Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2018-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 108-5567, i. k. 1102250ISAK000V-765

 

Nauja redakcija nuo 2016-04-01:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 79:2010 „VAIKŲ POILSIO STOVYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-765

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V-765

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 79:2010 „VAIKŲ POILSIO STOVYKLA.

BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I. SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius vaikų poilsio stovyklų (toliau – stovykla) sveikatos saugos reikalavimus.

2. Ši higienos norma taikoma stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos.

3. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, organizuojantiems stovyklas, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, naudojantiems stovyklų statinius ir (ar) patalpas, stovyklų vadovams ir darbuotojams, kontrolę vykdančioms institucijoms.

II. SKYRIUS
NUORODOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

4. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

4.1. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“;

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“;

4.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“;

4.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“;

4.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

4.12. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“;

4.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

III. SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

5. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

greitai gendantis maisto produktas – tai šviežias, atvėsintas, šaldytas arba sušaldytas maisto produktas, kuriam laikyti ir gabenti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus ir atitinka teisės aktų reikalavimus;

pritaikytas maitinimas – tai toks maitinimas, kuris užtikrina individualų vaiko maistinių medžiagų ir energijos poreikį, nulemtą tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.), parinkus toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra rekomenduojamas gydytojo;

stovykla – asmenų teikiamos vaikams poilsio su apgyvendinimu paslaugos, siekiant užtikrinti turiningo laisvalaikio, saviraiškos poreikius.

 

IV. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

6. Stovykloje turi būti sudaromos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos.

7. Stovyklos darbuotojai gali dirbti teisės aktų [4.2, 4.11] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a) [4.4] ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos laikomi stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

8. Stovykloje žygiai organizuojami teisės akto [4.8] nustatyta tvarka. Žygio metu vaikams nakvynę galima organizuoti palapinėse.

 

V. SKYRIUS
MAUDYMOSI VIETOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

9. Jeigu stovykloje organizuojamas vaikų maudymasis maudymosi vietose, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai, jos turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. maudymosi vietų vaikams ribos turi būti pažymėtos; gylis maudymosi vietose turi būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams, nemokantiems plaukti, bei ne didesnis kaip 1,3 metro mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams;

9.2. maudymosi vietose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus;

9.3. maudymosi vietose neturi būti šalto gruntinio vandens versmių, verpetų, didelių bangų; vandens telkinio dugnas neturi būti akmenuotas, klampus, duobėtas, užterštas; vandens paviršius neturi būti apaugęs dumbliais;

9.4. prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens mikrobiologiniai tyrimai; vandenyje turi būti ne daugiau kaip 100 žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml ir ne daugiau kaip 1 000 žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens; tyrimai turi būti atliekami akredituotose (atestuotose) laboratorijose, tyrimų protokolai saugomi stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje.

 

Vi. SKYRIUS
SKLYPO / TERITORIJOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

10. Visi stovyklos sklype / teritorijoje esantys įrenginiai turi būti patikimai sutvirtinti, tvarkingi.

11. Stovyklos sklype / teritorijoje esantys vandens telkiniai, nenaudojami vaikų maudymuisi, turi būti aptverti.

12. Ūkinėms reikmėms skirtoje aikštelėje turi būti talpos buitinėms atliekoms su sandariai uždaromais dangčiais.

13. Žaidimų ir poilsio aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių.

14. Pagrindiniai įvažiavimai į stovyklos sklypą / teritoriją, pėsčiųjų takai tamsiuoju paros metu turi būti apšviesti.

 

ViI. SKYRIUS
PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

15. Triukšmas stovyklos gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) turi atitikti visuomeninės paskirties pastatų miegamiesiems kambariams nustatytus leidžiamus triukšmo ribinius dydžius [4.14].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

16. Gyvenamieji kambariai (miegamieji), tualeto, prausyklos, dušo patalpos įrengiamos atskirai mergaitėms ir berniukams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

17. Gyvenamajame kambaryje (miegamajame) įrengiama ne daugiau kaip 10 vietų vaikams iki 10 metų ir ne daugiau kaip 5 vietos vyresniems vaikams. Vienai vietai skiriama ne mažiau kaip 3 m² ploto. Jei vaikų miegui naudojamos dviaukštės lovos, draudžiama vaikams iki 10 metų miegoti antrame dviaukštės lovos aukšte.

18. Gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) kiekvienam vaikui turi būti numatyti baldai ar vieta juose asmeniniams daiktams, drabužiams laikyti.

19. Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ar kitose vaikus maitinti pritaikytose patalpose ar vietose, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo.

20. Sanitarinių įrenginių skaičius turi būti ne mažesnis kaip:

20.1. 1 unitazas penkiolikai mergaičių;

20.2. 1 unitazas ir 1 pisuaras dvidešimčiai berniukų;

20.3. 1 praustuvė aštuoniems vaikams;

20.4. 1 dušas dvidešimčiai vaikų.

21. Visi sanitariniai įrenginiai turi būti veikiantys ir techniškai tvarkingi.

22. Tualeto ir prausyklos patalpoje turi būti asmens higienos priemonių: tualetinio popieriaus, muilo, rankų džiovintuvai ar vienkartinių rankšluosčių.

23. Kiekvienam vaikui turi būti numatyta lova, pagalvė, antklodė, lovos skalbiniai ir ne mažiau kaip 2 rankšluosčiai. Rankšluosčius ir lovos skalbinius į stovyklą vaikai gali atsivežti patys. Apie tai, kad stovykloje nebus aprūpinama minėtomis priemonėmis, turi būti informuojama iš anksto.

24. Įrenginiai ir baldai turi būti saugūs, tvarkingi. Praustuvai, unitazai turi būti įrengti vaikams pasiekiamame, patogiame naudotis aukštyje.

25. Jei stovykla aprūpina lovos skalbiniais ir (ar) rankšluosčiais, panaudoti skalbiniai skalbiami pagal sutartį su skalbimo paslaugų teikėjais skalbykloje arba stovykloje įrengtoje atskiroje patalpoje (zonoje), kurioje sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga. Jeigu skalbiniai skalbiami pagal sutartį su skalbimo paslaugų teikėjais, sutartis turi būti laikoma stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje.

26. Visų stovyklos patalpų grindų danga turi būti lygi, neslidi ir lengvai valoma drėgnuoju būdu. Dušų, tualetų, prausyklų ir skalbimo patalpos (zonos) sienos turi būti lygios ir lengvai valomos drėgnuoju būdu.

 

ViII. SKYRIUS
VANDENS TIEKIMO, VĖDINIMO IR APŠVIETIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

27. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti teisės akto [4.6] reikalavimus.

28. Karštas ir šaltas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į dušus, prausyklas, valgyklą ar kitą vaikus maitinti pritaikytą patalpą ar vietą ir – jeigu stovykloje įrengtos – skalbimo patalpą (zoną), sveikatos priežiūros patalpas.

29. Oro kokybė gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) ir kitose vaikų poilsio ir (ar) ugdymo veiklai skirtose stovyklos patalpose turi atitikti teisės akto [4.10] reikalavimus.

30. Mikroklimatas gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) ir kitose vaikų poilsio ir (ar) ugdymo veiklai skirtose stovyklos patalpose turi atitikti nustatytus reikalavimus:

30.1. oro temperatūra turi būti 18–28 °C;

30.2. santykinė oro drėgmė turi būti 35–65 %;

30.3. oro judėjimo greitis turi būti ne didesnis kaip 0,25 m/s.

31. Turi būti užtikrintas gyvenamųjų kambarių (miegamųjų) ir kitų vaikų poilsio ir (ar) ugdymo veiklai skirtų stovyklos patalpų natūralus vėdinimas.

32. Gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) ir kitose vaikų poilsio ir (ar) ugdymo veiklai skirtose stovyklos patalpose turi būti natūralus apšvietimas. Tik dirbtinis apšvietimas leidžiamas sandėliuose, buitinėse patalpose, ūkiniuose pastatuose, dušuose ir tualetuose. Mažiausia gyvenamųjų kambarių (miegamųjų) ir kitų vaikų poilsio ir (ar) ugdymo veiklai skirtų stovyklos patalpų dirbtinė apšvieta turi būti 150 lx, koridorių, dušų, tualetų – 50 lx.

 

Ix. SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

33. Stovyklose vaikų maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems teisės akto [4.12] nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

34. Stovyklose vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip 4 kartus per dieną, kas 3,5–4 valandas.

35. Vaikų maitinimas stovykloje turi būti organizuojamas pagal stovyklos vadovo patvirtintus ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintus vaikų maitinimo valgiaraščius. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams [4.3]. Maisto ruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų fiziologinius ypatumus ir sveikos mitybos principus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-253, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02968

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

36. Esant poreikiui turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.

37. Vaikų maitinimui negali būti tiekiami: subproduktai (inkstai, kepenys, smegenys, plaučiai); grybai; konditerijos gaminiai su kremu; gazuoti gaivieji gėrimai, energiniai gėrimai; bulvių traškučiai ir kiti riebaluose virti gaminiai; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; šaltiena; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; genetiškai modifikuotas maistas ar genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių turintys produktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-253, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02968

 

38. Stovykloje vaikams turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu atsigerti geriamojo vandens.

39. Gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) draudžiama laikyti greitai gendančius maisto produktus.

40. Žygio metu vaikai turi būti aprūpinti maistu ir geriamuoju vandeniu. Draudžiama imti į žygį greitai gendančius maisto produktus.

 

X. SKYRIUS
SKLYPO, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

41. Stovyklos sklypas / teritorija turi būti tvarkinga, žolė nušienauta.

42. Smėlis vaikų žaidimo dėžėse, jeigu jos įrengtos, turi būti keičiamas ar atnaujinamas kasmet. Vaikų žaidimo dėžių smėlis turi būti apsaugotas nuo užteršimo. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinėlių.

43. Pripildytos buitinių atliekų talpos turi būti ištuštinamos.

44. Stovyklos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius turi būti švarūs.

45. Lovos skalbiniai keičiami juos sutepus ir po kiekvienos pamainos.

46. Dušo, tualetų įrenginiai ir patalpos turi būti valomos ir dezinfekuojamos.

47. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas.

48. Dušo, tualeto patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami teisės akto [4.1] nustatyta tvarka įteisinti biocidiniai produktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

49. Valymui ir dezinfekcijai naudojamos priemonės turi būti laikomos vaikams neprieinamoje vietoje.

50. Patalpose turi nebūti graužikų ir kitų buitinių kenkėjų. Stovykloje kenkėjų kontrolė turi būti vykdoma teisės akto [4.13] nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

51. Privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) atliekamas teisės akto [4.9] nustatyta tvarka pagal epidemiologines reikmes.

52. Dušams, tualetams ir kitoms patalpoms valyti naudojamas atskiras valymo inventorius. Valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas švarus tam skirtose vietose. Dušų, tualetų valymo inventorius laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus.

53. Patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.

54. Draudžiama atlikti privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) ar remonto darbus vaikams esant stovyklos patalpose.

 

Xi. SKYRIUS
DIENOS REŽIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

55. Vaikų dienos režimas stovykloje organizuojamas pagal stovyklos vadovo patvirtintą programą ir turi atitikti vaikų amžių ir sveikatos būklę.

56. Į stovyklą priimami tik turintys Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [4.7], išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, ar jo kopiją vaikai.

57. Stovykloje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, lengvai pasiekiamas stovyklos darbuotojams visą stovyklos darbo laiką. Rinkinio sudėtis turi atitikti teisės akto [4.5] reikalavimus.

58. Vaikui susirgus stovykloje informuojami tėvai (globėjai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei per 1 ar 2 dienas 2 ar daugiau vaikų pasireiškia panašūs į užkrečiamosios ligos simptomai (pvz., vėmimas ar viduriavimas su arba be karščiavimo), stovyklos vadovas apie tai telefonu nedelsdamas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-253, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02968

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-300, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04272

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo