Suvestinė redakcija nuo 2020-11-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 32-1039, i. k. 1051100NUTA00000239

 

Nauja redakcija nuo 2020-11-04:

Nr. 1220, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22941

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 M. BIRŽELIO 20 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2019/1021 DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ IR 2001 M. GEGUŽĖS 22 D. STOKHOLMO KONVENCIJOS DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ ĮGYVENDINIMO

 

2005 m. kovo 3 d. Nr. 239

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo 3, 20 straipsniais ir įgyvendindama 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų, 2001 m. gegužės 22 d. Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Stokholmo konvencija), ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Aplinkos apsaugos agentūrą institucija, atsakinga už Reglamente (ES) 2019/1021 nacionalinėms kompetentingosioms institucijoms nustatytų užduočių vykdymą.

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai:

2.1.1. atstovauti Lietuvos Respublikai Stokholmo konvencijos Šalių konferencijos posėdžiuose, Europos Sąjungos Tarybos Aplinkos ir Tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupėse, Pagal Reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) įsteigtame komitete ir Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų pritaikymo prie mokslo ir technikos pažangos ir įgyvendinimo komitete, kitose ekspertų darbo grupėse visais su Reglamentu (ES) 2019/1021 ir Stokholmo konvencija susijusiais klausimais;

2.1.2. vykdyti oficialiosios kontaktinės institucijos funkcijas keičiantis informacija su Stokholmo konvencijos sekretoriatu;

2.1.3. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių nacionalinėmis kompetentingosiomis institucijomis, Stokholmo konvencijos sekretoriatu, teikti ataskaitas ir informaciją Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai, Stokholmo konvencijos sekretoriatui Reglamente (ES) 2019/1021 ir Stokholmo konvencijoje nustatyta tvarka;

2.1.4. koordinuoti valstybės institucijų, nurodytų 2.32.9 papunkčiuose, veiklą, susijusią su Reglamento (ES) 2019/1021 ir Stokholmo konvencijos nuostatų įgyvendinimu, koordinuoti ir rengti programas ir planus dėl patvariųjų organinių teršalų (cheminių medžiagų) tvarkymo įgyvendinant Reglamentą (ES) 2019/1021 ir Stokholmo konvenciją;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.2.1. atstovauti Lietuvos Respublikai 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, įsteigto keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo (toliau – Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigtas forumas), Reglamentą (ES) 2019/1021 įgyvendinančių nacionalinių kompetentingųjų institucijų susitikimuose;

2.2.2. skirti ekspertą dalyvauti Stokholmo konvencijos Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komiteto veikloje;

2.2.3. Reglamento (ES) 2019/1021 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka rengti ir teikti pasiūlymus ir dokumentaciją Europos Komisijai dėl naujų patvariųjų organinių medžiagų įtraukimo į Stokholmo konvencijos kontroliuojamų cheminių medžiagų sąrašus;

2.2.4pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis kompetentingosiomis institucijomis, teikti informaciją Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai, Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms kompetentingosioms institucijoms Reglamente (ES) 2019/1021 ir Reglamentą (ES) 2019/1021 įgyvendinančių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių kompetentingųjų institucijų susitikimų darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka;

2.2.5. rinkti, apdoroti ir teikti Stokholmo konvencijos sekretoriatui, Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komitetui ir kitoms Stokholmo konvencijos Šalių konferencijos įsteigtoms institucijoms duomenis apie patvariųjų organinių medžiagų, jų turinčių cheminių mišinių ir gaminių gamybą, naudojimą, tiekimą rinkai, taršos patvariaisiais organiniais teršalais šaltinius, sukauptas atsargas, atliekas, kuriose yra patvariųjų organinių teršalų, jų tvarkymą ir šalinimą, patvariaisiais organiniais teršalais užterštas teritorijas (paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio ir grunto užterštumo) ir saugų jų sutvarkymą, patvariųjų organinių teršalų aplinkos elementuose monitoringo duomenis;

2.2.6. atlikti patvariųjų organinių medžiagų rizikos aplinkai vertinimą;

2.2.7pagal kompetenciją koordinuoti Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigto forumo užduočių įgyvendinimą ir šio nutarimo 2.4–2.9 papunkčiuose nurodytų valstybės institucijų, atliekančių Reglamento (ES) 2019/1021 reikalavimų vykdymo kontrolę (priežiūrą), veiklą;

2.3. Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.3.1. dalyvauti ekspertų susitikimuose techniniais patvariųjų organinių teršalų tvarkymo klausimais;

2.3.2. pagal kompetenciją vykdyti patvariųjų organinių teršalų monitoringą aplinkos elementuose, tvarkyti patvariųjų organinių teršalų duomenis;

2.4Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos – organizuoti ir vykdyti patvariųjų organinių medžiagų, šių medžiagų turinčių cheminių mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai, naudojimo, patvariųjų organinių teršalų išmetimo, atliekų, turinčių patvariųjų organinių teršalų, ir patvariaisiais organiniais teršalais arba jų turinčiomis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymo kontrolę;

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai – teikti Aplinkos apsaugos agentūrai pasiūlymus ir dokumentaciją, parengtą pagal Reglamente (ES) 2019/1021 ir Stokholmo konvencijoje nustatytus reikalavimus, dėl apribojimo gaminti, tiekti rinkai ir naudoti patvariąsias organines medžiagas, šių medžiagų turinčius cheminius mišinius ir gaminius, atlikti patvariųjų organinių medžiagų rizikos žmonių sveikatai vertinimą ir visuomenės sveikatos saugos ekspertizę, dalyvauti nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse programose ar projektuose tiriant patvariųjų organinių medžiagų poveikį žmonių, visų pirma jautriausių visuomenės grupių, sveikatai;

2.6. Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – pagal kompetenciją vykdyti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra patvariosios organinės medžiagos, tiekimo rinkai ir naudojimo kontrolę pagal Reglamento (ES) 2019/1021 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus;

2.7. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai – pagal kompetenciją vykdyti patvariųjų organinių medžiagų, šių medžiagų turinčių cheminių mišinių ir gaminių tiekimo rinkai kontrolę pagal Reglamento (ES) 2019/1021 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus;

2.8. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

2.8.1. vykdyti patvariųjų organinių medžiagų importo ir eksporto muitinės priežiūrą pagal Reglamento (ES) 2019/1021 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

2.8.2. vykdyti atliekų, turinčių patvariųjų organinių teršalų, importo ir eksporto muitinės priežiūrą pagal Reglamento (ES) 2019/1021 ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo reikalavimus;

2.9. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai – vykdant stebėsenos programas, rinkti ir apdoroti duomenis apie nustatytus patvariuosius organinius teršalus maisto produktuose ir gyvūnų organizmuose;

2.10. valstybės institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.1, 2.4 – 2.9 papunkčiuose, pagal kompetenciją vykdančioms patvariųjų organinių teršalų (cheminių medžiagų) valdymą, kontrolę (priežiūrą) ir (ar) muitinės priežiūrą, Aplinkos apsaugos agentūros motyvuotu prašymu, paskirti ekspertus dalyvauti Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigto forumo darbo grupių veikloje pagal institucijos veiklos sritis;

2.11. valstybės institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.2 – 2.9 papunkčiuose, pagal kompetenciją vykdančioms patvariųjų organinių teršalų (cheminių medžiagų) valdymą, kontrolę (priežiūrą) ir (ar) muitinės priežiūrą, teikti Aplinkos ministerijai privalomus teikti Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Stokholmo konvencijos sekretoriatui duomenis ir informaciją, kurių reikia ataskaitoms Europos Komisijai ir Stokholmo konvencijos sekretoriatui rengti, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/1021 13 straipsnyje ir Stokholmo konvencijos 15 straipsnyje ar pagal Europos Komisijos ir Stokholmo konvencijos Šalių konferencijos sprendimus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1289, 2005-11-30, Žin., 2005, Nr. 142-5117 (2005-12-03), i. k. 1051100NUTA00001289

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 "Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 991, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4380 (2010-07-14), i. k. 1101100NUTA00000991

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 "Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1076, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1365, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21067

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 665, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12015

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1220, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22941

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“ pakeitimo