Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 44-1279, i. k. 1002250ISAK00000285

 

Nauja redakcija nuo 2011-11-19:

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin. 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2000 m. gegužės 25 d. Nr. 285

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

1. Tvirtinu Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                                                                         RAIMUNDAS ALEKNA

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-960 redakcija)

 

VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

1. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato valstybinės radiacinės saugos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarką bei priemones, taikomas nustačius įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) fizinę saugą, pažeidimų (toliau – pažeidimai).

2. Valstybinę radiacinės saugos priežiūrą organizuoja ir vykdo Radiacinės saugos centras (toliau – Centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (toliau – Radiacinės saugos įstatymas), Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – Viešojo administravimo įstatymas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, bei Reglamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

3. Pagrindinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždavinys – teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas asmenims, nurodytiems Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, kurie planuoja verstis arba pagal Centro išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą verčiasi veikla su šaltiniais, išskyrus asmenis, nurodytus Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, kurie planuoja verstis arba pagal licenciją ar laikinąjį leidimą verčiasi branduolinės energetikos srities veikla su šaltiniais, bei kitiems asmenims, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) verčiantis šia veikla yra tikimybė nustatyti paliktųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ar radionuklidais užterštų objektų, išskyrus, kai tokia veikla vykdoma branduolinės energetikos objektuose (toliau – ūkio subjektai), prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

4. Už valstybinės radiacinės saugos priežiūros organizavimą atsakingas Centro direktorius kuris, vykdydamas valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas, yra  Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolierius (toliau – Vyriausiasis kontrolierius), jo nesant – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriaus pavaduotojas (toliau – Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojas) arba kitas Centro valstybės tarnautojas, laikinai vykdantis Vyriausiojo kontrolieriaus funkcijas. Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės bei Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių (toliau – Skyrius) vedėjai – Vyresnieji valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriai (toliau – Vyresnysis kontrolierius) organizuoja ir kartu su valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės kontrolieriais (toliau – kontrolierius) vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą jiems priskirtoje teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

5. Reglamento nustatytos tvarkos privalo laikytis Vyriausiasis kontrolierius, Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojas, Vyresnieji kontrolieriai ir kontrolieriai, t. y. visi valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnai (toliau – pareigūnai).

6. Vyriausiasis kontrolierius ir Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojas turi apvalius antspaudus su pareigų pavadinimu, Vyresnieji kontrolieriai turi keturkampius spaudus su pareigų pavadinimu.

7. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Radiacinės saugos įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

II. SKYRIUS
VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS FORMOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

8. Valstybinė radiacinės saugos priežiūra apima:

8.1. ūkio subjektų konsultavimą Centro kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems pažeidimams, atlikimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

8.2. ūkio subjektų veiklos patikrinimus (toliau – patikrinimai);

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;

8.4. poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

9. Metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas ūkio subjektams yra neatsiejama pareigūnų vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros dalis. Siekiant užtikrinti vienodą konsultavimo praktiką, ūkio subjektams suteiktos konsultacijos registruojamos ir analizuojamos Centro direktoriaus nustatyta tvarka. Centras interneto svetainėje (www.rsc.lt) skelbia:

9.1. Teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą ir įtvirtinančių Centrui priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašą;

9.2. Reglamentą ir Centro direktoriaus patvirtintus radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynus;

9.3. pareigūnų priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

9.4. ūkio subjektų dažniausiai užduodamus klausimus, konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;

9.5. Centro direktoriaus patvirtintus valstybinės radiacinės saugos priežiūros metų planą (toliau – metų planas) ir valstybinės radiacinės saugos priežiūros ketvirčių planus (toliau – ketvirčio planas) ir jų pakeitimus;

9.6. Centro direktoriaus Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, IV skyriaus pagrindu patvirtintus efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius ir jų reikšmių dinamiką bei Reglamento 64 punkte nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

91. Kai Centras iš anksto pritaria ūkio subjekto pateiktam paaiškinimui, kaip tas ūkio subjektas ketina laikytis teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, vėliau vykdydamas to ūkio subjekto veiklos valstybinę radiacinės saugos priežiūrą negali taikyti poveikio priemonių, jeigu jis laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų taip, kaip nurodė savo paaiškinime, kuriam pritarė Centras.

Papildyta punktu:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

10. Jeigu ūkio subjektas vadovaujasi Vyriausiojo kontrolieriaus patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne Vyriausiojo kontrolieriaus konsultacija ar teisės aktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos konsultacija ar teisės aktu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos.

11. Reglamento 10 punkte nustatyta išlyga dėl klaidingos konsultacijos pasekmių netaikoma, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

11.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio konsultuota;

11.2. ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki patikrinimo buvo pakankamas pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, pašalinti;

11.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

11.4. jeigu įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip ūkio subjekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

 

IV. SKYRIUS
PATIKRINIMŲ RŪŠYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

12. Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

13. Planiniai patikrinimai atliekami pagal Reglamento 18–22 punktuose nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Reglamento 1 priede nustatytu patikrinimų dažnumu, įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes, veiksmingos valstybinės radiacinės saugos priežiūros tikslams pasiekti.

14. Neplaninis patikrinimas atliekamas Reglamento 15 punkte nurodytais pagrindais, Vyriausiajam kontrolieriui, jo nesant – Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojui arba kitam Centro valstybės tarnautojui, laikinai vykdančiam Vyriausiojo kontrolieriaus funkcijas, ar Vyresniajam kontrolieriui priėmus motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

15. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas:

15.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

15.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams, reglamentuojantiems radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, ar neatitikti jų reikalavimų;

15.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai bei patikrinimo akte nustatyti reikalavimai, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais arba prieš pakeičiant licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais priedą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

15.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

16. Neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą ar pranešimą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Vyriausiojo kontrolieriaus sprendimas dėl konkretaus anoniminio skundo tyrimo.

 

17. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin. 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

V. SKYRIUS
PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

18. Planiniai patikrinimai planuojami taip:

18.1. patikrinimo kryptys ir preliminarios apimtys nurodomos Centro direktoriaus patvirtintos formos metų plane. Centro direktorius tvirtina ateinančių metų planą iki einamųjų metų gruodžio 23 d.;

18.2. remiantis metų planu, sudaromi Centro direktoriaus patvirtintos formos Skyrių ketvirčių planai, kuriuos tvirtina Centro direktorius. Ketvirčių planuose nurodomi ūkio subjektai, kurių veiklos patikrinimus numatoma atlikti, jų atlikimo datos, planuojami atlikti radiologiniai tyrimai, numatomi paimti ėminiai radiologiniams tyrimams ir kt.;

18.3. pagal ketvirčių planus pareigūnai kiekvieną mėnesį sudaro Centro direktoriaus patvirtintos formos asmeninius valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus-grafikus (toliau – planas-grafikas), kuriuos tvirtina Vyresnieji kontrolieriai;

18.4. atlikus valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, ketvirčių planuose bei planuose-grafikuose daromos žymos, taip pat nurodomi ūkio subjektai, kurių veiklos neplaniniai patikrinimai atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

19. Metų planai, ketvirčių planai bei planai-grafikai saugomi dvejus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

20. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin. 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

21. Išdavus ūkio subjektui licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais, 6 mėnesius planiniai patikrinimai neatliekami, išskyrus atvejus, kai licencija ar laikinasis leidimas ūkio subjektui išduotas be patikrinimo. Ši nuostata netaikoma, jeigu dažni planiniai patikrinimai grindžiami ūkio subjektų veiklos pavojingumo rizika.

22. Pareigūnai turi užtikrinti, kad vienu metu nebūtų atliekami daugiau kaip du (skirtingų priežiūrą atliekančių subjektų) to paties ūkio subjekto veiklos planiniai patikrinimai.

 

VI. SKYRIUS
PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

23. Patikrinimą atliekantis pareigūnas privalo turėti Centro direktoriaus patvirtintos formos pavedimą atlikti patikrinimą (toliau – pavedimas), kuris turi būti pasirašytas:

23.1. Vyriausiojo kontrolieriaus, jo nesant – Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo arba kito Centro valstybės tarnautojo, laikinai vykdančio Vyriausiojo kontrolieriaus funkcijas, kai patikrinimą pavedama atlikti Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus pareigūnams;

23.2. Vyresniojo kontrolieriaus, kai patikrinimą pavedama atlikti Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus pareigūnams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

231. Pavedimas, kuriuo pavedama atlikti neplaninį patikrinimą, turi būti motyvuotas ir jame turi būti nurodyta šio pavedimo apskundimo tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

24. Kiekvieno ūkio subjekto veiklai tikrinti pasirašomas atskiras pavedimas.

 

VII. SKYRIUS
PLANINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

25. Planinis patikrinimas atliekamas tokia tvarka:

25.1. pasirengiama atlikti planinį patikrinimą:

25.1.1. nustatomas arba patikslinamas planinio patikrinimo pagrindas, dalykas (tikslas), terminas (data ir preliminari trukmė);

25.1.2. pasirengiama planinio patikrinimo metu atlikti radiologinius tyrimus, įrangos bandymus, paimti ėminius radiologiniams tyrimams, numatytus Centro direktoriaus patvirtintame planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąraše (toliau – tyrimų sąrašas);

25.1.3. nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, kuriais bus vadovaujamasi atliekant planinį patikrinimą, ir (arba) susipažįstama su pateiktais dokumentais licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su šaltiniais gauti ir ankstesniais patikrinimų aktais bei kita turima informacija;

25.1.4. sudaromas planinio patikrinimo planas. Jeigu planiniam patikrinimui atlikti pasitelkiami kiti pareigūnai arba kiti Centro ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovai, su jais aptariamas planinio patikrinimo planas. Kai planinį patikrinimą atlieka ne vienas pareigūnas, planinį patikrinimą organizuoja, planinį patikrinimą atliekantiems pareigūnams, kitiems Centro ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovams vadovauja ir jų veiksmus koordinuoja pavedime nurodytas planinio patikrinimo vadovas;

25.1.5. ūkio subjektui apie numatomą atlikti planinį patikrinimą raštu arba elektroniniu būdu (faksu, elektroniniu paštu) pranešama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo. Planinis patikrinimas atliekamas nepaisant to, kad ūkio subjektas nepatvirtino, jog gavo šį pranešimą. Pranešime apie numatomą atlikti planinį patikrinimą nurodoma:

25.1.5.1. planinio patikrinimo pagrindas ir terminas (data ir preliminari trukmė);

25.1.5.2. planinio patikrinimo dalykas (tikslas);

25.1.5.3. planinį patikrinimą atliksiančių pareigūnų pareigos, vardai ir pavardės. Jeigu pareigūnai planiniam patikrinimui atlikti pasitelkia kitus Centro ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus, pranešime nurodomos šių Centro ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovų pareigos, vardai ir pavardės. Kai planinį patikrinimą atlieka ne vienas pareigūnas, taip pat nurodomos planinio patikrinimo vadovo pareigos, vardas ir pavardė;

25.1.5.4. preliminarus dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti planinį patikrinimą atliekančiam pareigūnui, sąrašas;

25.1.5.5. ūkio subjektų, kurių veikla tikrinama, teisės ir pareigos;

25.2. planinio patikrinimo metu atliekami šie veiksmai:

25.2.1. prisistatoma ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir jam pateikiami:

25.2.1.1. valstybės tarnautojų ar darbo pažymėjimai;

25.2.1.2. pavedimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

25.2.2. užsiregistruojama žurnale, skirtame valstybinių priežiūros institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti (jeigu žurnalas nepateikiamas, apie tai pažymima patikrinimo akte);

25.2.3. ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo supažindinamas su planinio patikrinimo planu;

25.2.4. paprašoma ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pateikti dokumentus, susijusius su radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimu, ar jų kopijas ir jie vertinami. Ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo pateikti pareigūnams dokumentus, kuriuos ūkio subjektas privalo rengti vadovaudamasis teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimais, taip pat kitą informaciją ūkio subjekto turima forma. Ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę neteikti pareigūnams dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs nors vienam priežiūrą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu nurodyti, kokiam priežiūrą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Pareigūnai negali reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimo nenumato teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

25.2.5. apžiūrima ūkio subjekto veiklos vieta, dalyvaujant ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;

25.2.6. apklausiamas ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba kiti ūkio subjekto darbuotojai, naudojant radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynus;

25.2.7. planinio patikrinimo metu atliekami radiologiniai tyrimai, įrangos bandymai, paimami ėminiai radiologiniams tyrimams, numatyti tyrimų sąraše. Planinio patikrinimo metu gali būti atliekami tyrimų sąraše nenumatyti radiologiniai tyrimai, įrangos bandymai, paimami ėminiai radiologiniams tyrimams, daromi pažeidimų vaizdo įrašai, nuotraukos, jeigu tai būtina pažeidimams patvirtinti arba paneigti. Atliekant radiologinius tyrimus, įrangos bandymus ar imant ėminius radiologiniams tyrimams turi dalyvauti ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Pareigūnas, paėmęs ėminius radiologiniams tyrimams, surašo Centro direktoriaus patvirtintos formos ėminių ėmimo radiologiniams tyrimams protokolą, kurį pasirašo pareigūnas ir ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Radiologiniams tyrimams paimami ėminiai turi būti ženklinami prie jų tvirtinant etiketę, kurioje nurodoma ėminių ėmimo data, vieta, ėminių numeriai, pareigūno, paėmusio ėminius radiologiniams tyrimams, pareigos, vardas ir pavardė, ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė. Etiketę pasirašo pareigūnas, paėmęs ėminius radiologiniams tyrimams, ir ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo;

25.2.8. vertinama, ar ūkio subjektas nepadarė pažeidimo ar mažareikšmio pažeidimo. Vertinant, ar pažeidimas yra mažareikšmis, vadovaujamasi Centro direktoriaus patvirtintais mažareikšmių pažeidimų kriterijais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

26. Planinis patikrinimas baigiamas:

26.1. pareigūnų ir ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens, kitų ūkio subjekto darbuotojų, dalyvavusių planiniame patikrinime, susitikimu, kurio metu aptariami planinio patikrinimo rezultatai;

26.2. Centro direktoriaus patvirtintos formos patikrinimo akto 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, surašymu planinio patikrinimo vietoje planinio patikrinimo metu. Jeigu nėra galimybės surašyti patikrinimo akto planinio patikrinimo vietoje planinio patikrinimo metu, jis turi būti surašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po planinio patikrinimo. Patikrinimo aktas turi būti parengtas laikantis šių reikalavimų:

26.2.1. patikrinimo aktas turi būti surašomas aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai ir suprantamai;

26.2.2. nustačius pažeidimą ar mažareikšmį pažeidimą, kurio negalima ištaisyti nedelsiant, patikrinimo akte turi būti aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota pažeidimo esmė, nurodyti konkretūs pažeisto teisės akto, reglamentuojančio radiacinę saugą ar šaltinių fizinę saugą, straipsniai, dalys, punktai ir įrodymai (faktiniai duomenys, kuriais remiantis nustatyta, kad padarytas pažeidimas ar mažareikšmis pažeidimas, ir kitos reikšmingos aplinkybės). Patikrinimo aktas turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie buvo surinkti patikrinimo metu ir su kuriais supažindintas ūkio subjektas. Ūkio subjektas turi teisę patikrinimo metu pateikti pareigūnams savo įrodymus ir paaiškinimus;

26.2.3. patikrinimo akte turi būti nurodytos planinio patikrinimo išvados, reikalavimai pašalinti nustatytus pažeidimus ar mažareikšmius pažeidimus, siūlymai ir protingi terminai, per kuriuos pažeidimas ar mažareikšmis pažeidimas turi būti pašalinti. Protingas terminas (ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos) pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti nustatomas atsižvelgiant į pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti būtinus darbus ir lėšas bei kitas reikšmingas aplinkybes. Pirmaisiais metais nuo ūkio subjekto veiklos pradžios per pirmąjį planinį patikrinimą nustatytam pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti paprastai nustatomas ne trumpesnis kaip vieno mėnesio terminas. Jeigu dėl pažeidimo kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, daroma žala aplinkai, gali būti nustatomas trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pažeidimui pašalinti;

26.2.4. patikrinimo akte turi būti pažymima apie planinio patikrinimo metu atliktus Reglamento 25.2.7 papunktyje nurodytus radiologinius tyrimus, įrangos bandymus, paimtus ėminius radiologiniams tyrimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

27. Patikrinimo aktą pasirašo planinį patikrinimą atlikę pareigūnai, kiti planiniame patikrinime dalyvavę Centro ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovai bei ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai patikrinimo aktą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, o jo įgaliotas asmuo, su patikrinimo aktu pasirašytinai supažindinamas ūkio subjekto vadovas. Patikrinimo akto 1 egzempliorius paliekamas ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir planinis patikrinimas laikomas baigtu. Ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atsisakius pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai jame pažymima ir gali būti pakviečiami du liudytojai jį pasirašyti. Liudytojais gali būti kviečiami bet kurie pilnamečiai veiksnūs asmenys.

28. Planinis patikrinimas gali trukti ne ilgiau kaip 3 darbo dienas. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (būtina įvertinti padidėjusios darbuotojų apšvitos priežastis ir kt.) planinis patikrinimas negali būti baigiamas per šiame punkte nustatytą terminą, Vyriausiojo kontrolieriaus, jo nesant – Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo arba kito Centro valstybės tarnautojo, laikinai vykdančio Vyriausiojo kontrolieriaus funkcijas, ar Vyresniojo kontrolieriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęstas. Pratęsus planinio patikrinimo terminą, apie tai pranešama ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

29. Pareigūnai neteikia informacijos apie atliekamą planinį patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su planiniu patikrinimu nesusijusiems asmenims tol, kol planinis patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pareigūnai gali teikti informaciją apie atliekamo planinio patikrinimo faktą, kai tai daroma ne pareigūnų iniciatyva. Jeigu visuomenės informavimo priemonėms ar tretiesiems asmenims pareigūnai pateikia su planiniu patikrinimu susijusią informaciją, kuri vėliau pasirodo esanti klaidinga, šią informaciją pareigūnai privalo paneigti tokiu būdu, kokiu ji buvo paskleista.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

VIII. SKYRIUS
NEPLANINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

30. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas Reglamento 15 punkte nurodytais pagrindais.

31. Neplaninis patikrinimas atliekamas Reglamento 25–29 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus Reglamento 32 punkte numatytas išimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

32. Neplaninis patikrinimas atliekamas iš anksto nepranešus ūkio subjektui apie numatomą atlikti neplaninį patikrinimą. Ūkio subjektui gali būti iš anksto pranešta apie numatomą atlikti neplaninį patikrinimą, jeigu toks pranešimas negali pakenkti veiksmingai atlikti neplaninį patikrinimą (pavyzdžiui, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais, prieš pakeičiant licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais priedą ar kt.). Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynai gali būti nenaudojami tik tuomet, kai neplaninio patikrinimo tikslas yra nuodugniai ištirti konkretų aspektą, dėl kurio pareigūnai turi pagrįstos informacijos ir kurio neištyrimas gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ar gyvybei, daryti žalą aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

33. Ūkio subjektas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti Vyriausiojo kontrolieriaus, jo nesant – Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo arba kito Centro valstybės tarnautojo, laikinai vykdančio Vyriausiojo kontrolieriaus funkcijas, ar Vyresniojo kontrolieriaus pavedimą, kuriuo pavedama atlikti neplaninį patikrinimą. Pavedimo, kuriuo pavedama atlikti neplaninį patikrinimą, apskundimas nesustabdo neplaninio patikrinimo atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

IX. SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONIŲ ŪKIO SUBJEKTAMS TAIKYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

Reikalavimas pašalinti pažeidimus nurodytu terminu ir įspėjimas apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymą

 

34. Jeigu pareigūnas, atlikęs patikrinimą, nustato pažeidimų, jis turi atlikti šiuos veiksmus:

34.1. informuoti Vyresnįjį kontrolierių apie nustatytus pažeidimus, nurodytus Reglamento 42.2, 42.3 ar 42.4 papunkčiuose, ir taikytas priemones. Vyresnysis kontrolierius turi nedelsdamas apie tai informuoti Vyriausiąjį kontrolierių;

34.2. patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymą, jeigu per pareigūno nurodytą protingą terminą (kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 papunkčiu) nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;

34.3. priimti sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo Reglamento 42 ir 43 punktuose nustatyta tvarka;

34.4. taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatomi pažeidimai, už kuriuos reikia taikyti administracinę atsakomybę;

34.5. teikti siūlymą Vyriausiajam kontrolieriui priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo Reglamento 47 punkte nustatyta tvarka, jeigu nustatomi pažeidimai, nurodyti Reglamento 42.3 ir 42.4 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

341. Jeigu pareigūnas, atlikęs patikrinimą, nustato mažareikšmį pažeidimą, jis atlieka šiuos veiksmus:

341.1. tais atvejais, kai mažareikšmį pažeidimą galima ištaisyti nedelsiant (t. y. iki patikrinimo pabaigos) pareigūno akivaizdoje, pareigūnas ūkio subjektui pareiškia žodinę pastabą. Jeigu ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas ištaiso mažareikšmį pažeidimą pareigūno akivaizdoje, pareigūnas pastabos pareiškimo ir mažareikšmio pažeidimo ištaisymo faktą pažymi patikrinimo akte, nutraukia mažareikšmio pažeidimo tyrimą ir neskiria poveikio priemonių;

341.2. tais atvejais, kai mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima pareigūno akivaizdoje, ūkio subjektui patikrinimo akte pareigūnas pateikia rašytinį nurodymą pašalinti mažareikšmį pažeidimą ir, vadovaudamasis Reglamento 26.2.3 papunkčiu, nustato protingą terminą, per kurį mažareikšmis pažeidimas turi būti pašalintas. Ūkio subjektui ištaisius mažareikšmį pažeidimą per patikrinimo akte nustatytą (taip pat Reglamento 38 punkte nustatyta tvarka pratęstą) terminą, pareigūnas nutraukia mažareikšmio pažeidimo tyrimą ir neskiria poveikio priemonių. Jeigu ūkio subjektas nepašalina mažareikšmio pažeidimo per rašytiniame nurodyme nustatytą (taip pat Reglamento 38 punkte nustatyta tvarka pratęstą) terminą arba pakartotinai padaro mažareikšmį pažeidimą, keičiamas ūkio subjekto veiklos planinių patikrinimų dažnumas. Tokiu atveju pakartotinai žodinė pastaba arba rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą negali būti pateikti.

Papildyta punktu:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

35. Jeigu pažeidimams patvirtinti arba paneigti būtina atlikti papildomus radiologinius tyrimus, įrangos bandymus, paimti ėminius radiologiniams tyrimams, gauti ekspertų įvertinimą ir jų išvadas, pareigūnas patikrinimo akte turi nurodyti, kokie būtini papildomi radiologiniai tyrimai, įrangos bandymai ar ekspertizė ir iki kada turi būti atlikti. Jeigu atlikus papildomus radiologinius tyrimus, įrangos bandymus ar ekspertizę įtarimai dėl pažeidimų patvirtinami, pareigūnas atlieka Reglamento 34 punkte nurodytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

36. Ūkio subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po termino pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti pabaigos privalo raštu pranešti, kokių priemonių ėmėsi nustatytam pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti, ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimas pašalintas, pareigūnams:

36.1. Vyriausiajam kontrolieriui – jeigu patikrinimą atliko Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus pareigūnai;

36.2. Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus Vyresniajam kontrolieriui – jeigu patikrinimą atliko atitinkamo skyriaus pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

37. Pareigūnas, siekdamas įsitikinti, ar pažeidimas tinkamai pašalintas, gali atlikti pakartotinį patikrinimą. Jeigu nustatytas tik mažareikšmis pažeidimas, pakartotinis patikrinimas, siekiant įsitikinti, ar jis tinkamai pašalintas, atliekamas tik jeigu ūkio subjektas Reglamento 36 punkte nustatyta tvarka pareigūnui nepranešė, kokių priemonių ėmėsi nustatytam mažareikšmiam pažeidimui pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

38. Jeigu dėl objektyvių priežasčių patikrinimo akte nurodytu terminu pažeidimo ar mažareikšmio pažeidimo pašalinti negalima, ūkio subjekto motyvuotu rašytiniu prašymu pažeidimo ar mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminas gali būti pratęstas, nurodant protingą terminą, kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 papunkčiu (terminas, nustatytas mažareikšmiam pažeidimui pašalinti, gali būti pratęstas vieną kartą):

38.1. Vyriausiojo kontrolieriaus sprendimu – jeigu patikrinimą atliko Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus pareigūnai;

38.2. Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus Vyresniojo kontrolieriaus sprendimu – jeigu patikrinimą atliko atitinkamo skyriaus pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

39. Jeigu per patikrinimo akte nurodytą terminą pažeidimai nėra pašalinti arba remiantis ūkio subjekto pateiktais įrodymais negalima nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, pareigūnas turi atlikti šiuos veiksmus:

39.1. informuoti Vyresnįjį kontrolierių apie ūkio subjekto per nustatytą terminą nepašalintus pažeidimus. Vyresnysis kontrolierius turi apie tai nedelsdamas informuoti Vyriausiąjį kontrolierių;

39.2. priimti sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo Reglamento 42 ir 43 punktuose nustatyta tvarka, jei tai nebuvo padaryta anksčiau Reglamento 34 punkte nustatyta tvarka;

39.3. taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatomi pažeidimai, už kuriuos reikia taikyti administracinę atsakomybę;

39.4. teikti siūlymą Vyriausiajam kontrolieriui priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo, jei tai nebuvo padaryta anksčiau Reglamento 34 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

40. Pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos pradžios, ūkio subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais sustabdymas ar panaikinimas arba darbo su šaltiniu sustabdymas). Nustačius pažeidimų, ūkio subjektui, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 punktu, nustatomas protingas terminas pažeidimams pašalinti.

41. Reglamento 40 punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių ir nurodyti terminą pažeidimams pašalinti netaikoma, jeigu, įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes, poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią padaryti žalą visuomenei ar asmenų sveikatai arba aplinkai.

 

Darbo su šaltiniu sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas

 

42. Pareigūnas, atlikęs patikrinimą, suderinęs su Vyresniuoju kontrolieriumi, privalo priimti Reglamento 2 priede nustatytos formos sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, nurodydamas protingą terminą (kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 punktu) pažeidimams pašalinti, jeigu nustato, kad:

42.1. ūkio subjektas padarė darbo su vienu (keliais) šaltiniu (-iais) pažeidimą, išskyrus mažareikšmį pažeidimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

42.2. verčiamasi veikla su šaltiniais, neturint licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais;

42.3. ūkio subjektui vykdant veiklą pažeisti radiacinės saugos ar šaltinių fizinės saugos reikalavimai, dėl kurių kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, daroma žala aplinkai;

42.4. ūkio subjektas nustatyta tvarka laiku ir išsamiai neinformavo Centro apie įvykusį radiologinį incidentą ar avariją ir nesiėmė priemonių, kad būtų pašalintas jų kenksmingas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bei padariniai;

42.5. ūkio subjektas, Reglamento 34.2 punkte nustatyta tvarka įspėtas apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymą, per Centro nurodytą terminą šių pažeidimų nepašalina.

43. Pareigūnas, priėmęs sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo ir atskirais atvejais, kai būtina užtikrinti sprendimo dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo vykdymą, privalo ūkio subjekto patalpas, įrangą ar prietaisus su šaltiniais užplombuoti, vadovaudamasis Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

44. Ūkio subjektas, nurodytu terminu pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino pažeidimams pašalinti pabaigos pareigūnui, kuris priėmė sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, pateikti:

44.1. prašymą priimti sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo panaikinimo;

44.2. dokumentus ir kitą informaciją, patvirtinančius, kad pažeidimai, dėl kurių priimtas sprendimas dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, nurodytu terminu buvo pašalinti.

45. Jeigu dėl objektyvių priežasčių negalima sprendime dėl darbo su šaltiniu sustabdymo nurodytu terminu pašalinti pažeidimų, ūkio subjekto motyvuotu rašytiniu prašymu pažeidimų pašalinimo terminą pareigūnas, kuris priėmė sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, gali pratęsti (nurodydamas protingą terminą, kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 punktu).

46. Pareigūnas, išnagrinėjęs Reglamento 44 punkte nurodytus dokumentus ir nustatęs, kad pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, nurodytu terminu buvo pašalinti, privalo, suderinęs su Vyresniuoju kontrolieriumi, priimti Reglamento 3 priede nustatytos formos sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo panaikinimo. Pareigūnai turi pranešti Vyriausiajam kontrolieriui apie priimtą sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo ir apie sprendimą dėl darbo su šaltiniu sustabdymo panaikinimo. Pareigūnai, siekdami įsitikinti, ar pažeidimai tinkamai pašalinti, gali atlikti pakartotinį patikrinimą.

 

Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas

 

47. Pareigūnas, atlikęs patikrinimą, privalo, suderinęs su Vyresniuoju kontrolieriumi, teikti Vyriausiajam kontrolieriui siūlymą priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo ir siūlyti nurodyti protingą terminą (kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 punktu) pažeidimams pašalinti, esant Reglamento 42.3–42.5 punktuose nustatytiems pagrindams.

48. Vyriausiasis kontrolierius priima Reglamento 4 priede nustatytos formos sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo, nurodydamas protingą terminą (kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 punktu) pažeidimams pašalinti.

49. Ūkio subjektas nurodytu terminu pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimas, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino pažeidimams pašalinti pabaigos Vyriausiajam kontrolieriui pateikti:

49.1. prašymą panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymą;

49.2. dokumentus ir kitą informaciją, patvirtinančius, kad pažeidimai, dėl kurių sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimas, nurodytu terminu buvo pašalinti.

50. Jeigu dėl objektyvių priežasčių negalima sprendime dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo nurodytu terminu pašalinti pažeidimų, ūkio subjekto motyvuotu rašytiniu prašymu pažeidimų pašalinimo terminą Vyriausiasis kontrolierius, įvertinęs visą turimą informaciją, gali pratęsti (nurodydamas protingą terminą, kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 26.2.3 punktu).

51. Jeigu išnagrinėjus Reglamento 49 punkte nurodytus dokumentus nustatoma, kad pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo, nurodytu terminu pašalinti, Vyriausiasis kontrolierius priima Reglamento 5 priede nustatytos formos sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo panaikinimo. Pareigūnai, siekdami įsitikinti, ar pažeidimai tinkamai pašalinti, gali atlikti pakartotinį patikrinimą.

 

Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo panaikinimas

 

52. Jeigu ūkio subjektas per Vyriausiojo kontrolieriaus nurodytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo, Vyriausiasis kontrolierius priima Reglamento 6 priede nustatytos formos sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo panaikinimo.

 

Administracinės atsakomybės taikymas

 

53. Pareigūnas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka surašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos formos administracinio nusižengimo protokolą juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba fiziniam asmeniui, jeigu nustato, kad jis padarė pažeidimą, už kurį reikia taikyti administracinę atsakomybę. Pareigūnai turi pranešti Vyriausiajam kontrolieriui apie administracinės atsakomybės taikymo atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

54. Jeigu kliudoma pareigūnams įgyvendinti jiems Radiacinės saugos įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, nevykdomi ar netinkamai vykdomi pareigūnų teisėti nurodymai ir reikalavimai (pareigūnai neįleidžiami į tikrinamas ūkio subjekto veiklos teritorijas, patalpas ar kitus objektus, nepateikiama pareigūnams informacija, duomenys ar dokumentai arba pateikiami klaidingi ar tikrovės neatitinkantys informacija ar duomenys, atsisakoma paaiškinti ar suteikti duomenis, nuslepiami dokumentai, vengiama atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsniu, pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą ir perduoda jį Vyriausiajam kontrolieriui, kuris Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka išsiunčia jį teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

55. Jeigu nėra surašomas administracinis nurodymas, administracinio nusižengimo protokolą ir kitą administracinio nusižengimo bylos medžiagą Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus Vyresnysis kontrolierius perduoda Vyriausiajam kontrolieriui, Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės ir Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių kontrolieriai – atitinkamam Vyresniajam kontrolieriui, kuris, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylos medžiagą, surašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos formos nutarimą administracinio nusižengimo byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

56. Neteko galios nuo 2016-06-18

Punkto naikinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

57. Administracinio nusižengimo protokolą ir kitą administracinio nusižengimo bylos medžiagą perduoti teismui turi teisę tik Vyriausiasis kontrolierius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

58. Administracinės atsakomybės taikymas neapriboja pareigūnų teisės pagal kompetenciją priimti sprendimus dėl darbo su šaltiniu sustabdymo, licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimo sustabdymo arba panaikinimo.

 

X. SKYRIUS
PATIKRINIMŲ APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ IR EFEKTYVUMO ANALIZĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

59. Patikrinimų apskaitą sudaro:

59.1. Radiacinės saugos informacinė sistema (toliau – RSIS);

59.2. patikrinimų aktai, kurie registruojami RSIS, ir kiti pirminiai patikrinimų dokumentai (ėminių ėmimo radiologiniams tyrimams protokolai, radiologinių tyrimų protokolai, įrangos bandymų protokolai ir kt.);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

59.3. administracinių nusižengimų protokolai ir nutarimai administracinių nusižengimų bylose, kurie registruojami RSIS ir Administracinių nusižengimų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

60. Patikrinimų atskaitomybę sudaro:

60.1. Centro direktoriaus patvirtintos formos metinės ir mėnesinės ataskaitos, kurias nustatyta tvarka teikia Vyresnieji kontrolieriai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

60.2. efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių dinamika.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

 

61. Neplaninis vienkartinis ataskaitų, atsiskaitymo duomenų rinkimas galimas tik Vyriausiajam kontrolieriui arba Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojui leidus.

62. Vyriausiojo kontrolieriaus arba Vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo pavedimu atliekamas planinis ir neplaninis pareigūnų atliktos valstybinės radiacinės saugos priežiūros įvertinimas.

63. Pareigūnų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijais negali būti paskirtų nuobaudų skaičius, baudų dydis ar kiti su sankcijų ūkio subjektams taikymu susiję rodikliai.

64. Pasibaigus kalendoriniams metams, Centras rengia ir teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metines vykdytos veiklos ataskaitas, kuriose pateikia informaciją apie:

64.1. metodinės pagalbos ir konsultavimo veiklą, išskirdamas ataskaitinio laikotarpio aktualiausius ūkio subjektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalaujančias teisės aktų nuostatas;

64.2. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę;

64.3. ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, dažniausiai pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

64.4. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama valstybinė radiacinės saugos priežiūra, mažinama valstybinės radiacinės saugos priežiūros našta ūkio subjektams.

65. Centras, nelaukdamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos, teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai informaciją, susijusią su valstybine radiacinės saugos priežiūra, kai kyla abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo.

 

XI. SKYRIUS
PAREIGŪNŲ PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE, VEIKSMŲ (NEVEIKIMO) IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

66. Pareigūnų priimti nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

67. Pareigūnų veiksmai (neveikimas) ar sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajam kontrolieriui, administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-721, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 110-4695 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-721

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 


 

Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento

1 priedas

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE VYKDO VEIKLĄ SU ŠALTINIAIS ARBA KURIŲ VYKDOMA VEIKLA GALI TURĖTI ĮTAKOS ŽMONIŲ IR APLINKOS APŠVITAI JONIZUOJANČIĄJA SPINDULIUOTE IR (AR) VERČIANTIS ŠIA VEIKLA YRA TIKIMYBĖ NUSTATYTI PALIKTĄJĮ ŠALTINĮ AR RADIONUKLIDAIS UŽTERŠTĄ OBJEKTĄ, VEIKLOS PLANINIŲ PATIKRINIMŲ DAŽNUMAS

 

1. 1 lentelėje nustatytas ūkio subjektų, kurie vykdo veiklą su šaltiniais, veiklos planinių patikrinimų dažnumas.

 

1 lentelė. Ūkio subjektų, kurie vykdo veiklą su šaltiniais, veiklos planinių patikrinimų dažnumas

Eil. Nr.

Veikla

Planinių patikrinimų dažnumas

1.

Šaltinių naudojimas, kai naudojami:

 

1.1.

Uždarieji šaltiniai, esantys apšvitinimo įrenginiuose

1 kartą per metus

1.2.

Uždarieji šaltiniai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai ir (ar) dalelių greitintuvai, naudojami spindulinėje terapijoje (išskyrus mažos dozės galios brachiterapijos uždaruosius šaltinius)

1 kartą per metus

1.3.

Uždarieji etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai (I, II uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos)

1 kartą per metus

1.4.

Gama radiografai

1 kartą per metus

1.5.

Uždarieji šaltiniai, esantys gręžinių tyrimo įrenginiuose

1 kartą per metus

1.6.

Atvirieji šaltiniai, naudojami gydymui ar diagnostikai branduolinėje medicinoje in vivo

1 kartą per metus

1.7.

Uždarieji etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai (III uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos)

1 kartą per 2 metus

1.8.

Uždarieji šaltiniai ar jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai, esantys matavimo įrenginiuose: lygio, svetimkūnių paieškos matuokliuose

1 kartą per 2 metus

1.9.

Uždarieji šaltiniai ar jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai, esantys krovininių ir kt. transporto priemonių patikros įrenginiuose

1 kartą per 2 metus

1.10.

Rentgeno radiografai

1 kartą per 2 metus

1.11.

Rentgeno diagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa > 100 kV

1 kartą per 2 metus

1.12.

Atvirieji šaltiniai, naudojami branduolinėje medicinoje in vitro, moksle, pramonėje ir kitose srityse

1 kartą per 3 metus

1.13.

Uždarieji šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose: tankio, gylio, drėgmės, storio, užpildos matuokliuose

1 kartą per 3 metus

1.14.

Mažos dozės galios brachiterapijos šaltiniai

1 kartą per 3 metus

1.15.

Rentgeno diagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa ≤ 100 kV

1 kartą per 3 metus

1.16.

Uždarieji etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai (IV, V uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos)

1 kartą per 3 metus

1.17.

Bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisai

1 kartą per 3 metus

1.18.

Uždarieji šaltiniai ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai, esantys analitiniuose ir aptikimo įrenginiuose (fluorescenciniuose rentgeno spektrometruose, rentgeno difraktometruose, dujų chromatografuose, sprogmenų, narkotikų ir kitų medžiagų aptikimo įrenginiuose ir kt.)

1 kartą per 3 metus

2.

Šaltinių saugojimas, kai saugomi(1):

 

2.1.

I–III uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos uždarieji šaltiniai

1 kartą per 2 metus

2.2.

IV–V uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos uždarieji šaltiniai

1 kartą per 4 metus

2.3.

Atvirieji šaltiniai

1 kartą per 4 metus

2.4.

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai

1 kartą per 5 metus

3.

Šaltinių priežiūra, remontas, montavimas ir (ar) prekyba

1 kartą per 3 metus

4.

Šaltinių vežimas, kai vežami:

 

4.1.

I–III uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos uždarieji šaltiniai

1 kartą per 2 metus

4.2.

IV–V uždarųjų šaltinių pavojingumo kategorijos uždarieji šaltiniai

1 kartą per 3 metus

4.3.

Atvirieji šaltiniai

1 kartą per 3 metus

5.

Veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

1 kartą per 3 metus

6.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

1 kartą per 2 metus

(1) Taikoma tik tiems ūkio subjektams, kurių licencija ar laikinasis leidimas sustabdyti.

 

2. 2 lentelėje nustatytas ūkio subjektų, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) verčiantis šia veikla yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą, veiklos planinių patikrinimų dažnumas.

 

2 lentelė. Ūkio subjektų, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) verčiantis šia veikla yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą, veiklos planinių patikrinimų dažnumas

Eil. Nr.

Veikla

Planinių patikrinimų dažnumas

1.

Metalų laužo, atliekų supirkimas ir perdirbimas

1 kartą per 3 metus

2.

Šilumos ir (ar) elektros gamyba, kurios metu susidaro pelenai, kai kiekvienoje eksploatuojamoje ūkio subjekto katilinėje ar elektrinėje esančių kurą deginančių įrenginių suminė vardinė šiluminė galia kūrenant medienos ar durpių kuru yra:

 

2.1.

> 1 MW, bet ≤ 10 MW

1 kartą per 4 metus

2.2.

> 10 MW

1 kartą per 2 metus

3.

Kurui skirtos medienos ir durpių importas iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos) ir sandėliavimas

2 kartus per metus

4.

Prekyba sendaikčiais:

 

4.1.

Sendaikčių krautuvėlės

1 kartą per 4 metus

4.2.

Sendaikčių turgūs, mugės ir pan. prekybos vietos

1 kartą per metus

 

3. Jeigu ūkio subjektų, kurie vykdo veiklą su šaltiniais arba kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) verčiantis šia veikla yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą, veiklos planinių patikrinimų dažnumas nėra nustatytas 1 ar 2 lentelėse, tai tokios ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų dažnumą nustato Centras.

4. Ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų dažnumas gali būti keičiamas įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes.

5. Odontologine praktika užsiimančių ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų dažnumas, nustatytas 1 lentelės 1.15 papunktyje, gali būti keičiamas, jei odontologine praktika užsiimančių ūkio subjektų veikla atitinka 3 lentelėje nustatytus kriterijus.

 

3 lentelė. Odontologine praktika užsiimančių ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų dažnumo nustatymo kriterijų lentelė

Eil. Nr.

Kriterijus

Svorinis koeficientas

1.

Rentgeno aparatų periodiniai bandymai atliekami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakyme Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ nustatytu periodiškumu

3

2.

Darbo vietų dozimetriniai matavimai atliekami Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėse, patvirtintose Centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklės), nustatytu periodiškumu

3

3.

Asmeninių apsauginių priemonių patikra atliekama Centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. 19 „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių“ nustatytu periodiškumu

3

4.

Įrangos techninė priežiūra vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais

3

5.

Darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, apšvitos stebėsena vykdoma Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėse nustatyta tvarka ir periodiškumu

2

6.

Asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, ir darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, mokomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakyme Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir periodiškumu

2

7.

Centras ataskaitiniu laikotarpiu iš pacientų nėra gavęs pagrįstų skundų dėl radiacinės saugos užtikrinimo

2

8.

Apie pasikeitusias licencijuojamos veiklos sąlygas pranešama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarime Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais

1

9.

Duomenys apie šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, teikiami Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakyme Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir periodiškumu

1

 

6. Jei odontologine praktika užsiimantis ūkio subjektas atitinka daugumą 3 lentelėje nustatytų kriterijų (svorinių koeficientų suma > 18), odontologine praktika užsiimančio ūkio subjekto veiklos planinių patikrinimų dažnumas gali būti mažinamas nuo 1 karto per 3 metus iki 1 karto per 4 metus.

7. Jei odontologine praktika užsiimantis ūkio subjektas atitinka tik kai kuriuos 3 lentelėje nustatytus kriterijus (10 ≤ svorinių koeficientų suma ≤ 18 ), odontologine praktika užsiimančio ūkio subjekto veiklos planinių patikrinimų dažnumas – 1 kartas per 3 metus.

8. Jei odontologine praktika užsiimantis ūkio subjektas atitinka tik mažą dalį 3 lentelėje nustatytų kriterijų (svorinių koeficientų suma < 10), odontologine praktika užsiimančio ūkio subjekto veiklos planinių patikrinimų dažnumas gali būti didinamas nuo 1 karto per 3 metus iki 1 karto per 2 metus.

__________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 


Valstybinės radiacinės

saugos priežiūros reglamento

2 priedas

 

(Sprendimo forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

SPRENDIMAS
DĖL DARBO SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIU SUSTABDYMO

 

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr. _____

 

____________________

(surašymo vieta)

 

Patikrinęs (-usi) _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas, kodas)

 

nustačiau, kad _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(nustatytos aplinkybės)

 

Vadovaudamasis (-i) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)

 

nusprendžiu:

 

1. Sustabdyti __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

darbą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu ____________________________________

_______________________________________ nuo ________________________________ .

(šaltinio pavadinimas)                                                             (data)

 

2. Įpareigoti pašalinti pažeidimus iki _________________________________________ .

(data)

 

3. Atsakingu už sprendimo vykdymą skirti ___________________________________ .

(asmens pareigos, vardas, pavardė)

 

__________________________________

(pareigūno pareigos)

 

___________

(parašas)

 

__________________

(vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau:

 

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-144, 2011-02-10, Žin., 2011, Nr. 20-1012 (2011-02-17), i. k. 1112250ISAK000V-144

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 


Valstybinės radiacinės

saugos priežiūros reglamento

3 priedas

 

(Sprendimo forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

SPRENDIMAS
DĖL DARBO SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIU SUSTABDYMO PANAIKINIMO

 

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr. _____

 

____________________

(surašymo vieta)

 

Patikrinęs (-usi) _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas, kodas)

 

nustačiau, kad _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(nustatytos aplinkybės)

 

Vadovaudamasis (-i) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)

 

nusprendžiu panaikinti _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu ____________________________________

_______________________________________ sustabdymą nuo ______________________ .

(šaltinio pavadinimas)                                                               (data)

 

_____________________________________

(pareigūno pareigos)

 

___________

(parašas)

 

__________________

(vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau:

 

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-144, 2011-02-10, Žin., 2011, Nr. 20-1012 (2011-02-17), i. k. 1112250ISAK000V-144

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 


Valstybinės radiacinės

saugos priežiūros reglamento

4 priedas

 

(Sprendimo forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

SPRENDIMAS
DĖL LICENCIJOS/ LAIKINOJO LEIDIMO VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO*

 

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr. _____

 

____________________

(surašymo vieta)

 

Išnagrinėjęs (-usi) ________________________________________________________

(siūlymą teikiančio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

pateiktą siūlymą sustabdyti licencijos/ laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr. ____________, išduotos (-o) ________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

galiojimą ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 84 straipsnio 3 dalies _______ punktu, nusprendžiu:

 

1. Sustabdyti licencijos/ laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr. ___________, išduotos (-o) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

galiojimą.

 

2. Įpareigoti pašalinti pažeidimus iki _________________________________________ .

(data)

 

3. Atsakingu už sprendimo vykdymą skirti ___________________________________ .

(asmens pareigos, vardas, pavardė)

 

__________________________

(pareigūno pareigos)

 

__________________

(parašas)

 

____________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

Su sprendimu susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau:

 

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

 

*Pastaba. Rašoma tai, kas reikalinga.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 


Valstybinės radiacinės

saugos priežiūros reglamento

5 priedas

 

(Sprendimo forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LICENCIJOS/ LAIKINOJO LEIDIMO VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO*

 

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr. _____

 

____________________

(surašymo vieta)

 

Išnagrinėjęs (-usi) ________________________________________________________

(siūlymą teikiančio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

pateiktą siūlymą panaikinti licencijos/ laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr. __________, išduotos (-o) ______________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

galiojimo sustabdymą ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 84 straipsnio 4 dalies ________ punktu, nusprendžiu panaikinti licencijos/ laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais * Nr. ___________, išduotos (-o) _______________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

galiojimo sustabdymą.

 

__________________________

(pareigūno pareigos)

 

_______________

(parašas)

 

___________________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Su sprendimu susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau:

 

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

 

*Pastaba. Rašoma tai, kas reikalinga.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-721, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 110-4695 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-721

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 


Valstybinės radiacinės

saugos priežiūros reglamento

6 priedas

 

(Sprendimo forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

SPRENDIMAS
DĖL LICENCIJOS/ LAIKINOJO LEIDIMO VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS GALIOJIMO PANAIKINIMO*

 

 

20_ _ m. _______________________ d. Nr. _____

 

____________________

(surašymo vieta)

 

Išnagrinėjęs (-usi) _______________________________________________________

(siūlymą teikiančio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

pateiktą siūlymą panaikinti licencijos/ laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr. ____________, išduotos (-o) ____________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

galiojimą ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 84 straipsnio 5 dalies _________ punktu, nusprendžiu panaikinti licencijos/ laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr. __________, išduotos (-o) __________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas)

galiojimą.

 

_____________________________

(pareigūno pareigos)

 

______________

(parašas)

 

__________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

Su sprendimu susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau:

 

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

 

*Pastaba. Rašoma tai, kas reikalinga.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2016-06-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

8 priedas. Neteko galios nuo 2016-06-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2016-06-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-969, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 3-44 (2005-01-08), i. k. 1042250ISAK000V-969

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės reglamento tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-721, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 110-4695 (2009-09-14), i. k. 1092250ISAK000V-721

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės reglamento tvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-144, 2011-02-10, Žin., 2011, Nr. 20-1012 (2011-02-17), i. k. 1112250ISAK000V-144

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-960, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 139-6565 (2011-11-18), i. k. 1112250ISAK000V-960

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-610, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3271 (2013-06-20), i. k. 1132250ISAK000V-610

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 "Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-762, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17201

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo