Suvestinė redakcija nuo 2013-11-14 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 55-1922, i. k. 1042055ISAK000VA-44

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 6 d. Nr. VA-44

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, 2004, Nr. 17-505) 92 straipsnio 8 dalies nuostatas:

1. Tvirtinu:

1.1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisykles.

1.2. Pranešimo apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formą FR0656.

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0656 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.2. Inspekcijos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0656 formos duomenims apdoroti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

 

2.3. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 metų gegužės 1 dienos.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-44

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-60 

redakcija)

 

NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato iš kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės naują transporto priemonę įsigijusio fizinio asmens, kuris pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) nėra ir neprivalo būti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju, tokį įsigijimą patvirtinančių dokumentų pateikimo mokesčių administratoriui bei PVM apskaičiavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis PVM įstatymo 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) ir PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4. Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijęs fizinis asmuo, kuris pagal PVM įstatymą nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju (toliau – fizinis asmuo), ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) taisyklių 6.1 punkte nurodytu būdu arba apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) taisyklių 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais būdais privalo pateikti:

4.1. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, kopiją;

4.2. laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę. Šiame pranešime turi būti nurodyti tokie duomenys:

4.2.1. vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

4.2.2. ES valstybė narė, iš kurios fizinis asmuo įsigijo naują transporto priemonę;

4.2.3. transporto priemonės rūšis (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto priemonė);

4.2.4. PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

4.2.5. PVM sąskaitos faktūros numeris;

4.2.6. transporto priemonės įsigijimo data, jeigu naujos transporto priemonės įsigijimo data nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

4.2.7. naujos transporto priemonės įsigijimo kaina (litais).

5. Kai fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja daugiau nei vieną naują transporto priemonę, jis turi pateikti visų tokius įsigijimus įforminančių PVM sąskaitų faktūrų kopijas, taip pat atskirai užpildytus laisvos formos pranešimus apie kiekvieną transporto priemonę, įsigytą iš kitos ES valstybės narės.

6. Fizinis asmuo taisyklių 4 ir 5 punkte nurodytus duomenis gali pateikti tokiais būdais:

6.1. elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI);

6.2. tiesiogiai, įteikdamas AVMI

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-76, 2013-11-08, Žin., 2013, Nr. 117-5915 (2013-11-13), i. k. 1132055ISAK000VA-76

 

6.3. paštu, išsiųsdamas AVMI.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-76, 2013-11-08, Žin., 2013, Nr. 117-5915 (2013-11-13), i. k. 1132055ISAK000VA-76

 

7. Kai naują transporto priemonę įsigijęs fizinis asmuo nepateikia tokį įsigijimą įforminančios PVM sąskaitos faktūros kopijos ir taisyklių 4 punkte nurodyto pranešimo, mokesčių administratorius PVM mokestines prievoles rengia pagal atitinkamas transporto priemones registruojančios institucijos (įmonės) pateiktą ar iš kitų šalių mokesčių administratorių gautą informaciją apie iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje.

 

III. PVM APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

8. PVM apskaičiuojamas:

8.1. pagal fizinio asmens pateiktą informaciją;

8.2. pagal iš atitinkamas transporto priemones registruojančios institucijos (įmonės) ar iš kitų ES valstybių narių mokesčių administratorių gautą informaciją apie iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje.

9. PVM apskaičiavimas pagal fizinio asmens pateiktą informaciją:

9.1. mokesčių administratorius, gavęs iš fizinio asmens PVM sąskaitos faktūros kopiją ir laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi apskaičiuoti mokėtiną naujos transporto priemonės įsigijimo PVM ir fiziniam asmeniui vienu iš taisyklių 12 punkte nustatytų būdų įteikti užpildytą Pranešimo apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formą FR0656 (toliau – FR0656 forma);

9.2. įteikus fiziniam asmeniui FR0656 formą, jam parengiama prievolė mokėti PVM;

9.3. jei mokesčių administratorius, įvertinęs fizinio asmens pateiktą informaciją, nustato, kad už kitoje ES valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę PVM mokėti nereikia, apie tai jis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po informacijos gavimo turi informuoti fizinį asmenį vienu iš taisyklių 12 punkte nurodytų būdų.

10. PVM apskaičiavimas pagal iš atitinkamas transporto priemones registruojančios institucijos (įmonės) ar iš kitų šalių mokesčių administratorių gautą informaciją apie iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje:

10.1. mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo (tais atvejais, kai tokia informacija buvo gauta anksčiau nei pasibaigęs taisyklių 4 punkte nurodytas terminas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio termino pasibaigimo) pagal gautus duomenis turi apskaičiuoti mokėtiną naujos transporto priemonės įsigijimo PVM ir fiziniam asmeniui vienu iš taisyklių 12 punkte nustatytų būdų įteikti užpildytą FR0656 formą;

10.2. įteikus fiziniam asmeniui FR0656 formą, jam parengiama prievolė mokėti PVM;

10.3. jei po mokesčių administratoriaus iniciatyva parengtos FR0656 formos įteikimo fizinis asmuo mokesčių administratoriui pateikia pagrįstus duomenis/argumentus dėl FR0656 formoje nurodytų duomenų neteisingumo, tai mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po informacijos gavimo turi įvertinti pateiktus duomenis/argumentus. Jei nustatoma, kad:

10.3.1. FR0656 formoje PVM apskaičiuotas teisingai, tai apie tai fizinis asmuo informuojamas vienu iš taisyklių 12 punkte nurodytų būdų;

10.3.2. pateiktoje FR0656 formoje reikia tikslinti apskaičiuotą PVM, tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas fiziniam asmeniui vienu iš taisyklių 12 punkte nustatytų būdų yra įteikiama patikslinta FR0656 forma;

10.3.3. PVM mokėti nereikia, tai apie tai fizinis asmuo informuojamas vienu iš taisyklių 12 punkte nurodytų būdų.

11. FR0656 formoje turi būti nurodyta:

11.1. mokesčio mokėtojo vardas, pavardė, adresas;

11.2. pranešimo data ir registracijos numeris;

11.3. transporto priemonės rūšis (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto priemonė) ir jos įsigijimo data;

11.4. transporto priemonės įsigijimo kaina;

11.5. PVM tarifas;

11.6. apskaičiuota PVM suma (PVM suma apskaičiuojama taip: įsigijimo kaina dauginama iš standartinio PVM tarifo ir dalijama iš 100. Gauta suma turi būti apvalinama iki sveikųjų skaičių: 49 centai ir mažiau – nerašoma, 50 centų ir daugiau – apvalinama iki lito);

11.7. priklausanti mokėti (apskaičiuota) į biudžetą PVM suma litais;

11.8. įmokos kodas;

11.9. įmokos pavadinimas;

11.10. biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų numeriai, bankų pavadinimai, kodai, taip pat įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų pavadinimai;

11.11. FR0656 formą pasirašančio valstybės tarnautojo ir/ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas), pareigos, parašas, vardas, pavardė;

11.12. PVM apskaičiavusio darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

11.13. papildoma mokesčių administratoriaus informacija pagal poreikį.

12. Užpildyta FR0656 forma fiziniam asmeniui įteikiama:

12.1. siunčiant elektroniniu būdu per Mano VMI (jei fizinis asmuo yra Mano VMI vartotojas);

12.2. siunčiant kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais (jei fizinis asmuo nėra Mano VMI vartotojas);

12.3. siunčiant registruotu laišku (per pašto paslaugų teikėjus) (jei fizinis asmuo nėra Mano VMI vartotojas);

12.4. asmeniškai;

12.5. viešai skelbiant.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti bet kuriame banke ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma. FR0656 formos įteikimo diena nustatoma, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu.

14. Fizinis asmuo privalo saugoti naujos transporto priemonės, įsigytos iš kitos ES valstybės narės, įsigijimo dokumentus PVM įstatymo 78 straipsnio 8 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

15. Už šių taisyklių nesilaikymą taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-60, 2013-10-03, Žin., 2013, Nr. 106-5256 (2013-10-10), i. k. 1132055ISAK000VA-60

 


FR0656 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-60

http://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=4862cc8d-dc08-497d-9263-0727b2d44948

(herbas)

 

(Sudarytojo pavadinimas)

 

.............................................................

(mokesčio mokėtojo vardas, pavardė)

.............................................................

(mokesčio mokėtojo adresas)

 

PRANEŠIMAS APIE IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGYTOS NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMĄ

_____________ Nr. ___________________

(data)                 (registracijos numeris)

 

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 92 straipsnio 8 dalimi, Jums yra apskaičiuotas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM).

 

PVM apskaičiavimas

Transporto priemonės rūšis (motorinė kelių transporto priemonė, laivas, orlaivis)

Transporto priemonės įsigijimo data

Transporto priemonės įsigijimo kaina

PVM tarifas

PVM suma

 

 

 

 

 

 

Priklauso mokėti__________________ Lt.

Įmokos kodas_____________________.

Įmokos pavadinimas_______________.

Nurodyta suma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo įteikimo bet kuriame banke turi būti sumokėta į Lietuvos Respublikos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

 

......................................................................................................................................................

(surenkamosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir kodas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

(Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

 

 

Vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsniu, mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Pranešime apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą nurodyta pridėtinės vertės mokesčio suma, turi teisę per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo jį raštu apskųsti centriniam mokesčių administratoriui. Skundas dėl mokestinio ginčo, kilusio tarp mokesčių mokėtojo ir 

___________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

ar jos pareigūno, paduodamas per _______________________________________________ .

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-72, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 5-136 (2009-01-15), i. k. 1082055ISAK000VA-72

Nr. VA-60, 2013-10-03, Žin., 2013, Nr. 106-5256 (2013-10-10), i. k. 1132055ISAK000VA-60

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-72, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 5-136 (2009-01-15), i. k. 1082055ISAK000VA-72

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 "Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2013-10-03, Žin., 2013, Nr. 106-5256 (2013-10-10), i. k. 1132055ISAK000VA-60

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 "Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76, 2013-11-08, Žin., 2013, Nr. 117-5915 (2013-11-13), i. k. 1132055ISAK000VA-76

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 "Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo