Suvestinė redakcija nuo 2021-03-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 75-2976, i. k. 1082330ISAK003D-357

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-18:

Nr. 3D-175, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05335

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-357

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais,

t v i r t i n u Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles (pridedama).

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008-05-14 raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-0813550)-6K-0805538

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008-05-15 raštu Nr. (18)-SD-439

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos 2008-05-14 raštu Nr. (9.8-10) 6V-588

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 3D-558

redakcija)

 

PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“  (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

Nr. 3D-499, 2019-09-03, paskelbta TAR 2019-09-04, i. k. 2019-14043

Nr. 3D-175, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05335

 

2. Šios taisyklės reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant dalį išlaidų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (toliau – parama), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. bičių laikytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris laiko bites;

3.2. grąžintinos lėšos – privalomos grąžinti lėšos, kurios buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos;

3.3. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas;

3.4. papildomas bičių maitinimas – angliavandeninių ir baltyminių maisto atsargų įvairaus pavidalo cukraus sirupu papildymas rudenį, ruošiant bičių šeimos atsargas žiemai;

3.5. paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu;

3.6. patikra vietoje (toliau – patikra) – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) darbuotojų atliekamas fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo paraiškoje gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (toliau – paramos paraiška) (1 priedas) pateiktų duomenų ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patikrinimas vietoje pagal Agentūros direktoriaus patvirtintą tvarką;

3.7. pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2002 m. L 031 p.), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

 

3.8. žemės ūkio produktai – kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 1 dalyje;

3.9. kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

 

II. REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ IR PARAMOS DYDIS

 

4. Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

4.1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jie privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

4.2. yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

4.3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

4.4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams);

4.5. Neteko galios nuo 2014-12-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-923, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18651

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

 

5. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

6. Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur (penki eurai septyniasdešimt devyni euro centai) už bičių šeimą (išmokos kodas – 20288) arba ne daugiau kaip 11,58 Eur (vienuolika eurų  penkiasdešimt aštuoni euro centai) už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą (išmokos kodas – 20287) ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-483, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-18, i. k. 2014-11086

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

 

7. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka bičių laikytojas, nesantis PVM mokėtojas, už įsigytų ir (ar) importuotų prekių (įprastinio cukraus, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo) vertę ir įsipareigoja nesiekti susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

8. Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

9. Patikros vietoje metu paramos gavėjas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems darbuotojams atlikti patikrą. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir kitus 18 punkte nurodytus dokumentus paramos gavėjas turi pateikti patikros vietoje metu. Ekologinės gamybos ūkio savininkas, laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

10. Tuo atveju, jei:

10.1. bičių laikytojas neturi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų – jis netenka teisės į paramą;

10.2. patirtos išlaidos mažesnės nei nurodyta paramos paraiškoje – atlyginamos tik tos išlaidos, kurios patvirtintos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

10.3. bičių šeimų skaičius pasikeitė, bičių laikytojui parama priklauso tik už faktiškai laikomų bičių šeimų skaičių ir tik jei pateikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.

11. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam paramos gavėjui (įskaitant su juo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 25 000 eurų. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonėms, naudingoms tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Jei suteikus paramą pagal taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos ribos, skiriant paramą paramos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Nr. 3D-499, 2019-09-03, paskelbta TAR 2019-09-04, i. k. 2019-14043

Nr. 3D-175, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05335

 

12. Teikiant pagalbą turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

 

13. Kompensuojant dalį išlaidų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą, turi būti laikomasi reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 7, 8 ir 9 dalies ir 5 straipsnio nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

 

14. Bičių laikytojui parama negali būti teikiama, jei jis ar jo sutuoktinis yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir / arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

15. Bičių laikytojui, atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti paramą, pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Savivaldybės administracijos darbuotojas,  patvirtinęs  pateiktus dokumentus, raštu pateikia juos Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

 

16. Bičių laikytojui, atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, perduodant visą valdą, perėmėjas, atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti paramą, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo ir prideda fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Kai žemė ar jos dalis paimama visuomenės poreikiams, teisė į paramą lieka buvusiam paramos gavėjui.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

 

III. PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PARAMOS SKYRIMAS

 

17. Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

 

18. Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

19. Savivaldybės administracijos darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS) ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar sertifikavimo institucija yra išdavusi sertifikatą ir ar pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

20. Pareiškėjas ir savivaldybės administracijos darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas savivaldybės administracijoje. Jeigu pareiškėjas savivaldybei pateikia paraišką, kurioje nurodo, kad turi susijusių įmonių, kaip tai nustatyta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 ir 3 straipsniuose, tokios paraiškos ir susijusių dokumentų kopijas savivaldybė pateikia Agentūrai iki einamųjų metų spalio 15 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

 

21. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) pagal savivaldybės administracijos pateiktą informaciją:

21.1. sutikrina paramos paraiškos duomenis su Ūkinių gyvūnų registro informacija (ar sutampa laikomų bičių šeimų skaičius, valdos kodas. Jei nesutampa paramos paraiškoje nurodytas ir Ūkinių gyvūnų registre paraiškos pateikimo dieną esamas laikomų bičių šeimų skaičius, parama bus skiriama už mažesnį bičių šeimų skaičių) ir su Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis (ar pareiškėjas paramos skaičiavimo metu registruotas kaip valdos valdytojas ar partneris. Jeigu pareiškėjas nėra registruotas kaip valdos valdytojas ar partneris, jam parama negali būti skirta);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

21.2. pagal turimą BIS informaciją apie einamaisiais metais nurodytas patirtas bičių laikytojų išlaidas, susijusias su papildomu bičių maitinimu, atsižvelgdamas į 6 punkte nurodytas iš dalies atlygintinas išlaidas, apskaičiuoja paramos sumą kiekvienam bičių laikytojui, atitinkančiam šių taisyklių keliamus reikalavimus, ir iki einamųjų metų spalio 15 d. Paraiškų gauti paramą už papildomą bičių maitinimą duomenų suvestinę (2 priedas) pateikia Agentūrai (duomenys suvedami į Agentūros Nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą) bei savivaldybės administracijoms (duomenys pateikiami kompiuterinėje laikmenoje).

21.3. informacija apie paramos gavėjus, kurie kreipėsi per savivaldybes į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), techninių klaidų pildant paramos paraiškas ir pan.) nebuvo skirta parama papildomam bičių maitinimui,  ne vėliau kaip iki kitų metų (už einamųjų metų išmoką) sausio 31 d. papildomai įtraukia į Agentūrai rengiamas suvestines, kurias elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda Agentūrai. Paramos gavėjai  prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

22. Agentūra, gavusi 21.2 punkte nurodytus duomenis:

22.1. atlieka paramos gavėjo pateiktos informacijos patikrą vietoje;

22.2. patikrina, ar bičių laikytojas ar jo sutuoktinis yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

22.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registravimo taisyklės), bei atsižvelgdama į taisyklių 13 punkto nuostatas, patikrina, ar paramos gavėjui (įskaitant su juo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus paramą pagal šias taisykles nebus viršytos taisyklių 11 punkte nurodytos ribos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Nr. 3D-499, 2019-09-03, paskelbta TAR 2019-09-04, i. k. 2019-14043

 

22.4. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

 

22.5. registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėjus apie sprendimą dėl pagalbos neskyrimo, nurodydama sprendimo apskundimo tvarką;

22.6. vadovaudamasi Registro nuostatais ir Registravimo taisyklėmis, pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie paramos gavėjams skiriamą paramą;

22.7. vadovaudamasi Registro nuostatais, pasikeitus registro objekto duomenims, apie tai praneša registro tvarkymo įstaigai;

22.8. užsako lėšas ir išmoka jas paramos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse numatyta tvarka.

22.9. iki kitų metų sausio 31 d. Agentūra pateikia Ministerijai ataskaitą apie paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (4 priedas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

 

23. Priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

24. Paramos gavėjams už einamaisiais metais patirtas išlaidas skirta parama turi būti išmokama einamaisiais metais. Parama gali būti išmokama kitais metais tuo atveju, kai paramos už einamaisiais metais patirtas išlaidas neįmanoma išmokėti einamaisiais metais dėl paramos gavėjo pateiktų netikslių duomenų, susijusių su paramos už papildomą bičių maitinimą skyrimu ir (ar) išmokėjimu, negaliojančių paramos gavėjų asmens dokumentų ar paramos gavėjo mirties atveju dėl vykdomų administravimo procedūrų sprendimui dėl paramos skyrimo ir išmokėjimo paramos gavėjo įpėdiniui priimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-889, 2013-12-23, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00428

 

25. Grąžintinos lėšos administruojamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

 

26. Agentūros ataskaitų teikimas Žemės ūkio ministerijai vykdomas Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

 

IV. ATSAKOMYBĖ ir SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

27. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai. Paramos gavėjas įsipareigoja 3 metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus su nacionalinės paramos gavimu susijusius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

 

28. Už paramos apskaičiavimą kiekvienam bičių laikytojui atsako ŽŪIKVC.

29. Už galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, neskyrimo ar jos sumažinimo, lėšų išmokėjimą paramos gavėjams ir jų apskaitą atsako Agentūra.

30. Bičių laikytojai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo (sąmoningai patvirtino klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka, be to, bičių laikytojai einamaisiais metais netenka teisės į paramą.

31. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmus (neveikimą) bičių laikytojai gali apskųsti Agentūrai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

33. ŽŪIKVC konkrečių darbuotojų veiksmus (neveikimą) bičių laikytojai gali apskųsti ŽŪIKVC generaliniam direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

34. Agentūros ir ŽŪIKVC sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-401, 2009-06-03, Žin., 2009, Nr. 68-2776 (2009-06-09), i. k. 1092330ISAK003D-401

Nr. 3D-955, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-24 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-955

Nr. 3D-558, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4353 (2013-08-10), i. k. 1132330ISAK003D-558

 

 

 

Paramos teikimo bičių laikytojams už

papildomą bičių maitinimą taisyklių

1 priedas

 

 

 

(Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą forma)

 

(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

Pavardė arba įmonės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens (įmonės) kodas

 

 

 

Bičių laikytojo valdos numeris                                Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybė

(pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

 

 

 

Seniūnija (pagal gyvenamąją  / registracijos vietą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimas, miestelis ir kt.

(pagal gyvenamąją vietą)

 

 

 

Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto indeksas

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko kodas

 

 

 

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui

 

PARAIŠKA Gauti paramą

UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ

 

___________________ Nr. ______

(data)

 

 

Bityno bandos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologinės gamybos ūkis

 

Taip

 

 

Ne

 

 

Sertifikato numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tik ekologinių bitynų savininkams)

Išlaidų pavadinimas

Kiekis

Pirkta papildomo maisto bitėms (cukraus, invertuotojo cukraus sirupo), kg/l

 

 

 

 

 

 

Pirkta papildomo ekologinio maisto bitėms (cukraus, invertuotojo cukraus sirupo), kg/l

 

 

 

 

 

 

Patirta išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

Prašau suteikti paramą už ______ bičių šeimų papildomą maitinimą (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų).

Patvirtinu, kad visa paramos paraiškoje ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų apraše pateikta informacija yra teisinga.

Patvirtinu, kad susipažinau su šios paramos teikimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą, nuostatomis.

Patvirtinu, kad aš ir mano sutuoktinis negauname paramos pagal Kaimo plėtros plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“.

Patvirtinu, kad nesu susijęs (-usi) su kitomis įmonėmis, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje, o jeigu esu susijęs (-usi), pateikiu dokumentus, kuriais patvirtinami ryšiai su kitomis įmonėmis.

Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). Žinau, kad, gavus pranešimą dėl paramos ar jos dalies grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą.

Esu informuotas (-a), kad tuo atveju, jei patikros vietoje metu neturėsiu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų – neteksiu teisės į paramą, jei patirtos išlaidos bus mažesnės nei nurodyta paramos paraiškoje – bus atlygintos tik tos išlaidos, kurios bus patvirtintos išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais; jei bičių šeimų skaičius pasikeis, gausiu paramą tik už faktiškai laikomų bičių šeimų skaičių ir tik jei pateiksiu išlaidų apmokėjimo įrodymo  dokumentus.

Esu informuotas, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai pateiktuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais. Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą skelbiama Agentūros www.nma.lt ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro www.vic.lt svetainėse.

Įsipareigoju 3 metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su nacionalinės paramos gavimu.

Esu informuotas, kad informacija apie mano prašomą ir gautą paramą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.

Patvirtinu, kad nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida.

 

Bičių laikytojas                                            (Parašas)                                                                      (Vardas ir pavardė)

 

 

Sutikrinta

(Pareigų pavadinimas)     

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

 

 

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą

bičių maitinimą taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015  m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-631

redakcija)

 

 

(Paraiškų gauti paramą už papildomą bičių maitinimą duomenų suvestinės forma)

 

Valstybės Įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS

 

PARAIŠKŲ GAUTI PARAMĄ UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ DUOMENŲ SUVESTINĖ

(pildo valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, suvesdamas duomenis į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  informacinę sistemą)

 

 

________  Nr._________

(data)

Vilnius

 

 

20288 – nesertifikuota bičių šeima

20287 – ekologinės gamybos ūkio sertifikuota bičių šeima

20287 – ekologinės gamybos ūkio sertifikuota bičių šeima

 

 

Eil. Nr.

Asmens/

įmonės kodas

 

Asmens vardas

 

Asmens pavardė/ įmonės pavadinimas

Bičių šeimų skaičius

Paramos paraiškoje nurodyta patirtų išlaidų suma, Eur

Apskaičiuota paramos suma, Eur

Išmokos kodas

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Savival-dybės kodas

Gatvės pavadinimas, namo Nr.

Gyvenamosios/
buveinės vietovės pavadinimas

Seniūnijos pavadinimas

Pašto kodas

Savivaldybės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

 

 

Paramos teikimo bičių laikytojams

už papildomą bičių maitinimą taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-631   

redakcija)

 

(Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašo formos pavyzdys)

 

IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO ĮRODYMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

__________________

(data)

_______________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentas

Pavadinimas

Nr. ir data

Išlaidų suma, Eur

Kiekis kg (1)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Bičių laikytojas                                            (Parašas)                                                      (Vardas, pavardė)

 

 

Sutikrinta

 

 

(Pareigos)                                                       (Parašas)                                                      (Vardas, pavardė)

 

_______________________

 

Paramos teikimo bičių laikytojams už

papildomą bičių maitinimą taisyklių

4 priedas

 

(Ataskaitos apie paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą

bičių maitinimą įgyvendinimą forma)

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

ATASKAITA APIE Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą

bičių MAITINIMĄ įgyvendinimą

 

____________   Nr. _______________

(data)

____________

(sudarymo vieta)

 

Periodas, už kurį formuojama ataskaita

 

(nuo)                             (iki)

 

PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.

Informacija apie paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą įgyvendinimą

Bičių šeimų laikytojų skaičius, vnt.

Ekologiškų bičių šeimų laikytojų skaičius, vnt.

1.

Laikomų bičių šeimų skaičius, vnt.

 

 

 

1–4

 

 

 

5–20

 

 

 

21–40

 

 

 

41–60

 

 

 

61–100

 

 

 

101–150

 

 

2.

Suteikta paramos už bičių šeimų papildomą maitinimą (Eur)

 

3.

Suteikta paramos už ekologiškų bičių šeimų papildomą maitinimą (Eur)

 

4.

Suteikta paramos už bičių šeimų papildomą maitinimą (bičių šeimų skaičius, vnt.)

 

5.

Suteikta paramos už ekologiškų bičių šeimų papildomą maitinimą (bičių šeimų skaičius, vnt.)

 

 

Bendra suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius arba jo įgalioto asmens pareigos                 (Parašas)                     (Vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-175, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05335

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-455, 2008-08-19, Žin., 2008, Nr. 96-3738 (2008-08-23), i. k. 1082330ISAK003D-455

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-401, 2009-06-03, Žin., 2009, Nr. 68-2776 (2009-06-09), i. k. 1092330ISAK003D-401

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-617, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4329 (2009-08-29), i. k. 1092330ISAK003D-617

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-864, 2010-09-24, Žin., 2010, Nr. 115-5888 (2010-09-30), i. k. 1102330ISAK003D-864

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-955, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-24 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-955

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-423, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3514 (2012-06-19), i. k. 1122330ISAK003D-423

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-558, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4353 (2013-08-10), i. k. 1132330ISAK003D-558

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-889, 2013-12-23, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00428

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 "Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-442, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10701

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-752, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14304

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-923, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18651

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-483, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-18, i. k. 2014-11086

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-631, 2015-08-10, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12170

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-493, 2017-07-25, paskelbta TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12654

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-375, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09648

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-499, 2019-09-03, paskelbta TAR 2019-09-04, i. k. 2019-14043

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-175, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05335

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo