Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 101-3212, i. k. 100106ANUTA00000154

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIAIS TRAUKINIAIS TARIFŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2000 m. lapkričio 17 d. Nr. 154

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Patvirtinti keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

PIRMININKAS                                                                                                      V. JANKAUSKAS


Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2000 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 154

 

Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodika

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Ši metodika nusako keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo, pateikimo derinti bei derinimo tvarką.

2. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

keleivių vežimas vietiniais traukiniais – keleivių vežimas Lietuvos geležinkeliais, kai traukinio maršrutas prasideda ir baigiasi Lietuvos Respublikos teritorijoje;

vežėjas – geležinkelio įmonė, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę vežti keleivius vietiniais traukiniais;

keleivis – fizinis asmuo, kuris pagal sutartį arba kitu teisiniu pagrindu naudojasi geležinkelio transporto teikiamomis paslaugomis;

tarifas – nustatyto dydžio mokestis už keleivio vežimą vietiniais traukiniais vieno kilometro atstumu;

tarifo maksimalus dydis- nustatytas maksimalus mokestis už keleivio vežimą vietiniais traukiniais vieno kilometro atstumu;

geležinkelio transportas – geležinkelio infrastruktūros ir riedmenų kompleksas, skirtas keleiviams ir (ar) bagažui, kroviniams vežti;

geležinkelio įmonė – įmonė, kurios pagrindinė veikla yra keleivių ir (ar) bagažo, krovinių vežimas viešojo naudojimo geležinkeliais su sąlyga, kad trauka užtikrinama nuosavomis ar nuomojamomis traukos priemonėmis;

geležinkelio transporto paslaugos – veikla, susijusi su keleivių ir (ar) bagažo, krovinių vežimu viešojo naudojimo geležinkeliais;

traukinys – suformuotas ir sukabintas vagonų sąstatas su vienu ar keliais veikiančiais lokomotyvais, taip pat važiuojantys lokomotyvai ar kiti savaeigiai riedmenys, turintys atitinkamus signalus;

geležinkelio stotis – geležinkelio infrastruktūros dalis: kelių, pastatų, statinių ir įrenginių kompleksas, užimantis tam tikrą žemės sklypą ir skirtas traukiniams priimti, formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti;

riedmenys – traukos priemonės, vagonai bei specialios paskirties mechanizmai.

 

II. Prašymų pateikimo tvarka

 

3. Vežėjas dėl tarifų maksimalių dydžių suderinimo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) privalo pateikti:

3.1. įmonės ar jos įgaliotos administracijos vadovo pasirašytą prašymą;

3.2. įmonės valdymo organų, kurių sudarymo tvarką ir kompetenciją nustato atitinkamos rūšies įmonių veiklą reglamentuojantis įstatymas, įmonės įstatai ir kiti įmonės steigimo dokumentai, pritarimus dėl siūlomų derinti tarifų maksimalių dydžių nustatymo;

3.3. aiškinamąjį raštą;

3.4. keleivių vežimo vietiniais traukiniais būtinų sąnaudų suvestinę (1 priedas);

3.5. pelno poreikio apskaičiavimą;

3.6. keleivių vežimo vietiniais traukiniais rodiklių suvestinę (2 priedas);

3.7. tarifų maksimalių dydžių apskaičiavimą;

3.8. keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių pasikeitimo rezultatų lentelę (3 priedas).

4. Aiškinamajame rašte turi būti pateikti duomenys apie vežėją, praėjusių dviejų kalendorinių metų ūkinės ir finansinės veiklos pagrindiniai rodikliai bei pagrįstai paaiškinta, dėl kokių priežasčių keičiamas tarifo maksimalus dydis, nurodomos būtinų sąnaudų straipsnių didėjimo ar mažėjimo priežastys. Paaiškinti, kokių rezultatų tikimasi įsigaliojus naujiems tarifams.

Jeigu vežėjas užsiima kitokia veikla, išskyrus keleivių vežimą vietiniais susisiekimo traukiniais, aiškinamajame rašte turi būti nurodytos kitos veiklos sąnaudos ir pajamos bei paaiškinta, kaip paskirstomos netiesioginės (pridėtinės) ir finansinės veiklos sąnaudos tarp atitinkamų veiklos rūšių.

Vežėjas pateikia informaciją apie savo teikiamos paslaugos rinką, konkurencijos laipsnį, paslaugos vartotojus ir pan., jeigu tokią informaciją turi.

5. Už pateiktų dokumentų teisingumą atsako įmonės vadovas, kuris pasirašo visus pateikiamus dokumentus. Kartu su prašymo originalu komisijai pateikiama prašymo kopija.

6. Vežėjas turi teisę pateikti prašymus Komisijai ne dažniau kaip du kartus per metus.

 

III. BŪTINŲ SąnaudŲ SKAIČIAVIMAS

 

7. Sąnaudų apskaičiavimą ir pavaizdavimą finansinės atskaitomybės dokumentuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Finansų ministerijos norminiai dokumentai. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodekso nuostata, kad geležinkelio įmonė, vykdanti visuomeninio aptarnavimo įsipareigojimus, teikianti geležinkelio transporto paslaugas bei eksploatuojanti infrastruktūrą, privalo tvarkyti atskirą apskaitą pagal nurodytas veiklos sritis.

8. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais būtinos sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines ir skaičiuojamos naudojant progresyvius normatyvus.

9. Tiesioginės sąnaudos yra tiesiogiai susijusios su keleivių vežimu geležinkelio transportu ir susideda iš materialinių, geležinkelio transporto amortizacijos bei darbo sąnaudų.

9.1. Tiesioginės materialinės sąnaudos nustatomos tiesioginiu skaičiavimu ir jas sudaro sąnaudos degalams, elektros energijai, vandeniui, šiluminei energijai, medžiagoms, atsarginėms dalims bei komplektavimo gaminiams, kurie būtini geležinkelio transporto techniniam aptarnavimui ir eiliniam remontui bei kitos materialinės sąnaudos.

9.2. Geležinkelio transporto amortizacijos sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

9.3. Tiesioginio darbo sąnaudas sudaro darbuotojų atlyginimai bei nuo šių atlyginimų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sumos.

Darbo užmokesčio sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais.

10. Netiesioginės (paskirstomosios) sąnaudos netiesiogiai susijusios su keleivių vežimu geležinkelio transportu ir, atsižvelgus į geležinkelio transporto specifiką, jos gali būti skirstomos į sąnaudas, bendras visoms ūkio šakoms, ir bendrąsias bei administracijos sąnaudas.

10.1. Sąnaudas, bendras visoms ūkio šakoms, sudaro netiesioginės materialinės, pagrindinių gamybos priemonių (be riedmenų) remonto bei amortizacijos atskaitymų ir darbo sąnaudos.

10.2. Bendrosios ir administracijos sąnaudos susideda iš netiesioginių materialinių, bendrųjų ir administracijos pagrindinių priemonių amortizacijos atskaitymų, bendrųjų ir administracijos darbo sąnaudų bei mokesčių už aplinkos teršimą, kelius, žemę, nekilnojamąjį turtą.

10.3. Mokesčiai už aplinkos teršimą, žemę, kelius, turtą ir kiti apskaičiuojami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

10.4. Palūkanos už banko kreditus, įmokos už paskolų garantijas ir kreditų aptarnavimą priskiriamos prie finansinės bei investicinės veiklos sąnaudų ir į eksploatacines sąnaudas neįtraukiamos.

 

IV. PELNO NUSTATYMAS

 

11. Pelno poreikį vežėjas apskaičiuoja vadovaudamasis geležinkelio transportui keliamais reikalavimais, galiojančiais įstatymais, Vyriausybės bei Finansų ministerijos norminiais dokumentais ir jo dydį suderina su Komisija.

 

V. Tarifų maksimalių dydžių nustatymas

 

12. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifai nustatomi įvertinus planuojamas pajamas ir planuojamą keleivių kilometrų kiekį.

13. Pajamos įmonės rentabiliai veiklai užtikrinti skaičiuojamos pagal formulę:

P = S + PL, kur

S – būtinos sąnaudos, tūkst. Eur,

PL – planuojamas pelnas, tūkst. Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

14. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifo vidutinis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Tvid =  100 (euro ct už 1 kel. km), kur

 

P - pajamos už keleivių vežimą vietiniais traukiniais su kompensacijomis už lengvatinį keleivių vežimą bei dotacijomis už visuomeninio aptarnavimo įsipareigojimų vykdymą, tūkst. Eur,

K – keleivių apyvarta, tūkst. kel. km. Tai yra keleivių kilometrų suma atskiruose maršrutuose. Faktiniai keleivių kilometrai maršrute apskaičiuojami atitinkamo maršruto pajamas ir apskaičiuotą kompensacijų dydį už keleivių, turinčių teisę į važiavimo vietiniais traukiniais lengvatas, vežimą bei dotacijas pagal sutartį už visuomeninių įsipareigojimų vykdymą, dalinant iš to maršruto tarifo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

15. Įvertinus kiekvieno tipo vagonų papildomas aptarnavimo paslaugas, keleivių komforto lygį, palyginti su trečios (žemiausios) klasės sėdimuoju vagonu, bei traukinio greitį, apskaičiuojant keleivių vežimo juose tarifų maksimalius dydžius, papildomai gali būti taikomi koeficientai:

 

Keleivių vežimas vietinio susisiekimo traukiniais

Sutartinis žymėjimas

Planuojami koeficientų dydžiai

2 klasės sėdimajame atviro tipo vagone

k1

 

2 klasės paprastame miegamajame vagone

k2

 

2 klasės miegamajame su 3-4 vietų kupė vagone

k3

 

2 klasės sėdimajame su 8 vietų kupė vagone

k4

 

1 klasės sėdimajame su 6 vietų kupė vagone

k5

 

1 klasės sėdimajame su 4 ir 2 vietų kupė vagone

k6

 

1 klasės miegamajame su 2 vietų kupė vagone

k7

 

greitajame traukinyje

k8

 

 

 

 

 

16. Planuojami keleivių kilometrai, vežant keleivius vietiniais traukiniais kiekvieno tipo vagonais, pateikiami lentelėje:

 

Keleivių vežimas vietinio susisiekimo traukiniais

Sutartinis žymėjimas

Planuojami keleivių kilometrai,

tūkst. kel. km

 

 

 

3 klasės sėdimajame vagone

V3s

 

2 klasės sėdimajame atviro tipo vagone

V2s

 

2 klasės paprastame miegamajame vagone

V2pm

 

2 klasės miegamajame su 3-4 vietų kupė vagone

V2km

 

2 klasės sėdimajame su 8 vietų kupė vagone

V2k8s

 

1 klasės sėdimajame su 6 vietų kupė vagone

V1k6s

 

1 klasės sėdimajame su 4 ir 2 vietų kupė vagone

V1s

 

1 klasės miegamajame su 2 vietų kupė vagone

V1k2m

 

 

17. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais trečios klasės sėdimajame vagone tarifo (bazinio) maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T3s =  (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

18. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 2 klasės sėdimajame atviro tipo vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T2s = k1 T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

19. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 2 klasės paprastame miegamajame vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T2pm = k2T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

20. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 2 klasės miegamajame su 3-4 vietų kupė vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T2km = k3T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

21. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 2 klasės sėdimajame su 8 vietų kupė vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T2k8s = k4T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

22. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 1 klasės sėdimajame su 6 vietų kupė vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T1k6s = k5T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

23. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 1-os klasės sėdimajame su 4 ir 2 vietų kupė vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T1s = k6T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

24. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais 1 klasės miegamajame su 2 vietų kupė vagone tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

T1k2m = k7T3s (euro ct už 1 kel. km).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

25. Keleivių vežimo vietiniais greitaisiais traukiniais tarifo maksimalus dydis apskaičiuojamas reikšmes, gautas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24 punktuose, dauginant iš koeficiento k8.

26. Reikšmės, gautos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 25 punktuose, apvalinamos iki sveiko skaičiaus įprasta tvarka.

 

VI. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

27. Komisija, gavusi vežėjo prašymą suderinti tarifų maksimalius dydžius, per 10 darbo dienų patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, priima galutinį sprendimą dėl vežėjo prašymo įregistravimo ir apie tai informuoja prašytoją.

28. Nagrinėjant pateiktus vežėjų prašymus, remiamasi praėjusių dvejų metų ūkinės ir finansinės veiklos faktiniais rezultatais, atsižvelgiama į rinkoje susiklosčiusią keleivių vežimo paklausą ir pasiūlą, vežimo kokybę, mokesčių pasikeitimus, infliaciją ir kitus veiksnius, sąlygojančius tarifų lygį. Laikomasi nuostatos, kad tarifai apmokėtų būtinas sąnaudas, užtikrintų pelną, sąlygojantį plėtrą.

29. Komisija tikrina vežėjų pateiktą keleivių vežimo vietiniais traukiniais būtinų sąnaudų suvestinę. Būtinų sąnaudų struktūra pateikiama pagal 1 priedo formos lentelę.

30. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais rodiklių suvestinėje pagal 2 priedo formos lentelę pateikiami duomenys apie šios veiklos pajamas, pelną (nuostolį), kompensacijas už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą, dotacijas už visuomeninių įsipareigojimų vykdymą, vietinių traukinių maršrutų skaičių, ridą minėtais maršrutais, keleivių, vykstančių vietiniais traukiniais, skaičių, būtinų sąnaudų, tenkančių 1 kel. km, dydį. Jeigu planuojama naujus tarifų maksimalius dydžius pradėti taikyti ne nuo metų pradžios, veiklos rodiklius būtina apskaičiuoti ir pavaizduoti išskiriant laikotarpį iki ir po naujų tarifų maksimalių dydžių taikymo pradžios.

31. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių pasikeitimo rezultatų lentelėje pagal 3 priedo formos lentelę pateikiami tarifų maksimalių dydžių pasikeitimo rezultatai įmonės metinėse pajamose. Pasikeitimo rezultatai apskaičiuojami pagal faktines praėjusio laikotarpio keleivių kilometrų apimtis.

32. Komisija ne vėliau kaip per 40 dienų nuo sprendimo įregistruoti vežėjo prašymą išnagrinėja pateiktą medžiagą, priima galutinį sprendimą ir informuoja vežėją.

33. Komisija turi teisę pareikalauti iš vežėjo papildomų duomenų ar aiškinimų, kurių reikia sprendimui dėl tarifų maksimalių dydžių suderinimo priimti. Jei vežėjas dėl nepateisinamų priežasčių per nurodytą laiką nepateikia Komisijos prašomų papildomų duomenų ar aiškinimų, prašymo svarstymas nutraukiamas ir grąžinamas vežėjui.

34. Komisijos galutinis sprendimas dėl vežėjo pateikto prašymo suderinti keleivių vežimo vietiniais traukinais tarifų maksimalius dydžius priimamas posėdžio metu.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Komisijai suderinus keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalius dydžius, vežėjai kainoraščius pagal vietinių traukinių maršrutus nusistato patys ir prieš 10 kalendorinių dienų iki jų taikymo pradžios privalo per žiniasklaidos priemones informuoti visuomenę apie tarifų pakeitimus, paaiškinant to priežastis.

 

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

o3-368(priedas 1)

Papildyta priedu:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

o3-368(priedas 2)

Papildyta priedu:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

o3-368(priedas 3)

Papildyta priedu:

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-368, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10645

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2000 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 154 „Dėl Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo