas nustatytos formos protokolas. Jeigu bauda nesumokama vietoje,  ji išieškoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

11.3. Keleivis, važiuojantis be bilieto, privalo sumokėti baudą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, ir įsigyti bilietą nuo pradinės  prieplaukos. Keleivis, atsisakęs sumokėti baudą, išlaipinamas artimiausioje prieplaukoje.

11.4.  Asmenys, sugadinę prieplaukų, laivų, keltų įrenginius, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

 

12. Vežėjų atsakomybė.

12.1. Vežėjai yra atsakingi už keleivių vežimą laivu ar keltu nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos.

12.2. Vežėjai atsako už priimto iš keleivių (kai išduodamas bagažo kvitas) vežti arba saugoti bagažo praradimą ir sugadinimą, jeigu neįrodo, kad tai įvyko ne dėl jų kaltės.

13. Rasti daiktai.

13.1. Laivuose, keltuose rastus daiktus palydovas-kasininkas arba laivo kapitonas pasibaigus reisui privalo atiduoti galinės prieplaukos viršininkui.

13.2. Prieplaukoje arba jos teritorijoje rasti daiktai atiduodami prieplaukos viršininkui.

13.3. Tarp rastų daiktų esantys:

maisto produktai sunaikinami po 3 parų, o dvokiantys – tuojau pat;

asmeniniai dokumentai, ginklai, šaudmenys ir sprogmenys nedelsiant perduodami policijai;

pinigai po dviejų parų padedami į vežėjo kasą;

užsienio valiuta, brangenybės, valstybiniai popieriai – ne vėliau kaip per dvi paras atiduodami saugoti vietos valstybinio banko įstaigai, kur saugomi 30 parų, pasibaigus terminui valiuta pervedama į valstybės biudžetą, o brangenybės bei vertybiniai popieriai realizuojami įstatymų nustatyta tvarka, o gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.

13.4. Rastieji daiktai savininkams grąžinami, kai jie pateikia asmenybės tapatumą patvirtinančius dokumentus ir pareiškimą, kuriame išvardina pamestus daiktus bei jų požymius.

13.5. Už rastų daiktų saugojimą imamas mokestis kaip už bagažo saugojimą; savininkas pasirašo rastų daiktų registravimo žurnale.

14. Vežėjų ir keleivių kontrolė.

14.1. Vežėjų darbą ir tai, kaip vidaus vandenų transporto priemonėmis vykstantys keleiviai laikosi šių taisyklių reikalavimų, kontroliuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

 

14.2. Atvykus kontrolieriui, laivo ar kelto įgula privalo pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus. Įgulos nariams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

14.3. Kontrolę atliekantys pareigūnai tikrina:

kaip vežėjai, įgulos nariai ir prieplaukos uostai laikosi šių Taisyklių;

kaip vežėjai ir įgula laikosi maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

ar vežėjai ir prieplaukos tinkamai parduoda ir įformina bilietus.

14.4. Nustatę vežėjo įgulos aplaidumą, šių Taisyklių pažeidimus, kontrolę atliekantys pareigūnai surašo aktą.

14.5. Nustatę, kad keleivis pažeidžia šias Taisykles, kontrolę atliekantys pareigūnai paima iš keleivio baudą arba surašo administracinės teisės pažeidimų protokolą.

14.6. Keleiviai, plaukę be bilieto arba vežę bagažą be kvito ir atsisakę sumokėti baudą vietoje, keleiviai su nešvariais drabužiais arba turintys draudžiamą bagažą artimiausioje prieplaukoje išlaipinami iš transporto priemonės.

15. Vežimas pagal sutartis ir atskirus užsakymus.

15.1. Laivų savininkai pagal sutartis arba atskirus užsakymus nuomoja laivus arba atlieka grupinius vežimus atskiroms įstaigoms ir organizacijoms bei fiziniams asmenims.

15.2. Kai užsakovai nuolat naudojasi vidaus vandenų transporto paslaugomis, su jais sudaromos sutartys, kuriose numatomas grafikas, apmokėjimo tvarka, šalių atsakomybė.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-143, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 57-1964 (2005-05-05), i. k. 1052210ISAK0003-143

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 272 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-891, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 2-63 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-891

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 272 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-152, 2013-03-08, Žin., 2013, Nr. 27-1289 (2013-03-13), i. k. 1132210ISAK0003-152

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 272 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-390, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3923 (2013-07-18), i. k. 1132210ISAK0003-390

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 272 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-436(1.5 E), 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16607

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 272 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių“ pakeitimo