Suvestinė redakcija nuo 2015-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 1-51; Žin. 2010, Nr.2-77; Žin. 2010, Nr.132-0, i. k. 1092250ISAK00V-1127

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1127

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-938, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 129-6597 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-938

 

Siekdamas sureguliuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitymą su kraujo donorystės įstaigomis už kraują ir jo komponentus bei įvertinęs Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 7/1 „Dėl kraujo ir jo komponentų nomenklatūros bei didžiausių leistinų kainų nustatymo ir kraujo, jo komponentų ir preparatų kainų įskaičiavimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazines kainas“:

1. T v i r t i n u Kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašą (pridedama)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-938, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 129-6597 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-938

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5509);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-335 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1972);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. V-24 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 8-303);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-438 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2031);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. V-215 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 39-1481);

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V-252 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 41-1608);

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. V-374 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 58-2277).

3. Nustatau, kad:

3.1. pasibaigus 2010 m. pirmam ketvirčiui būtų įvertinta nauja asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kraujo donorystės įstaigų atsiskaitymo už kraują ir jo komponentus tvarka;

3.2 šis įsakymas taikomas atsiskaitant už kraują ir jo komponentus nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

3.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos kraujo donorystės įstaigoms už kraują ir jo komponentus privalo apmokėti pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.   

Papildyta punktu:

Nr. V-1391, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21126

 

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.

V-1127

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo         Nr. V-1033 redakcija)

 

 

KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kraujo ir jo komponento pavadinimas

Kaina (eurais)

1

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

89,20

2

Nuplauti eritrocitai (1 V = 280 ml ± 60 ml)

109,01

3

Šviežiai užšaldyta plazma (1 V = 220 ml ± 50 ml)

8,52

4

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2x1011) / sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011)

110,53

5

Krioprecipitatas (1 V = 30 – 40 ml)

13,03

6

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011)

150,61

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1033, 2015-09-08, paskelbta TAR 2015-09-15, i. k. 2015-13846

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-938, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 129-6597 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-938

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1127 "Dėl kraujo ir jo komponentų nomenklatūros bei kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1008, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14381

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.V-1127 „Dėl Kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1391, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21126

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1127 „Dėl Kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1033, 2015-09-08, paskelbta TAR 2015-09-15, i. k. 2015-13846

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1127 „Dėl kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo