Suvestinė redakcija nuo 2020-07-17 iki 2020-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 91-4757, i. k. 1122070ISAK00V-1134

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ATITIKTIES SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 13 d. Nr. V-1134

Vilnius

 

Vadovaudamasis Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 (Žin., 2004, Nr. 103-3797; 2011, Nr. 89-4259), 16 punktu,

t v i r t i n u Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašą (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2012 m. liepos 13 d.

įsakymu Nr. V-1134

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2020 m.  gegužės 18 d.

įsakymo Nr. V-741  redakcija)

 

 

 

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ATITIKTIES SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, SĄRAŠAS PAGAL ŠVIETIMO SRITIS IR ŠVIETIMO POSRIČIUS

 

Eil. Nr.

Formaliojo profesinio mokymo programų (toliau – programa), pagal kurias suteikta teisė vykdyti profesinį mokymą Licencijų registre įrašytu mokymo vietos adresu, duomenys

Programų, pagal kurias gali būti suteikta teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, duomenys

Programos valstybinis kodas (ISCED kodas)

Programos pavadinimas

Suteikiama kvalifikacija, jos lygis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Lietuvos kvalifikacijų sandarą (toliau – LTKS), kompetencija

Programos valstybinis kodas (ISCED kodas)

Programos pavadinimas

Suteikiama kvalifikacija, jos lygis

1. ARCHITEKTŪRA IR STATYBA

1.1. STATYBA IR STATYBOS INŽINERIJA

1.1.1.

T22073203

(3520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

1.1.2.

T22073206

(3520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073204

(2520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.3.

T22073208

(3520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

1.1.4.

T22073210

(3520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.5.

T22073201

(3520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

T21073201

(2520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.6.

P22073203

(3520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073202

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073207

(2540732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073212

(3510732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073205

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073201

(2520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

T21073204

(2520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.7.

210073204

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo mokymo programa

Mūrininkas betonuotojas, LTKS II

P22073203

(3520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073207

(2540732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.8.

210073213

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo mokymo programa

Mūrininkas betonuotojas, LTKS II

P22073203

(3520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073207

(2540732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.9.

262072202

(3520722)

Dailidės mokymo programa

Dailidė, LTKS III

T32073211

(3520732)

Dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Dailidė, LTKS III

1.1.10.

262073203

(3520732)

Dažytojo mokymo programa

Dažytojas, LTKS III

T22073203

(3520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

1.1.11.

262073204

(3520732)

Krosnininko mokymo programa

Krosnininkas, LTKS III

T32073201

(3520732)

Krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Krosnininko padėjėjas, LTKS III

1.1.12.

262073206

(3520732)

Mūrininko mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III

T32073202

(3520732)

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III

1.1.13.

262073207

(3520732)

Pastatų apšiltintojo mokymo programa

Pastatų apšiltintojas, LTKS III

T32073205

(3520732)

Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa

Fasadų šiltintojas, LTKS III

1.1.14.

262073208

(3520732)

Plytelių klojėjo mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS III

T32073215

(3520732)

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS III

T22073208

(3520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

1.1.15.

262073210

(3520732)

Skardininko mokymo programa

Skardininkas, LTKS III

T32073209

(3520732)

Skardininko modulinė profesinio mokymo programa

Skardininkas, LTKS III

1.1.16.

262073212

(3520732)

Termoizoliuotojo mokymo programa

Termoizoliuotojas, LTKS III

T32073205

(3520732)

Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa

Fasadų šiltintojas, LTKS III

1.1.17.

262073213

(3520732)

Tinkuotojo mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III

T32073216

(3520732)

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III

T22073210

(3520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.18.

262073220

(3520732)

Betonuotojo mokymo programa

Betonuotojas, LTKS III

T32073217

(3520732)

Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojas, LTKS III

T22073201

(3520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.19.

262073222

(3520732)

Interjero dažytojo mokymo programa

Interjero dažytojas, LTKS III

T22073203

(3520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

1.1.20.

265073201

(3520732)

Sienų dažytojo-dekoratoriaus mokymo programa

Sienų dažytojas-dekoratorius, LTKS III

T22073203

(3520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

1.1.21.

320073209

(3520732)

Dailidės mokymo programa

Dailidė, LTKS III

T32073211

(3520732)

Dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Dailidė, LTKS III

1.1.22.

330073202

(3540732)

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Apdailininkas, LTKS IV

P32073205

(3540732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

P32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

P22073201

(3520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P22073204

(3520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073205

(2540732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073208

(2540732)

 

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

1.1.23.

330073204

(3540732)

Pastatų šiltintojo mokymo programa

Pastatų šiltintojas, LTKS IV

P32073202

(3540732)

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Pastolių montuotojas, LTKS III, Apdailos montuotojas, LTKS III, Fasadų šiltintojas, LTKS III

P32073214

(3520732)

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Fasadų šiltintojas, LTKS III, Apdailos montuotojas, LTKS III, Pastolių montuotojas, LTKS III

1.1.24.

440073204

(4540732)

Mūrininko-betonuotojo mokymo programa

Mūrininkas betonuotojas, LTKS IV

P32073206

(3540732)

Mūrininko-betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojas, LTKS III, Mūrininkas, LTKS III

P32073217

(3520732)

Mūrininko–betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III, Betonuotojas, LTKS III

P22073203

(3520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073207

(2540732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.25.

440073215

(4540732)

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Apdailininkas, LTKS IV

P32073205

(3540732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

P32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

P22073201

(3520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P22073204

(3520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

1.1.26.

440073217

(4540732)

Pastatų šiltintojo mokymo programa

Pastatų šiltintojas, LTKS IV

P32073202

(3540732)

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Pastolių montuotojas, LTKS III, Apdailos montuotojas, LTKS III, Fasadų šiltintojas, LTKS III

P32073214

(3520732)

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Fasadų šiltintojas, LTKS III, Apdailos montuotojas, LTKS III, Pastolių montuotojas, LTKS III

1.1.27.

P22073201

(3520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073209

(3510732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073205

(2540732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073210

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073203

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.28.

P22073204

(3520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073204

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073208

(2540732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073211

(3510732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073210

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.29.

P32073205

(3540732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

P32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

T32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

T32073214

(3520732)

Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojas, LTKS III

T32073216

(3520732)

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III

T32073215

(3520732)

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS III

P21073210

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073205

(2540732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073204

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073208

(2540732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073209

(3510732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073211

(3510732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073203

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073210

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.30.

P32073206

(3540732)

Mūrininko-betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojas, LTKS III, Mūrininkas, LTKS III

P32073217

(3520732)

Mūrininko–betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III, Betonuotojas, LTKS III

T32073218

(3520732)

Mūrininko–betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III, Betonuotojas, LTKS III

T32073202

(3520732)

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III

T32073217

(3520732)

Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojas, LTKS III

P21073202

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073207

(2540732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073212

(3510732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073205

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073201

(2520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

T21073204

(2520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.31.

T32073214

(3520732)

Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojas, LTKS III

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

1.1.32.

T32073215

(3520732)

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS III

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

1.1.33.

T32073216

(3520732)

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.34.

T32073217

(3520732)

Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojas, LTKS III

T21073201

(2520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.35.

T43073207

(4540732)

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS IV

T21073204

(2520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko padėjėjas, LTKS II

1.1.36.

T22073209

(3520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073210

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.37.

T22073204

(3520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073203

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.38.

T22073207

(3520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073205

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073204

(2520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas padėjėjas, LTKS II

T21073201

(2520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.39.

T43073212

(4540732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS IV, Tinkuotojas, LTKS IV, Dažytojas, LTKS IV

T43073211

(4540732)

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS IV

T43073209

(4540732)

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS IV

T43073210

(4540732)

Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojas, LTKS IV

T32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

T32073214

(3520732)

Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojas, LTKS III

T32073215

(3520732)

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjas, LTKS III

T32073216

(3520732)

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073203

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073210

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.40.

262073209

(3520732)

Santechniko mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

T32073220

(3520732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

1.1.41.

330073208

(3540732)

Santechniko mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV

P32073208

(3540732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

P32073218

(3520732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

1.1.42.

440073208

(4540732)

Santechniko mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV

P32073208

(3540732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

P32073218

(3520732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

1.1.43.

M43073201

(3540732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV

P32073208

(3540732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

P32073218

(3520732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

1.1.44.

M44073201

(4540732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV

P32073218

(3520732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

1.1.45.

P22073202

(3520732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

P21073206

(2540732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

P21073203

(2520732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

T21073208

(2520732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

T21072201

(2520722)

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

T21073207

(2520732)

Dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dailidės padėjėjas, LTKS II

1.1.46.

T22073202

(3520732)

Dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dailidės padėjėjas, LTKS II

T21073207

(2520732)

Dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dailidės padėjėjas, LTKS II

1.1.47.

T22073205

(3520732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

T21073208

(2520732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

T21072201

(2520722)

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

T21073207

(2520732)

Dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dailidės padėjėjas, LTKS II

1.1.48.

M43073202

(3540732)

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Apdailininkas (statybininkas), LTKS IV

P32073205

(3540732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

P32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

1.1.49.

M44073204

(4540732)

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Apdailininkas (statybininkas), LTKS IV

P32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

T32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

1.1.50.

T43073203

(4540732)

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Apdailininkas (statybininkas), LTKS IV

T32073213

(3520732)

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III, Plytelių klojėjas, LTKS III, Dažytojas, LTKS III

1.1.51.

P32073204

(3540732)

Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Dailidė, LTKS III, Stalius, LTKS III

P32073210

(3520732)

Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Dailidė, LTKS III, Stalius, LTKS III

1.1.52.

M43073205

(3540732)

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas, LTKS IV

P32073212

(3540732)

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Kelininkas, LTKS III

P32073211

(3520732)

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Kelininkas, LTKS III

T32073222

(3520732)

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Kelininkas, LTKS III

1.1.53.

M44073206

(4540732)

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas, LTKS IV

P32073211

(3520732)

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Kelininkas, LTKS III

T32073222

(3520732)

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Kelininkas, LTKS III

1.1.54.

T43073201

(4540732)

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas, LTKS IV

T32073222

(3520732)

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Kelininkas, LTKS III

1.1.55.

P32073202

(3540732)

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Fasadų šiltintojas, LTKS III, Apdailos montuotojas, LTKS III, Pastolių montuotojas, LTKS III

P32073214

(3520732)

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Fasadų šiltintojas, LTKS III, Apdailos montuotojas, LTKS III, Pastolių montuotojas, LTKS III

1.1.56.

P32073201

(3540732)

Mūrininko ir krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III, Krosnininko padėjėjas, LTKS III

P32073216

(3520732)

Mūrininko ir krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas, LTKS III, Krosnininko padėjėjas, LTKS III

1.1.57.

P32073208

(3540732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

P32073218

(3520732)

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS III

1.1.58.

P32073203

(3540732)

Skardininko ir konstrukcijų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Skardininkas, LTKS III, Konstrukcijų montuotojas, LTKS III

P32073219

(3520732)

Skardininko ir konstrukcijų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Skardininkas, LTKS III, Konstrukcijų montuotojas, LTKS III

1.1.59.

P32073207

(3540732)

Melioratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Melioratorius, LTKS III

P32073215

(3520732)

Melioratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Melioratorius, LTKS III

1.1.60.

P21073206

(2540732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

P21073203

(2520732)

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II, Dailidės padėjėjas, LTKS II

T21072201

(2520722)

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

T21073207

(2520732)

Dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dailidės padėjėjas, LTKS II

1.1.61.

P21073205

(2540732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073210

(2520732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073209

(3510732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073202

(2520732)

Dažytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.62.

P21073208

(2540732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073204

(2520732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

P21073211

(3510732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073209

(2520732)

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

T21073206

(2520732)

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.63.

P21073207

(2540732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073202

(2520732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

P21073212

(3510732)

Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II, Mūrininko padėjėjas, LTKS II

T21073204

(2520732)

Mūrininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininkas padėjėjas, LTKS II

T21073201

(2520732)

Betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

1.1.64.

217073201

(2520732)

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Apdailininkas, LTKS II

P21073209

(3510732)

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Dažytojo padėjėjas, LTKS II

P21073211

(3510732)

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II, Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

2. GAMYBA IR PERDIRBIMAS

2.1. MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS

2.1.1.

262072103

(3520721)

Mėsos išpjaustytojo mokymo programa

Mėsos išpjaustytojas, LTKS III

T32072107

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.2.

330072104

(3540721)

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

P42072101

(3540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

P32072101

(3540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P31072101

(2540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.3.

M43072101

(3540721)

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV

P42072101

(3540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

P32072101

(3540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P31072101

(2540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.4.

M44072101

(4540721)

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV

P43072101

(4540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

T43072102

(4540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.5.

P42072101

(3540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV

P32072101

(3540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P31072101

(2540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.6.

T32072105

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

T32072107

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.7.

T43072101

(4540721)

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV

T43072102

(4540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

2.1.8.

T43072102

(4540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

T32072105

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

T32072107

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.9.

P31072101

(2540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III (ISCED 2540721)

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.10.

P32072101

(3540721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.1.11.

P43072101

(4540721)

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV

P32072102

(3520721)

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo, pieno gaminių, duonos ir batono kepinių, konditerijos gaminių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

2.2. MEDŽIAGOTYRA (STIKLAS, POPIERIUS, PLASTIKAI, MEDIENA)

2.2.1.

262072204

(3520722)

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininkas, LTKS III

T32072202

(3520722)

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininkas, LTKS III

2.2.2.

262072205

(3520722)

Staliaus mokymo programa

Stalius, LTKS III

T32072201

(3520722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS III

2.2.3.

M43073203

(3540732)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

P42072201

(3540722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

2.2.4.

M44073205

(4540732)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

P43072201

(4540722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

T43072202

(4540722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

2.2.5.

T43073204

(4540732)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

T43072202

(4540722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

T32072201

(3520722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS III

T21072201

(2520722)

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

2.2.6.

T43072202

(4540722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS IV

T32072201

(3520722)

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

Stalius, LTKS III

T21072201

(2520722)

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

2.2.7.

P32072201

(3540722)

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininkas, LTKS III

P32072205

(3520722)

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininkas, LTKS III

2.2.8.

M43072201

(3540722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS IV

P32072204

(3540722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

P32072203

(3520722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

P31072202

(2540722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

2.2.9.

M44072201

(4540722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS IV

P32072203

(3520722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

T32072204

(3520722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

2.2.10.

T43072201

(4540722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS IV

T32072204

(3520722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

2.2.11.

262072201

(3520722)

Baldžiaus mokymo programa

Baldžius, LTKS III

T32072204

(3520722)

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Baldžius, LTKS III

2.3. TEKSTILĖ (APRANGA, AVALYNĖ IR ODA)

2.3.1.

262072301

(3520723)

Audimo staklių operatoriaus mokymo programa

Audimo staklių operatorius, LTKS III

T32072303

(3520723)

Audėjo modulinė profesinio mokymo programa

Audėjas, LTKS III

2.3.2.

262072307

(3520723)

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

Lengvų drabužių siuvėjas, LTKS III

T32072302

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

2.3.3.

262072308

(3520723)

Individualių lengvų drabužių siuvėjo-sukirpėjo mokymo programa

Individualių lengvų drabužių siuvėjas-sukirpėjas, LTKS III

T32072302

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

2.3.4.

267072302

(3510723)

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

Lengvų drabužių siuvėjas, LTKS II

T21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.5.

210072306

(2520723)

Siuvėjo mokymo programa

Siuvėjas, LTKS II

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.6.

210072311

(2520723)

Siuvėjo mokymo programa

Siuvėjas, LTKS II

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.7.

267072304

(3510723)

Siuvėjo mokymo programa

Siuvėjas, LTKS II

T21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.8.

262072309

(3520723)

Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS III

T32072302

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

2.3.9.

217072306

(2520723)

Siuvinių gamintojo mokymo programa

Siuvinių gamintojas, LTKS II

P21072302

(3510723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.10.

210072307

(2520723)

Siuvinių gamintojo mokymo programa

Siuvinių gamintojas, LTKS II

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.11.

210072314

(2520723)

Siuvinių gamintojo mokymo programa

Siuvinių gamintojas, LTKS II

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.12.

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

P21072302

(3510723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.13.

P31072301

(2540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P21072302

(3510723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.14.

P32072302

(3540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P32072304

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

2.3.15.

P32072301

(3520723)

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatorius, LTKS III

P32072305

(3540723)

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Techninių medžiagų iš stiklo ir anglies pluoštų gamybos operatorius, LTKS III

2.3.16.

M43072301

(3540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS IV

P42072303

(3540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS IV

P31072301

(2540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P32072302

(3540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P32072304

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

T32072302

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

P21072302

(3510723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

T21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

2.3.17.

M44072301

(4540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS IV

P42072303

(3540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS IV

P43072303

(4540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS IV

T43072301

(4540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS IV

P32072302

(3540723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P32072304

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

T32072302

(3520723)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas, LTKS III

P21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

P21072302

(3510723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

T21072301

(2520723)

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

3. INFORMACIJOS IR RYŠIO TECHNOLOGIJOS

3.1. DUOMENŲ BAZIŲ IR TINKLŲ PROJEKTAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

3.1.1.

M44061111

(4540611)

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS IV

M32061101

(3520611)

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS III

T32061201

(3520612)

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS III

3.1.2.

T43061202

(4540612)

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS IV

T32061201

(3520612)

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS III

3.1.3.

M44061114

(4540611)

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis testuotojas, LTKS IV

P43061305

(4540613)

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis testuotojas, LTKS IV

T43061308

(4540613)

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis testuotojas, LTKS IV

3.1.4.

T43061204

(4540612)

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis testuotojas, LTKS IV

T43061308

(4540613)

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis testuotojas, LTKS IV

3.1.5.

M44061110

(4540611)

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis Java programuotojas, LTKS IV

P43061302

(4540613)

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV

T43061305

(4540613)

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV

3.1.6.

T43061301

(4540613)

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis Java programuotojas, LTKS IV

T43061305

(4540613)

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV

4. INŽINERIJA IR INŽINERINĖS PROFESIJOS

4.1. MECHANIKA IR METALO DARBAI

4.1.1.

262071503

(3520715)

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Metalo apdirbimo staklininkas, LTKS III

T32071501

(3520715)

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Metalo apdirbimo staklininkas, LTKS III

4.1.2.

262071504

(3520715)

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis, LTKS III

T32071502

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.3.

262071515

(3520715)

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Metalo apdirbimo staklininkas, LTKS III

T32071501

(35204715)

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Metalo apdirbimo staklininkas, LTKS III

4.1.4.

320071503

(3520715)

Suvirintojo mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

P32071501

(3540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

T32071502

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.5.

330071505

(3540715)

Suvirintojo mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P42071501

(3540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.6.

440071502

(4540715)

Suvirintojo mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P43071501

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

T43071503

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.7.

M43071501

(3540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P42071501

(3540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.8.

M44071501

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P43071501

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

T43071503

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.9.

T43071502

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

T43071503

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

4.1.10.

P32071501

(3540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.11.

P42071501

(3540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.12.

P43071501

(4540715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS IV

P32071504

(3520715)

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Suvirintojas, LTKS III

4.1.13.

262071506

(3520715)

Šaltkalvio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

T32071503

(35201715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

4.1.14.

262071507

(3520715)

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

Šaltkalvis remontininkas, LTKS III

T32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

4.1.15.

M43071502

(3540715)

Šaltkalvio remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis remontininkas, LTKS IV

P42071502

(3540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

P32071502

(3540715)

 

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P31071501

(2540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

4.1.16.

M44071502

(4540715)

Šaltkalvio remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis remontininkas, LTKS IV

P43071502

(4540715)

 

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

T43071504

(4540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

P32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

T32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

 

Šaltkalvis, LTKS III

4.1.17.

T43071501

(4540715)

Šaltkalvio remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis remontininkas, LTKS IV

T43071504

(4540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

4.1.18.

P42071502

(3540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

P31071501

(2540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P32071502

(3540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

T32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P21071501 (2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

P21071502 (3510715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.19.

P43071502

(4540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

P42071502

(3540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

T43071504

(4540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

P31071501

(2540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P32071502

(3540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

T32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P21071501 (2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

P21071502 (3510715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.20.

T43071504

(4540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS IV

T32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.21.

P32071502

(3540715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

T32071503

(3520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS III

P21071501 (2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

P21071502 (3510715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.22.

217071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

P21071502 (3510715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.23.

210071507

(2520715)

Šaltkalvio įrankininko mokymo programa

Šaltkalvis įrankininkas, LTKS II

P21071501 (2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.24.

210071506

(2520715)

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

Šaltkalvis remontininkas, LTKS II

P21071501 (2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.1.25.

210071509

(2520715)

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa

Technikos šaltkalvis remontininkas, LTKS II

P21071501 (2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

T21071501

(2520715)

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa

Šaltkalvis, LTKS II

4.2. VARIKLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS, LAIVAI IR ORLAIVIAI

4.2.1.

330071610

(3540716)

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojo mokymo programa

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas, LTKS IV

P42071601

(3540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

P32071604

(3520716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

4.2.2.

P42071601

(3540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

P32071602

(3540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

P32071604

(3520716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

P31071602

(2540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

4.2.3.

T43071601

(4540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

T43071606

(4540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

4.2.4.

T43071606

(4540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

T32071602

(3520716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

4.2.5.

P32071602

(3540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

P32071604

(3520716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

4.2.6.

P43071601

(4540716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS IV

P32071604

(3520716)

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, LTKS III

4.2.7.

P32071601

(3540716)

Laivų korpusų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų korpusų surinkėjas, LTKS III (ISCED 3540716)

P32071603

(3520716)

Laivų korpusų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa

Laivų korpusų surinkėjas, LTKS III

4.3. APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS

4.3.1.

M43071201

(3540712)

Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Aplinkos apsaugos darbuotojas, LTKS IV

P32071201

(3520712)

Atliekų tvarkymo darbininko modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo darbininkas, LTKS III

 

 

 

 

T32071201

(3520712)

Atliekų tvarkymo darbininko modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo darbininkas, LTKS III

4.3.2.

M44071201

(4540712)

Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Aplinkos apsaugos darbuotojas, LTKS IV

P43071201

(4540712)

Atliekų tvarkymo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo operatorius, LTKS IV

 

 

 

 

T43071202

(4540712)

Atliekų tvarkymo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo operatorius, LTKS IV

 

 

 

 

P32071201

(3520712)

Atliekų tvarkymo darbininko modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo darbininkas, LTKS III

 

 

 

 

T32071201

(3520712)

Atliekų tvarkymo darbininko modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo darbininkas, LTKS III

4.3.3.

T43071201

(4540712)

Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Aplinkos apsaugos darbuotojas, LTKS IV

T43071202

(4540712)

Atliekų tvarkymo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo operatorius, LTKS IV

 

 

 

 

T32071201

(3520712)

Atliekų tvarkymo darbininko modulinė profesinio mokymo programa

Atliekų tvarkymo darbininkas, LTKS III

5. MENAI

5.1. AUDIOVIZUALINIAI IR MEDIJŲ MENAI

5.1.1.

330021105

(3540211)

Garso ir vaizdo technikos operatoriaus mokymo programa

Garso ir vaizdo technikos operatorius, LTKS IV

P42021101

(3540211)

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

5.1.2.

440021105

(4540211)

Garso ir vaizdo technikos operatoriaus mokymo programa

Garso ir vaizdo technikos operatorius, LTKS IV

P43021101

(4540211)

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

T43021102

(4540211)

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

5.1.3.

P43021101

(4540211)

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

T43021102

(4540211)

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

5.1.4.

M43021101

(3540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

P42021103

(3540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

5.1.5.

M44021101

(4540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

P42021103

(3540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

P43021103

(4540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

T43021104

(4540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

5.1.6.

T43021101

(4540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

T43021104

(4540211)

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Fotografas, LTKS IV

5.1.7.

M43041401

(3540414)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

P42021102

(3540211)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

5.1.8.

M44041401

(4540414)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

P42021102

(3540211)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

P43021102

(4540211)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

T43021103

(4540211)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

5.1.9.

T43041401

(4540414)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

T43021103

(4540211)

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

5.2. DAILIEJI AMATAI

5.2.1.

440021409

(4540214)

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas, LTKS IV

P42021401

(3540214)

Keramiko modulinė profesinio mokymo programa

Keramikas, LTKS IV

 

 

 

 

P43021401

(4540214)

Keramiko modulinė profesinio mokymo programa

Keramikas, LTKS IV

 

 

 

 

T43021403

(4540214)

Keramiko modulinė profesinio mokymo programa

Keramikas, LTKS IV

5.2.2.

440021404

(4540214)

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programa

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojas, LTKS IV

P42021402

(3540214)

Juvelyro modulinė profesinio mokymo programa

Juvelyras, LTKS IV

 

 

 

 

P43021402

(4540214)

Juvelyro modulinė profesinio mokymo programa

Juvelyras, LTKS IV

 

 

 

 

T43021404

(4540214)

Juvelyro modulinė profesinio mokymo programa

Juvelyras, LTKS IV

5.2.3.

M43021401

(3540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

P42021403

(3540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

5.2.4.

M44021402

(4540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

P42021403

(3540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

 

 

 

 

P43021403

(4540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

 

 

 

 

T43021405

(4540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

5.2.5.

T43021402

(4540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

T43021405

(4540214)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Floristas, LTKS IV

5.3. DIZAINAS

5.3.1.

330021202

(3540212)

Interjero apipavidalintojo mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

P42021201

(3540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

5.3.2.

M43021201

(3540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

P42021201

(3540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

5.3.3.

M44021201

(4540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

P42021201

(3540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

 

 

 

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

P43021201

(4540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

 

 

 

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

T43021202

(4540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

5.3.4.

T43021201

(4540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

T43021202

(4540212)

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

6. PASLAUGOS ASMENIMS

6.1. NAMŲ ŪKIO PASLAUGOS

6.1.1.

M43101101

(3541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

P42101101

(3541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

6.1.2.

M44101103

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

P43101101

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

T43101103

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

6.1.3.

P43101101

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

T43101103

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

6.1.4.

T43101102

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

T43101103

(4541011)

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, LTKS IV

6.2. PLAUKŲ IR GROŽIO PRIEŽIŪRA

6.2.1.

262101204

(3521012)

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

Moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas, LTKS III

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.2.2.

362101201

(4541012)

Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa

Vizažistas, LTKS III

T32101201

(3521012)

Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa

Vizažistas, LTKS III

6.2.3.

330101203

(3541012)

Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa

Higieninės kosmetikos kosmetikas, LTKS IV

P43101201

(4541012)

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kosmetikas, LTKS IV

6.2.4.

330101201

(3541012)

Kirpėjo mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P42101201

(3541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

6.2.5.

362101202

(4541012)

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

Moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas, LTKS III

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.2.6.

440101201

(4541012)

Kirpėjo mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P43101202

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

T43101203

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P32101202

(3521012)

 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.2.7.

440101203

(4541012)

Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa

Higieninės kosmetikos kosmetikas, LTKS IV

P43101201

(4541012)

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kosmetikas, LTKS IV

6.2.8.

M43101201

(3541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P42101201

(3541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

6.2.9.

M44101201

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P43101202

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

T43101203

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P32101202

(3521012)

 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.2.10.

M44101202

(4541012)

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Higieninės kosmetikos kosmetikas, LTKS IV

P43101201

(4541012)

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kosmetikas, LTKS IV

T43101202

(4541012)

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kosmetikas, LTKS IV

6.2.11.

P32101201

(3521012)

Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa

Vizažistas, LTKS III

T32101201

(3521012)

Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa

Vizažistas, LTKS III

6.2.12.

P43101201

(4541012)

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kosmetikas, LTKS IV

T43101202

(4541012)

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kosmetikas, LTKS IV

6.2.13.

P43101202

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

P32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.2.14.

T43101201

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

T43101203

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.2.15.

T43101203

(4541012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS IV

T32101202

(3521012)

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjas, LTKS III

6.3. VIEŠBUČIŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS

6.3.1.

210101302

(2521013)

Virėjo mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101310

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.2.

211101301

(2541013)

Virėjo mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101308

(3511013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101309

(2541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101310

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.3.

217101301

(2541013)

Virėjo mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101308

(3511013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101309

(2541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101310

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.4.

217101302

(2521013)

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

Viešbučio darbuotojas, LTKS II

P21101304

(3511013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

P21101311

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

T21101304

(3511013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

T21101302

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

6.3.5.

217101303

(2521013)

Konditerio mokymo programa

Konditeris, LTKS II

P21101312

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

T21101301

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

6.3.6.

262072101

(3520721)

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

Duonos gaminių kepėjas, LTKS III

T32101301

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

6.3.7.

262072102

(3520721)

Konditerio mokymo programa

Konditeris, LTKS III

T32101301

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

6.3.8.

262101301

(3521013)

Padavėjo mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

T32101303

(3521013)

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

6.3.9.

262101302

(3521013)

Viešbučio kambarinės mokymo programa

Viešbučio kambarinė, LTKS III

T21101302

(3521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

6.3.10.

262101303

(3521013)

Virėjo mokymo programa

Virėjas, LTKS III

T32101302

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

6.3.11.

362101301

(4541013)

Barmeno mokymo programa

Barmenas, LTKS III

T32101304

(3521013)

Barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Barmenas, LTKS III

6.3.12.

362101302

(4541013)

Padavėjo mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

T32101303

(3521013)

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

6.3.13.

362101305

(4541013)

Viešbučio kambarinės mokymo programa

Viešbučio kambarinė, LTKS III

T21101302

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

6.3.14.

M44101301

(4541013)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditeris, LTKS IV

P43101302

(4541013)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditeris, LTKS IV

T43101302

(4541013)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditeris, LTKS IV

P32101306

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

T32101301

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

P21101312

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

T21101301

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

6.3.15.

M44101303

(4541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS IV

P43101303

(4541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS IV

T43101303

(4541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS IV

P32101303

(3521013)

 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS III

T32101305

(3521013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS III

T32101303

(3521013)

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

T32101304

(3521013)

Barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Barmenas, LTKS III

6.3.16.

M44101304

(4541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS IV

P43101304

(4541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS IV

T43101304

(4541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS IV

P32101304

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

T32101302

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

P21101310

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.17.

M44101502

(4541015)

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

P43101306

(4541013)

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

T43101305

(4541013)

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

6.3.18.

P21101302

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

P21101311

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

P21101304

(3511013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

T21101304

(3511013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

T21101302

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

6.3.19.

P32101301

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

P32101307

(3541013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

P32101306

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

P21101312

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

T21101301

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

6.3.20.

P32101302

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

P32101304

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

P21101310

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.21.

T32101301

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

T21101301

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

6.3.22.

T32101302

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.23.

T32101305

(3521013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS III

T32101303

(3521013)

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

T32101304

(3521013)

Barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Barmenas, LTKS III

6.3.24.

T43101302

(4541013)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditeris, LTKS IV

T21101301

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

T32101301

(3521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

6.3.25.

T43101303

(4541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS IV

T32101303

(3521013)

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, LTKS III

T32101304

(3521013)

Barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Barmenas, LTKS III

T32101305

(3521013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS III

6.3.26.

T43101304

(4541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS IV

T21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

T32101302

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

6.3.27.

P21101303

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101310

(2521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101308

(3511013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

P21101309

(2541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS II

6.3.28.

P32101302

(3521013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

P32101305

(3541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS III

6.3.29.

M43101302

(3541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS IV

P42101303

(3541013)

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjas, LTKS IV

6.3.30.

T21101302

(2521013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

T21101304

(3511013)

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

6.3.31.

P43101301

(4541013)

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa

Viešbučio ekonomas, LTKS IV

P43101305

(4541013)

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa

Viešbučio ekonomas, LTKS IV

6.3.32.

M43101502

(3541015)

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

P42101304

(3541013)

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

6.3.33.

P32101303

(3521013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS III

P32101308

(3541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS III

6.3.34.

M43101303

(3541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS IV

P42101302

(3541013)

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjas, barmenas, LTKS IV

6.3.35.

P21101301

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

P21101306

(3511013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

P21101312

(2521013)

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

6.3.36.

M43101301

(3541013)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditeris, LTKS IV

P42101301

(3541013)

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditeris, LTKS IV

6.4. KELIONĖS, TURIZMAS IR POILSIS

6.4.1.

440101506

(4541015)

Kelionių agento mokymo programa

Kelionių agentas, LTKS IV

P43101502

(4541015)

Kelionių pardavimo agento modulinė profesinio mokymo programa

Kelionių pardavimo agentas, LTKS IV

T43101502

(4541015)

Kelionių pardavimo agento modulinė profesinio mokymo programa

Kelionių pardavimo agentas, LTKS IV

6.4.2.

330101303

(3541013)

Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa

Apeigų ir švenčių organizatorius, LTKS IV

P42101502

(3541015)

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV

6.4.3.

440101303

(4541013)

Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa

Apeigų ir švenčių organizatorius, LTKS IV

P42101502

(3541015)

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV

 

 

 

 

P43101503

(4541015)

 

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV

 

 

 

 

T43101503

(4541015)

 

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV

7. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

7.1. TERAPIJA IR REABILITACIJA

7.1.1.

447091401

(4540914)

Masažuotojo mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

P43091501

(4540915)

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

T43091501

(4540915)

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

7.1.2.

440091501

(4540915)

Masažuotojo mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

P43091501

(4540915)

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

T43091501

(4540915)

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

7.1.3.

P43091501

(4540915)

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

T43091501

(4540915)

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojas, LTKS IV

7.2. MEDICINOS DIAGNOSTIKA IR GYDYMO TECHNOLOGIJA

7.2.1.

440091402

(4540914)

Paramediko mokymo programa

Paramedikas, LTKS IV

T43091401

(4540914)

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Paramedikas, LTKS IV

8. TRANSPORTO PASLAUGOS

8.1. TRANSPORTO PASLAUGOS

8.1.1.

265104103

(3521041)

Savaeigio strėlinio krano operatoriaus mokymo programa

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III

T32104106

(3521041)

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III

8.1.2.

265104101

(3521041)

Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa

Automobilinio krano operatorius, LTKS III

T32104106

(3521041)

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III

8.1.3.

260071502

(3520715)

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymo programa

Valdyti (naudoti) hidraulinį krovimo kraną, LTKS III

T32104108

(3521041)

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III

8.1.4.

262104101

(3521041)

Bokštinio krano operatoriaus mokymo programa

Bokštinio krano operatorius, LTKS III

T32104102

(3521041)

Bokštinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Bokštinio krano operatorius, LTKS III

8.1.5.

262104103

(3521041)

Portalinio krano mašinisto mokymo programa

Portalinio krano mašinistas, LTKS III

T32104103

(3521041)

Portalinio krano mašinisto modulinė profesinio mokymo programa

Portalinio krano mašinistas, LTKS III

8.1.6.

262104104

(3521041)

Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa

Tiltinių kranų operatorius, LTKS III

T32104104

(3521041)

Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Tiltinio tipo krano operatorius, LTKS III

8.1.7.

265104107

(3521041)

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais,

LTKS III

265104108

(3521041)

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais, LTKS III

265104109

(3521041)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais, LTKS III

265104110

(3521041)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais, LTKS III

8.1.8.

265104108

(3521041)

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka, LTKS III

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais, LTKS III

265104110

(3521041)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais, LTKS III

8.1.9.

265104111

(3521041)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti LTKS III

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, LTKS III

265104112

(3521041)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, LTKS III

265104113

(3521041)

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, LTKS III

265104114

(3521041)

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, LTKS III

8.1.10.

265104112

(3521041)

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka, LTKS III

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, LTKS III

265104114

(3521041)

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, LTKS III

8.1.11.

265104102

(3521041)

Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius, LTKS III

T32104111

(3521041)

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius, LTKS III

8.1.12.

260102204

(3521022)

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymo programa

Dirbti kėlimo platformos operatoriumi, LTKS III

T32104111

(3521041)

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius, LTKS III

8.1.13.

M44041701

(4540417)

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Logistas ekspeditorius, LTKS IV

P43104109

(4541041)

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Ekspeditorius, LTKS IV

T43104112

(4541041)

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Ekspeditorius, LTKS IV

8.1.14.

T43041701

(4540417)

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Logistas ekspeditorius, LTKS IV

T43104112

(4541041)

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Ekspeditorius, LTKS IV

8.1.15.

330041704

(3540417)

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

Logistas ekspeditorius, LTKS IV

P43104109

(4541041)

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Ekspeditorius, LTKS IV

8.1.16.

362041302

(4540413)

Logisto mokymo programa

Logistas, LTKS III

T43104112

(4541041)

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Ekspeditorius, LTKS IV

9. ŽEMĖS ŪKIS

9.1. MIŠKININKYSTĖ

9.1.1.

261082102

(3520821)

Medkirčio mokymo programa

Medkirtys, LTKS II

T32082101

(3520821)

Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa

Medkirtys, LTKS III

9.2. AUGALININKYSTĖ IR GYVULININKYSTĖ

9.2.1.

330081114

(3540811)

Žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programa

Žirgininkystės verslo darbuotojas, LTKS IV

P42081101

(3540811)

 

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Žirgininkystės darbuotojas, LTKS IV

9.2.2.

440081106

(4540811)

Žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programa

Žirgininkystės verslo darbuotojas, LTKS IV

P42081101

(3540811)

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Žirgininkystės darbuotojas, LTKS IV

 

 

 

 

P43081101

(4540811)

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Žirgininkystės darbuotojas, LTKS IV

 

 

 

 

T43081104

(4540811)

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Žirgininkystės darbuotojas, LTKS IV

10. VERSLAS IR ADMINISTRAVIMAS

10.1. APSKAITA

10.1.1.

M44041101

(4540411)

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininkas-kasininkas, LTKS IV

P42041101

(3540411)

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininkas, LTKS IV

P43041101

(4540411)

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininkas, LTKS IV

T43041102

(4540411)

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininkas, LTKS IV

10.1.2.

T43041101

(4540411)

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininkas-kasininkas, LTKS IV

T43041102

(4540411)

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininkas, LTKS IV

10.2. FINANSAI, BANKININKYSTĖ IR DRAUDIMAS

10.2.1.

M43041201

(3540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

P42041201

(3540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

10.2.2.

M44041202

(4540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

P42041201

(3540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

P43041201

(4540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

T43041202

(4540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

10.2.3.

T43041201

(4540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

T43041202

(4540412)

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

10.3. DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA

10.3.1.

M43041601

(3540416)

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas, LTKS IV

P42041601 (3540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

P31041601 (2540416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

 

 

 

 

P32041601 (3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

 

 

 

 

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.2.

M44041601

(4540416)

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas, LTKS IV

P42041601 (3540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

P43041602 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

T43041603 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

P31041601 (2540416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

 

 

 

 

P32041601 (3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

 

 

 

 

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.3.

T43041601

(4540416)

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas, LTKS IV

T43041603 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.4.

330041708

(3540417)

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas, LTKS IV

P42041601 (3540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

10.3.5.

440041711

(4540417)

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas, LTKS IV

P42041601 (3540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

P43041602 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

T43041603 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

P31041601 (2540416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

 

 

 

 

P32041601 (3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

 

 

 

 

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.3.

T43041601

(4540416)

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas, LTKS IV

T43041603 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.4.

330041708

(3540417)

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas, LTKS IV

P42041601 (3540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

10.3.5.

440041711

(4540417)

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas, LTKS IV

P42041601 (3540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

P43041602 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

 

 

 

 

T43041603 (4540416)

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS IV

10.3.6.

262041601

(3520416)

Pardavėjo mokymo programa

Pardavėjas, LTKS III

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.7.

362041601

(4540416)

Pardavėjo mokymo programa

Pardavėjas, LTKS III

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.8.

262041602

(3520416)

Pardavėjo konsultanto mokymo programa

Pardavėjas konsultantas, LTKS III

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.9.

362041604

(4540416)

Kasininko pardavėjo mokymo programa

Kasininkas pardavėjas, LTKS III

T32041601

(3520416)

Pardavėjo–kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Pardavėjas–kasininkas, LTKS III

10.3.10.

440041605

(4540416)

Nekilnojamojo turto agento mokymo programa

Nekilnojamojo turto agentas, LTKS IV

P43041601

(4540416)

Nekilnojamojo turto brokerio modulinė profesinio mokymo programa

Nekilnojamojo turto brokeris, LTKS IV

 

 

 

 

T43041602

(4540416)

Nekilnojamojo turto brokerio modulinė profesinio mokymo programa

Nekilnojamojo turto brokeris, LTKS IV

11. SOCIALINĖ GEROVĖ

11.1. VAIKŲ PRIEŽIŪRA IR PASLAUGOS JAUNIMUI

11.1.1.

440092201

(4540922)

Auklės mokymo programa

Auklė, LTKS IV

P43092202

(4540922)

Auklės modulinė profesinio mokymo programa

Auklė, LTKS IV

T43092202

(4540922)

Auklės modulinė profesinio mokymo programa

Auklė, LTKS IV

111. SAUGOS PASLAUGOS

111.1 ASMENS IR TURTO APSAUGA

111.1.1.

M44103201

(4541032)

 

M44103205

(4541032)

Pasieniečio modulinė profesinio mokymo programa

Pasienietis, LTKS IV

P43103205

(4541032)

Pasieniečio modulinė profesinio mokymo programa

Pasienietis, LTKS IV

 

 

II SKYRIUS

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIUS, SĄRAŠAS PAGAL ŠVIETIMO SRITIS IR ŠVIETIMO POSRIČIUS

 

Eil. Nr.

Programos, pagal kurias suteikta teisė vykdyti profesinį mokymą Licencijų registre įrašytu mokymo vietos adresu, duomenys

Programos ir jos modulių, pagal kuriuos gali būti suteikta teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, duomenys

 

Programos valstybinis kodas (ISCED kodas)

Programos pavadinimas

Suteikiama kvalifikacija, LTKS lygis, kompetencija

Modulio valstybinis kodas

Modulio pavadinimas, LTKS lygis

Programos pavadinimas, LTKS lygis, valstybinis kodas (ISCED kodas)

12. TRANSPORTO PASLAUGOS

12.1. TRANSPORTO PASLAUGOS

12.1.1.

260073204

(3520732)

Bokštinių kranų, valdomų nuo žemės, operatoriaus mokymo programa

Dirbti bokštinių kranų, valdomų nuo žemės, operatoriumi, LTKS III

310410003

Bokštinio krano, valdomo nuo žemės, eksploatavimas, LTKS III

Bokštinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104102 (3521041)

12.1.2.

260073205

(3520732)

Krovinių kabinėtojo mokymo programa

Gali dirbti krovinių kabinėtoju, LTKS III

310410005

Krovinių kabinėjimas, LTKS III

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104106 (3521041)

12.1.3.

260104103

(3521041)

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa

Dirbti nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriumi, LTKS III

310410004

Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas, LTKS III

Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104104 (3521041)

12.1.4.

261104101

(3521041)

Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa

Autokrautuvo vairuotojas, LTKS I

310410006

Autokrautuvo eksploatavimas, LTKS III

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104110 (3521041)

12.1.5.

261104102

(3521041)

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas, LTKS I

310410007

Elektrinių krautuvų eksploatavimas, LTKS III

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104110 (3521041)

12.1.6.

261104108

(3521041)

Krautuvų vairuotojo mokymo programa

Krautuvų vairuotojas, LTKS I

310410006

Autokrautuvo eksploatavimas, LTKS III

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104110 (3521041)

310410007

Elektrinių krautuvų eksploatavimas, LTKS III

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, LTKS III, T32104110 (3521041)

13. ŽEMĖS ŪKIS

13.1. AUGALININKYSTĖ IR GYVULININKYSTĖ

13.1.1.

262104105

(2521041)

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti TR1 kategorijos traktorius, LTKS III

3081112

TR1 kategorijos traktorių vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.2.

262104115

(2521041)

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti TR2 kategorijos traktorius, LTKS III

3081113

TR2 kategorijos traktorių vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.3.

262104108

(2521041)

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas, LTKS III

3081114

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.4.

262104107

(2521041)

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas, LTKS III

3081115

SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.5.

262104107

(2521041)

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas, LTKS III

3081117

SM kategorijos savaeigių dangų įrengimo ir remonto mašinų vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.6.

262104107

(2521041)

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas, LTKS III

3081118

SM kategorijos savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.7.

262104109

(3521041)

SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Vairuoti SM kategorijos savaeiges melioracijos mašinas, LTKS III

3081119

SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairavimas, LTKS III

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, LTKS IV, T43081103 (4540811)

13.1.8.

262104106

(2521041)