Suvestinė redakcija nuo 2015-04-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 60-1948, i. k. 0991010ISTAIII-1248

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ
ĮSTATYMAS

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1248

Vilnius

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis

1. Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis – tarptautinės teisės principų ir normų reglamentuotas susitarimas, kurį raštu sudaro Lietuvos Respublika su tarptautinės teisės subjektais, nesvarbu, koks sutarties pavadinimas ir ar sutartį sudaro vienas, du ar keli tarpusavyje susiję dokumentai.

2. Kitų, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos susitarimų, taip pat Lietuvos Respublikos ministerijų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimų, jeigu jų nereglamentuoja kiti įstatymai, rengimo ir sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Informacija apie šiuos susitarimus turi būti pateikta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kurioje ji turi būti kaupiama ir tvarkoma.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ
SUDARYMAS

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisė

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisę turi Lietuvos Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ministras, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos nustatyta tvarka – Lietuvos Respublikos ministerijos ir Vyriausybės įstaigos.

 

4 straipsnis. Sprendimų dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo tikslingumo ir dėl prieštaravimo išlygoms priėmimas

1. Sprendimus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo tikslingumo pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų įstatymų bei tarptautinės teisės reikalavimus priima Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos pavedimu ir nustatyta tvarka – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

2. Sprendimai dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, atstovaujančių vienai tarptautinės sutarties šaliai, tarptautinių sutarčių (toliau – tarptautinės mišriosios sutartys) sudarymo tikslingumo priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų teisės aktų ir dokumentų projektų rengimą ir derinimą.

3. Priimant sprendimą dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties sudarymo tikslingumo, turi būti apsvarstyta, ar šios sutarties projekto nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo pagrindus ir tikslus, šio įstatymo reikalavimus, tarptautinės teisės principus ir normas.

4. Sprendimai dėl prieštaravimo kitų tarptautinės teisės subjektų padarytoms išlygoms dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių priimami šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, gavus Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto išvadą, ir skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“. Jeigu prieštaraujant išlygai dėl ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties prieštaraujama ir šios sutarties įsigaliojimui tarp Lietuvos Respublikos ir išlygą padariusio tarptautinės teisės subjekto, sprendimą dėl prieštaravimo šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos Seimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

5 straipsnis. Įgaliojimai sudaryti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas ar užsienio reikalų ministras turi teisę atlikti visus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu, be specialių įgaliojimų.

2. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovas arba Lietuvos Respublikos įgaliotas atstovas tarptautinėje konferencijoje, tarptautinėje organizacijoje ar viename iš jos organų turi teisę derėtis dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties sudarymo ar patvirtinti jos tekstą be specialių įgaliojimų atitinkamai su valstybe, kurioje jis yra akredituotas, arba tarptautinėje konferencijoje, tarptautinėje organizacijoje ar viename iš jos organų. Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje turi teisę atlikti visus veiksmus, susijusius su tarptautinių mišriųjų sutarčių sudarymu, be specialių įgaliojimų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

3. Kiti asmenys gali atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties sudarymu, tik turėdami šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus.

 

6 straipsnis. Įgaliojimų sudaryti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis suteikimo tvarka

1. Įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu, suteikia Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu.

2. Įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kurioms Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas arba pati tarptautinė sutartis nenumato ratifikavimo procedūros, tačiau kurių sudarymą pagal šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytą tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, suteikia Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ministerijos ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu, pritarus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

3. Įgaliojimus sudaryti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kurios įsigalioja nuo pasirašymo ar pasikeitimo laiškais dienos arba yra laikinai taikomos, jeigu joms Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas arba pati tarptautinė sutartis nenumato ratifikavimo procedūros, suteikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė ministerijos ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu, pritarus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

4. Sudaryti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis pasikeičiant diplomatinėmis notomis, jeigu jos įsigalioja nuo pasikeitimo diplomatinėmis notomis dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavedama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

5. Suteikus šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus įgaliojimus, įgaliojamuosius raštus išduoda Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

6. Informacija apie įgaliojamuosius raštus kaupiama ir tvarkoma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-332, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 88-3295 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-332

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

7 straipsnis. Ratifikuojamos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys

1. Turi būti ratifikuojamos šios Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys:

1) dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų nustatymo ir pakeitimo, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo delimitavimo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

2) dėl politinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusios gynybinio pobūdžio sutartys;

3) dėl atsisakymo naudoti jėgą ar grasinti jėga, taip pat taikos sutartys;

4) dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybių teritorijose;

5) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliose tarptautinėse organizacijose bei regioninėse tarptautinėse organizacijose;

6) daugiašalės sutartys;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

7) dėl užsienio valstybių kariuomenės vienetų buvimo ir jų statuso Lietuvos Respublikos teritorijoje;

8) nustatančios kitokias teisės normas negu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai;

9) ilgalaikės ekonominės sutartys, sudaromos ilgesniam negu 5 metų laikotarpiui, jeigu jose nėra numatyta vienašalio nutraukimo galimybė arba jeigu minimalus įspėjimo dėl tokio nutraukimo laikotarpis yra ilgesnis negu vieni metai;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

10) tarptautinės mišriosios sutartys;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

11) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimai, priimti Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

2. Taip pat ratifikuojamos tos tarptautinės sutartys, kuriose yra numatytas jų ratifikavimas.

 

8 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo tvarka

1. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ratifikuoja Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu.

2. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ratifikuoti Lietuvos Respublikos Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas savo iniciatyva ar pasiūlius Vyriausybei.

3. Remiantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytu įstatymu, parengiami ratifikavimo raštai.

 

9 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių tvirtinimas

1. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kurioms Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas arba pati sutartis nenumato ratifikavimo procedūros, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šis reikalavimas netaikomas šio įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytoms Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-332, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 88-3295 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-332

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tarptautinę sutartį tvirtina nutarimu.

3. Tarptautines sutartis Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti teikia ministerija, kurios kompetencijai priklauso sutartį vykdyti, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija.

4. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma Respublikos Prezidento pasirašytoms tarptautinėms sutartims.

 

10 straipsnis. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kompetencija Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimo procese

Tarptautinius veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties įsigaliojimu, galiojimu ar veikimu (dokumentų, reikalingų tarptautinei sutarčiai įsigalioti, parengimas ir deponavimas, tarptautinės sutarties atidavimas saugoti depozitarui, pranešimas apie galiojimo sustabdymą ar nutraukimą, prieštaravimo sutarties pakeitimui ar išlygoms pateikimas ir kt.), atlieka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ
VYKDYMAS

 

11 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių privalomumas

1. Įsigaliojusias, taip pat laikinai taikomas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos Respublikoje privaloma vykdyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

2. Jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatos.

3. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinei sutarčiai vykdyti reikia priimti įstatymą ar kitą teisės aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatyta tvarka pateikia Seimui atitinkamo įstatymo projektą arba priima atitinkamą Vyriausybės nutarimą, ar pagal kompetenciją užtikrina kito teisės akto priėmimą.

 

12 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių vykdymas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė užtikrina Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių vykdymą.

2. Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis taip pat gali nustatyti specialias šios sutarties vykdymo taisykles.

 

13 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pakeitimas ar papildymas

1. Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis gali būti pakeista ar papildyta remiantis tarptautinės teisės normomis bei šio įstatymo II skyriuje nustatyta tvarka, jeigu pačioje tarptautinėje sutartyje nenustatyta kitaip.

2. Jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatomis jos pakeitimams ar papildymams įsigalioti sutarties šalių pritarimas nėra būtinas (įsigaliojimas pagal nutylėjimą), sprendimas dėl tokių pakeitimų ar papildymų tikslingumo priimamas šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

 

14 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių denonsavimas ar galiojimo sustabdymas

1. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys gali būti denonsuotos ar gali būti sustabdytas jų galiojimas tik vadovaujantis šių sutarčių nuostatomis, tarptautinės teisės normomis bei šio įstatymo nustatyta tvarka.

2. Denonsuoti Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį ar sustabdyti jos galiojimą pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas ir šio įstatymo nuostatas nusprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus Lietuvos Respublikos galiojančias ratifikuotas tarptautines sutartis, dėl kurių denonsavimo ar jų galiojimo sustabdymo Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu (jo iniciatyva ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlius) sprendžia Lietuvos Respublikos Seimas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15 straipsnis. Informacijos apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis tvarkymas

Informacija apie visas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis yra kaupiama ir tvarkoma Užsienio reikalų ministerijoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-332, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 88-3295 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-332

 

16 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir pranešimų dėl jų skelbimas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos teikimu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, išskyrus tarptautines mišriąsias sutartis, kurios lietuvių kalba skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir pranešimai dėl visų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimo, galiojimo, pakeitimo, laikino taikymo, sustabdymo, nutraukimo, prieštaravimo sutarties pakeitimui ar išlygoms skelbiami Teisės aktų registre.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-332, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 88-3295 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-332

Nr. XII-1410, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20434

 

17 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių registravimas Jungtinių Tautų Sekretoriate

Įsigaliojusias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija teikia registruoti Jungtinių Tautų Sekretoriatui.

 

18 straipsnis. Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“ pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus šiam įstatymui, pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“ (Žin., 1991, Nr. 16-415; 1992, Nr. 30-915).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-332, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 88-3295 (2005-07-21), i. k. 1051010ISTA000X-332

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 1, 4, 6, 9, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1927, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 36-1770 (2012-03-27), i. k. 1121010ISTA0XI-1927

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1410, 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20434

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo Nr. VIII-1248 16 straipsnio pakeitimo įstatymas