Suvestinė redakcija nuo 2005-11-09 iki 2009-01-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 55-1922, i. k. 1042055ISAK000VA-44

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 6 d. Nr. VA-44

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, 2004, Nr. 17-505) 92 straipsnio 8 dalies nuostatas:

1. Tvirtinu:

1.1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisykles.

1.2. Pranešimo apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formą FR0656.

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0656 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.2. Inspekcijos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0656 formos duomenims apdoroti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

 

2.3. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 metų gegužės 1 dienos.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 6 d.

įsakymu Nr. VA-44

 

NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS europos sąjungos VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apskaičiavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato iš kitos ES valstybės narės naują transporto priemonę įsigijusio fizinio asmens, kuris pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, tokį įsigijimą patvirtinančių dokumentų pateikimo savo nuolatinės gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritoriniam skyriui bei PVM apskaičiavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis PVM įstatymo 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4. Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijęs fizinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymą (toliau – fizinis asmuo), ne vėliau kaip iki kito po naujos transporto priemonės įsigijimo mėnesio 25 dienos savo nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI teritoriniam skyriui privalo pateikti PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, kopiją.

5. Jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nėra šiame punkte išvardytų duomenų, fizinis asmuo kartu su PVM sąskaita faktūra turi pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:

5.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą;

5.2. tiekėjo vardą, pavardę (arba pavadinimą), kodą ir adresą;

5.3. valstybę narę, iš kurios fizinis asmuo įsigijo naują transporto priemonę;

5.4. transporto priemonės rūšį (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto priemonė);

5.5. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;

5.6. jeigu naujos transporto priemonės įsigijimo data nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, tokiu atveju prašymo pateikėjas prašyme turi nurodyti transporto priemonės įsigijimo datą;

5.7. naujos transporto priemonės įsigijimo kainą (litais).

6. Kai fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja daugiau nei vieną naują transporto priemonę, jis turi pateikti visų tokius įsigijimus įforminančių PVM sąskaitas faktūrų kopijas. Jeigu iš kitos ES valstybės narės įsigijęs kelias naujas transporto priemones fizinis asmuo pagal šių taisyklių 5 punktą privalo kartu su PVM sąskaita faktūra pateikti ir laisvos formos pranešimą, tokiu atveju tas asmuo gali nurodyti 5 punkte nurodytus trūkstamus duomenis viename pranešime.

 

III. PVM APSKAIČIAVIMO tVARKA

 

7. AVMI teritorinis skyrius, gavęs iš fizinio asmens PVM sąskaitos faktūros kopiją (taisyklių 5 punkte nurodytu atveju – ir pranešimą), ne vėliau kaip per tris darbo dienas turi apskaičiuoti mokėtiną naujos transporto priemonės įsigijimo PVM ir pateikti fiziniam asmeniui užpildytą Pranešimo apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formą FR0656 (toliau – FR0656 forma).

Tais atvejais, kai naują transporto priemonę įsigijęs fizinis asmuo nepateikia tokį įsigijimą įforminančios PVM sąskaitos faktūros taisyklių 4 punkte nurodytu terminu, tačiau iš atitinkamas transporto priemones registruojančios institucijos (įmonės) yra gauta informacija apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės registravimą Lietuvoje, AVMI teritorinis skyrius ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo (tais atvejai, kai tokia informacija buvo gauta anksčiau nei pasibaigus taisyklių 4 punkte nurodytam terminui – per tris darbo dienas nuo šio termino pasibaigimo) pagal iš tos institucijos (įmonės) gautus duomenis turi apskaičiuoti mokėtiną naujos transporto priemonės įsigijimo PVM ir įteikti fiziniam asmeniui užpildytą FR0656 formą.

8. FR0656 formą pildantis AVMI darbuotojas turi nurodyti:

8.1. AVMI teritorinio skyriaus pavadinimą ir adresą;

8.2. fizinio asmens vardą, pavardę, adresą ir asmens kodą;

8.3. transporto priemonės rūšį (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto priemonė) ir įsigijimo datą;

8.4. transporto priemonės įsigijimo kainą ir apskaičiuotą PVM sumą. PVM suma apskaičiuojama įsigijimo kainą padauginus iš 0,18. Gauta suma turi būti apvalinama iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu;

8.5. AVMI teritorinio skyriaus surenkamosios sąskaitos numerį, banko skyriaus, kuriame yra ši sąskaita, pavadinimą ir banko kodą;

8.6. įmokos kodą, įmokos pavadinimą ir mokėtiną (apskaičiuotą) PVM sumą.

9. FR0656 formoje turi būti nurodyti PVM apskaičiavusio AVMI darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, FR0656 formos užpildymo data ir parašas.

10. Užpildyta FR0656 forma fiziniam asmeniui gali būti:

10.1. siunčiama registruotu laišku;

10.2. AVMI darbuotojo įteikiama betarpiškai fiziniam asmeniui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti bet kuriame banke ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma. FR0656 formos įteikimo diena nustatoma remiantis Mokesčių administravimo įstatymu.

12. Fizinis asmuo privalo saugoti naujos transporto priemonės iš kitos ES valstybės narės įsigijimo dokumentus PVM įstatymo 78 straipsnio 8 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

13. Už šių taisyklių nesilaikymą taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė

______________


 

FR0656 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu

Nr. VA-44

herbas_baltam+mazas

.................................... APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

...........................................................................................................................................

(įstaigos duomenys)

...............................................

                       (adresatas)

 

pranešimas apie Iš kitos europos sąjungos

valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesČIO APSKAIČIAVIMĄ

 

_____________ Nr._______________

                                                                             (data)                    (registracijos numeris)

___________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 92 straipsnio 8 dalimi, jums yra apskaičiuotas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM):

 

PVM apskaičiavimas:

Transporto priemonės rūšis (motorinė kelių transporto priemonė, laivas, orlaivis)

Transporto priemonės įsigijimo data

Transporto priemonės įsigijimo kaina

PVM tarifas

PVM suma

 

 

 

18 proc.

 

 

Priklauso mokėti: ______________ Lt

 

Įmokos kodas: _______________________

 

Įmokos pavadinimas: ______________________

 

Nurodyta suma ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo įteikimo turi būti sumokėta bet kuriame banke į tokią apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą:

 

...........................................................................................................................................

                                                  (surenkamosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir kodas)

 

                                                                                                                                                         

           (pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo