Suvestinė redakcija nuo 2016-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 143-5746, i. k. 108301MISAK00D1-655

 

Nauja redakcija nuo 2016-03-19:

Nr. D1-180, 2016-03-10, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05349

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAURĖS LIETUVOS KARSTINIO REGIONO INTENSYVAUS KARSTO ŽEMIŲ, PRISKIRIANT KARSTINIŲ REIŠKINIŲ INTENSYVUMO GRUPĖMS, NUSTATYMO

 

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-655

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl šiaurės Lietuvos karstinio regiono teritorijos ir intensyvaus karsto žemių grupavimo nustatymo“ 2 punktu,

n u s t a t a u  šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemes, priskiriant karstinių reiškinių intensyvumo grupėms (pridedama).

 

 

LAIKINAI EINANTIS

APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                          ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Karstinio regiono žemių grupės. Priedas

Papildyta priedu:

Nr. D1-180, 2016-03-10, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05349

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-180, 2016-03-10, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05349

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-655 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų ir intensyvaus karsto žemių grupių nustatymo“ pakeitimo