Suvestinė redakcija nuo 2019-01-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 118-5548, i. k. 1111100NUTA00001103

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMĄ

 

2011 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1103

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi, 23 straipsnio 4 dalimi, 34 straipsniu, 40 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 53 straipsniu, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 17 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir 25 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

 

1. Įgalioti:

1.1. Energetikos ministeriją derinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamų paslaugų įkainius ir apmokėjimo už paslaugas tvarkos aprašą.

1.2. Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją:

1.2.1. nustatyti ir patvirtinti branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų rūšis ir jų apsaugos sąlygas;

1.2.2. parengti ir patvirtinti teisės aktą, nustatantį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio fizinės saugos užtikrinimo tvarką;

1.2.3. teikti užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms informaciją apie branduolinę ir radiologinę avariją Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. Neteko galios nuo 2019-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 14, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00519

Punkto pakeitimai:

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

 

1.4. Lietuvos statistikos departamentą parengti ir pateikti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai informaciją apie Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytų ūkio subjektų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

Nr. 14, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00519

 

1.5. Sveikatos apsaugos ministeriją kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija parengti ir patvirtinti Leidimų užsienio valstybių laivams, vežantiems radioaktyviųjų medžiagų krovinį, įplaukti į Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis išdavimo tvarkos aprašą.

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta įgyvendinimo ataskaita (toliau – įgyvendinimo ataskaita) rengiama taip:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) būtų pateikta informacija, reikalinga įgyvendinimo ataskaitai parengti.

2.2. Informacija įgyvendinimo ataskaitai parengti apima informaciją apie Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reguliavimo sistemos pokyčius, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos įgyvendinamą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principų laikymąsi praktikoje ir licencijų turėtojų sukauptą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo patirtį ir įgūdžius, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo būdus ir šaltinius, visuomenės informavimo apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą būdus ir priemones.

2.3. Institucijos informaciją VATESI turi pateikti po VATESI rašytinio kreipimosi, laikydamosi jame nustatytų terminų, kurie negali būti trumpesni nei 20 darbo dienų nuo VATESI rašytinio kreipimosi dėl informacijos gavimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

 

3. Patvirtinti nutarime nurodytus teisės aktus, kuriuos pagal kompetenciją tvirtina įgaliotos institucijos, ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 1 dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

 

4. Šio nutarimo 1.1 ir 1.2.3 punktai įsigalioja 2011 m. spalio 1 dieną.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1303, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18049

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 14, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00519

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo