Įsakymas netenka galios 2019-10-01:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-835, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11758

Dėl studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-03-22 iki 2019-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 96-4083, i. k. 1092070ISAKSAK-1652

 

Nauja redakcija nuo 2011-08-07:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin. 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 24 d. Nr. ISAK-1652

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 42 straipsnio 1 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u pridedamą Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą.

2. Į g a l i o j u Studijų kokybės vertinimo centrą šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka akredituoti studijų programas.

3. N u s t a t a u, kad aukštųjų mokyklų ketinamos vykdyti studijų programos tų studijų krypčių, kurios laikinai akredituotos ribojamai, nėra vertinamos ir (ar) akredituojamos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652

(Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. liepos 29 d. įsakymo

Nr. V-1487 redakcija)

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką, taip pat užsienio aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (toliau − filialas), vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-12, 2013-01-10, Žin., 2013, Nr. 4-136 (2013-01-12), i. k. 1132070ISAK0000V-12

Nr. V-904, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-25, i. k. 2015-12610

 

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas.

Studijų programos akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus.

4. Studijų programos išorinio vertinimo tikslai:

4.1. sudaryti prielaidas tobulinti studijų programą, kurti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą;

4.2. nustatyti, kaip studijų programos vykdymo kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos, filialo įsipareigojimus bei kaip aukštųjų mokyklų studijų programos atitinka valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros ir ateities raidos poreikius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-472, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-25, i. k. 2016-13980

 

5. Studijų programos akreditavimo paskirtis – nustatyti, ar studijų programa atitinka teisės aktų reikalavimus.

6. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (toliau – Agentūra).

7. Centro tarybai aprobavus ir suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija, Centras parengia, patvirtina ir viešai paskelbia studijų programų savianalizės rengimo metodiką, išorinio vertinimo kriterijų, vertinimo ekspertų atrankos, vertinimo procedūrų aprašą, organizuoja ir vykdo rekomendacijų, teikiamų aukštosioms mokykloms dėl jų vykdomų studijų programų tobulinimo, įgyvendinimo stebėseną. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka išorinį vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytais ir viešai paskelbtais išorinio vertinimo kriterijais ir procedūromis, ir pateikia vertinimo išvadas ir jų apibendrinimą pagal Aprašo 1 ir 2 priedus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

 

II. STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

8. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Tuo atveju, jei studijų programai taikomas Apraše nurodytas trumpesnis akreditavimo terminas, tokia studijų programa akredituojama iki šio termino pabaigos.

9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

 

10. Sprendimą dėl studijų programų akreditavimo priima Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija (toliau – Įgaliota akredituojanti institucija). Ji priima vieną iš sprendimų, nurodytų Aprašo 21 bei 27 punktuose.

11. Įgaliota akredituojanti institucija Aprašo 21 punkte ir 27 punkte nurodytus sprendimus privalo motyvuotai pagrįsti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis, įvertinusi studijų programos atitiktį švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems reikalavimams studijų programoms bei kad studijų programos, įvertinus pagal Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsena), nurodytus turimus duomenis, atitinka valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros ir ateities raidos poreikius.”

Punkto pakeitimai:

Nr. V-472, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-25, i. k. 2016-13980

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

12. Ketinama vykdyti studijų programa laikoma akredituota nuo aukštosios mokyklos prašyme akredituoti studijų programą nurodyto pageidaujamo akreditavimo termino pradžios. Vykdoma studijų programa laikoma akredituota nuo Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimo akredituoti studijų programą įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

 

13. Įgaliota akredituojanti institucija, priėmusi sprendimą akredituoti arba neakredituoti studijų programos, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia studijų programos duomenis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1913 (Žin., 2010, Nr. 129-6613), nustatyta tvarka.

14. Jei priimtas sprendimas neakredituoti vykdomos studijų programos, Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja programos išregistravimą.

15. Jei aukštoji mokykla arba studijų programa neakredituojama ir pagal išregistruojamą studijų programą (programas) yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla per du mėnesius nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip iki sprendimo dėl aukštosios mokyklos ir (arba) studijų programos neakreditavimo įsigaliojimo, privalo:

15.1. atlikti galimybių analizę studentų studijoms baigti (atsižvelgdama į studentų pageidavimus, esamas finansines galimybes kompensuoti studijuojančiųjų patirtus nuostolius, ir kitas aukštosios mokyklos galimybes);

15.2. informuoti Švietimo ir mokslo ministeriją apie pagal išregistruojamą (išregistruojamas) studijų programą (programas) studijuojančių studentų skaičių;

15.3. Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti aukštosios mokyklos valdymo organų patvirtintus apibendrintus siūlymus dėl šių studentų tolesnių studijų galimybių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-472, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-25, i. k. 2016-13980

 

15¹. Aukštosios mokyklos siūlymus svarsto švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija, kuri priima sprendimą dėl tolesnių studijų galimybių. Apie priimtą komisijos sprendimą Švietimo ir mokslo ministerija informuoja Įgaliotą akredituojančią instituciją. Atsižvelgdama į komisijos sprendimą, Įgaliota akredituojanti institucija įteisina sprendimą dėl studijų programos akreditavimo ir akreditavimo termino trukmės

Papildyta punktu:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

16. Įgaliota akredituojanti institucija visus savo sprendimus skelbia viešai, taip pat tiesiogiai informuoja apie juos suinteresuotus subjektus.

 

III. KETINAMŲ VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

17. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvadomis.”

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

18. Ketinamos vykdyti rezidentūros studijų programos akredituojamos atlikus vertinimą, ar pateikti visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai (išskyrus 19.2 papunktyje nurodytą dokumentą) ir nustatoma, kad jie parengti tinkamai. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti rezidentūros studijų programos akreditavimo, nustačiusi, kad ketinama vykdyti studijų programa atitinka rezidentūros studijoms keliamus reikalavimus bei studijų programos poreikis yra pagrįstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

Nr. V-472, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-25, i. k. 2016-13980

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

19. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

19.1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;

19.2. ne senesnę kaip 1 metų studijų programos išorinio vertinimo išvadą, parengtą Centro arba Agentūros pagal Apraše nustatytus reikalavimus;

19.3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų programų reikalavimams pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą;

19.4. kai teikiama kvalifikacija, institucijos, įgaliojusios teikti kvalifikaciją, pritarimą ketinamai vykdyti studijų programai;

19.5. jei ketinama vykdyti studijų programa yra jungtinė – visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytą jungtinės studijų programos vykdymo sutartį;

19.6. jei teikiama ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa – ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Įgaliotos akredituojančios institucijos patvirtintą, su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suderintą tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-279, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04392

 

19.7. kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje, ji turi pateikti programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Programos aprašas įvertinamas pagal Aprašo 1 priede nustatytas šias vertinamąsias sritis: personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-279, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04392

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 20 darbo dienų priimti sprendimą dėl akreditavimo. Jei išorinį programos vertinimą atlieka Įgaliota akredituojanti institucija, Aprašo 19.1 papunktyje nurodytą prašymą akredituoti ketinamą vykdyti studijų programą aukštoji mokykla turi teisę pateikti kartu su prašymu atlikti programos išorinį vertinimą. Šiuo atveju aukštoji mokykla nepateikia Aprašo 19.2 papunktyje nurodyto dokumento.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

201. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo Įgaliota akredituojanti institucija nustato, ar pateikti visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti ir ar ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi dokumentai, ir (arba) dokumentai buvo pateikti su trūkumais, Aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo priėmimo terminas stabdomas, iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Apie nustatytus trūkumus bei proceso sustabdymą Įgaliota akredituojanti institucija informuoja aukštąją mokyklą. Aukštoji mokykla turi ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo.

Papildyta punktu:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

Punkto pakeitimai:

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

21. Įgaliota akredituojanti institucija dėl ketinamos vykdyti studijų programos priima vieną iš šių sprendimų:

21.1. akredituoti studijų programą terminui, nurodytam Aprašo 9 punkte, jei atlikus ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, ji buvo įvertinta teigiamai arba ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa atitinka jai keliamus reikalavimus;

21.2. nutraukti prašymo dėl akreditavimo nagrinėjimo procedūrą – jei aukštoji mokykla Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka per 15 darbo dienų neištaisė Įgaliotos akredituojančios institucijos nustatytų trūkumų arba atsisakė pateikto prašymo;

21.3. neakredituoti studijų programos – jei, atlikus ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, ji buvo įvertinta neigiamai arba ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa neatitinka jai keliamų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

22. Švietimo ir mokslo ministerija gali inicijuoti akredituotos kaip ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, nepasibaigus šios studijų programos akreditavimo terminui tuo atveju, kai esama informacijos apie vykdomos studijų programos neatitiktį Aprašo 19.3 punkte nurodytai deklaracijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

 

IV. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMAS

 

23. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl vykdomos studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvada.

24. Aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki studijų programos akreditavimo termino pabaigos, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

24.1. prašymą akredituoti studijų programą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

Nr. V-472, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-25, i. k. 2016-13980

 

24.2. ne senesnę kaip 1 metų studijų programos išorinio vertinimo išvadą.

25. Kai studijų programa baigiama vykdyti, t. y. nebeketinama priimti naujų studentų, o akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu studijų programą baigs paskutinė studentų laida, studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas neatlikus studijų programos išorinio vertinimo, tačiau ne ilgiau kaip 2 studijų metams. Studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 3 studijų metams neatlikus studijų programos išorinio vertinimo ir tuo atveju, jeigu numatomo vertinimo metu studijų programa bus nevykdoma, t. y. nėra (nebus) programoje studijuojančių studentų.

25. Studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas:

 

25.1. kai studijų programa baigiama vykdyti, t. y. nepriimami arba nebeketinama priimti naujų studentų, o akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu studijų programą baigs paskutinė priimtų studentų laida. Šiuo atveju akreditavimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 metams neatlikus studijų programos išorinio vertinimo;

 

25.2. kai numatomo vertinimo metu studijų programa nevykdoma, t. y. nėra (nebus) programoje studijuojančių studentų, tačiau ateityje šios programos vykdymą ketinama tęsti. Šiuo atveju studijų programos akreditavimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 3 studijų metams neatlikus studijų programos išorinio vertinimo;

 

25.3. kai atlikus išorinį vertinimą priimamas sprendimas studijų programą įvertinti neigiamai, tačiau švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija teikia Studijų kokybės vertinimo centrui siūlymus pratęsti studijų programos akreditavimo terminą iki studijų programą baigs visi studentai, priimti iki įsigaliojant sprendimui dėl neigiamo studijų programos įvertinimo, bet ne ilgiau, kaip 4 studijų metams. 

 

25.4. kai tai būtina siekiant užbaigti teisės aktais nustatytas išorinio vertinimo bei galimas išorinio vertinimo rezultatų apskundimo procedūras, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

 

25.5. kai studijų programos akreditavimo terminą būtina pratęsti tam, kad tokia studijų programa būtų vertinama kartu su kitomis tos pačios krypties (ar krypčių grupės) studijų programomis

Papildyta punktu:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

26. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 24 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 20 dienų priimti sprendimą dėl akreditavimo. Jei išorinį programos vertinimą atlieka Įgaliota akredituojanti institucija, Aprašo 24.1 punkte nurodytą prašymą akredituoti studijų programą aukštoji mokykla turi teisę pateikti kartu su prašymu atlikti programos išorinį vertinimą. Šiuo atveju aukštoji mokykla nepateikia Aprašo 24.2 punkte nurodyto dokumento.

27. Įgaliota akredituojanti institucija dėl vykdomų studijų programų motyvuotai priima vieną iš šių sprendimų:

27.1. akredituoti studijų programą 6 studijų metams, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 18 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ ar „patenkinamai“ (pagal Aprašo 1 priede nustatytas vertinimo sritis ir Aprašo 2 priede pateiktą įvertinimo skalę) ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;

27.2. akredituoti studijų programą 3 studijų metams, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę) ir studijų programa atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus reikalavimus studijų programoms;

27.3. neakredituoti studijų programos, jei išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro mažiau nei 12 balų arba bent viena vertinama sritis įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę) arba studijų programa neatitinka Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų reikalavimų studijų programoms.

 

V. STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIS VERTINIMAS

 

28. Aukštoji mokykla, filialas dėl vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo į Agentūrą kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras, o į Centrą kreipiasi pagal Centro patvirtintas procedūras. Dėl vykdomų studijų programų išorinio vertinimo kreipiamasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki studijų programos akreditavimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

29. Studijų programos išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

29.1. savianalizė, atliekama studijų programą vykdančios ar ketinančios vykdyti aukštosios mokyklos;

29.2. vertinimo ekspertų grupės vizitas į studijų programą vykdančią ar ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą;

29.3. išorinio vertinimo išvadų parengimas ir viešas paskelbimas;

29.4. paskesnė veikla, kuria siekiama įvertinti aukštosios mokyklos priemones pagal pateiktas išorinio vertinimo rekomendacijas.

30. Aukštoji mokykla sudaro sąlygas studijų programų išoriniam vertinimui:

30.1. priima Centro ar Agentūros paskirtus ekspertus, organizuoja jų susitikimus su tikslinėmis grupėmis;

30.2. prireikus pateikia papildomą informaciją ir dokumentus.

31. Centras ar Agentūra prisiima atsakomybę už studijų programos išorinio vertinimo išvadas.

32. Vykdoma studijų programa įvertinama teigiamai, jeigu atitinka šio Aprašo 27.2  papunkčio reikalavimus. Ketinama vykdyti ir filialų Lietuvos Respublikoje vykdoma programa įvertinama teigiamai, jeigu Centro ar Agentūros parengtoje išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

 

33. Studijų programa įvertinama neigiamai, jei jos įvertinimas sudaro mažiau kaip 12 balų ir (arba) bent viena vertinama sritis yra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę).

34. Jeigu filialo studijų programos vertinimą atliko Agentūra, gavęs vertinimo išvadas, jų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, filialas pateikia Centrui ir Švietimo ir mokslo ministerijai. Jeigu filialo programos vertinimą atliko Centras, jis vertinimo išvadas pateikia filialui, o vertinimo išvadų kopiją – Švietimo ir mokslo ministerijai.

35. Aukštoji mokykla, filialas privalo per 10 dienų nuo įvertinimo rezultatų gavimo interneto tinklalapyje ir kitais tinkamais būdais informuoti apie Centro ar Agentūros pateiktus studijų programos išorinio kokybės įvertinimo rezultatus (paviešinti vertinamąją išvadą arba jų santrauką su rekomendacijomis) ir Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimą dėl studijų programos akreditavimo.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

 

Studijų programų išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

STUDIJŲ PROGRAMOS ĮVERTINIMAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo sritis

Srities įvertinimas, balai

1

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

 

2

Programos sandara

 

3

Personalas

 

4

Materialieji ištekliai

 

5

Studijų eiga ir jos vertinimas (studentų atranka, pasiekimų vertinimas, parama studentams)

 

6

Programos vadyba (programos administravimas, vidinis studijų kokybės užtikrinimas)

 

 

Iš viso:

maksimali balų suma: 24

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

 

Studijų programų išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(aukštosios mokyklos logotipas (ženklas)

 

_________________________

(Aukštosios mokyklos pavadinimas)

 

DEKLARACIJA

DĖL KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS ATITIKTIES BENDRIESIEMS IR SPECIALIESIEMS STUDIJŲ PROGRAMŲ REIKALAVIMAMS

 

___________________________

(data ir registracijos numeris)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 21 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais, 3 dalies 1 ir 3 punktais, 42 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo II ir III skyrių nuostatomis, taip pat ketinamos vykdyti studijų programos aprašu, senatas, akademinė taryba ar atitinkamas nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organas patvirtina, kad ketinama vykdyti studijų programa

 

Studijų programos pavadinimas

 

Studijų kryptis (šaka)

 

Studijų pakopa

 

Suteikiama kvalifikacija

 

 

atitinka bendruosius ir specialiuosius (jei tokie yra nustatyti) reikalavimus studijų programoms:

 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai

 

1.1. studijų tikslai aiškiai suformuluoti ir susieti su numatomais studijų rezultatais;

1.2. jei teikiama kvalifikacija, kuriai reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautiniuose teisės aktuose, studijų tikslai atitinka nurodytus reikalavimus.

 

2. Programos sandara

 

2.1. programos apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

2.2. modulių apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

2.3. studijuojamų dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais;

2.4. studijuojamų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus;

2.5. studijų metodai yra tinkami numatomiems studijų rezultatams pasiekti;

2.6. studijų programos apimtis pakankama numatomiems studijų programos rezultatams pasiekti;

2.7. jei programa vykdoma nuolatine ir ištęstine formomis, studijų programos, modulių ir atskirų dalykų apimtis vienoda abiems formoms;

2.8. per vieną semestrą studijuojamų programos dalykų skaičius neviršija numatyto teisės aktuose skaičiaus;

2.9. studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus;

2.10. kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu;

2.11. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir Lietuvos kvalifikacijų sandaroje nustatytą kvalifikacijų lygį (pagal veiklos sudėtingumą, savarankiškumą ir kintamumą).

 

3. Personalas

 

3.1. pedagoginio ir mokslinio personalo sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus;

3.2. pedagoginio ir mokslinio personalo kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams pasiekti.

 

4. Materialieji ištekliai

 

4.1. materialioji bazė pakankama studijų programos tikslams pasiekti.

 

5. Numatoma studijų eiga

 

5.1. reikalavimai stojantiesiems yra pagrįsti;

5.2. vertinimo sistema yra susieta su studijų rezultatais.

 

6. Programos kokybės vadyba

 

6.1. atlikta programos vidinės kokybės kontrolės procedūra;

6.2. programos vykdymui bus taikoma vidinė kokybės užtikrinimo sistema.

 

(Pastabos ir komentarai)

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

 

Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ĮVERTINIMO SKALĖ

 

Lygis/balų skaičius

Įvertinimas

Apibūdinimas

1

Nepatenkinamai

Yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti

2

Patenkinamai

Tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti

3

Gerai

Sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų

4

Labai gerai

Sritis yra išskirtinė

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2247, 2009-11-05, Žin., 2009, Nr. 134-5862 (2009-11-10), i. k. 1092070ISAKSAK-2247

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2741, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 152-6860 (2009-12-24), i. k. 1092070ISAKSAK-2741

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1655, 2010-09-30, Žin., 2010, Nr. 119-6084 (2010-10-07), i. k. 1102070ISAK00V-1655

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-147, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 16-782 (2011-02-08), i. k. 1112070ISAK000V-147

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1487, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4702 (2011-08-06), i. k. 1112070ISAK00V-1487

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-233, 2012-02-08, Žin., 2012, Nr. 21-978 (2012-02-15), i. k. 1122070ISAK000V-233

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1682, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 144-7439 (2012-12-11), i. k. 1122070ISAK00V-1682

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-12, 2013-01-10, Žin., 2013, Nr. 4-136 (2013-01-12), i. k. 1132070ISAK0000V-12

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-718, 2014-08-05, paskelbta TAR 2014-08-05, i. k. 2014-10891

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-904, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-25, i. k. 2015-12610

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-25, i. k. 2016-13980

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-615, 2017-07-28, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12816

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 "Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-456, 2018-05-11, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10025

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-279, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04392

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo