Suvestinė redakcija nuo 2019-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 149-5434, i. k. 1042230ISAK00A1-225

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 29 d. Nr. A1-225

Vilnius

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 ir 1.6 papunkčius, t v i r t i n u pridedamus:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Nr. A1-612, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17093

 

1. Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą;

2. Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

3. Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūrą ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

4. Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūrą ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

5. Neteko galios nuo 2012-03-16

Punkto naikinimas:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin. 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

6. Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimų formas.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo

ministro 2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo

ministro 2018 m. spalio 12 d.

įsakymo Nr. A1-575

redakcija)

 

socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato prašymų suteikti socialinės įmonės statusą pateikimo, jų nagrinėjimo, sprendimo dėl socialinės įmonės statuso / neįgaliųjų socialinės įmonės statuso suteikimo priėmimo ir jo panaikinimo tvarką.

2. Jei apraše vartojama sąvoka „socialinė įmonė“, ta norma yra bendra, taikoma ir neįgaliųjų socialinėms įmonėms, o jei norma yra speciali, taikoma tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, vartojama sąvoka „neįgaliųjų socialinės įmonės“.

3. Socialinės įmonės statusas gali būti suteiktas Lietuvos Respublikoje įsteigtai įmonei ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtai įmonei ar jos filialui, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas, viešąsias įstaigas, profesines sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) bei asociacijas. Juridinis asmuo, kuriam suteiktas socialinės įmonės statusas, turi atitikti visas šias sąlygas:

3.1. pagal tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planą vykdyti priemones, skirtas asmenų, priklausančių tikslinėms grupėms, darbiniams ir socialiniams įgūdžiams lavinti, socialinei integracijai, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti kitose tam skirtose priemonėse;

3.2. darbuotojai, priklausantys Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoms socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus ir tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų yra ne mažiau kaip keturi; arba

3.3. neįgaliųjų socialinėse įmonėse darbuotojai, priklausantys neįgaliųjų tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 procentų jos metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus ir Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai tikslinei asmenų grupei priklausančių darbuotojų yra ne mažiau kaip keturi. Į metinį vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami neįgalūs darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 80 darbo valandų per mėnesį;

3.4. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje ar bendruosiuose nuostatuose) nurodyta šio juridinio asmens veikla, susijusi su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 1.1 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujinimo“, 85.32 sekcija), o kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas yra pateikę atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Europos ekonominės erdvės valstybėje, kurioje jie yra įsteigti, teisės aktais jiems suteikta tokia teisė;

3.5. nevykdo veiklos, įtrauktos į Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1501 „Dėl socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, arba iš tokios veiklos gautos pajamos daugiau kaip šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį sudaro ne daugiau kaip 20 procentų šio juridinio asmens pajamų, taip pat nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

 

II skyrius

PRAŠYMŲ SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ PATEIKIMAS

 

4. Juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą (toliau – pareiškėjas), prašymai priimami Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) nuo einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Pareiškėjai Užimtumo tarnybai teikia užpildytą nustatytos formos prašymą (aprašo 1 priedas) suteikti socialinės įmonės statusą ir šiuos dokumentus:

4.1. pažymą apie juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, metinį vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių (aprašo 2 priedas);

4.2. pažymą apie gautas pajamas (aprašo 3 priedas);

4.3. veiklos (verslo) planą;

4.4. tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planą;

4.5. pareiškėjo praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį;

4.6. paskutinio ketvirčio Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinę ataskaitą F4;

4.7. pažymą iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas;

4.8. jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl pareiškėjo veiklos tęstinumo kopijas;

4.9. turto nuosavybės ar valdymo teisę ne mažiau kaip trejus metus nuo numatomos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) patvirtinančių dokumentų kopijas. Šių dokumentų kopijos teikiamos tuo atveju, jeigu pareiškėjas, naudodamasis valstybės pagalba, numato įsteigti (pritaikyti) darbo vietas ir šis turtas užtikrina tokios darbo vietos įsteigimą (pritaikymą).

5. Pareiškėjas prašymo teikimo dieną turi atitikti socialinei įmonei keliamą reikalavimą dėl tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičiaus. Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiuojama socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

6. Veiklos (verslo) planas (toliau – verslo planas) turi būti sudarytas ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui ir atitikti socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūrą ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašą. Verslo plane turi būti pateikti duomenys, kuriais remiantis galima spręsti, ar pareiškėjas atitinka aprašo 3 punkte nurodytus reikalavimus.

Likus dviem mėnesiams iki verslo plano galiojimo pabaigos, socialinė įmonė turi sudaryti naują verslo planą ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui, kuris atitiktų socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūrą ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašą, ir pateikti jį Užimtumo tarnybai. Užimtumo tarnyba per 20 darbo dienų nuo naujo verslo plano gavimo dienos turi įvertinti verslo plano atitiktį Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūroje ir šio plano vertinimo kriterijų sąraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro, nustatytiems reikalavimams.

Verslo plane nurodytos veiklos verslo plano galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos. Likus dviem mėnesiams iki numatomų veiklų vykdymo pradžios, socialinė įmonė Užimtumo tarnybai turi pateikti patikslintą verslo planą, kuris atitiktų socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūrą ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašą. Užimtumo tarnyba per 20 darbo dienų nuo patikslinto verslo plano gavimo dienos turi įvertinti verslo plano atitiktį Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūroje ir šio plano vertinimo kriterijų sąraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro, nustatytiems reikalavimams.

Verslo plane nurodytas valstybės pagalbos poreikis verslo plano galiojimo laikotarpiu negali būti didinamas.

7. Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas turi būti parengtas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano struktūrą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL ŠIO STATUSO SUTEIKIMO PRIĖMIMAS

 

8. Užimtumo tarnyba, gavusi pareiškėjo prašymą, nustato ar:

8.1. pateikti visi aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai;

8.2. pateiktuose dokumentuose nurodyta visa reikalinga informacija;

8.3. pagal jos turimus duomenis dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga.

9. Jeigu Užimtumo tarnyba nustato, kad pateikti ne visi aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai arba juose pateikta ne visa reikalinga informacija ar informacija pagal Užimtumo tarnybos turimus duomenis nėra teisinga, ji kreipiasi į pareiškėją nurodydama, kokius trūkstamus dokumentus ir informaciją jis privalo pateikti per jos nustatytą terminą. Užimtumo tarnyba turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas informacijai, reikalingai aprašo 4 punkte nurodytiems dokumentams arba juose pateiktai informacijai įvertinti, gauti.

10. Užimtumo tarnyba gautą prašymą ir kitus dokumentus perduoda Socialinių įmonių reikalų komisijai (toliau – komisija) rekomendacijai dėl socialinės įmonės statuso suteikimo pareiškėjui gauti.

11. Komisijos sudėtį, suderinęs su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvirtina ir jos darbo reglamentą nustato Užimtumo tarnybos direktorius. Užimtumo tarnybos direktorius negali būti komisijos narys.

12. Komisija išnagrinėja pateiktus dokumentus, nustato, ar pareiškėjas atitinka socialinei įmonei keliamas sąlygas, ir pateikia Užimtumo tarnybos direktoriui motyvuotą rekomendaciją suteikti pareiškėjui socialinės įmonės statusą ar jo nesuteikti. Prireikus komisija turi teisę kviestis ekspertus dokumentų vertinimui atlikti. Socialinės įmonės verslo planą komisija vertina pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus socialinės įmonės veiklos (verslo) plano vertinimo kriterijus, o tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planą – pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano vertinimo kriterijus.

13. Pareiškėjui socialinės įmonės statusas nesuteikiamas Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais.

14. Užimtumo tarnybos direktorius, remdamasis komisijos pateikta rekomendacija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rekomendacijos gavimo dienos priima sprendimą suteikti pareiškėjui socialinės įmonės statusą ar jo nesuteikti. Užimtumo tarnybos direktoriaus sprendimas suteikti socialinės įmonės statusą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu. Pareiškėjui socialinės įmonės statusas suteikiamas nuo kito mėnesio 1 dienos.

15. Sprendimas dėl socialinės įmonės statuso suteikimo ar nesuteikimo turi būti priimamas Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16. Apie priimtą sprendimą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo arba nesuteikimo Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša pareiškėjui. Jei atsisakoma suteikti socialinės įmonės statusą, sprendime išdėstoma atsisakymo motyvai, teisės aktų normos, nurodoma sprendimo nesuteikti socialinės įmonės statuso apskundimo tvarka.

17. Atsisakius suteikti socialinės įmonės statusą, tas pats pareiškėjas gali iš naujo kreiptis dėl jo suteikimo Įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju pareiškėjas iš naujo gali kreiptis su prašymu suteikti socialinės įmonės statusą pateikdamas visus reikalingus dokumentus, atsižvelgdamas į aprašo 4 punkte nurodytus prašymų suteikti socialinės įmonės statusą priėmimo terminus.

18. Socialinės įmonės statusas paprastai suteikiamas neterminuotam laikui, kol pareiškėjas atitinka aprašo 3 punkte nustatytas sąlygas. Užimtumo tarnybos direktorius motyvuotu sprendimu gali suteikti socialinės įmonės statusą terminuotam laikotarpiui, bet ne trumpesniam kaip 3 metai. Pasibaigus šiam laikotarpiui, socialinės įmonės statusas pareiškėjui gali būti suteikiamas Įstatymo nustatyta tvarka.

19. Priėmus sprendimą suteikti socialinės įmonės statusą, Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas pareiškėjui išduoda socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos socialinės įmonės pažymėjimą. Taip pat Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo suteikti socialinės įmonės statusą priėmimo dienos apie tai praneša Juridinių asmenų registrui.

Priėmus sprendimą suteikti juridiniam asmeniui neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, jam per 3 darbo dienas išduodamas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimas.

20. Jei socialinės įmonės pažymėjimas sugadinamas, pametamas ar kitaip prarandamas, socialinė įmonė, savo lėšomis paskelbusi pasirinktame dienraštyje apie prarasto pažymėjimo negaliojimą, pateikia Užimtumo tarnybai prašymą išduoti dublikatą, nurodydama turėto socialinės įmonės pažymėjimo išdavimo datą ir numerį bei pateikdama dienraštį su nurodytu skelbimu.

 

IV skyrius

SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO PANAIKINIMAS

 

21. Socialinės įmonės statusas juridiniams asmenims, turintiems šį statusą, gali būti panaikinamas esant bent vienam Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytam pagrindui.

22. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlikdamas socialinės įmonės veiklos priežiūrą, įtaręs, kad yra pagrindas naikinti socialinės įmonės statusą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja Užimtumo tarnybą.

23. Jei nustatoma, kad socialinė įmonė neatitiko bent vienos iš aprašo 3 punkte nurodytų sąlygų daugiau kaip šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį, Užimtumo tarnyba turi pareikalauti motyvuotų socialinės įmonės paaiškinimų, kodėl neatitinka šių sąlygų ir kokių veiksmų imsis, kad jas atitiktų.

24. Socialinė įmonė privalo raštu pranešti Užimtumo tarnybai apie visas aplinkybes, kurioms atsiradus gali būti panaikinamas socialinės įmonės statusas, per 15 dienų nuo tų aplinkybių atsiradimo dienos.

25. Socialinės įmonės valdymo organas apie socialinei įmonei iškeltą bankroto bylą ar priimtą sprendimą ją likviduoti ar reorganizuoti privalo raštu pranešti Užimtumo tarnybai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo bankroto bylos iškėlimo ar sprendimo dėl jos reorganizavimo ar likvidavimo priėmimo dienos.

26. Užimtumo tarnyba, gavusi aprašo 22 punkte ar Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų:

26.1. priima motyvuotą sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą aprašo Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais; arba

26.2. kreipiasi į komisiją su prašymu per nustatytą terminą pateikti rekomendaciją dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

27. Komisija išnagrinėja jai pateiktus dokumentus ir nustato, ar yra Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai panaikinti socialinės įmonės statusą. Prireikus komisija turi teisę kviestis ekspertus dokumentų vertinimui atlikti. Jeigu komisija nustato, kad yra pagrindas naikinti socialinės įmonės statusą arba pagrindo panaikinti socialinės įmonės statusą nėra, ji pateikia Užimtumo tarnybos direktoriui motyvuotą rekomendaciją panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nenaikinti.

28. Komisija motyvuotą rekomendaciją panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nepanaikinti turi priimti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie atsiradusį pagrindą naikinti socialinės įmonės statusą gavimo dienos. Užimtumo tarnyba sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nepanaikinti priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo komisijos motyvuotos rekomendacijos pateikimo dienos. Sprendimas įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu.

29. Apie priimtą sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nepanaikinti Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša socialinei įmonei ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas – Juridinių asmenų registrui.

30. Priėmus sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą, panaikinamas ir turėtas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas. Panaikinus socialinės įmonės statusą, išduotas socialinės įmonės pažymėjimas ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimas, jeigu buvo suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti grąžintas Užimtumo tarnybai.

 

V skyrius

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS

 

31. Neįgaliųjų socialinės įmonės statusas juridiniams asmenims, neturintiems socialinės įmonės statuso ir atitinkantiems aprašo 3.3 ir 3.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas, suteikiamas ir panaikinamas aprašo II, III ir IV skyriuose nustatyta tvarka. Juridiniams asmenims, turintiems socialinės įmonės statusą ir atitinkantiems aprašo 3.3 papunktyje nurodytas sąlygas, neįgaliųjų socialinės įmonės statusas suteikiamas ir panaikinamas aprašo 32–40 punktuose nustatyta tvarka.

32. Socialinė įmonė, atitinkanti aprašo 3.3 papunktyje nurodytas sąlygas, pageidaujanti gauti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, pateikia Užimtumo tarnybai nustatytos formos užpildytą prašymą (aprašo 1 priedas) pripažinti ją neįgaliųjų socialine įmone. Prie prašymo pridedama pažyma apie darbuotojų skaičių (aprašo 4 priedas). Jeigu su prašymu pateikti ne visi aprašo 31 punkte nurodyti dokumentai arba žinoma, kad pateiktuose dokumentuose pateikta klaidinga informacija, Užimtumo tarnyba nustato terminą, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus arba pateikti teisingą informaciją.

33. Užimtumo tarnyba įvertina pateiktus dokumentus ir, nustačiusi, kad socialinė įmonė atitinka aprašo 3.3 papunktyje nurodytas sąlygas, priima sprendimą pripažinti ją neįgaliųjų socialine įmone. Sprendimas dėl neįgaliųjų socialinės įmonės statuso suteikimo ar nesuteikimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

34. Sprendimas suteikti socialinei įmonei neįgaliųjų socialinės įmonės statusą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu. Neįgaliųjų socialinės įmonės statusas suteikiamas nuo Užimtumo tarnybos direktoriaus sprendimo suteikti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą priėmimo dienos.

35. Jei neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimas sugadinamas, pametamas ar kitaip prarandamas, pažymėjimo dublikatas išduodamas aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

36. Neįgaliųjų socialinė įmonė privalo pranešti Užimtumo tarnybai apie visas aplinkybes, kurioms atsiradus gali būti panaikintas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų atsiradimo dienos.

37. Neįgaliųjų socialinės įmonės statusas juridiniams asmenims, turintiems šį statusą, gali būti panaikintas Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

38. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlikdamas neįgaliųjų socialinės įmonės veiklos priežiūrą, įtaręs, kad yra pagrindas naikinti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Užimtumo tarnybą.

39. Užimtumo tarnyba įvertina Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pateiktus dokumentus, neįgaliųjų socialinės įmonės prašymą panaikinti jai neįgaliųjų socialinės įmonės statusą ar neįgaliųjų socialinės įmonės pranešimus, nurodytus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje, ir priima sprendimą dėl šio statuso panaikinimo per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Sprendimas panaikinti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu.

40. Panaikinus neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, socialinės įmonės statusas gali išlikti, jei juridinis asmuo atitinka aprašo 3 punkte nustatytas sąlygas. Šiuo atveju juridiniam asmeniui gali būti išduodamas socialinės įmonės pažymėjimas. Panaikinus neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti grąžintas Užimtumo tarnybai.

 

VI skyrius

ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

41. Užimtumo tarnyba kontroliuoja, ar socialinės įmonės atitinka joms keliamus aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus.

42. Socialinė įmonė privalo Užimtumo tarnybai teikti:

42.1. kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos:

42.1.1. ataskaitas apie tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo (aprašo 5 priedas);

42.1.2. pažymas apie gautas pajamas (aprašo 3 priedas) ir darbuotojų skaičių (aprašo 4 priedas);

42.2. kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos:

42.2.1. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinę ataskaitą F4;

42.2.2. pažymą iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kad socialinė įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

42.2.3. pagal tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano struktūrą parengtą tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano vykdymo ketvirčio ataskaitą;

42.3. kasmet, metams pasibaigus, iki kitų metų kovo 1 d.:

42.3.1. pažymą apie pajamas, gautas per praėjusius metus;

42.3.2. pagal tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų poreikius patikslintą ir tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano struktūrą parengtą metinį tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planą ir praėjusių metų tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano vykdymo ataskaitą;

42.4. per 3 darbo dienas pranešimą apie pakeistą buveinės adresą.

43. Socialinė įmonė kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos, privalo Užimtumo tarnybai pateikti iš visų šaltinių gautos ir panaudotos valstybės pagalbos ataskaitą socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Socialinė įmonė kasmet, metams pasibaigus, iki kitų metų kovo 1 d., privalo Užimtumo tarnybai pateikti metinę iš visų šaltinių gautos ir panaudotos valstybės pagalbos ataskaitą socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

44. Išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus aprašo 42 ir 43 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnyba turi teisę nurodyti socialinei įmonei per nustatytą terminą pateikti papildomą informaciją ir (arba) pasiūlyti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikti socialinės įmonės patikrinimą.

45. Socialinės įmonės ir Užimtumo tarnyba, tvarkydamos fizinių asmenų duomenis, nurodomus ataskaitose apie tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo (aprašo 5 priedas), turi užtikrinti, kad būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo suteikti socialinės įmonės statusą forma)

 

_______________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ

 

20____ m. ___________ ___d. Nr. ____________

(data)                     

 

Prašome suteikti _______________________________________________ įmonės statusą

(įrašyti „socialinės“ arba „neįgaliųjų socialinės“)

neterminuotam laikui / terminuotam laikui iki _____ m. ___________________ ____ d.

(reikalingą palikti, nereikalingą išbraukti)

__________________________________________________________________________

 

 

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Juridinio asmens buveinė, telefonas, faksas, el. pašto adresas

 

Juridinio asmens kodas

 

Juridinio asmens registracijos vieta

 

PVM mokėtojo kodas (jei įmonė yra PVM mokėtoja)

 

Juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas

 

 

PRIDEDAMA (nurodyti visus pridedamus dokumentus pagal Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, 4 arba 31 punktą): 

1. ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

5. ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Nr. A1-450, 2016-08-18, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22477

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pažymos apie juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, metinį vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių forma)

 

________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA APIE

JURIDINIŲ ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ, METINĮ VIDUTINĮ SĄRAŠUOSE ESANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

 

_____________ Nr. ____________

(data)                                                  

 

Įmonės darbuotojų skaičius

Metinis vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius per 12 mėn. nuo prašymo pateikimo mėn.*

Dalis iš metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus per 12 mėn. nuo prašymo pateikimo mėn., proc.

Faktiniai duomenys

Veiklos (verslo) plano duomenys

(3 metams)

Faktiniai duomenys

Veiklos (verslo) plano duomenys

(3 metams)

Darbuotojų skaičius (iš viso)

 

 

 

 

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas

0–25 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas

30–40 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas

45–55 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

Ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip dveji metai

 

 

 

 

Vyresni kaip 50 metų asmenys, Užimtumo tarnyboje įsiregistravę kaip bedarbiai

 

 

 

 

Vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ar kitas asmuo, prižiūrintis sergantį ar neįgalų šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

Asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, jei laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje, jeigu šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

Asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

Darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, skaičius

 

 

 

 

 

_____________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

_____________________

(pažymą parengusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

* Skaičiuojama pagal Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“.

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

Nr. A1-220, 2005-07-28, Žin., 2005, Nr. 94-3512 (2005-08-04), i. k. 1052230ISAK00A1-220

Nr. A1-77, 2007-03-20, Žin., 2007, Nr. 34-1262 (2007-03-24), i. k. 1072230ISAK000A1-77

Nr. A1-37, 2008-01-28, Žin., 2008, Nr. 15-527 (2008-02-05), i. k. 1082230ISAK000A1-37

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Nr. A1-705, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19105

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pažymos apie gautas pajamas forma)

 

_______________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA

APIE 20____m. ____________ mėn. GAUTAS PAJAMAS

 

____________Nr. __________

(data)                                                  

 

 

Veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 1.1 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujinimo“ (toliau – EVRK)

Kodas pagal EVRK

Gautos pajamos per ataskaitinį mėnesį, Eur

Gautos pajamos nuo metų pradžios, Eur

Remtina veikla

1.

2.

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Neremtina veikla*

1.

2.

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Per laikotarpį gautos pajamos

 

 

Pajamų iš neremtinos veiklos dalis nuo visų per laikotarpį gautų pajamų (proc.)

 

 

 

____________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

____________________________

(pažymą parengusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

* Nurodant pajamų sumą, nereikia nurodyti pajamų, gautų pardavus socialinės įmonės nuosavą trumpalaikį finansinį ir ilgalaikį materialųjį turtą.

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-220, 2005-07-28, Žin., 2005, Nr. 94-3512 (2005-08-04), i. k. 1052230ISAK00A1-220

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pažymos apie darbuotojų skaičių forma)

 

____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

PAŽYMA APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 20_ M. ____________ MĖN.

 

_______________ Nr. _____________

(data)                                                  

 

_______________________________________ statusas suteiktas* _____ m. __________ d.

(įrašyti: socialinės įmonės / neįgaliųjų socialinės įmonės)

 

 

Įmonės darbuotojų skaičius

Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius nuo metų pradžios / socialinės įmonės statuso įgijimo dienos (nurodyti) iki ataskaitinio mėn.

Dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus nuo metų pradžios / socialinės įmonės statuso įgijimo dienos (nurodyti) iki ataskaitinio mėn., proc.

Mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius*

Dalis nuo mėnesio vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus, proc.*

Faktiniai duomenys

Verslo plano duomenys

Faktiniai duomenys

Verslo plano duomenys

 

Darbuotojų skaičius (iš viso)

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

 

 

Neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) dienos yra ilgesnė kaip dveji metai

 

 

 

 

 

 

Vyresni kaip 50 metų asmenys, Užimtumo tarnyboje įsiregistravę kaip bedarbiai

 

 

 

 

 

 

Vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ar kitas asmuo, prižiūrintis sergantį ar neįgalų šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

 

 

Asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, jei laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje, jeigu šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

 

 

Asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                 _____________            ___________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________                        _____________________________                  ___________________________________________

 

(pažymą parengusio darbuotojo                                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

* Pildoma įgijus socialinės įmonės / neįgaliųjų socialinės įmonės statusą.

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Ataskaitos apie tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo forma)

 

________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)

 

20___ M. _______________________ MĖN. ATASKAITA

 

APIE TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ PRIĖMIMĄ Į DARBĄ IR ATLEIDIMĄ IŠ DARBO

 

______________________ Nr. ___________

(data)

 

Eil.

Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Priėmimo į darbą data

Tikslinė grupė priimant į darbą

Atleidimo iš darbo data

Tikslinė grupė atleidžiant iš darbo

Pastabos (pvz., atleidimo iš darbo priežastys)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso priimtų asmenų per mėnesį:

 

Iš viso atleistų asmenų per mėnesį:

 

____________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_____________________

(pažymą parengusio darbuotojo

pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

 

SOCIALINĖSE ĮMONĖSE ĮDARBINAMŲ ASMENŲ TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ DARBUOTOJŲ DALIES NUO VIDUTINIO SĄRAŠUOSE ESANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

1. Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoms socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms (toliau – tikslinės grupės) priklausančių darbuotojų sąrašo sudarymo, jų skaičiaus ir dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus socialinėje įmonėje apskaičiavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

2. Socialinė įmonė tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų apskaitą privalo tvarkyti nuo socialinės įmonės statuso įgijimo dienos. Socialinėje įmonėje esančių tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų vardinį sąrašą sudaro darbdavys. Į šį sąrašą įtraukiami asmenys, kurie pateikia darbdaviui vieną iš šių dokumentų:

2.1. dokumentas, patvirtinantis nustatytą darbingumo lygį arba neįgalumo lygį ar ar specialiųjų poreikių lygį tais atvejais, kai jis priklauso Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai tikslinei grupei; arba

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-220, 2005-07-28, Žin., 2005, Nr. 94-3512 (2005-08-04), i. k. 1052230ISAK00A1-220

Nr. A1-77, 2007-03-20, Žin., 2007, Nr. 34-1262 (2007-03-24), i. k. 1072230ISAK000A1-77

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

2.2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) išduotą pažymą, patvirtinančią, jog jis priklauso vienai iš Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytų tikslinių grupių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 95-4467 (2011-07-23), i. k. 1112230ISAK00A1-341

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

 

3. Asmuo, kreipdamasis į Užimtumo tarnybą dėl pažymos išdavimo, jai papildomai pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.2. seniūno išduotą pažymą apie šeimos sudėtį (taikoma Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos tikslinės grupės asmenims);

3.3. pataisos įstaigos išduotą pažymėjimą apie paleidimą (taikoma Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos tikslinės grupės asmenims);

3.4. Užimtumo tarnybos reikalavimu – kitus dokumentus, būtinus nustatant, ar asmuo gali būti priskirtas kuriai nors tikslinei grupei. Neturi būti reikalaujama pateikti daugiau duomenų, nei būtina nustatant, ar asmuo gali būti priskirtas kuriai nors tikslinei grupei.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

4. Užimtumo tarnybos išduotoje pažymoje nurodomi šie duomenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

4.1. pažymos išdavimo data;

4.2. asmens, kuriam išduodama pažyma, vardas, pavardė, asmens kodas;

4.3. tikslinė grupė, kuriai priklauso asmuo (jei asmuo gali būti priskiriamas kelioms tikslinėms grupėms, įrašoma šio asmens pasirinktoji tikslinė grupė);

4.4. asmens pirmojo įsidarbinimo socialinėje įmonėje data, darbovietė (jei tikslinei grupei priklausantis asmuo buvo bent vieną kartą įsidarbinęs socialinėje įmonėje iki pažymos išdavimo momento).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

5. Asmuo turi pateikti darbdaviui Užimtumo tarnybos išduotą pažymą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos išdavimo dienos, o neįgaliojo statusą patvirtinantį dokumentą – priėmimo į darbą dieną arba per 15 dienų nuo jo išdavimo (pratęsimo) dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

6. Asmens priklausymą tikslinei grupei patvirtinančių dokumentų kopijos įmonės vadovo nustatyta tvarka tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų apskaitos tikslu saugomos įmonėje kartu su darbo sutartimis 50 metų pasibaigus sutarčiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

7. Asmuo įtraukiamas į tikslinėms grupėms priklausančių asmenų sąrašą tik toje socialinėje įmonėje, kuri yra jo pagrindinė darbovietė. Pagrindine darboviete laikoma ta, kurioje darbuotojui yra taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis.

8. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys gali būti priskiriami šiai tikslinei grupei visą jų neįgalumo laikotarpį. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodyti asmenys priskiriami atitinkamoms tikslinėms grupėms ir jų įdarbinimas remiamas valstybės dar vienus metus po to, kai pirmą kartą įsidarbino socialinėje įmonėje, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo bent vieną kartą atleisti iš darbo socialinėje įmonėje, ar ne.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 95-4467 (2011-07-23), i. k. 1112230ISAK00A1-341

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

9. Apskaičiuojant vidutinį atitinkamo laikotarpio sąrašuose esančių darbuotojų skaičių, neturi reikšmės, ar šie darbuotojai socialinėje įmonėje dirba visą darbo laiką, sutrumpintą ar ne visą darbo laiką. Į metinį neįgaliųjų socialinės įmonės vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami neįgalūs darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 80 darbo valandų per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

10. Apskaičiuojant vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių, į darbuotojų skaičių neįskaitomi šie asmenys:

10.1. moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos;

10.2. darbuotojai, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

10.3. darbuotojai, kuriems suteiktos nemokamos, mokymosi, kūrybinės atostogos, atostogos valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, išskyrus atvejus, kai šių atostogų trukmė ne ilgesnė kaip 30 dienų per kalendorinių metų laikotarpį;

10.4. asmenys, atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

10.5. Neteko galios nuo 2011-05-05

Punkto naikinimas:

Nr. A1-222, 2011-05-02, Žin. 2011, Nr. 53-2576 (2011-05-04), i. k. 1112230ISAK00A1-222

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

 

11. Socialinės įmonės mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas darbuotojų, buvusių kiekvieną ataskaitinio mėnesio kalendorinę dieną, skaičių padalijant iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus. Švenčių ir poilsio dienomis imamas darbuotojų, buvusių paskutinę darbo dieną prieš švenčių ar poilsio dienas, skaičius. Įmonės, kuriose darbo savaitė yra trumpesnė nei 5 ar 6 dienos, likusiomis nustatytos darbo savaitės dienomis pakartoja per jos paskutinę darbo dieną buvusių darbuotojų skaičių. Kai darbuotojas nedirbo dėl ligos ar socialinės įmonės (jos padalinio) prastovos, tas dienas šis darbuotojas laikomas esančiu įmonėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

 

12. Socialinės įmonės kalendorinis metinis vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas sudedant visų metų mėnesių vidutinius sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir gautą sumą dalijant iš 12. Jei teisės aktuose reikalaujama apskaičiuoti vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių už trumpesnį nei kalendoriniai metai laikotarpį (nuo socialinės įmonės statuso įgijimo dienos), tai vidutinis to laikotarpio sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas sudedant to laikotarpio kiekvieno mėnesio vidutinius sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir gautą sumą dalijant iš tų mėnesių skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

 

13. Tikslinei grupei priklausančių darbuotojų dalis nuo visų sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus nustatoma vidutinį sąrašuose esančių tikslinei grupei priklausančių darbuotojų skaičių dalijant iš vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus.

14. Darbuotojas įtraukiamas į tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašą nuo jo pirmosios įsidarbinimo dienos. Jeigu jau dirbančiam asmeniui nustatomas arba pakeičiamas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis arba jis panaikinamas, toks darbuotojas įtraukiamas į atitinkamą tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašą arba išbraukiamas iš tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų sąrašo nuo neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo ar panaikinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

Nr. A1-77, 2007-03-20, Žin., 2007, Nr. 34-1262 (2007-03-24), i. k. 1072230ISAK000A1-77

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

15. Pasibaigus tikslinei grupei priklausiusio asmens įdarbinimo rėmimo vienerių metų laikotarpiui, toks darbuotojas išbraukiamas iš tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašo nuo šio termino pasibaigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

 

16. Jei asmuo netenka vienai tikslinei grupei nustatytų požymių ir įgyja kitai tikslinei grupei nustatytus požymius, į atitinkamai tikslinei grupei priklausančių darbuotojų sąrašą šis darbuotojas įrašomas nuo įvykusio pasikeitimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2018 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-185

redakcija)

 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS (VERSLO) PLANO STRUKTŪRA IR ŠIO PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (toliau – Sąrašas) nustato socialinės įmonės ar juridinio asmens, siekiančio įgyti socialinės įmonės statusą, veiklos (verslo) plano (toliau – veiklos (verslo) planas) struktūrą bei veiklos (verslo) plano vertinimo kriterijų sąrašą.

2. Veiklos (verslo) planas turi būti tokios struktūros:

2.1. antraštinis lapas (juridinio asmens pavadinimas, plano parengimo data, vieta);

2.2. duomenys apie juridinį asmenį, siekiantį įgyti socialinės įmonės statusą, ar socialinę įmonę (toliau – įmonė):

2.2.1. pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas), juridinio asmens kodas, vadovas (vardas, pavardė), asmens kontaktams vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas;

2.2.2. atsiskaitomoji sąskaita;

2.2.3. juridinio asmens dalyviai (akcininkų, narių, dalininkų ir pan. bendras skaičius, dalyvių pavadinimai, vardai, pavardės);

2.3. veiklos (verslo) aprašymas:

2.3.1. veiklos (verslo) tikslas;         

2.3.2. juridinio asmens veikla (pagal įmonės įstatus ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, atskirai nurodant veiklą, susijusią su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija);

2.3.3. veiklos (verslo) uždaviniai;

2.3.4. veiklos (verslo) plėtra, jos (jo) įgyvendinimo strategija, veiklos (verslo) sritis ir investavimo prioritetai, jų pagrindimas;

2.3.5. veiklos (verslo) savitumas ir išskirtinumas, pasitikėjimo verslo sėkme pagrindimas (originali idėja, kvalifikuoti darbuotojai, ilgalaikė sėkmė praeityje ir kt.);

2.3.6. veiklos (verslo) rizikingumas:

2.3.6.1. pagrindiniai veiklos (verslo) rizikos veiksniai ir jų mažinimo būdai;

2.3.6.2. pardavimo apimties, kai visos įmonės išlaidos (kintamosios ir pastoviosios) yra lygios įmonės bendrosioms pajamoms (toliau – lūžio taškas), analizė (pateikti pagrįstą informaciją apie tai, kada įmonė planuoja pasiekti lūžio tašką, ar nurodyti, kada jis pasiektas; jei lūžio taškas nebus pasiektas, nurodyti motyvus);

2.3.7. patikėjimo, nuomos, panaudos ar nuosavybės teise valdomas, naudojamas ar disponuojamas turtas (pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas);

2.4. įmonės patirtis įgyvendinant veiklos (verslo) planą (nurodyti kiekvienos veiklos vykdymo patirtį) (jei įmonė vykdo kelias veiklas, kurių trukmė yra skirtinga, kiekviena veikla remiantis Sąrašu vertinama atskirai, o bendras balas apskaičiuojamas sudedant kiekvienos veiklos vertinimo reikšmės balus ir gautą sumą padalijant iš veiklų skaičiaus);

2.5. valdymas ir personalas:

2.5.1. įmonės personalas (valdymo organai, darbuotojų skaičius, tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų skaičius (atskirai pagal kiekvieną grupę), esamas ir planuojamas vidutinis metinis darbuotojų ir tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičius, planuojamų įdarbinti darbingo amžiaus nedirbančių neįgaliųjų, įsiregistravusių Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), skaičius, tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų dalis, darbuotojų išsilavinimas (bendra charakteristika), darbo patirtis, turima kvalifikacija (pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas) ir jos kėlimas (nurodyti planuojamas datas), funkcijos įmonėje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

2.5.2. darbo organizavimas įmonėje (pamainų skaičius, mažesnių darbo normų nustatymas tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, darbų sezoniškumas, naujų darbo vietų sukūrimo pagrindimas);

2.5.3. darbo sutartys su tikslinėms grupėms priklausančiais bei kitais įmonės darbuotojais (jų skaičius pagal darbo sutarčių rūšis, terminuotų darbo sutarčių vidutinis laikotarpis), darbo apmokėjimo sistema, darbo užmokesčio augimo prognozė ir pagrindimas, darbuotojų skatinimo būdai ir formos;

2.5.4. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbo užmokestis (pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas);

2.5.5. darbingo amžiaus neįgaliųjų užimtumo didinimo mastas veiklos regionuose (skaičiuojama procentais vadovaujantis statistine informacija apie Užimtumo tarnyboje registruotų ir neregistruotų darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičių regione);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

2.6. rinkodaros planas:

2.6.1. rinkos analizė (rinkos įvertinimas, pardavimo apimties prognozė ir numatomi klientai, pirkėjai, užsakovai, paslaugų / gaminių išskirtinumas, paklausa);

2.6.2. konkurencija (esami ir potencialūs konkurentai, jų įvertinimas, kainų palyginimas);

2.6.3. rinkodaros tikslai ir strategija (prognozuojamo laikotarpio produktų (paslaugų) pardavimo kainų pokyčių pagrindimas, kainodaros strategija);

2.6.4. realizavimo strategija (prekių ar paslaugų realizavimas (pateikti sutarčių kopijas ir realizavimo schemas);

2.6.5. reklama ir rėmimas (pardavimo masto didinimo būdai ir priemonės);

2.7. produkcijos gamyba (paslaugų teikimas):

2.7.1. produkcijos (paslaugų) rūšys, kokybinės produktų (paslaugų) charakteristikos, unikalumas;

2.7.2. produkcijos gamybos (paslaugų) apimtis (gamybos ir paslaugų apimties didinimo prielaidos ir jų pagrindimas) ir įmonės pasiruošimas vykdyti tokios apimties gamybą ir teikti paslaugas;

2.7.3. naudojamos medžiagos ir žaliavos (poreikis, tiekėjai);

2.7.4. technologijos (produkcijos gamybos (paslaugų teikimo) schema (esama ir planuojamų naujų veiklų), turima ir reikalinga įsigyti įranga, modernizavimo galimybės, energetinių išteklių poreikis ir tiekimas, reikalavimai infrastruktūrai, logistikos organizavimas);

2.7.5. aplinkosauga (poveikis aplinkai, atliekos, jų utilizavimas);

2.8. finansinės prognozės:

2.8.1. finansinis planas ir finansinių prognozių sudarymo prielaidos;

2.8.2. pajamos ir įplaukos (produktų, paslaugų pardavimo pajamų, kitų pajamų pokytis, jų pagrindimas, pajamų ir įplaukų santykis, pajamų palaikymo priemonės), pajamų dalis iš neremtinos veiklos (jei tokią veiklą numatoma vykdyti);

2.8.3. anksčiau gautos valstybės paramos tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims įdarbinti ir jų socialinei integracijai poveikis įmonei;

2.8.4. išlaidos ir sąnaudos (išlaidos žaliavoms, medžiagoms, darbo sąnaudos ir kt.), išlaidų pokyčių analizė ir pagrindimas;

2.8.5. konkretūs trejų metų valstybės pagalbos poreikiai, jų pagrindimas (pamečiui);

2.8.6. pelno (nuostolių) prognozė;

2.8.7. balanso prognozė;

2.8.8. pinigų srautų prognozė (su pagrindimu);

2.9. veiklos (verslo) plano galiojimo laikotarpis.

3. Veiklos (verslo) plano vertinimo kriterijai:

3.1. įmonės pasirengimas vykdyti veiklos (verslo) planą:

3.1.1. nevykdo neremtinos veiklos ar pajamos iš neremtinos veiklos neviršija 20 proc. visų šio juridinio asmens pajamų;

3.1.2. Neteko galios nuo 2019-03-19

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

 

3.2. konkurencingumas: teikiamų paslaugų / gaminamų prekių kainų palyginimas;

3.3. veiklos rizikingumas:

3.3.1. paslaugų / prekių realizacija;

3.3.2. lūžio taško analizė;

3.4. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

 

3.5. įmonės veiklos savarankiškumas:

3.5.1. nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos pagrindais valdomas, naudojamas ar disponuojamas turtas;

3.5.2. įmonės patirtis.

3.6. Neteko galios nuo 2019-03-19

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

 

4. Neteko galios nuo 2019-03-19

Punkto naikinimas:

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

 

_______________________

Priedas. Neteko galios nuo 2019-03-19

Priedo naikinimas:

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

 

TIKSLINĖMS ASMENŲ GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO BEI SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ PLANO STRUKTŪRA IR ŠIO PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

I. Tikslinėms ASMENŲ grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių PLANO STRUKTŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

1. Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas (toliau – planas) turi būti sudarytas pagal šią struktūrą:

1.1. antraštinis lapas (juridinio asmens pavadinimas, plano parengimo data, vieta).

1.2. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas), juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens vadovas (vardas, pavardė), asmuo kontaktams (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas) atsiskaitomoji sąskaita;

1.3. darbuotojų, priklausančių tikslinėms asmenų grupėms, kuriems taikomos plane numatytos priemonės, bendra charakteristika;

1.4. darbuotojų, priklausančių tikslinėms asmenų grupėms, socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos poreikio apibūdinimas (profesinė kvalifikacija, darbo patirtis, motyvacija dirbti ir įsijungti į bendruomenės gyvenimą ir pan.);

1.5. tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų socialinių įgūdžių lavinimo priemonės (bendrųjų gebėjimų ugdymas, motyvacijos darbui didinimas, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas, laisvalaikio organizavimas ir pan.), jų parinkimo būdas (siūlomos priemonės aptartos su specialistais, partneriais, tikslinėms asmenų grupėms priklausančiais asmenimis ir pan.);

1.6. tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų socialinės integracijos priemonės (darbo paieškos gebėjimų ugdymas, profesinių gebėjimų suteikimas, atkūrimas arba perkvalifikavimas, darbo kultūros ir disciplinos mokymas ir pan.);

1.7. priemonės, kurių įgyvendinimui reikalinga Socialinių įmonių įstatyme numatyta valstybės pagalba;

1.8. už plane numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys;

1.9. plane numatytų priemonių vykdymo terminai (ne rečiau kaip kas ketvirtį), periodiškumas, atnaujinimo reikalingumas;

1.10. socialinės įmonės turimi techniniai, finansiniai ir kiti ištekliai, numatyti plano vykdymui;

1.11. personalas (jo kvalifikacija), kuris bus panaudotas darbui su tikslinėms grupėms priklausančiais darbuotojais;

1.12. socialinės įmonės bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis vykdant planą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

II. plano VERTINIMO KRITERIJAI

 

2. Planas vertinamas remiantis šiais kriterijais:

2.1. atitikimas I skyriuje nustatytiems struktūros reikalavimams;

2.2. tinkamumas (įvertinama, ar socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonės tinkamai parinktos tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims);

2.3. tikslingumas ir adekvatumas (nustatoma, ar plane nurodytų priemonių įgyvendinimas atitinka tikslinėms grupėms priklausančių asmenų poreikius, įvertinamas laukiamas tų priemonių efektyvumas);

2.4. realumas (nustatoma, ar planas gali būti įgyvendintas pagal socialinės įmonės turimus techninius ir kitus išteklius bei personalą);

2.5. valstybės subsidijuojamų priemonių tikslinėms asmenų grupėms priklausantiems darbuotojams planavimo vertinimas;

2.6. kompleksiškumas (įvertinama, ar plane nurodytos socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonės turi tarpusavio ryšį).

 

_________________

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2012-03-16

Priedo naikinimas:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin. 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2018 m. spalio 12 d.

įsakymo Nr. A1-575

redakcija)

 

 

 

UŽIMTUMO TARNYBA prie LIETUVOS RESPUBLIKOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

Socialinės įmonės PAŽYMĖJIMAS

 

 

                                                    Nr. _______

 

 

_________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________

(juridinio asmens kodas)

 

 

Socialinės įmonės statusas suteikiamas nuo 20____ m. __________________ ____d. iki ___________

(termino pabaigos data arba „neterminuotai“)

 

Pažymėjimas išduotas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 20___ m. _______________ ___ d. įsakymu Nr._______.

 

 

Direktorius                         _____________________                           _____________________________

                                                                                  (parašas)                                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2018 m. spalio 12 d.

įsakymo Nr. A1-575

redakcija)

 

 

UŽIMTUMO TARNYBA prie LIETUVOS RESPUBLIKOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

Neįgaliųjų Socialinės įmonės PAŽYMĖJIMAS*

 

                                                    Nr. _______

 

________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________________

(juridinio asmens kodas)

 

 

Neįgaliųjų socialinės įmonės statusas suteikiamas nuo 20____ m. __________________ ____d.

iki __________________________________________________

(termino pabaigos data arba „neterminuotai“)

 

Pažymėjimas išduotas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 20___ m. _______________ ___ d. įsakymu Nr._______.

 

 

Direktorius                         _______________________                       ______________________________

(parašas)                                                                                                                 (vardas ir pavardė)

 

                                                A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pažymėjimas galioja tik kartu su socialinės įmonės pažymėjimu.

 

Formos pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-220, 2005-07-28, Žin., 2005, Nr. 94-3512 (2005-08-04), i. k. 1052230ISAK00A1-220

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-308, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4776 (2006-11-21), i. k. 1062230ISAK00A1-308

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-77, 2007-03-20, Žin., 2007, Nr. 34-1262 (2007-03-24), i. k. 1072230ISAK000A1-77

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-37, 2008-01-28, Žin., 2008, Nr. 15-527 (2008-02-05), i. k. 1082230ISAK000A1-37

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-285, 2009-04-27, Žin., 2009, Nr. 55-2179 (2009-05-14), i. k. 1092230ISAK00A1-285

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-222, 2011-05-02, Žin., 2011, Nr. 53-2576 (2011-05-04), i. k. 1112230ISAK00A1-222

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-341, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 95-4467 (2011-07-23), i. k. 1112230ISAK00A1-341

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-549, 2012-12-03, Žin., 2012, Nr. 140-7209 (2012-12-05), i. k. 1122230ISAK00A1-549

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-612, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17093

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-705, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19105

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-450, 2016-08-18, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22477

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-120, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-13, i. k. 2017-04246

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004  m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-185, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07038

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo