Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 86-4573, i. k. 1102250ISAK000V-632

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-07:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 13 d. Nr. V-632

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 3 dalį:

1. T v i r t i n u Leidimų-higienos pasų išdavimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632

 

LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

1. Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimo-higienos paso išdavimo, atsisakymo išduoti, patikslinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo sąlygas ir tvarką.

2. Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniam asmeniui, organizacijai ar jų filialams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruotiems filialams Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas) verstis veikla, numatyta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies atitinkamame punkte, leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

3. Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

4. Leidimus-higienos pasus Taisyklių nustatyta tvarka išduoda, atsisako išduoti, patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, išduoda jų dublikatus Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – leidimus-higienos pasus išduodanti institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-550, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3683 (2012-06-26), i. k. 1122250ISAK000V-550

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

5. Leidimų-higienos pasų išdavimo, atsisakymo išduoti, patikslinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-550, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3683 (2012-06-26), i. k. 1122250ISAK000V-550

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

6. Leidimas-higienos pasas išduodamas neribotam laikui.

7. Jeigu fizinis, juridinis asmuo ar filialas numato verstis ūkine komercine veikla keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, išduodami atskiri kiekvienam adresui leidimai-higienos pasai.

8. Leidimas-higienos pasas gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies atitinkamame punkte nurodytoms visoms ūkinėms komercinėms veikloms arba jų daliai. Jeigu leidimas-higienos pasas išduodamas ne visoms Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies atitinkamame punkte nurodytoms veikloms, turi būti konkrečiai nurodyta, kurioms Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies atitinkamame punkte nurodytoms ūkinėms komercinėms veikloms išduodamas leidimas-higienos pasas.

9. Už leidimo-higienos paso, jo dublikato išdavimą ar leidimo-higienos paso patikslinimą imama teisės aktų nustatyta valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

10. Draudžiama prašyti pareiškėjo pateikti dokumentus, reikalingus leidimo-higienos paso išdavimo procese, kuriuos pati leidimus-higienos pasus išduodanti institucija gali gauti iš kitų viešojo administravimo institucijų.

11. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija leidimų-higienos pasų išdavimui, atsisakymui išduoti, patikslinimui, galiojimo panaikinimui, galiojimo sustabdymui ir galiojimo sustabdymo panaikinimui naudoja šių registrų duomenis:

11.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims patikrinti;

11.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro – nekilnojamojo turto duomenims patikrinti;

11.3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro – juridinių asmenų duomenims patikrinti;

11.4. Mokesčio mokėtojų registro – duomenims apie ūkio subjektų mokamas valstybės rinkliavas patikrinti.

12. Visos procedūros ir formalumai, susiję su dokumentų, reikalingų leidimui-higienos pasui gauti, pateikimu ir sprendimų, susijusių su leidimų-higienos pasų, jų dublikatų išdavimu, patikslinimu, gavimu, taip pat gali būti atliekami per atstumą (paštu, faksu), elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI LEIDIMUI-HIGIENOS PASUI GAUTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

13. Pareiškėjas leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai arba kontaktiniam centrui pateikia:

13.1. nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą (Taisyklių 1 priedas);

13.2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;

13.3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla (lauko vaikų darželis pateikia dokumentą, įrodantį teisę naudotis žemės sklypu, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla), arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

13.4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams, lauko vaikų darželio veiklai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

14. Jei numatoma tuo pačiu adresu vykdyti kelias skirtinguose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies punktuose numatytas ūkinės komercinės veiklos rūšis, kiekvienai iš jų pateikiama atskira paraiška.

15. Jei Taisyklių 13.2–13.4 punktuose numatyti dokumentai jau yra pateikti, apie tai pažymima paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą, nurodant, kokie dokumentai, kada ir kokiu tikslu leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai buvo pateikti, ir patvirtinant, kad dokumentuose nurodyti duomenys nėra pasikeitę.

16. Leidimą-higienos pasą išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą yra gauta. Šiame rašte turi būti nurodomas maksimalus terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška gauti leidimą-higienos pasą ir priimtas sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą-higienos pasą, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, nuostata, kad pareiškėjui negavus atsakymo apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą-higienos pasą per nustatytą maksimalų terminą, laikoma, kad leidimas-higienos pasas išduotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

17. Jeigu pareiškėjo paraiška gauti leidimą-higienos pasą atmetama dėl to, kad buvo pateikta nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, leidimą-higienos pasą išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie paraiškos atmetimą ir nurodo atmetimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

18. Leidimą-higienos pasą išduodančios institucijos atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gauti leidimą-higienos pasą gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi Taisyklių 13 punkte nurodyti dokumentai, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl tikrumo, ar paraiška gauti leidimą-higienos pasą teisingai užpildyta, taip pat iš valstybės įmonės Registrų centro gauna statinio (-ių) (išskyrus nesudėtingų statinių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašą (kai numatoma vykdyti lauko vaikų darželio veiklą, iš valstybės įmonės Registrų centro gauna žemės sklypo (-ų), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus ir teises į juos išrašą) bei iš Juridinių asmenų registro – juridinio asmens duomenis, reikalingus išduoti leidimą-higienos pasą. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą užpildyta neteisingai, kad pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio (-ių), žemės sklypo (-ų), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, registracijos arba dėl juridinio asmens filialo registracijos, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie tai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gauti leidimą-higienos pasą gavimo dienos informuoja pareiškėją, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) ar notaro patvirtintas kopijas, bei informuoja, kad per 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomos informacijos jo paraiška bus paliekama nenagrinėta, bei tai, kad terminas leidimui-higienos pasui išduoti bus skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir trūkstamos informacijos pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

19. Gavus visus teisingai užpildytus Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas apie tai raštu informuoja pareiškėją ir šiame rašte nurodo, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos turi būti pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas, informuoja apie ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo datą bei dokumentus, kuriuos pareiškėjas turės pateikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo veiklos vykdymo vietoje. Pareiškėjui raštu informavus leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita vertinimo data.

20. Per Taisyklių 18 punkte nustatytą terminą negavus trūkstamų dokumentų ar pareiškėjui neištaisius nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio termino pasibaigimo dienos leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu paraiška paliekama nenagrinėta. Apie šį sprendimą pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens raštu, kuriame turi būti nurodytos paraiškos palikimo nenagrinėta priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

 

III SKYRIUS

ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS VYKDYMO SĄLYGŲ VERTINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

21. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas veiklos vykdymo vietoje (toliau – vertinimas) neatliekamas, kai fizinis, juridinis asmuo ar filialas, kuris turi leidimą-higienos pasą verstis atitinkama ūkine komercine veikla, pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą vykdyti tą pačią ūkinę komercinę veiklą ar jos dalį patalpose (lauko vaikų darželis – žemės sklype), kuriose kitam ar tam pačiam asmeniui jau yra išduotas leidimas-higienos pasas tai pačiai ūkinei komercinei veiklai tomis pačiomis sąlygomis, ir pareiškėjas paraiškoje deklaruoja, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nesikeis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

22. Vertinimo metu patikrinama ir įvertinama, ar pareiškėjo numatomos vykdyti ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų (toliau – visuomenės sveikatos saugos teisės aktai) reikalavimus.

23. Jeigu fizinis, juridinis asmuo ar filialas pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą vykdyti atitinkamą ūkinę komercinę veiklą patalpose, kuriose kitam asmeniui jau yra išduotas leidimas-higienos pasas tai pačiai ūkinei komercinei veiklai tomis pačiomis sąlygomis ir ūkinės komercinės veiklos sąlygos nepakito, išduodant leidimą-higienos pasą nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai.

24. Jeigu fizinis, juridinis asmuo ar filialas, kuris turi leidimą-higienos pasą verstis atitinkama ūkine komercine veikla, pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą vykdyti tą pačią ūkinę komercinę veiklą kitose patalpose (lauko vaikų darželis – kitame žemės sklype), išduodant leidimą-higienos pasą nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

25. Neteko galios nuo 2016-01-07

Punkto naikinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

26. Vertinimą sudaro šie etapai:

26.1. I etapas – veiklos sąlygų atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams įvertinimas ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje:

26.1.1. teritorijos, pastatų (patalpų), kuriuose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, įrengimo (įskaitant patalpų vėdinimo sistemas), išskyrus Taisyklių 23 punkte numatytą atvejį;

26.1.2. įrangos, reikalingos ūkinei komercinei veiklai vykdyti;

26.1.3. su ūkinės komercinės veiklos vykdymu susijusių fizikinės, cheminės, biologinės taršos bei kitos taršos šaltinių;

26.1.4. savikontrolės, geros gamybos praktikos programos (savikontrolės sistemų programų dokumentų (hospitalinių infekcijų prevencijos, geros gamybos praktikos, geros higienos praktikos ir pan.), jei teisės aktai numato jų įdiegimą);

26.1.5. fizinio asmens arba juridinio asmens ar filialo darbuotojų pasirengimo (kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, jei teisės aktai numato, kad asmuo turi turėti atitinkamą kvalifikaciją, asmenų sveikatos žinių pažymėjimai, jei teisės aktai numato, kad asmenys privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, asmens medicininės knygelės (forma Nr. 048/a), jei teisės aktai numato, kad asmenys privalo tikrintis sveikatą), išskyrus Taisyklių 24 punkte numatytą atvejį;

26.2. II etapas – laboratorinių tyrimų programų sudarymas ir jų pateikimas pareiškėjui. Stacionarių triukšmo šaltinių gyvenamojoje aplinkoje matavimai privalo būti atlikti, jeigu ūkinė komercinė veikla yra susijusi su stacionarių triukšmo šaltinių naudojimu. Geriamojo vandens cheminis ir mikrobiologinis tyrimas privalo būti atlikti, jei ūkinėje komercinėje veikloje yra naudojamas ne viešai tiekiamas geriamasis vanduo. Iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimai privalo būti atlikti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 2, 4, 5, 6 punktuose nurodytų veiklų atitinkamose patalpose, numatytose Lietuvos higienos normoje, reglamentuojančioje triukšmo ribinius dydžius. Soliariumų paslaugas teikiančiuose objektuose privalo būti atlikti kiekvienos soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiamos veiksmingosios energinės apšvietos matavimai. Šių laboratorinių tyrimų atlikti nereikia, kai laboratoriniai tyrimai šioje ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra atlikti ne vėliau kaip prieš vienerius metus ir ūkinės komercinės veiklos sąlygos nepakito. Sudarant programas dėl fizikinių taršos šaltinių (muzikinių įrenginių, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ir kt.) įvertinimo, jose turi būti nurodyta, kad laboratoriniai tyrimai (matavimai) turi būti atliekami nustačius maksimalų tiriamo įrenginio pajėgumą.

26.3. III etapas – Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos (toliau – vertinimo pažyma) užpildymas.

27. Vertinimą atlieka leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo įgaliotas valstybės tarnautojas (toliau – vertinimo vykdytojas).

28. Atlikus I etapą pareiškėjui per 3 darbo dienas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu pateikiamos reikiamų atlikti laboratorinių tyrimų programos (jose turi būti nurodomi taškai, kuriuose privaloma atlikti laboratorinius tyrimus, laboratorinių tyrimų atlikimo sąlygos) ir informacija apie I etapo metu nustatytus trūkumus ir neatitikimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. Šiuo raštu pareiškėjas taip pat turi būti informuojamas ir apie tai, kad per Taisyklių 29 punkte nurodytą terminą nepateikus laboratorinių tyrimų protokolų ir tuo pačiu metu nepateikus informacijos apie I etapo metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams pašalinimą bus atsisakyta išduoti leidimą-higienos pasą Taisyklių 44.3 punkte nurodytu pagrindu.

29. Laboratoriniai tyrimai, reikalingi ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo Taisyklių 28 punkte nurodyto rašto išsiuntimo dienos akredituotose arba atestuotose laboratorijose. Mėginį geriamojo vandens laboratoriniams tyrimams paimti privalo mėginio geriamojo vandens laboratorinių tyrimų paėmimui akredituota arba atestuota laboratorija.

30. Gavęs laboratorinių tyrimų protokolus, reikalingus ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, ir/ar pateiktą informaciją apie I etapo metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams pašalinimą vertinimo vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi surašyti nustatytos formos vertinimo pažymą (Taisyklių 2 priedas) dviem egzemplioriais (III etapas).

31. Vertinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, vertinimo pažymos išvadose nurodoma, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

32. Vertinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, vertinimo pažymos išvadose nurodoma, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka.

33. Vertinimo pažymos išvadose draudžiama nurodyti, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus su išlygomis.

34. Vertinimo pažymos vienas egzempliorius su laboratorinių tyrimų protokolais atiduodamas pareiškėjui kartu su leidimų-higienos pasu arba su Taisyklių 45 punkte numatytu raštu, kitas egzempliorius su laboratorinių tyrimų protokolų kopijomis lieka leidimus-higienos pasus išduodančioje institucijoje ir saugomas prie dokumentacijos, susijusios su konkretaus leidimo-higienos paso išdavimu.

 

IV SKYRIUS
 LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ, JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS IR LEIDIMŲ- HIGIENOS PASŲ PATIKSLINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

35. Sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vertinimo atlikimo, jei vertinimo pažymos išvadoje nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Jeigu Taisyklių 21 ir 25 punktuose numatytais atvejais vertinimas neatliekamas, sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.

36. Priėmus sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą, užpildomas nustatytos formos leidimas-higienos pasas (Taisyklių 3 arba 4 priedas) ir pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra informuojamas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

37. Leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui tik sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Leidimas-higienos pasas išsiunčiamas paštu registruotu laišku sumokėjus valstybės rinkliavą, jeigu pareiškėjas paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą yra nurodęs, kad pageidauja gauti išduotą leidimą-higienos pasą paštu.

38. Leidimas-higienos pasas patikslinamas išduodant naują leidimą-higienos pasą, jeigu pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, ar kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta, taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

39. Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą, leidimą-higienos pasą išdavusiai institucijai pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma), dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis, bei nurodo, jeigu pageidauja gauti patikslintą leidimą-higienos pasą paštu. Patikslintas leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus valstybės rinkliavą. Valstybės rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

40. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija patikslina leidimą-higienos pasą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Taisyklių 39 punkte, gavimo leidimus-higienos pasus išduodančioje institucijoje dienos. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie tai raštu informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus.

41. Leidimas-higienos pasas patikslinamas remiantis iki tol atlikto vertinimo pažyma. Patikslinant leidimą-higienos pasą tikslinama ir iki tol atlikto vertinimo pažyma. Ankstesnio leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, vadovaujantis Taisyklių 61.1 punktu.

42. Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, praradęs leidimą- higienos pasą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją.

43. Praradusiam leidimą-higienos pasą fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui, kuris pateikia prašymą išduoti leidimo-higienos paso dublikatą (laisva forma), leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo-higienos paso dublikatą – išduoto leidimo-higienos paso nuorašą su žyma „Dublikatas“. Leidimo-higienos paso dublikatas atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku (jeigu pareiškėjas yra nurodęs, kad pageidauja gauti leidimo-higienos paso dublikatą paštu) tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

 

V SKYRIUS
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ-HIGIENOS PASĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

44. Leidimas-higienos pasas neišduodamas, jeigu:

44.1. vertinimo pažymos išvadose nurodyta, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų;

44.2. per Taisyklių 19 punkte nustatytą terminą pareiškėjas nesudarė leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;

44.3. per 45 dienas nuo Taisyklių 28 punkte nurodyto rašto išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų ir / ar neištaisė I etape nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;

44.4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ numatytus atvejus. Statinių paskirties grupes ir pogrupius nustato aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

45. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą-higienos pasą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Taisyklių 44 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos. Priėmus sprendimą atisakyti išduoti leidimą-higienos pasą, pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra informuojamas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu, nurodant atsisakymo išduoti leidimą-higienos pasą pagrindą, priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką.

46. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą-higienos pasą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

VI SKYRIUS
 LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

47. Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą, išskyrus atvejus, kai apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas pranešė leidimą-higienos pasą išdavusiai institucijai Taisyklių 48.2 punkte nustatyta tvarka, ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų pasikeitimas nepažeidžia visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų.

48. Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją:

48.1. apie pasikeitusius leidime-higienos pase įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą); fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo;

48.2. apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo.

49. Jeigu yra priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą arba panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą ne visoms ūkinėms komercinėms veikloms, nurodytoms leidime-higienos pase, o tik tam tikrai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), fizinis, juridinis asmuo ar filialas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rašto apie atitinkamo sprendimo priėmimą gavimo dienos privalo pateikti leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai leidimo-higienos paso originalą, kuriame leidimus-higienos pasus išduodanti institucija padaro atžymą apie leidimo-higienos paso būklę (teisinį statusą).

50. Leidimus-higienos pasus turintiems fiziniams, juridiniams asmenims ir filialams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla.

51. Jeigu leidimas-higienos pasas suteikia teisę teikti paslaugas, leidimo-higienos paso originalas arba jo kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje. Skelbiamame leidimo-higienos paso originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5468 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-947

 

52. Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

 

VII SKYRIUS
 LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

53. Leidimo-higienos paso galiojimas sustabdomas, jeigu:

53.1. valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per Taisyklių 54 punkte numatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų.

53.2. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

54. Patikrinimo metu nustačius, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų turi būti nustatytas protingas pažeidimų pašalinimo terminas, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas nustatytiems visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimams pašalinti. Pažeidimams pašalinti gali būti nustatytas iki 3 mėnesių terminas, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

55. Leidimo-higienos paso galiojimas gali būti sustabdytas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti ir per Taisyklių 54 punkte nustatytą terminą nepašalinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

56. Sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Taisyklių 53.1 arba 53.2 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.

57. Priėmus sprendimą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pasirašytinai arba leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu (registruotu laišku) praneša fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui ir nurodo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo pagrindą, priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką.

58. Draudžiama vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuriai buvo sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas. Leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai priėmus sprendimą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, leidimo-higienos paso turėtojas privalo nutraukti ūkinę komercinę veiklą kitą dieną po pranešimo apie leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos.

59. Jeigu leidimo-higienos paso galiojimas buvo sustabdytas Taisyklių 53.1 punkte nurodytu pagrindu, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas tik atlikus vertinimą, kurio metu turi būti įvertinti tie ūkinės komercinės veiklos aspektai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, ir nustačius, kad ūkinė komercinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Vertinimas atliekamas pareiškėjo prašymu (laisva forma) ir pateikus dokumentus, įrodančius, kad visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas, yra pašalinti (jei tokius dokumentus įmanoma pateikti). Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą arba sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo vertinimo pažymos surašymo dienos. Apie šį sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu. Sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priimamas vertinimo metu nustačius, kad ūkinė komercinė veikla neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų arba pareiškėjui nesudarius leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo. Rašte, kuriame pareiškėjas yra informuojamas apie sprendimą atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą, turi būti nurodytas sprendimo atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priėmimo pagrindas, priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

60. Jeigu leidimas-higienos paso galiojimas buvo sustabdytas Taisyklių 53.2 punkte nurodytu pagrindu, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas gavus leidimo-higienos paso turėtojo prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą ir pareiškėjui prašyme deklaravus, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos, buvusios iki leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, nepasikeitė. Sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priimamas pareiškėjui prašyme nedeklaravus, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos, buvusios iki leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, nepasikeitė. Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą arba sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą šiuo pagrindu priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Apie šį sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu. Rašte, kuriame pareiškėjas yra informuojamas apie sprendimą atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą, turi būti nurodytas sprendimo atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priėmimo pagrindas, priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

61. Leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu:

61.1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą;

61.2. juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta;

61.3. Taisyklių 62 punkte nustatyta tvarka įspėtas dėl leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo fizinis, juridinis asmuo ar filialas per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą;

61.4. fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) žemės sklypu, ir (ar) įranga, kuriuose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

62. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki Taisyklių 61.3 punkte numatyto termino pabaigos leidimus-higienos pasus išduodanti institucija raštu įspėja leidimo-higienos paso turėtoją apie tai, kad iki nurodyto termino nepateikus įrodymų apie tinkamą trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, pašalinimą bus panaikintas leidimo-higienos paso galiojimas.

63. Leidimo-higienos paso galiojimas gali būti panaikintas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti ir per nustatytą terminą nepašalinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai (kurioms) leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuri (kurios) buvo vykdoma patalpose, kuriomis fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis.

64. Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Taisyklių 61 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo. Apie sprendimą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą leidimus-higienos pasus išduodanti institucija raštu pasirašytinai arba leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu (registruotu laišku) ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui ir nurodo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo pagrindą, priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką.

65. Leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai priėmus sprendimą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą, leidimo-higienos paso turėtojas privalo nutraukti ūkinę komercinę veiklą kitą dieną po pranešimo apie leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimą gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos.

66. Fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, kurių leidimų-higienos pasų galiojimas panaikintas, privalo grąžinti leidimo-higienos paso originalą (dublikatą) jį išdavusiai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto apie sprendimą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą gavimo dienos.

67. Sprendimai dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, atsisakymo panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą, leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

68. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, nustatęs, kad išduodant, atsisakant išduoti, patikslinant, panaikinant galiojimą, sustabdant galiojimą ar panaikinant galiojimo sustabdymą buvo pažeisti šių Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimai, turi teisę imtis atitinkamų veiksmų pažeidimams pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-550, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3683 (2012-06-26), i. k. 1122250ISAK000V-550

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

 

69. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo paskelbia institucijos interneto svetainėje informaciją apie išduotus leidimus-higienos pasus, leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo panaikinimą nurodant leidimo-higienos paso numerį, išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datą, fizinį, juridinį asmenį ar filialą, kuriam jis išduotas, veiklos vietą ir rūšį.

70. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija registruoja paraiškas gauti leidimą-higienos pasą, išduotus leidimus-higienos pasus, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais saugo paraiškas gauti leidimą-higienos pasą ir su jomis pateiktus dokumentus, išduotų ir patikslintų leidimų-higienos pasų, jų dublikatų, raštų, kuriais informuojama apie sprendimus dėl leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, kopijas, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, taip pat kitus šiose Taisyklėse su leidimų-higienos pasų išdavimu, atsisakymu išduoti, patikslinimu, galiojimo panaikinimu, galiojimo sustabdymu ir galiojimo sustabdymo panaikinimu susijusius dokumentus.

 

_________________

 

Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymo

Nr. V-2  redakcija)

 

 

(Paraiškos gauti leidimą-higienos pasą forma)

 

______________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo duomenys / fizinio asmens adresas, telefono Nr.)

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ-HIGIENOS PASĄ

 

_______________ Nr.*________

(data)

 

1. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys:

 

Adresas

(kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

 

Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

2. Informacija apie numatomą vykdyti ar vykdomą veiklą:

 

Veiklos pavadinimas

(nurodomas pagal Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašą)

 

Adresas, kuriuo bus vykdoma veikla

(pildoma, jeigu nesutampa su korespondencijos siuntimo adresu)

 

Trumpas veiklos aprašymas

(pateikiama informacija apie tai, kokios paslaugos bus teikiamos, kokie produktai bus gaminami, jų asortimentas, vidutiniai kiekiai ir pan.)

 

Darbo laikas

(nurodomas laikas, kuriuo bus vykdoma veikla)

 

Patalpos, kuriose bus vykdoma ūkinė komercinė veikla

(nurodomi patalpų, kuriose bus vykdoma veikla, indeksai pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinę) bylą)

 

Technologinė įranga

(aprašomos technologijos, technologinė įranga, kuri bus naudojama vykdant veiklą)

 

 

3. Papildoma informacija:

 

(jei pageidaujama gauti išduotą leidimą-higienos pasą paštu, apie tai nurodoma, pateikiant adresą, kuriuo turi būti išsiųstas išduotas leidimas-higienos pasas)

(jei pageidaujama rašytinę informaciją gauti elektroniniu paštu arba faksu, apie tai nurodoma, pateikiant elektroninio pašto adresą arba fakso numerį)

 

PRIDEDAMA:

 

1. Asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija.

 

2. Dokumentas, įrodantis teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla (lauko vaikų darželis – žemės sklypu, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla), arba jo kopija, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

 

3. . Patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacija su patalpų brėžiniais, išskyrus nesudėtingus statinius, lauko vaikų darželius.

 

4.

(jei yra pateikiami kiti papildomi dokumentai, nurodomi jų pavadinimai)

 

5.

(jei yra pateikiami kiti papildomi dokumentai, nurodomi jų pavadinimai)

 

 

Pastaba. Dokumentai Nr. ____ jau yra pateikti su 20___ m. __________ d. paraiška siekiant gauti leidimą-higienos pasą _______________________________ veiklai ir juose esama informacija nėra pasikeitusi.

 

(Pareigų pavadinimas,

jei atstovaujama juridiniam asmeniui ar filialui)                                 (Parašas)                              (Vardas, pavardė)

 

* Paraiška neregistruojama, kai ją teikia fizinis asmuo.

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

 

Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų patikrinimo pažymos forma)

 

(Herbas)

__________________________________________________________________________

(leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos pavadinimas)

 

ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS VYKDYMO SĄLYGŲ vertinimo PAŽYMA

 

_________________ Nr. ___________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

1. Duomenys apie pareiškėją:

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas

 

Paraiškos gauti leidimą-higienos pasą numeris

 

Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas

 

2. Ūkinės komercinės veiklos vieta:

Ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietos adresas

(miestas, rajonas, kaimas, gatvė, pastato, patalpų Nr.; tel., faks. numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Pastatai, patalpos, kuriuose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, jų paskirtis

(pastatų ar patalpų kadastrinių matavimų bylos numeris, data, pastato ar patalpų indeksai)

 

Pagrindas naudotis pastatais, patalpomis ir (ar) žemės sklypu, kuriuose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla

(dokumento pavadinimas, data, Nr. )

 

3. Ūkinės komercinės veiklos sąlygų aprašymas

Teritorija, pastatai, patalpos ir kt., kuriuose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla

 

Inžinerinė įranga:

 

Aprašymas, būdas (tipas)

Veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės sveikatai

Pastabos

1. Vandens tiekimas

 

 

 

2. Nuotekų šalinimas

 

 

 

3. Šildymas

 

 

 

4. Vėdinimas

 

 

 

5. Apšvietimas

 

 

 

6. Kita (nurodyti)

 

 

 

Pastatai, patalpos, jų įrengimas:

 

Aprašymas, būdas (tipas)

Veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės sveikatai

Pastabos

1. Vidaus apdaila

 

 

 

2. Naudojama technologinė įranga, jos priežiūra

 

 

 

3. Atliekų tvarkymas

 

 

 

4. Kita (nurodyti)

 

 

 

Kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas:

 

Atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams įvertinimas

Pastabos

1. Darbuotojų sveikatos tikrinimas

 

 

2. Darbuotojų privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas

 

 

3. Savikontrolės sistemų įdiegimas

 

 

4. Buitinės patalpos

 

 

5. Kiti reikalavimai (nurodyti)

 

 

4. Su ūkinės komercinės veiklos sąlygomis susijusių veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, įvertinimas

Veiksniai, galintys daryti įtaką visuomenės sveikatai

Veiksnio aktualumas

(taip/ne)

Teisės akto reikalavimas (nurodant teisės aktą)

Veiksnio įvertinimas (laboratorinių tyrimų/matavimų rezultatai, jei veiksnys neaktualus, pateikti motyvaciją)

1. Fizikiniai veiksniai:

 

 

 

2. Cheminiai veiksniai:

 

 

 

3. Biologiniai veiksniai:

 

 

 

4. Kiti veiksniai:

 

 

 

5. Išvada:

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

 

 

Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Leidimo-higienos paso, išduodamo juridiniams asmenims ir filialams, forma)

 

(Herbas)

 

__________________________________________________________________________

(leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos pavadinimas)

 

LEIDIMAS-HIGIENOS PASAS

 

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendroji informacija apie leidimo-higienos paso turėtoją:

1.1. Juridinio asmens/filialo pavadinimas ir teisinė forma

 

1.2. Juridinio asmens/filialo kodas

 

1.3. Juridinio asmens/filialo buveinės adresas

 

2. Informacija apie ūkinę komercinę veiklą, kuriai vykdyti išduotas leidimas-higienos pasas:

2.1. Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas

 

2.2. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo adresas

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Informacija apie leidimo-higienos paso būklę:

1. Ūkinės komercinės veiklos dalies pavadinimas

 

2. Sprendimo priėmimo data ir numeris

 

3. Leidimo-higienos paso būklė (teisinis statusas): leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Informacija apie leidimo-higienos paso būklę:

1. Ūkinės komercinės veiklos dalies pavadinimas

 

2. Sprendimo priėmimo data ir numeris

 

3. Leidimo-higienos paso būklė (teisinis statusas): leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Informacija apie leidimo-higienos paso būklę:

1. Ūkinės komercinės veiklos dalies pavadinimas

 

2. Sprendimo priėmimo data ir numeris

 

3. Leidimo-higienos paso būklė (teisinis statusas): leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių

4 priedas

 

(Leidimo-higienos paso, išduodamo fiziniams asmenims, forma)

 

(Herbas)

 

__________________________________________________________________________

(leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos pavadinimas)

 

LEIDIMAS-HIGIENOS PASAS

 

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendroji informacija apie leidimo-higienos paso turėtoją:

1.1. Fizinio asmens vardas ir pavardė

 

1.2. Fizinio asmens kodas

 

1.3. Fizinio asmens adresas

 

2. Informacija apie ūkinę komercinę veiklą, kuriai vykdyti išduotas leidimas-higienos pasas:

2.1. Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas

 

2.2. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo adresas

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Informacija apie leidimo-higienos paso būklę:

1. Ūkinės komercinės veiklos dalies pavadinimas

 

2. Sprendimo priėmimo data ir numeris

 

3. Leidimo-higienos paso būklė (teisinis statusas): leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Informacija apie leidimo-higienos paso būklę:

1. Ūkinės komercinės veiklos dalies pavadinimas

 

2. Sprendimo priėmimo data ir numeris

 

3. Leidimo-higienos paso būklė (teisinis statusas): leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

Informacija apie leidimo-higienos paso būklę:

1. Ūkinės komercinės veiklos dalies pavadinimas

 

2. Sprendimo priėmimo data ir numeris

 

3. Leidimo-higienos paso būklė (teisinis statusas): leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas)

 

 

(Pareigų pavadinimas)     A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-550, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3683 (2012-06-26), i. k. 1122250ISAK000V-550

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 "Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-947, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5468 (2013-10-19), i. k. 1132250ISAK000V-947

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 "Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2, 2016-01-05, paskelbta TAR 2016-01-06, i. k. 2016-00337

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-912, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08195

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo