Suvestinė redakcija nuo 2022-06-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 83-3028, i. k. 104301MISAK00D1-262

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-18:

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 7 d. Nr. D1-262

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies, 25 straipsnio 4 dalies, ir 30 straipsnio 5 dalies nuostatomis,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

 

t v i r t i n u Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. D1-262

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo

Nr. D1-999 redakcija)  

 

TERITORIJOS PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

1. Šis Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų teritorijos planavimo sąlygų (toliau – planavimo sąlygos) išdavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

2. Tvarkos aprašas privalomas teritorijų planavimo organizatoriams (toliau – planavimo organizatoriai), teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, planavimo sąlygas išduodančioms, teritorijų planavimo dokumentus derinančioms, teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

II SKYRIUS

BENDROJI PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

4. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo parengia planavimo sąlygas (2 priedas) ir    raštu (kai pratęsiamas pagal iki 2014 m. sausio 1 d. išduotų planavimo sąlygų galiojimo terminas) ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (kai išduodamos naujos planavimo sąlygos pagal nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teisinį reguliavimą) pateikia prašymus (1 priedas) kitoms institucijoms, kad šios pagal kompetenciją pateiktų planavimo sąlygas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

 

5. Planavimo sąlygas išduodanti institucija planavimo sąlygas išduoda teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui, vadovaudamasi:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

5.1. institucijos kompetencija;

5.2. planuojamoje teritorijoje galiojančiais ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, patvirtintomis vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programų, strateginės veiklos planų ir kitų strateginio planavimo dokumentų nuostatomis, darančiomis įtaką numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniams ir įvertinus planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygas;

5.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, nustatančiu specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir kitais įstatymais, nustatančiais kitus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

5.4. įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamą planuojamą veiklą.

6. Jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu gali kreiptis į teritorijų planavimo valstybinės priežiūros instituciją dėl teritorijų planavimo proceso parengiamuoju etapu atliekamų procedūrų pažeidimų ir juos padariusių asmenų administracinės atsakomybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

7. Planavimo sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija, jos ypatumais ir ribomis, teritorijų planavimo tikslais ir teritorijų planavimo dokumento uždaviniais, parengti atsižvelgiant į gretimybes ir trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą ir įvertinantys planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygas. Planavimo sąlygose išvardijami konkretūs teisės aktų reikalavimai, teritorijų planavimo dokumentų sprendinius atitinkantys reikalavimai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

8. Išduotos bendrųjų planų, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Detaliojo plano planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Planavimo sąlygų galiojimo terminai pratęsiami laikantis Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų. Planavimo sąlygų galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą teritorijų planavimo procesui pabaigti (jeigu baigti teritorijų planavimo proceso nepavyko dėl objektyvių, nuo planavimo organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių) motyvuotu sprendimu gali pratęsti planavimo sąlygas išdavusios institucijos (išskyrus Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus). Planavimo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 kartus ir kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 2 metų terminui. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planavimo sąlygų galiojimo pabaigos, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės), Tvarkos apraše ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas planavimo sąlygas išdavusias institucijas dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Išnagrinėjusi planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą kartu su pateikta informacija apie įvykusius planuojamos teritorijos ir jos gretimybių teritorijų planavimo ir statybos pokyčius ir priėmusi motyvuotą sprendimą dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo, planavimo sąlygas išdavusi institucija per 10 darbo dienų pratęsia planavimo sąlygų galiojimo terminą arba išduoda naujas planavimo sąlygas.

Jei planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos apraše nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso parengiamajame ar rengimo etape, teritorijų planavimo procesas negali būti tęsiamas. Planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą iš naujo Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka.

Jei planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos apraše nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape (kai nesikeičia teritorijų planavimo dokumento uždaviniai), planavimo sąlygas išduodanti institucija per Teritorijų planavimo įstatyme nustatytus terminus nuo planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuoto prašymo institucijoje gavimo dienos išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti planavimo sąlygas. Išdavus planavimo sąlygas, atliekamos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-907, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17553

Nr.  D1-392, 2018-05-14, paskelbta TAR 2018-05-15, i. k. 2018-07771

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

Nr. D1-186, 2022-06-14, paskelbta TAR 2022-06-14, i. k. 2022-12737

 

9. Jei numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento (išskyrus valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų) uždaviniai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, planavimo sąlygos neišduodamos. Planavimo organizatoriui pateikiamas motyvuotas atsakymas, nurodant konkrečius teisės aktų straipsnius ir nuostatas ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, draudžiančius numatomą veiklą, taip pat nurodant planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygas, kurias įgyvendinus rengiamais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, planuojama veikla taptų negalima.

10. Planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva apie tai informavus planavimo organizatorių Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, kai:

10.1. planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre);

10.2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai, darantys įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre).

11. Planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis planavimo organizatoriaus iniciatyva, kai teritorijų planavimo proceso metu keičiasi teritorijų planavimo dokumento uždaviniai.

12. Planavimo sąlygų išdavimo klaidų ištaisymo procedūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

13. Atitinkamos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės reglamentuoja planavimo sąlygų išdavimo tvarką, kiek jos neprieštarauja Tvarkos aprašui ir įstatymams. Jei atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nėra nustatytų prašymų ir planavimo sąlygų formų, naudojamos Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedų formos.

14. Už planavimo sąlygų atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, taip pat planuojamoje teritorijoje išduotoms kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo sąlygoms pagal kompetenciją atsako juos išdavusios institucijos.

 

III SKYRIUS

PLANAVIMO SĄLYGOS KOMPLEKSINIO AR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

15. Valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalies bendrojo plano, savivaldybės bendrojo plano, savivaldybės dalies bendrojo plano ir detaliojo plano planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius pateikia prašymus (1 priedas) Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytoms institucijoms, kad šios per Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

16. Valstybės teritorijos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumento, savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumento ir savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius pateikia prašymus planavimo sąlygas išduodančioms institucijoms, nurodytoms atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, kad šios per Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

 

IV SKYRIUS

PLANAVIMO SĄLYGOS VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI (RENGIAMAM KAIP KOMPLEKSINIO AR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI) RENGTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

17. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, rengiamo kaip kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, planavimo organizatorius – Vyriausybės įgaliota institucija ar Seimo paskirta valstybės institucija, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius, pateikia prašymus (1 priedas) visoms ministerijoms ir institucijoms, nurodytoms Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, bei savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos, administracijos direktoriams, kad šie per Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą išimtį) nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

18. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, rengiamo kaip specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, planavimo organizatorius – Vyriausybės įgaliota institucija ar Seimo paskirta valstybės institucija, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius, pateikia prašymus (1 priedas) visoms ministerijoms ir institucijoms, nurodytoms atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, bei savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos, administracijos direktoriams, kad šie per Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą išimtį) nurodytą terminą nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje gavimo dienos išduotų planavimo sąlygas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

19. Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina, ar planavimo sąlygos išduotos teisės aktų nustatyta tvarka ir ar jų turinys atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

20. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, nagrinėja valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos. Kitus ginčus ir žalos atlyginimo klausimus sprendžia teismas.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-470, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 112-4293 (2006-10-21), i. k. 106301MISAK00D1-470

Nr. D1-733, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6460 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK00D1-733

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

 

part_c394ef9a19694da3a6daa0e70efe0418_end


Teritorijos planavimo sąlygų

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti teritorijos planavimo sąlygas / pratęsti teritorijos planavimo sąlygų galiojimo terminą formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(teritorijų planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Vyriausybės įgaliotas viešojo administravimo subjektas, savivaldybės administracijos direktorius, įstatymų nustatyti asmenys,           

________________________________________________________________________________

juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, tel., el. p.)

 

______________________________________

(teritorijos planavimo sąlygų išdavėjui

______________________________________

viešojo administravimo subjekto, juridinio asmens,

institucijos pavadinimas, adresas, tel., el. p.)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI TERITORIJOS PLANAVIMO SĄLYGAS / PRATĘSTI TERITORIJOS PLANAVIMO SĄLYGŲ GALIOJIMO TERMINĄ

 

______________ Nr. ________

(data)                   

 

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas⃰:

_______________________________________________________________________________.

2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo⃰:

_______________________________________________________________________________.

(valstybės, savivaldybės, vietovės)

3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis⃰:

_______________________________________________________________________________.

(kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: valstybės teritorijos bendrasis planas, valstybės teritorijos dalies bendrasis planas, savivaldybės

bendrasis planas, savivaldybės dalies bendrasis planas, detalusis planas ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentas: valstybės teritorijos

specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės specialiojo

teritorijų planavimo dokumentas ar savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas)

4. Planuojama teritorija⃰: _____________________________________________________.

(preliminarus teritorijos plotas, ha)

5. Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas⃰:

_______________________________________________________________________________.

(Vyriausybės nutarimas, sprendimas, vadovo įsakymas, data, reg. Nr.)

6. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai⃰:

_______________________________________________________________________________.

7. Prašymo pratęsti teritorijos planavimo sąlygų galiojimo terminą motyvai⃰  ⃰:

_______________________________________________________________________________.

PRIDEDAMA:

1. Planuojamos teritorijos situacijos schema ar planuojamos teritorijos topografinis planas su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis;

2. Galiojančios teritorijos planavimo sąlygos⃰⃰⃰⃰  ⃰ ;

3.________________________________________________________________________.

 

Pastaba. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 punkte.

⃰ Pildoma, kai prašoma išduoti teritorijos planavimo sąlygas.

⃰  ⃰ Pildoma, kai prašoma pratęsti teritorijos planavimo sąlygų galiojimo terminą.

 

__________________________       __________________             _____________________

(teritorijų planavimo organizatoriaus                                (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

part_9d2e894389614f5d8d68828b2dfe2f9d_end


Teritorijos planavimo sąlygų

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Teritorijos planavimo sąlygų formos pavyzdys)

 

TVIRTINU

______________________________________________

(viešojo administravimo subjekto, juridinio asmens,

______________________________________________

institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)     ______________________________________________

(parašas)

______________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________

(data)

 

 

_____________________________________________________________

(teritorijos planavimo sąlygų išdavėjas

_____________________________________________________________

viešojo administravimo subjektas, juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, tel., el. p.)

 

 

______________________________________

(teritorijų planavimo organizatorius

______________________________________

Vyriausybės įgaliotas viešojo administravimo subjektas,

savivaldybės administracijos direktorius, įstatymų nustatyti asmenys,

______________________________________

juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, tel., el. p.)

 

 

TERITORIJOS PLANAVIMO SĄLYGOS

 

___________Nr. ________

(data)                   

 

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

_______________________________________________________________________________.

2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:

_______________________________________________________________________________.

(valstybės, savivaldybės, vietovės)

3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:

_______________________________________________________________________________.

(kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas (valstybės teritorijos bendrasis planas, valstybės teritorijos dalies bendrasis planas, savivaldybės

bendrasis planas, savivaldybės dalies bendrasis planas, detalusis planas) ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (valstybės teritorijos

specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, valstybės teritorijos dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės specialiojo

teritorijų planavimo dokumentas ar savivaldybės dalies specialiojo teritorijų planavimo dokumentas)

4. Planuojama teritorija: ____________________________________________________

(preliminarus teritorijos plotas, ha)

______________________________________________________________________________.

 

5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:

______________________________________________________________________________.

 

6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai, kiti strateginiai dokumentai:

6.1. bendrieji planai: _______________________________________________________________________________;

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

6.2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

_______________________________________________________________________________;

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

6.3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai,  kiti strateginio planavimo dokumentai:

_______________________________________________________________________________.

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

 

7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:

_______________________________________________________________________________.

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

8. Kitos teritorijos planavimo sąlygos:

8.1. _______________________________________________________________________;

8.2. __________________________________________________________________________;

8.3. _______________________________________________________________________.

9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijos planavimo sąlygos:

9.1. _______________________________________________________________________;

9.2. _______________________________________________________________________;

9.3. _______________________________________________________________________.

10. Teritorijos planavimo sąlygos galioja:

_______________________________________________________________________________.

(nurodomas teritorijos planavimo sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastabos:

1. Jei  rengiamas valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentas, tai nurodoma 1 punkte.

2. Teritorijos planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo proceso procedūros atliekamos vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatomis), kurių vienas lieka Teritorijos planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

________________________________            ________________            __________________

(teritorijos planavimo sąlygas parengusio asmens                                       (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-675, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5072 (2012-08-25), i. k. 112301MISAK00D1-675

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

 

part_16949cfcabcb429798a51e6c5a737dad_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-470, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 112-4293 (2006-10-21), i. k. 106301MISAK00D1-470

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-293, 2008-05-30, Žin., 2008, Nr. 71-2754 (2008-06-21), i. k. 108301MISAK00D1-293

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-525, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 120-4570 (2008-10-18), i. k. 108301MISAK00D1-525

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-733, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6460 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK00D1-733

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-811, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 117-5986 (2010-10-02), i. k. 110301MISAK00D1-811

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-282, 2011-04-05, Žin., 2011, Nr. 43-2046 (2011-04-12), i. k. 111301MISAK00D1-282

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-675, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5072 (2012-08-25), i. k. 112301MISAK00D1-675

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-943, 2012-11-19, Žin., 2012, Nr. 135-6937 (2012-11-22), i. k. 112301MISAK00D1-943

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-999, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00274

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-907, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17553

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr.  D1-392, 2018-05-14, paskelbta TAR 2018-05-15, i. k. 2018-07771

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-172, 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06562

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-142, 2022-05-20, paskelbta TAR 2022-05-20, i. k. 2022-10666

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-186, 2022-06-14, paskelbta TAR 2022-06-14, i. k. 2022-12737

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo