Suvestinė redakcija nuo 2016-12-30 iki 2021-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 5-173, i. k. 1052330ISAK003D-606

 

Nauja redakcija nuo 2016-12-30:

Nr. 3D-774, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29947

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-606

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsniu ir 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1361 „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdamas į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005, nustatantį pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/1905 (OL 2015 L 278, p. 159), 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mitybai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/2294 (OL 2015 L 324, p. 3), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantį direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 939/2010 (OL 2010 L 277, p. 4), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiant Europos maisto saugos tarnybą  ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1),

t v i r t i n u Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama)“.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                       KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba

2005-12-29 raštu Nr. B6-(1.8)-2034

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. 3D-606

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-774 redakcija)

 

PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja ūkio subjektų, gaminančių ir (arba) tiekiančių rinkai pašarų priedus, gaminančių ir (arba) tiekiančių rinkai premiksus bei gaminančių tiekimui rinkai arba gaminančių išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudojant pašarų priedus ir (arba) premiksus, patvirtinimo bei jų įtraukimo į Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą (toliau – registras) tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu, 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 183/2005, nustatančiu pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L35, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/1905 (OL 2015 L 278, p. 159), 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mitybai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/2294 (OL 2015 L 324, p. 3), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinančiu direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 939/2010 (OL 2010 L 277, p. 4), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiant Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1).

3. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems ūkio subjektams, ūkio subjektams, įsiteigusiems kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tačiau Lietuvos Respublikoje vykdantiems pašarų veiklą (pvz., tiekimas rinkai), trečiosiose šalyse įsisteigusiems subjektams, kurie Lietuvos Respublikoje vykdo ar planuoja vykdyti pašarų veiklą.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašarų įstatyme, reglamente (EB) Nr. 183/2005 ir kituose teisės aktuose.

5. Atitinkami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniai padaliniai patvirtina pašarų ūkio subjektus pagal vykdomos pašarų veiklos rūšį, nurodytą šių taisyklių 6 punkte, ir įtraukia į registrą.

6. Pašarų ūkio subjektai turi būti patvirtinti, jeigu:

6.1. gamina ir (arba) tiekia rinkai pašarų priedus, kuriems taikomas reglamentas (EB) Nr. 1831/2003, ir (arba) kurie nurodyti reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje:

6.1.1. gamina ir tiekia rinkai pašarų priedus – PPG;

6.1.2. tiekia rinkai pašarų priedus – PPT;

6.2. gamina ir (arba) tiekia rinkai premiksus, pagamintus naudojant pašarų priedus, nurodytus (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje:

6.2.1. gamina ir tiekia rinkai premiksus – PG;

6.2.2. tiekia rinkai premiksus – PT;

6.3. gamina tiekimui rinkai arba gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudodami pašarų priedus arba premiksus, nurodytus reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo               3 skyriuje:

6.3.1. gamina tiekimui rinkai kombinuotuosius pašarus – KPG;

6.3.2. gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus – KPS.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ PATVIRTINIMAS

 

7. Pašarų ūkio subjektai, vykdantys aprašo 6 punkte nurodytą veiklą, turi būti patvirtinti pagal kiekvieną pašarų veiklos rūšį. Ūkio subjektas patvirtinamas, jei jis atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus.

8. Ūkio subjektai, norintys gauti patvirtinimą, tam VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje ūkio subjektas numato vykdyti veiklą, raštu arba per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS) adresu https://zumis.lt pateikia:

8.1. prašymą patvirtinti pašarų ūkio subjektu (aprašo 1 priedas);

8.2. dokumentus ir duomenis, susijusius su numatoma vykdyti pašarų veikla:

8.2.1. fizinio asmens verslo liudijimo kopiją, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją (išskyrus juridinius asmenis);

8.2.2. ūkio subjekto patalpų, įrangos, teritorijos, kurioje numatoma vykdyti pašarų veiklą, schemas ir technologinio proceso aprašą;

8.2.3. informaciją apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą;

8.2.4. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstos savikontrolės sistemos, atitinkančios reglamento (EB) Nr. 183/2005 6 straipsnio reikalavimus, aprašą;

8.2.5. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją;

8.2.6. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų, ir (ar) kombinuotųjų pašarų laikymo ir vežimo sąlygas;

8.2.7. informaciją apie pašarų priedų ir (ar) premiksų, ir (ar) kombinuotųjų pašarų apskaitą;

8.2.8. pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašą.

9. Visi aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai turi būti sunumeruoti ir įrišti (jei pateikti raštu), išskyrus prašymą, bei pateikti kaip dokumentų rinkinys.

10. VMVT teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi išsiųsti paštu arba el. paštu ūkio subjektui raštą, kuriame nurodo prašymo gavimo datą ir registracijos gaunamų dokumentų registre numerį, terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas, galimas ūkio subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl patvirtinimo suteikimo.

11. Jeigu į tinkamai įformintą prašymą, pateiktą kartu su visais patvirtinimui / laikinajam patvirtinimui išduoti reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per aprašo 10 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad ūkio subjektui patvirtinimas suteiktas. Tokiu atveju VMVT teritorinio padalinio vadovas turi priimti įsakymą dėl patvirtinimo suteikimo ir apie priimtą įsakymą informuoti pašarų ūkio subjektą jo pateiktame prašyme nurodytu būdu (el. paštu arba paštu).

12. Pašarų ūkio subjektui patvirtinimas / laikinasis patvirtinimas suteikiamas arba raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikiamas motyvuotas atsisakymas suteikti patvirtinimą / laikinąjį patvirtinimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų patvirtinimui / laikinajam patvirtinimui gauti reikalingų ir tinkamai  įformintų dokumentų gavimo dienos.

13. VMVT teritorinis padalinys, gavęs prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus patvirtinimui gauti, prašymą užregistruoja gaunamų dokumentų registre ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus. Jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, VMVT teritorinis padalinys šiame prašyme nurodytus juridinio asmens duomenis turi patikrinti Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tapatumo, VMVT teritorinis padalinys nustato ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir apie tai raštu informuoja ūkio subjektą nurodydamas, kad terminas patvirtinimui / laikinajam patvirtinimui suteikti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

14. VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jie atitinka reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jeigu ūkio subjekto numatoma vykdyti veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius, patikrina, ar ūkio subjekto veiklos sąlygos atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą. Tikrinti ūkio subjekto veiklos vietoje neprivaloma, jei ūkio subjektai negamina ir nelaiko pašarų priedų ir premiksų savo patalpose, o tik tiekia juos rinkai (vykdo tarpininkavimo veiklą). Tokie ūkio subjektai prašymą gauti patvirtinimui dėl pašarų tiekimo rinkai (aprašo 2 priedas) VMVT teritoriniam padaliniui pateikia raštu arba per ŽŪMIS.

15. VMVT teritorinio padalinio vadovas, įvertinęs patikrinimo aktą ir (ar) pateiktus dokumentus, per nustatytą terminą, nurodytą aprašo 12 punkte, priima sprendimą dėl patvirtinimo ar laikinojo patvirtinimo suteikimo ar atsisakymo jį suteikti ir apie šį sprendimą informuoja prašymą dėl patvirtinimo pateikusį ūkio subjekto vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Tuo atveju, kai atsisakoma ūkio subjektui suteikti patvirtinimą / laikinąjį patvirtinimą, ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nurodomi tokio sprendimo motyvai.

16. Tuo atveju, kai ūkio subjekto patikrinimo metu nustatoma, kad ūkio subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka keliamus reikalavimus, ūkio subjektas pasirengęs vykdyti veiklą, reglamento (EB)      Nr. 183/2005 II priede nustatytų reikalavimų laikymąsi ir ūkio subjekto vykdoma veikla nekels pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, tačiau ji neatitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo reikalavimų, ir ūkio subjektas pateikia garantijas, kad per 3 mėnesių laikotarpį įvykdys šiuos reikalavimus, jam suteikiamas laikinasis patvirtinimas.

17. Jeigu pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui po laikinojo patvirtinimo veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad pašarų ūkio subjektas įvykdė dalį teisės aktų reikalavimų, tačiau jo veikla dar neatitinka visų teisės aktų reikalavimų, laikinasis patvirtinimas pratęsiamas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

18. Jeigu pasibaigus aprašo 17 punkte nurodytam terminui pašarų ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad:

18.1. pašarų ūkio subjektas atitinka visus teisės aktų reikalavimus, pašarų ūkio subjektui suteikiamas patvirtinimas neterminuotai;

18.2. pašarų ūkio subjektas neatitinka visų teisės aktų reikalavimų, panaikinamas laikinasis patvirtinimas.

19. Europos Sąjungos valstybės narės ūkio subjektas gali laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti veiklą, jeigu:

19.1. jo vykdomai veiklai nėra keliamas reikalavimas turėti tam tikrus reikalavimus atitinkančias patalpas;

19.2. jam patvirtinimą pagal reglamentą (EB) Nr. 183/2005 ar registraciją yra suteikusi kita Europos Sąjungos valstybė narė ir patvirtinimas ar registracija nėra sustabdytas arba panaikintas;

19.3. jis dokumentus ir informaciją (ūkio subjekto pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, numatomos vykdyti pašarų veiklos datą (pradžia ir pabaiga), teritoriją, kurioje bus vykdoma veikla, ir jam suteiktą patvirtinimo ar registracijos numerį) apie ketinimą laikinai vykdyti veiklą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomos veiklos vykdymo pradžios aprašo 28 punkte nurodytu būdu pateikia kontaktiniam centrui arba atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui, kurio teritorijoje numato vykdyti veiklą.

20. Prieš suteikiant patvirtinimą, ūkio subjektas privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir pateikti VMVT teritoriniam padaliniui rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.

21. Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo sustabdymas:

21.1. pašarų ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai patvirtinimas suteikiamas fiziniam asmeniui, prašymu;

21.2. pašarų ūkio subjektas per nustatytą terminą nepašalino VMVT teritorinio padalinio nustatytų trūkumų.

22. Pašarų ūkio subjektas, kuriam patvirtinimas buvo sustabdytas dėl aprašo 21.2 papunktyje nurodytų pažeidimų, pašalinęs trūkumus, atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui pateikia laisvos formos prašymą dėl patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir, VMVT teritoriniam padaliniui pareikalavus, dokumentus, kuriais patvirtinamas trūkumų pašalinimas.

23. VMVT teritorinis padalinys, gavęs aprašo 22 punkte nurodytą prašymą, patikrinęs pašarų ūkio subjekto veiklą ir nustatęs, kad nustatyti trūkumai yra pašalinti ir pašarų ūkio subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, panaikina patvirtinimo sustabdymą.

24. Tuo atveju, kai patvirtinimas buvo sustabdytas pašarų ūkio subjekto prašymu, VMVT teritorinis padalinys patvirtinimo sustabdymą panaikina, gavęs pašarų ūkio subjekto prašymą dėl patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir esant reikalui patikrinęs pašarų ūkio subjekto veiklą ir nustatęs, kad toliau vykdoma pašarų ūkio subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

25. Patvirtinimas panaikinamas, jeigu:

25.1. pašarų ūkio subjektas nutraukia veiklą arba pašarų ūkio subjektas, kai jis yra fizinis asmuo, miršta;

25.2. pašarų ūkio subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

25.3. pašarų ūkio subjektas per nustatytą laikotarpį nepašalino trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas patvirtinimas;

25.4. paaiškėja, kad pašarų ūkio subjektas patvirtinimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

25.5. nustatoma, kad pašarų ūkio subjektas vykdo veiklą po to, kai buvo sustabdytas patvirtinimas;

25.6. nustatomi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pažeidimai, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai.

26. Aprašo 25.1 papunktyje nurodytais atvejais patvirtinimas panaikinamas pagal pašarų ūkio subjekto prašymą arba kai VMVT teritorinis padalinys nustato, kad pašarų ūkio subjektas (fizinis asmuo) yra miręs. Apie pašarų ūkio subjekto (fizinio asmens) mirtį informaciją VMVT teritorinis padalinys gali gauti iš gyventojų registro centro arba mirusiojo įpėdiniams pateikus mirties liudijimo kopiją. Aprašo 25.2 papunktyje nurodytu atveju patvirtinimas panaikinamas, kai VMVT teritorinis padalinys nustato aprašo 25.2 papunktyje nurodytas aplinkybes.

27. Tuo atveju, kai pašarų ūkio subjektas (juridinis asmuo) yra reorganizuojamas ir jo teises ir pareigas perima kitas ūkio subjektas, kuris tęsia veiklą, kuriai buvo suteiktas patvirtinimas, šis ūkio subjektas VMVT teritoriniam padaliniui pateikia prašymą dėl patvirtinimo, nurodant, kad veiklos sąlygos nepasikeitė. Pasibaigus pašarų ūkio subjekto reorganizacijai, VMVT teritorinis padalinys reorganizuotam pašarų ūkio subjektui suteiktą patvirtinimą panaikina, o reorganizuojamo pašarų ūkio subjekto teises ir pareigas perėmusiam ūkio subjektui patvirtinimą suteikia.

28. Tuo atveju, kai pašarų ūkio subjektas (juridinis asmuo) yra likviduojamas ar jam yra iškelta bankroto byla, ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, VMVT teritorinis padalinys, gavęs likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie pašarų ūkio subjekto veiklos, kuriai yra suteiktas patvirtinimas, sustabdymą, sustabdo pašarų ūkio subjektui suteiktą patvirtinimą iki pranešimo apie veiklos atnaujinimą arba apie veiklos nutraukimą gavimo. VMVT teritorinis padalinys, gavęs likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie pašarų ūkio subjekto veiklos atnaujinimą, panaikina patvirtinimo sustabdymą, o gavęs pranešimą apie veiklos nutraukimą, panaikina pašarų ūkio subjektui suteiktą patvirtinimą.

29. Patvirtintas pašarų ūkio subjektas, norėdamas vykdyti papildomą arba naują pašarų veiklą, kuriai yra reikalingas patvirtinimas, pateikia raštu arba per ŽŪMIS adresu https://zumis.lt VMVT teritoriniam padaliniui aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, susijusius su numatoma vykdyti papildoma arba nauja pašarų veikla. VMVT teritorinis padalinys prašymą nagrinėja vadovaudamasis šiuo aprašu.

 

III SKYRIUS

Baigiamosios NUOSTATOS

 

30. Pašarų ūkio subjektui patvirtinimas suteikiamas neribotam laikui.

31. Pašarų ūkio subjektai, nesutinkantys su apraše nurodytų institucijų priimtais sprendimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-594, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4090 (2010-07-03), i. k. 1102330ISAK003D-594

Nr. 3D-774, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29947

 

 


 

P

aPašarų ūkio subjektų patvirtinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. 3D-774 redakcija)

 

(Prašymo patvirtinti pašarų ūkio subjektu formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens arba juridinio asmens kodas, gyvenamoji vieta ar buveinė, telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

__________________ Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(teritorinio padalinio pavadinimas)                                                                                 

 

PRAŠYMAS PATVIRTINTI PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTU

 

____________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Prašau patvirtinti gamintoju ir (arba) tiekėju rinkai ir įtraukti į Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą pagal šias pašarų veiklos rūšis:

gaminu ir tiekiu rinkai pašarų priedus PPG – ÿ, tiekiu rinkai pašarų priedus PPT – ÿ;

gaminu ir tiekiu rinkai premiksus PG – ÿ, tiekiu rinkai premiksus PT – ÿ;

gaminu tiekimui rinkai kombinuotuosius pašarus KPG – ÿ, gaminu savo reikmėms kombinuotuosius pašarus KPS – ÿ.

2. Gamybos vieta:

3. Laikymo vieta:

4. Didmeninė ÿ ir (arba) mažmeninė ÿ prekyba.

5. Kontaktinis asmuo bendrauti: vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Gaminu ir tiekiu rinkai premiksus ÿ, tiekiu rinkai premiksus ÿ, gaminu tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus ÿ arba gaminu savo reikmėms kombinuotuosius pašarus ÿ (pažymėti x 2 ir 4 skiltyse):

 

Premiksai

 

Kombinuotieji pašarai

 

1

2

3

4

Atrajotojams

 

Atrajotojams

 

Galvijų prieaugliui

 

Galvijų prieaugliui

 

Kiaulėms

 

Kiaulėms

 

Paukščiams

 

Paukščiams

 

Arkliams

 

Arkliams

 

Kailiniams žvėreliams

 

Kailiniams žvėreliams

 

Naminiams gyvūnėliams

 

Naminiams gyvūnėliams

 

Žuvims

 

Žuvims

 

Kiti

 

Kiti

 

 

Gaminu ir tiekiu rinkai pašarų priedus ÿ, tiekiu rinkai pašarų priedus ÿ (pažymėti x

2 skiltyje):

 

Pašarų priedų grupės

 

1

2

Maistiniai priedai: visi į grupės sudėtį įeinantys priedai pagal reglamentą (EB) Nr. 1831/2003

 

Zootechniniai priedai: visi į grupės sudėtį įeinantys priedai pagal reglamentą (EB) Nr. 1831/2003

 

Technologiniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 1 dalies b punktas („antioksidantai“), tik nustatytos nuolatinės sudėties

 

Jusliniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 2 dalies a punktas („dažikliai“): karotinoidai ir ksantofilai

 

 

Gaminu ir tiekiu rinkai premiksus ÿ, tiekiu rinkai premiksus ÿ (pažymėti x 2 skiltyje):                                                                                                                 

Premiksai, pagaminti su pašarų priedais

 

1

2

Zootechniniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 4 dalies d punktas („kiti zootechniniai priedai“)

 

Kokcidiostatai ir histomonostatai: visi priedai

 

Augimą skatinančios medžiagos: visi priedai

 

Maistiniai priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 3 dalies a punktas: (vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos): A ir D

 

Maistiniai priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 3 dalies b punktas („mikroelementų junginiai“): Cu ir Se

 

 

Gaminu tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus ÿ, gaminu savo reikmėms kombinuotuosius pašarus ÿ (pažymėti x 2 skiltyje):                                                                                                                                                                                                                            

Kombinuotieji pašarai, pagaminti su pašarų priedais arba premiksais su šiais pašarų priedais

 

1

2

Zootechniniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 4 dalies d punktas („kiti zootechniniai priedai“)

 

Kokcidiostatai ir histomonostatai: visi priedai

 

Augimą skatinančios medžiagos: visi priedai

 

 

PRIDEDAMA:                                                                                                                

Dokumentai ir duomenys, susiję su numatoma vykdyti veikla

Lapų skaičius

Fizinio asmens verslo liudijimo kopija ÿ, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija ÿ, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija ÿ

 

Ūkio subjekto patalpų, įrangos, teritorijos, kurioje numatoma vykdyti veiklą, schemos ir technologinio proceso aprašymas

 

 

Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą

 

Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstos savikontrolės sistemos aprašymas

 

 

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties kopija dėl tokių laboratorinių tyrimų atlikimo

 

 

Informacija apie pašarų priedų ir (ar) premiksų ir (ar) kombinuotųjų pašarų laikymo sąlygas

 

Informacija apie pašarų priedų ir (ar) premiksų ir (ar) kombinuotųjų pašarų apskaitą

 

 

Pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašymas

 

 

Įsipareigoju pranešti ________________________Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(teritorinio padalinio pavadinimas)

apie pašarų veiklos pasikeitimus ar veiklos nutraukimą.

 

______________________    _____________________                ___________________________

(pareigos)                                           (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)


 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-98, 2008-02-28, Žin., 2008, Nr. 26-952 (2008-03-04), i. k. 1082330ISAK0003D-98

Nr. 3D-594, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4090 (2010-07-03), i. k. 1102330ISAK003D-594

Nr. 3D-774, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29947

 

 


 

Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. 3D-774 redakcija)

 

(Prašymo gauti patvirtinimą dėl pašarų tiekimo rinkai formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens arba juridinio asmens kodas, gyvenamoji vieta ar buveinė, telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

________________________ Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(teritorinio padalinio pavadinimas)                                                                                    

 

PRAŠYMAS GAUTI PATVIRTINIMĄ DĖL PAŠARŲ TIEKIMO RINKAI

 

____________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Prašau patvirtinti tiekėju rinkai ir įtraukti į Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą pagal šias pašarų veiklos rūšis:

Tiekiu rinkai pašarų priedus PPT – ÿ;

Tiekiu rinkai premiksus PT – ÿ.

2. Buveinės adresas:

3. Didmeninė ÿ ir (arba) mažmeninė ÿ prekyba.

4. Kontaktinis asmuo bendrauti: vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Tiekiu rinkai pašarų priedus ÿ (pažymėti x 2 skiltyje):                                       

 

Pašarų priedų grupės

 

1

2

Maistiniai priedai: visi į grupės sudėtį įeinantys priedai pagal reglamentą (EB) Nr. 1831/2003

 

Zootechniniai priedai: visi į grupės sudėtį įeinantys priedai pagal reglamentą (EB)
Nr. 1831/2003

 

Technologiniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 1 dalies b punktas („antioksidantai“), tik nustatytos nuolatinės sudėties

 

Jusliniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 2 dalies a punktas („dažikliai“): karotinoidai ir ksantofilai

 

 

Tiekiu rinkai premiksus ÿ (pažymėti x 2 skiltyje):                                                                                                                       

Premiksai, pagaminti su pašarų priedais

 

1

2

Zootechniniai priedai: priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 4 dalies d punktas („kiti zootechniniai priedai“)

 

Kokcidiostatai ir histomonostatai: visi priedai

 

Augimą skatinančios medžiagos: visi priedai

 

Maistiniai priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 3 dalies
a punktas (vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos): A ir D

 

Maistiniai priedai, kuriems taikomas reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedo 3 dalies b punktas („mikroelementų junginiai“): Cu ir Se

 

 

PRIDEDAMA:                                                                                                                

Dokumentai ir duomenys, susiję su numatoma vykdyti veikla

Lapų skaičius

Fizinio asmens verslo liudijimo kopija ÿ, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija ÿ, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija ÿ

 

Informacija apie pašarų priedų ir (ar) premiksų apskaitą

 

Pretenzijų priėmimo, nagrinėjimo tvarkos aprašymas

 

 

Įsipareigoju pranešti ________________________Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

apie pašarų veiklos pasikeitimus ar veiklos nutraukimą.

 

Patvirtinu, kad pašarų veikla atitinka reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus, nuostatas.

 

_____________________     ____________________                ___________________________

(pareigos)                                           (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-594, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4090 (2010-07-03), i. k. 1102330ISAK003D-594

Nr. 3D-774, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29947

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-98, 2008-02-28, Žin., 2008, Nr. 26-952 (2008-03-04), i. k. 1082330ISAK0003D-98

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 "Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-594, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 79-4090 (2010-07-03), i. k. 1102330ISAK003D-594

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 "Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-774, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29947

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo“ pakeitimo