Suvestinė redakcija nuo 2019-05-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 49-1627; Žin. 2012, Nr.29-1303, i. k. 1051100NUTA00000403

 

Nauja redakcija nuo 2018-05-20:

Nr. 132, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02145

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL M2, M3, N2, N3, O3 IR O4 KLASIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR T5 KATEGORIJOS RATINIŲ TRAKTORIŲ TECHNINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIUOSE TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 13 d. Nr. 403

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindama 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL 2014 L 127, p. 134), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir  T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisykles (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) kasmet:

2.1. iki gruodžio 15 d., suderinus su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), patvirtinti kitų metų M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių (toliau kartu – transporto priemonės) planuojamų techninių patikrinimų keliuose skaičių;

2.2. organizuoti Administracijos, Policijos departamento ir Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų bendrus transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose; šie patikrinimai gali būti atliekami su 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios Direktyvą 88/599/EEB (OL 2006 L 102, p. 35) 5 straipsnyje nustatytais patikrinimais;

2.3. ne rečiau kaip vieną kartą per metus organizuoti Policijos departamento pareigūnų mokymus apie krovinio išdėstymą ir (ar) jo pritvirtinimą N ir O kategorijų transporto priemonėse.

3. Nustatyti, kad kiekvienais kalendoriniais metais transporto priemonių techninių patikrinimų keliuose skaičius turi būti ne mažesnis kaip 5 procentai nuo visų užregistruotų M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių.

4. Paskirti Administraciją atsakingą už ryšio tarp Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių ryšių palaikymo punktų koordinavimą, kai duomenys perduodami per 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 16 straipsnyje nurodytą nacionalinį elektroninį registrą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Zigmantas Balčytis

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 403

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 132  redakcija).

 

M2, M3, N2, N3, O3 IR O4 KLASIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR T5 KATEGORIJOS RATINIŲ TRAKTORIŲ TECHNINIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIUOSE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h (toliau – traktoriai) (toliau kartu – transporto priemonės), techninių patikrinimų keliuose (toliau – techninis patikrinimas) atlikimo tvarką, transporto priemonių vairuotojų pareigas, techninių patikrinimų kontrolę atliekančių institucijų pareigūnų teises ir pareigas, techninių patikrinimų kontrolės ataskaitų ir pranešimų teikimo tvarką.

2Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS

 

3Transporto priemonės techninį patikrinimą sudaro:

3.1. pradinis techninis patikrinimas kelyje (toliau – pradinis patikrinimas);

3.2. išsamesnis techninis patikrinimas (toliau – išsamesnis patikrinimas) privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonėje (toliau – techninės apžiūros įmonė).

4. Specializuotieji policijos padaliniai (toliau – policija), kuriems pavesta saugaus eismo priežiūra, ir įgalioti policijos pareigūnai atlieka transporto priemonių pradinius patikrinimus, o Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) pareigūnai – transporto priemonių, išskyrus traktorius, pradinius patikrinimus.

5. Policijos ir Administracijos pareigūnai (toliau kartu – pareigūnai) transporto priemonių  pradinius patikrinimus gali atlikti kartu arba atskirai.

6. Pradinis patikrinimas atliekamas iš anksto apie tai nepranešus ūkio subjektams prie kelių įrengtose aikštelėse ar kitose tam tinkamose vietose.

7. Pradiniam patikrinimui stabdomos transporto priemonės:

7.1. tų ūkio subjektų, kurių rizikingumas, remiantis Administracijos valdomos Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ duomenimis apie Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatytus vežimo kelių transportu ar su juo susijusią veiklą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, yra didžiausias;

7.2. pasirinktinai, nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje jos įregistruotos, arba kilus įtarimui, kad transporto priemonė gali kelti arba kelia pavojų eismo saugumui, žmonėms ar aplinkai.

8. Pareigūnai pradinio patikrinimo metu:

8.1. patikrina transporto priemonėje turimą paskutinės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą, jeigu techninis patikrinimas buvo atliktas anksčiau, arba jų skaitmenines kopijas;

8.2. patikrina, ar paskutinio techninio patikrinimo ataskaitoje nurodyti trūkumai pašalinti;

8.3. vizualiai įvertina techninę transporto priemonės būklę (toliau – būklės patikrinimas); jeigu iš paskutinės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) arba paskutinio techninio patikrinimo ataskaitos ar jų skaitmeninių kopijų matyti, kad per praėjusius tris mėnesius buvo patikrinta kuri nors transporto priemonės dalis, šios dalies pakartotinai galima netikrinti, nebent yra nustatomi trūkumai ir (ar) neatitikimai, kurie gali daryti poveikį žmonėms, aplinkai arba dėl jų gali kilti pavojus kitiems eismo dalyviams.

9. Pareigūnai pradinio patikrinimo metu vizualiai įvertina N2, N3, O3, O4 klasių kelių transporto priemonėse krovinio išdėstymą ir (ar) jo pritvirtinimą (toliau – krovinio patikrinimas).

10. Pareigūnai, įvertinę transporto priemonės būklės patikrinimo rezultatus ir vadovaudamiesi Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų, aptinkamų privalomosios techninės apžiūros ir techninio patikrinimo metu, sąrašu ir jų klasifikacija, nusprendžia, ar turėtų būti atliktas transporto priemonės išsamesnis patikrinimas techninės apžiūros įmonėje.

11. Transporto priemonės išsamesnis patikrinimas techninės apžiūros įmonėje turi būti atliktas, jeigu transporto priemonės būklės patikrinimo metu:

11.1. nustatytas ne mažiau kaip vienas pavojingas arba didelis transporto priemonės trūkumas;

11.2. nustatyti ne mažiau kaip du nedideli transporto priemonės vienos srities trūkumai arba daugiau kaip trys nedideli transporto priemonės skirtingų sričių trūkumai.

12. Transporto priemonės būklės patikrinimo metu nustatyti du dideli transporto priemonės vienos srities trūkumai laikomi vienu pavojingu transporto priemonės trūkumu, o nustatyti du nedideli transporto priemonės vienos srities trūkumai – vienu dideliu transporto priemonės trūkumu.

13. Pareigūnai, per transporto priemonės pradinį patikrinimą nenustatę transporto priemonės būklės ir (arba) krovinio išdėstymo ir (ar) pritvirtinimo trūkumų, kurie gali kelti arba kelia pavojų eismo saugumui, žmonėms ar aplinkai, išduoda transporto priemonės vairuotojui techninio patikrinimo ataskaitą.

14. Pareigūnai, per transporto priemonės būklės patikrinimą nustatę pavojingą ir (arba) didelį transporto priemonės trūkumą:

14.1. uždraudžia transporto priemonei toliau važiuoti pagal Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1426 „Dėl Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašas);

14.2. laikinai paima transporto priemonės registracijos dokumentus, kol bus pašalinti nustatyti trūkumai, ir pateikia informaciją, kur reikės atsiimti transporto priemonės registracijos dokumentus;

14.3. išduoda transporto priemonės vairuotojui techninio patikrinimo ataskaitą, kurioje nurodo transporto priemonės būklės įvertinimo metu nustatytus trūkumus;

14.4. priima sprendimą siųsti transporto priemonę išsamiau patikrinti artimiausioje techninės apžiūros įmonėje.

15. Jeigu per transporto priemonės būklės patikrinimą neįmanoma nedelsiant pašalinti nustatyto pavojingo ir (arba) didelio transporto priemonės trūkumo, pareigūnai gali išduoti leidimą transporto priemonei nuvykti iki vienos iš artimiausių remonto vietų, su sąlyga, kad trūkumas būtų ištaisytas taip, kad būtų galima nuvažiuoti iki šios remonto vietos nesukeliant tiesioginio pavojaus toje transporto priemonėje esančių asmenų ar kitų eismo dalyvių saugumui.

16. Siuntime atlikti transporto priemonės išsamesnį patikrinimą techninės apžiūros įmonėje pareigūnai nustato terminą (terminas negali būti ilgesnis kaip 7 darbo dienos), per kurį turi būti atliktas transporto priemonės išsamesnis patikrinimas, nurodo transporto priemonės būklės patikrinimo metu nustatytus trūkumus, taip pat adresą, kur reikės atsiimti transporto priemonės registracijos dokumentus.

17. Techninės apžiūros įmonės privalo:

17.1. pagal Taisyklių 23.6 papunktyje nurodytus transporto priemonės komponentus ir pozicijas patikrinti pareigūnų atsiųstas transporto priemones per siuntime atlikti transporto priemonės išsamesnį patikrinimą techninės apžiūros įmonėje nurodytą terminą;

17.2. atlikusios išsamesnį transporto priemonės patikrinimą per siuntime atlikti transporto priemonės išsamesnį patikrinimą techninės apžiūros įmonėje nurodytą terminą išduoti vairuotojui išsamesnio patikrinimo techninės apžiūros įmonėje ataskaitos kopiją ir transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

17.3. per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės išsamesnio patikrinimo atlikimo dienos pateikti Administracijai užpildytą transporto priemonės išsamesnio patikrinimo ataskaitą.

18. Pareigūnai, atlikę transporto priemonės būklės patikrinimą, grąžina paimtus transporto priemonės registracijos dokumentus, jeigu transporto priemonės vairuotojas pareigūnams pateikia techninės apžiūros įmonės išduotą transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) su teigiama išvada arba transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), kurioje gali būti nurodytas vienintelis trūkumas, kad nėra pateikti transporto priemonės registracijos dokumentai. Jeigu per siuntime atlikti transporto priemonės išsamesnį patikrinimą techninės apžiūros įmonėje nustatytą terminą transporto priemonės vairuotojas nepateikia transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos), pareigūnai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo siuntime atlikti transporto priemonės išsamesnį patikrinimą techninės apžiūros įmonėje nustatyto termino pabaigos informuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoją apie leidimo tokiai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą.

19. Pareigūnai, atlikę  N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonėse krovinio patikrinimą ir nustatę pavojingą ir (arba) didelį krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo trūkumą:

19.1. uždraudžia N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonėms toliau važiuoti pagal Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašą;

19.2. laikinai paima transporto priemonės registracijos dokumentus, kol bus pašalinti nustatyti trūkumai, ir pateikia informaciją, kur reikės atsiimti transporto priemonės registracijos dokumentus;

19.3. išduoda techninio patikrinimo ataskaitą, kurioje nurodo krovinio patikrinimo metu nustatytus trūkumus.

20. Pareigūnai, atlikę N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonėse krovinio patikrinimą, grąžina paimtus transporto priemonės registracijos dokumentus, jeigu transporto priemonės vairuotojas pareigūnams pateikia įrodymus, kad nustatyti trūkumai pašalinti.

21. N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonėse krovinių patikrinimus atlieka tinkamai parengti pareigūnai.

 

III SKYRIUS

TECHNINIŲ PATIKRINIMŲ ATASKAITŲ IR PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

 

22. Policijos pareigūnai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pradinio patikrinimo dienos pateikia Administracijai informaciją apie patikrintos transporto priemonės:

22.1. registracijos valstybę;

22.2. klasę;

22.3. pradinio patikrinimo rezultatus.

23. Administracija iki 2021 m. kovo 31 d., vėliau – kas dveji metai iki kovo 31 d. elektroninių ryšių priemonėmis teikia Europos Komisijai praėjusių dvejų kalendorinių metų transporto priemonių techninio patikrinimo Lietuvos Respublikoje ataskaitą. Pirmoji transporto priemonių techninio patikrinimo Lietuvos Respublikoje ataskaita turi apimti dvejų metų laikotarpį, skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 1 d. Transporto priemonių techninių patikrinimų ataskaitoje turi būti nurodyta:

23.1. patikrintų transporto priemonių skaičius;

23.2. patikrintų transporto priemonių klasė;

23.3. kiekvienos patikrintos transporto priemonės registracijos valstybė;

23.4. kiekvienos patikrintos transporto priemonės identifikavimo duomenys;

23.5. N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonėse krovinių patikrinimų skaičius ir neatitinkančių reikalavimų transporto priemonių skaičius;

23.6. atlikus transporto priemonių išsamesnį patikrinimą techninės apžiūros įmonėse, patikrintų transporto priemonių skaičius ir patikrinti transporto priemonių komponentai ir pozicijos, susiję su:

23.6.1. stabdymo įranga;

23.6.2. vairo mechanizmu;

23.6.3. matomumu;

23.6.4. žibintais, atšvaitais ir elektros įranga;

23.6.5. ašimis, ratais, padangomis ir pakaba;

23.6.6. važiuokle ir prie jos tvirtinamais mazgais;

23.6.7. kita įranga, įskaitant tachografą ir greičio ribojimo prietaisą;

23.6.8. neigiamais veiksniais, įskaitant išmetamąsias dujas ir degalų ir (arba) alyvos išsiliejimą;

23.6.9. papildomais reikalavimais M2 ir Mklasių transporto priemonėms.

24. Jeigu nustatomi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės šalyje registruotos transporto priemonės pavojingi ir (arba) dideli trūkumai, dėl kurių uždraudžiama transporto priemonei toliau važiuoti, Administracija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo trūkumų nustatymo dienos per tos valstybės narės ryšių palaikymo punktą perduoda techninio patikrinimo ataskaitos duomenis ir gali pareikalauti atlikti papildomą transporto priemonės techninę apžiūrą.

25. Jeigu nustatomi ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės šalyje registruotos transporto priemonės pavojingi ir (arba) dideli trūkumai, dėl kurių uždraudžiama transporto priemonei toliau važiuoti, Administracija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo trūkumų nustatymo dienos apie nustatytus trūkumus informuoja transporto priemonės registracijos valstybės kompetentingą instituciją.

26. Administracija, gavusi kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės šalies, kurioje buvo nustatyti Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės pavojingi ir (arba) dideli trūkumai, ryšių palaikymo punkto prašymą taikyti pažeidėjui poveikio priemones, įvertina pateiktą informaciją, ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja tos valstybės ryšių palaikymo punktą apie pažeidėjui pritaikytą priemonę.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Administracija techninės apžiūros įmonių pateiktas transporto priemonių išsamesnio patikrinimo ataskaitas saugo 36 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

28. Asmenys, nesutinkantys su pareigūnų priimtais sprendimais, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

29. Pareigūnai, atlikdami pradinius patikrinimus, vengia bet kokios diskriminacijos dėl vairuotojo tautybės, transporto priemonės registracijos valstybės ar valstybės, kurioje transporto priemonė pradėta naudoti.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 225, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1303 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000225

Nr. 132, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02145

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 225, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1303 (2012-03-08), i. k. 1121100NUTA00000225

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 403 "Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 132, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02145

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 403 „Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo