Suvestinė redakcija nuo 2004-02-21 iki 2006-06-09

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 103-4604, i. k. 1021010ISTA0IX-1132

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STRATEGINĘ REIKŠMĘ NACIONALINIAM SAUGUMUI TURINČIŲ ĮMONIŲ IR ĮRENGINIŲ BEI KITŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. spalio 10 d. Nr. IX-1132

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Įstatymo paskirtis – nustatyti, kurios įmonės ir įrenginiai (tarp jų ir steigtini) turi strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, kurie iš jų nuosavybės teise privalo priklausyti valstybei, o kuriuose iš jų (ir kokiomis sąlygomis) kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei, taip pat nustatyti kitas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones.

 

2 straipsnis. Valstybės įmonės ir valstybei nuosavybės teise priklausantys įrenginiai

1. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi šios valstybės įmonės:

1) valstybės įmonė „Dzūkijos šilas“;

2) valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla;

3) valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė;

4) valstybės įmonė Kauno aerouostas;

5) valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

6) valstybės įmonė Lietuvos paštas;

7) valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra;

8) valstybės įmonė „Oro navigacija“;

9) valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas;

10) valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas.

11) valstybės įmonė „Automagistralė“;

12) valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“;

13) valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“;

14) valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“;

15) valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“;

16) valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“;

17) valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“;

18) valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“;

19) valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“;

20) valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“;

21) valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“;

22) valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“.

Papildyta citata:

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

 

2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi šie valstybei nuosavybės teise priklausantys įrenginiai:

1) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai;

2) valstybinės reikšmės keliai pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

3) skrydžių valdymo sistemos įrenginiai;

4) viešojo naudojimo geležinkeliai.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės įmonės gali būti pertvarkytos į akcines bendroves ar uždarąsias akcines bendroves arba reorganizuotos Civilinio kodekso nustatytais būdais tik Seimui priėmus atitinkamą įstatymą.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti įrenginiai turi nuosavybės teise priklausyti valstybei ir gali būti išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutartį arba perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms valstybės įmonėms ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įmonėms.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

 

3 straipsnis.         Įmonės, kurių kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei, ir įrenginiai

1. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi šios įmonės, kurių kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei:

1) akcinė bendrovė „Detonas“;

2) akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

3) akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras;

4) akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“;

5) akcinė bendrovė „Lietuvos energija“;

6) akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“;

7) uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių oro uostas;

8) akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

 

2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turi akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įrenginiai, sudarantys 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklą ir jo priklausinius.

3. Šiame Įstatyme valstybės sprendžiamoji galia reiškia, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytose įmonėse valstybei turi priklausyti daugiau kaip 1/2 balsų suteikiančių šių įmonių akcijų.

4. Europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas sudaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių kapitalo dalį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir privatus nacionalinis kapitalas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Po pertvarkymo ar reorganizavimo veiksiančiose šio straipsnio 1 dalyje nurodytose įmonėse turi išlikti valstybės sprendžiamoji galia.

6. Likviduojant (taip pat dėl bankroto) šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įmones, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą įmonę, joms priklausantis nekilnojamasis ir įkeistas turtas, taip pat šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas gali būti parduodamas ar kitaip perleidžiamas tik Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, valstybės įmonėms arba įmonėms, kurių kapitalo dalį sudaro privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis kapitalas, tačiau valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 1/2 balsų suteikiančių šių įmonių akcijų.

7. Likviduojant (taip pat dėl bankroto) šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą įmonę, jai priklausantis nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas ar kitaip perleidžiamas tik Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ar valstybės įmonėms.

Papildyta citata:

Nr. IX-1677, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3354 (2003-07-23), i. k. 1031010ISTA0IX-1677

 

4 straipsnis. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės

1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti, be šio Įstatymo 2 ir 3 straipsniuose nurodytų įmonių ir įrenginių, svarbios yra ir šios įmonės:

1) akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“;

2) akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“;

3) akcinė bendrovė „Vakarų skirstomieji tinklai“;

4) akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“;

5) akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“;

6) akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“;

7) akcinė bendrovė „Achema“.

8) vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančios įmonės pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

 

2. Siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą, įstatymai gali nustatyti papildomus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių veiklos reikalavimus.

3. Vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo paslaugas teikiančios įmonės, nurodytos šio straipsnio 1 dalies 8 punkte, turi nuosavybės teise priklausyti valstybei ar savivaldybei arba valstybei ar savivaldybei turi priklausyti daugiau kaip 75 procentai balsų suteikiančių šių įmonių akcijų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

 

5 straipsnis.         Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sauga

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į įmonių veiklos ypatumus, nustato strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus.

2. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai atsako už šio straipsnio 1 dalyje numatytų fizinės ir informacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Papildyta straipsniu:

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1677, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3354 (2003-07-23), i. k. 1031010ISTA0IX-1677

Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2000, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 28-871 (2004-02-21), i. k. 1041010ISTA0IX-2000

Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 2, 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 5 straipsniu įstatymas