Suvestinė redakcija nuo 2020-11-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 149-5434, i. k. 1042230ISAK00A1-225

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-03:

Nr. A1-174, 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04575

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO SUTEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO IR TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ DARBUOTOJŲ DALIES NUO VIDUTINIO SĄRAŠUOSE ESANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 29 d. Nr. A1-225

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 ir 11 punktais, 8 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4 punktu, 3 dalies 1 ir 2 punktais, 9 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiais,

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

t v i r t i n u pridedamus:

1.       Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą;

2. Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašą.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

Priedas. Neteko galios nuo 2019-03-19

Priedo naikinimas:

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2012-03-16

Priedo naikinimas:

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin. 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo

ministro 2004 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A1-225

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo

ministro 2020 m. kovo 2 d.

įsakymo Nr. A1-174

redakcija)

 

socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato prašymų suteikti socialinės įmonės statusą pateikimo, jų nagrinėjimo, sprendimo dėl socialinės įmonės statuso suteikimo priėmimo ir jo panaikinimo tvarką, informacijos teikimą Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūrą bei pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

2. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

3. Socialinės įmonės statusas gali būti suteiktas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitai organizacijai, kurios filialas ar atstovybė (toliau – juridinis asmuo ar jo padalinys) yra įsteigti Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

 

II skyrius

PRAŠYMŲ SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ PATEIKIMAS

 

4. Socialinės įmonės statuso siekiančio juridinio asmens ar jo padalinio (toliau – pareiškėjas) prašymai priimami Užimtumo tarnyboje Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais. Pareiškėjas Užimtumo tarnybai teikia užpildytą nustatytos formos prašymą (popierinį arba elektroninį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu) suteikti socialinės įmonės statusą (aprašo 1 priedas) ir šiuos dokumentus (teikiami aprašo 4.1‒4.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalai ir aprašo 4.5 papunktyje nurodytų dokumentų kopijos):

4.1. pažymą apie socialinės įmonės statuso siekiančio juridinio asmens ar jo padalinio vykdytas veiklas ir darbuotojų skaičių (aprašo 2 priedas);

4.2. pažymą apie gautas pajamas, jei prievolė sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ar socialinės įmonės steigimo dokumentuose ir jei šių duomenų nėra Juridinių asmenų registre (aprašo 3 priedas);

4.3. pažymą apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu (aprašo 4 priedas);

4.4. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planą, kurio struktūra nustatyta aprašo 5 priede;

4.5. pareiškėjo praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį, jei prievolė sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ar socialinės įmonės steigimo dokumentuose ir jei šių duomenų nėra Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL ŠIO STATUSO SUTEIKIMO PRIĖMIMAS

 

5. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo suteikti socialinės įmonės statusą gavimo:

5.1. nustato, ar:

5.1.1 pateikti visi aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai;

5.1.2. pateiktuose dokumentuose nurodyta visa pagal nustatytas formas privaloma pateikti informacija;

5.1.3. pagal Užimtumo tarnybos turimus duomenis dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga;

5.2. kreipiasi dėl duomenų ir informacijos į šias institucijas (kreipiantis nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas arba, jei asmens kodas nesuteiktas, gimimo data):

5.2.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl informacijos:

5.2.1.1. ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinys nėra pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikaltimą valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimą ir ar socialinės įmonės statuso siekiančio juridinio asmens ar jo padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuris, vadovaudamasis Darbo kodekso 21 straipsnio 5 dalimi, įgyvendina darbdavio teises ir pareigas darbuotojui (toliau – įgaliotas asmuo), neturi dėl minėtų nusikalstamų veikų neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinys, jo vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais padarę baudžiamąjį nusižengimą valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamąjį nusižengimą, jei nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję 3 metai;

5.2.1.2. ar socialinės įmonės statuso siekiančio juridinio asmens ar jo padalinio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui per paskutinius vienus metus iki kreipimosi dėl socialinės įmonės statuso suteikimo dienos nebuvo paskirta bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnyje, arba bauda už Administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100 ir 150 straipsniuose numatytą administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai;

5.2.2. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl informacijos siekiant sužinoti, ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinio vadovas, ar jo įgaliotas asmuo buvo baustas už nelegalų darbą pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, jei buvo baustas, – sprendimo dėl nuobaudos skyrimo datą; ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo turi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams;

5.2.3. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl informacijos siekiant sužinoti, ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinio vadovas, ar jo įgaliotas asmuo buvo baustas už nelegalų darbą pagal Užimtumo įstatymą, jei buvo baustas, – sprendimo dėl nuobaudos skyrimo datą;

5.2.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl informacijos siekiant sužinoti, ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinio vadovas, ar jo įgaliotas asmuo buvo baustas už nelegalų darbą pagal Užimtumo įstatymą, jei buvo baustas, – sprendimo dėl nuobaudos skyrimo datą;

5.2.5. Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl informacijos siekiant sužinoti, ar socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinio vadovas, ar jo įgaliotas asmuo buvo baustas už nelegalų darbą pagal Užimtumo įstatymą, jei buvo baustas, – sprendimo dėl nuobaudos skyrimo datą;

5.3. patikrina, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenis socialinės įmonės statuso siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinys turi neatidėtų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui;

5.4. asmens duomenų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka patikrina, ar pagal Juridinių asmenų registro duomenis pareiškėjas atitinka Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1, 4, 5, 8 ir 9 punktuose nustatytas sąlygas.

6. Užimtumo tarnyba gautą prašymą suteikti socialinės įmonės statusą, aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus ir aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytą gautą informaciją ir duomenis (teikiamos dokumentų kopijos) perduoda Socialinių įmonių reikalų komisijai (toliau – komisija) rekomendacijai dėl socialinės įmonės statuso suteikimo pareiškėjui gauti.

7. Komisijos sudėtį, suderinęs su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvirtina ir jos darbo reglamentą nustato Užimtumo tarnybos direktorius. Užimtumo tarnybos direktorius negali būti komisijos narys.

8. Komisija savo darbo reglamento nustatyta tvarka išnagrinėja pateiktus dokumentus, nustato, ar pareiškėjas atitinka socialinei įmonei Socialinių įmonių įstatyme nustatytas sąlygas, ir pateikia Užimtumo tarnybos direktoriui motyvuotą rekomendaciją suteikti pareiškėjui socialinės įmonės statusą ar jo nesuteikti.

9. Užimtumo tarnybos direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rekomendacijos suteikti pareiškėjui socialinės įmonės statusą ar jo nesuteikti gavimo dienos priima sprendimą suteikti pareiškėjui socialinės įmonės statusą ar jo nesuteikti. Užimtumo tarnybos direktoriaus sprendimas suteikti socialinės įmonės statusą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu. Pareiškėjui socialinės įmonės statusas suteikiamas nuo kito mėnesio 1 dienos.

10. Apie priimtą sprendimą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo arba nesuteikimo per Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą Užimtumo tarnyba raštu (paštu ar elektroniniu paštu) praneša pareiškėjui.

11. Priėmusi sprendimą suteikti socialinės įmonės statusą, Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas išduoda pažymėjimą, kuriame nurodoma pažymėjimo išdavimo data ir numeris, juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimas, juridinio asmens ar jo padalinio kodas, socialinės įmonės statuso suteikimo data, Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymo, kuriuo išduotas pažymėjimas, numeris, Užimtumo tarnybos direktoriaus vardas ir pavardė, parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

12. Jei socialinės įmonės pažymėjimas sugadinamas, pametamas ar kitaip prarandamas, socialinė įmonė pateikia Užimtumo tarnybai prašymą išduoti naują socialinės įmonės pažymėjimą, nurodydama turėto socialinės įmonės pažymėjimo išdavimo datą ir numerį.

 

IV skyrius

SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO PANAIKINIMAS

 

13. Nuo aplinkybių, nurodytų Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2–15 punktuose, nustatymo dienos ar prašymo panaikinti socialinės įmonės statusą gavimo dienos Užimtumo tarnyba:

13.1. priima motyvuotą sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą; arba

13.2. per 3 darbo dienas kreipiasi į komisiją su prašymu pateikti rekomendaciją dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

14. Komisija per 5 darbo dienas nuo aprašo 13.2 papunktyje nurodyto gavimo dienos savo darbo reglamento nustatyta tvarka išnagrinėja jai pateiktus dokumentus ir pateikia Užimtumo tarnybos direktoriui motyvuotą rekomendaciją panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nepanaikinti.

15. Užimtumo tarnyba sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nepanaikinti priima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos motyvuotos rekomendacijos pateikimo dienos. Sprendimas panaikinti socialinės įmonės statusą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu.

16. Apie priimtą sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą ar jo nepanaikinti Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) praneša socialinei įmonei.

17. Panaikinus socialinės įmonės statusą, išduotas socialinės įmonės pažymėjimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti grąžintas Užimtumo tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

V skyrius

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS

Neteko galios nuo 2020-07-01

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

VI skyrius

informacijos TEIKIMAS

 

23. Socialinė įmonė privalo Užimtumo tarnybai teikti:

23.1. kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos:

23.1.1. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo ataskaitas (aprašo 7 priedas);

23.1.2. pažymas apie gautas pajamas, jei prievolė sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ar socialinės įmonės steigimo dokumentuose ir jei šių duomenų nėra Juridinių asmenų registre (aprašo 3 priedas), ir darbuotojų skaičių (aprašo 6 priedas);

23.2. kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos – Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“ (toliau – Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas), priede nurodytos formos ataskaitą apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą;

23.3. kas pusmetį iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 25 dienos – tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano vykdymo pusmečio ataskaitą (aprašo 5 priedas);

23.4. kasmet, metams pasibaigus, iki kitų metų kovo 1 dienos – Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo priede nurodytos formos ataskaitą apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą.

23.5. kasmet, metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 31 d., jei įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, arba per 5 mėnesius nuo įmonės finansinių metų pabaigos:

23.5.1. pažymą apie gautas pajamas per praėjusius finansinius metus, jei prievolė sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ar socialinės įmonės steigimo dokumentuose ir jei šių duomenų nėra Juridinių asmenų registre (aprašo 3 priedas);

23.5.2. praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopijas, jei prievolė sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ar socialinės įmonės steigimo dokumentuose ir jei šių duomenų nėra Juridinių asmenų registre;

23.6. kasmet, metams pasibaigus, iki kitų metų liepos 1 dienos – pelno panaudojimo socialinės įmonės veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu, ataskaitą (toliau – pelno panaudojimo ataskaita) (aprašo 8 priedas);

23.7. kasmet iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos – kitų kalendorinių metų tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planą (aprašo 5 priedas);

23.8. per 4 darbo dienas laisvos formos pranešimą apie pakeistą buveinės adresą;

23.9. vadovaudamasi Įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, – laisvos formos pranešimą apie aplinkybes, kurioms atsiradus gali būti panaikinamas socialinės įmonės statusas (jeigu aplinkybės susijusios su konkrečiu socialinės įmonės darbuotoju, nurodomos šio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė).

24. Pažymoje apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu (aprašo 4 priedas) nurodytos tikslinės grupės ir veiklos šios pažymos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos. Likus dviem mėnesiams iki numatomų veiklų vykdymo pradžios, socialinė įmonė Užimtumo tarnybai turi pateikti patikslintą pažymą apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo patikslintos pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu (aprašo 4 priedas) gavimo dienos turi įvertinti, ar pažyma atitinka aprašo 4 priedo nustatytą struktūrą, ar pažymoje nurodytos veiklos neprieštarauja Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimui dėl laikinojo įdarbinimo veiklos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

25. Pelno panaudojimo ataskaitoje nurodoma socialinių įmonių pelno dalis, nustatyta Įstatymo 27 straipsnyje, kuri buvo panaudota socialinės įmonės veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu, kuriems nebuvo skirta valstybės pagalba:

25.1. tikslinių grupių darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

25.2. tikslinių grupių darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti;

25.3. tikslinių grupių darbo vietoms ir jų darbo priemonėms pritaikyti;

25.4. tikslinių grupių mokymams;

25.5. tikslinių grupių darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;

25.6. administravimo išlaidoms, susidarančioms dėl tikslinių grupių darbo;

25.7. transporto išlaidoms, susijusioms su tikslinių grupių vežimu į darbą ir iš darbo, taip pat su tikslinėms grupėms dirbti namuose reikalingų medžiagų, detalių, gaminių ir kitų priemonių vežimu į namus ir iš namų;

25.8. asistento išlaidoms, jei tikslinių grupių darbo funkcijoms atlikti yra nustatytas asistento pagalbos poreikis;

25.9. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plane nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

26. Pelno panaudojimo ataskaitoje visos sumos nurodomos eurais. Jei skirta valstybės pagalba išreikšta ne nacionaline valiuta, gauta pagalbos suma perskaičiuojama atsižvelgiant į valstybės pagalbos skyrimo dieną buvusį oficialų euro ir užsienio valiutos santykį.

27. Išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus aprašo 23 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnyba turi teisę nurodyti socialinei įmonei per nustatytą terminą pateikti papildomą informaciją, pagrindžiančią valstybės pagalbos panaudojimo tikslingumą, ir (arba) pasiūlyti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikti socialinės įmonės patikrinimą.

28. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo suteikti socialinės įmonės statusą forma)

 

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos, kurios filialas ar atstovybė (toliau – juridinis asmuo) yra įsteigti Lietuvos Respublikoje, pavadinimas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ

 

___________ Nr. ____________

(data)

 

Prašome suteikti socialinės įmonės statusą.

 

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Juridinio asmens buveinės adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas

 

Juridinio asmens kodas

 

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas (jei įmonė yra PVM mokėtoja)

 

Juridinio asmens vadovo pareigos, vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas

 

 

,_______________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

būdamas ________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal _____________________________________________,

(tinkamą variantą pabraukti)                                                                     (atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad __________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams, nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

 

PRIDEDAMA (nurodyti pridedamus dokumentus pagal Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą): 

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

 

 

 

________________________________

(vadovo pareigos)

_____________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pažymos apie socialinės įmonės statuso siekiančio juridinio asmens ar jo padalinio vykdytas veiklas ir darbuotojų skaičių forma)

 

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos, kurios filialas ar atstovybė (toliau – juridinis asmuo ar jo padalinys) yra įsteigti Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA APIE

SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO SIEKIANČIO JURIDINIO ASMENs AR JO PADALINIO VYKDYTAS VEIKLAS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

 

_____________ Nr. ____________

(data)                                                  

 

Eil. Nr.

Metai, mėnuo

Darbuotojų skaičius

 

Vykdytos veiklos rūšis[1]

1

2

3

4

1.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

2.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

3.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

4.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

5.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

6.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

7.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

8.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

9.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

10.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

11.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

12.

_____ m. _________ mėn.

 

 

 

 

_______________________________

(vadovo pareigos)

 

__________

(parašas)

 

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

________________________________

(pažymą parengusio darbuotojo pareigos)

__________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pažymos apie gautas pajamas forma)

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos, kurios filialas ar atstovybė yra įsteigti Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA

APIE 20____m. ____________ mėn. GAUTAS PAJAMAS

 

____________Nr. __________

(data)                                                  

 

 

Veiklos rūšis1

Kodas1

Gautos pajamos per ataskaitinį mėnesį2, Eur

Gautos pajamos nuo metų pradžios2

arba per praėjusius kalendorinius metus3, Eur

Remtina veikla

1.

2.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Neremtina veikla4

1.

2.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Per laikotarpį gautos pajamos (iš viso)

 

 

Pajamų iš neremtinos veiklos dalis nuo visų per laikotarpį gautų pajamų (proc.)

 

 

 

________________________________

(vadovo pareigos)

_____________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

________________________________

(pažymą parengusio darbuotojo pareigos)

_____________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

_____________________

1 Veiklos rūšis ir kodas nurodomi pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

2 Pildo juridinis asmuo ar jo padalinys, turintis socialinės įmonės statusą.

3 Pildo juridinis asmuo ar jo padalinys, siekiantis socialinės įmonės statuso.

4 Nurodoma pagal Socialinių įmonių neremtinų veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo“. Nurodant pajamų sumą, nereikia nurodyti pajamų, gautų pardavus socialinės įmonės nuosavą trumpalaikį finansinį ir ilgalaikį materialųjį turtą.

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu forma)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos, kurios filialas ar atstovybė (toliau – juridinis asmuo ) yra įsteigti Lietuvos Respublikoje,

pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA APIE PLANUOJAMĄ VALSTYBĖS PAGALBOS LĖŠŲ POREIKĮ IR NUMATOMAS VYKDYTI VEIKLAS 36 MĖNESIŲ LAIKOTARPIU

 

_______________Nr.____________

(data)                                        

 

Eil.

Nr.

Laikotarpis

ir subsidijų rūšis

Lėšų poreikis, Eur

Tikslinės grupės

Neįgalieji pagal darbingumo lygį

Neįgalieji pagal neįgalumo lygį

0–25 proc.

30–40 proc.

45–55 proc.

sunkus

vidutinis

lengvas

1.

Iš viso 36 mėn.,

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Subsidija administravimo išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Subsidija transporto išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Subsidija asistento išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pirmaisiais veiklos metais

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Antraisiais veiklos metais

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trečiaisiais veiklos metais

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomos vykdyti veiklos1 36 mėnesių laikotarpiu:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_______________________                                                 ____________                                                                                                          ___________________

(pareigos)                                                                                    (parašas)                                                                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

____________________________

1 Veiklos rūšis nurodoma pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planas / plano vykdymo ataskaita)

_________________________________________

(socialinės įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

 

 

TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ DARBINIŲ IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ 20___ M. PLANAS / 20 ____ M. ______ PUSMEČIO

PLANO VYKDYMO ATASKAITA

_______________ Nr. _________

(data)                 

 

1. Bendra informacija

(Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, kuriems taikomos plane numatytos priemonės, bendra charakteristika (bendras tikslinėms grupėms priklausančių asmenų skaičius; asmenų, dalyvausiančių plano priemonėse, skaičius; tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos poreikio apibūdinimas (profesinė kvalifikacija, darbo patirtis, motyvacija dirbti, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir pan.) (teikiama nuasmeninta informacija)

2. Priemonės

Eil. Nr.

Pavadinimas1

Įgyvendinimo vieta

 

 

Dalyviai

(1.1;1.2 ir kitose eilutėse nurodomi tos priemonės dalyvių vardai ir pavardės;

4 eilutėje – visų priemonių dalyvių skaičius)

Už įgyvendinimą atsakingi asmenys (pareigos, vardai, pavardės)

 

Vykdymo terminai, periodiškumas, atnaujinimo reikalingumas

Skirtos socialinės įmonės / valstybės pagalbos lėšos2, Eur

Planas3

Faktas4

Planas3

Faktas4

Planas3

Faktas4

Planas3

Faktas4

Planas3

Faktas4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Darbinių įgūdžių lavinimo priemonės5,

iš jų:

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Socialinių įgūdžių lavinimo priemonės6,

iš jų:

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Socialinės integracijos priemonės7,

iš jų:

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iš viso

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

3. Priemonių parinkimo būdas

(Ar priemonės aptartos su atitinkamos srities specialistais, socialiniais partneriais, tikslinėms grupėms priklausančiais asmenimis ir pan.)

 

4. Planą vykdančios socialinės įmonės bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis

(Planuojama / įgyvendinta)

 

Pridedama4 (nurodyti pridedamus įgyvendintų priemonių socialinės įmonės lėšų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus: apmokėtų sąskaitų faktūrų, čekių, įvykdytų mokėjimo pavedimų kopijas):

1.

2.

...

 

______________________

[1]Priemonė turi būti nurodoma tik vieną kartą (pvz., socialinių įgūdžių lavinimo priemonė nekartojama kaip socialinės integracijos priemonė).

2 Jei priemonės finansuojamos tik išorinių priemonės vykdytojų (ne socialinės įmonės ar jos gautos valstybės pagalbos lėšomis) arba priemonei įgyvendinti lėšų neskirta, 11 ir 12 stulpelių atitinkamose eilutėse rašomas nulis (0).

3 Pildoma teikiant planą.

4 Pildoma teikiant ataskaitą (I pusmečio, II pusmečio).

5 Pagalba tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims įgyjant ar atkuriant darbinius įgūdžius tam tikrai profesinei veiklai atlikti pagal jų turimą kvalifikaciją, kompetencijas; darbo kultūros ir drausmės mokymai.

6 Bendrųjų gebėjimų ugdymas; motyvacijos dirbti didinimas; laisvalaikio organizavimas.

7 Dalyvavimas bendruomenių, kultūrinėje ir sportinėje veikloje (meno kolektyvų veikla, kultūriniai bei sporto renginiai); darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas.

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pažymos apie darbuotojų skaičių forma)

 

_________________________________________

(socialinės įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 20_ M. ____________ MĖN.

 

_______________ Nr. _____________

(data)                                                  

 

Eil.

nr.

Socialinės įmonės darbuotojų skaičius

Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius nuo metų pradžios

Dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus nuo metų pradžios (proc.)

Mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius

Dalis nuo

mėnesio vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus (proc.)

1

2

3

5

7

8

1.

Darbuotojų skaičius

(iš viso)

 

 

 

 

2.

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

3.

Neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

4.

Neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

5.

Neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

6.

Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

 

 

7.

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

 

 

 

 

8.

Neįgalieji, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis

 

 

 

 

9.

Neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

10.

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

11.

Neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis

 

 

 

 

12.

Darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, skaičius

 

 

 

 

 

___________________________                 _____________            ___________________

(vadovo pareigos)                                                                              (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________                        _____________________________                  ___________________________________________

 

(pažymą parengusio darbuotojo pareigos)                                                              (parašas)                 (vardas ir pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo ataskaitos forma)

 

__________________________________

(socialinės įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

 

20___ M. _______________________ MĖN.

 

TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ JO ATASKAITA

 

______________________ Nr. ___________

(data)                                                  

 

Eil.

Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Priėmimo į darbą data

Tikslinė grupė priimant į darbą

Atleidimo iš darbo data

Tikslinė grupė atleidžiant iš darbo

Atleidimo iš darbo priežastis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir (ar) 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnį (55, 56, 58 ar 60), kuriuo remiantis buvo atleistas tikslinei grupei priklausantis asmuo)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (tikslinėms grupėms priklausančių ir nepriklausančių) priimtų asmenų per mėnesį: ____________

Iš viso (tikslinėms grupėms priklausančių ir nepriklausančių) atleistų asmenų per mėnesį: ____________

 

 

 

, _______________________________________________ būdamas _________________________________________________________,

(vardas, pavardė)                                                                                                                           (juridinio asmens pavadinimas)

 

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal _________________________________________________________________________________,

(tinkamą variantą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad __________________________________________________ neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo

(juridinio asmens pavadinimas)

darbuotojams ir nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

 

 

___________________________

(vadovo pareigos)

_______________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________________

(pažymą parengusio darbuotojo

pareigos)

________________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pelno panaudojimo socialinės įmonės veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu, ataskaitos forma)

 

________________________________________________

(socialinės įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PELNO PANAUDOJIMO SOCIALINĖS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS, SUSIJUSIEMS SU SOCIALINĖSE ĮMONĖSE ĮDARBINAMŲ TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ GRĮŽIMO Į DARBO RINKĄ IR JŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SKATINIMU, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMU, ATASKAITA

 

_______________ Nr. _________

(data)

 

 

Socialinės įmonės grynasis 20 __ataskaitinių finansinių metų pelnas (Eur)

 

Pelno, panaudoto tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti, dalis (proc.)

 

Pelnas, panaudotas tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti (Eur)

 

 

Eil. nr.

Įgyvendintos veiklos, priemonės tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti pavadinimas

Išlaidos (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA (nurodyti pagal patirtų išlaidų pobūdį pridedamus išlaidų įgyvendintoms veikloms, priemonėms, skirtoms tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti, panaudojimą pagrindžiančius dokumentus: sąskaitas faktūras, čekius, mokėjimo pavedimus, dalyvių sąrašą (vardai, pavardės), jų priklausymą tikslinei grupei įrodančius dokumentus, patvirtinančius nustatytą neįgalumo lygį arba darbingumo lygį, arba specialiųjų poreikių lygį ar jų kopijas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduota NDNT direktoriaus patvirtintos formos darbingumo lygio pažyma arba neįgaliojo pažymėjimo kopija), jeigu jie dar nebuvo pateikti Užimtumo tarnybai arba pasikeitė įdarbintų darbuotojų neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis; tikslinės grupės darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio ir dokumentų, įrodančių apskaičiuotas lėšas, kopijas (įsakymų ar kitų dokumentų dėl darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, atostogų suteikimo, pavadavimų, darbo normų patvirtinimo, atostoginių apskaičiavimo kopijos); darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją; darbo (pamainų) grafiko kopiją; mokėjimo pavedimų, įrodančių pervestą darbo užmokestį darbuotojams, kopijas; asistento dirbto darbo laiko su priskirtais neįgaliais darbuotojais žiniaraščio kopiją; laisvos formos pažymą apie asistento per mėnesį dirbtą darbo su priskirtais neįgaliais darbuotojais laiką (darbo dienos ir darbo valandos); darbuotojų, kuriems teikiama asistento pagalba, sąrašą (vardai, pavardės); neįgalių darbuotojų, kurie buvo vežami į darbą ir iš darbo ir (arba) kuriems dirbti namuose reikalingos medžiagos, detalės, gaminiai ir kitos priemonės buvo vežamos į namus ir iš namų, sąrašą (vardai, pavardės); patvirtintą maršrutą, kuriuo buvo vežami neįgalūs darbuotojai į darbą ir iš darbo ir kuriuo neįgaliems darbuotojams dirbti namuose reikalingos medžiagos, detalės, gaminiai ir kitos priemonės buvo vežamos į namus ir iš namų; darbo (pamainų) grafiko kopiją (jeigu darbuotojai dirba pagal nustatytą grafiką):

1.

2.

...

 

 

 

________________________

(vadovo pareigos)

___________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

________________________

(vyriausiasis finansininkas)

___________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2004 m.  rugsėjo  29            d.

įsakymu Nr. A1-225

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo

ministro 2020 m. kovo 2 d.

įsakymo Nr. A1-174

redakcija)

 

TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ DARBUOTOJŲ DALIES NUO VIDUTINIO SĄRAŠUOSE ESANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TVARKos aprašas

 

1. Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms (toliau – tikslinės grupės) priklausančių darbuotojų sąrašo sudarymo, jų skaičiaus ir dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus socialinėje įmonėje apskaičiavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

2. Socialinė įmonė tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų apskaitą privalo tvarkyti nuo socialinės įmonės statuso įgijimo dienos. Socialinėje įmonėje esančių tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų vardinį sąrašą sudaro darbdavys. Į šį sąrašą įtraukiami Įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys, sąraše nurodomi šių asmenų vardai, pavardės, asmens kodas ir 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta tikslinė grupė, kuriai priklauso kiekvienas į sąrašą įtrauktas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

3. Asmenų priklausymą tikslinei grupei patvirtinančio dokumento (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduota NDNT direktoriaus patvirtintos formos darbingumo lygio pažyma) kopija kartu su darbo sutartimis socialinės įmonės vadovo nustatyta tvarka tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų apskaitos tikslu saugomos socialinėje įmonėje darbo sutarčių vykdymo metu ir 50 metų pasibaigus sutartims, vėliau jos sunaikinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

4. Socialinėje įmonėje įsidarbinę Įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys tikslinėms grupėms priskiriami neterminuotai, taip pat ir pasibaigus valstybės pagalbos skyrimo ir mokėjimo laikotarpiui. Asmenys, nurodyti Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, tikslinėms grupėms priskiriami, jeigu jie nedirba pagal darbo sutartį (išskyrus socialinę įmonę, kurioje jie priskiriami tikslinei grupei) arba nėra darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektas, arba nėra savarankiškai dirbantys asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

5. Apskaičiuojant vidutinį atitinkamo laikotarpio aprašo 2 punkte nurodytame sąraše esančių darbuotojų skaičių, neturi reikšmės, ar šie darbuotojai socialinėje įmonėje dirba visą darbo laiką, sutrumpintą ar ne visą darbo laiką. Į metinį socialinės įmonės vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami neįgalūs darbuotojai, kurių per mėnesį dirbtas darbo laikas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų įmonės darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, darbo laiko per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

6. Apskaičiuojant vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių, į darbuotojų skaičių neįskaitomi šie asmenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

6.1. moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos;

6.2. darbuotojai, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

6.3. darbuotojai, kuriems suteiktos nemokamos, mokymosi, kūrybinės atostogos, atostogos valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, išskyrus atvejus, kai šių atostogų trukmė per kalendorinių metų laikotarpį ne ilgesnė kaip 30 dienų;

6.4. asmenys, atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

6.5. darbuotojai, kuriems suteiktos tėvystės atostogos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

7. Socialinės įmonės mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas darbuotojų, sąrašuose buvusių kiekvieną ataskaitinio mėnesio kalendorinę dieną, skaičių padalijant iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus pagal šią formulę:

VDsk = (1Dsk + 2Dsk + 3Dsk +... + PDsk) / KD, kur:

VDsk – socialinės įmonės mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius;

1Dsk – asmenų, buvusių socialinės įmonės darbuotojais pirmą mėnesio dieną, skaičius;

2Dsk – asmenų, buvusių socialinės įmonės darbuotojais antrą mėnesio dieną, skaičius;

3Dsk – asmenų, buvusių socialinės įmonės darbuotojais trečią mėnesio dieną, skaičius;

PDsk – asmenų, buvusių socialinės įmonės darbuotojais paskutinę mėnesio dieną, skaičius;

KD – mėnesio kalendorinių dienų skaičius.

Švenčių ir poilsio dienomis imamas darbuotojų, buvusių įmonėje paskutinę darbo dieną prieš švenčių ar poilsio dienas, skaičius. Jei įmonėje darbo savaitė yra trumpesnė nei 5 ar 6 dienos, savaitės dienomis, kuriomis nedirbama, imamas darbuotojų, buvusių įmonėje paskutinę savaitės darbo dieną, skaičius. Jei darbuotojas nedirbo dėl ligos, tas dienas šis darbuotojas laikomas buvusiu įmonėje.

8. Socialinės įmonės kalendorinis metinis vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas sudedant visų metų mėnesių vidutinius sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir gautą sumą padalijant iš 12. Jei teisės aktuose reikalaujama apskaičiuoti vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių už trumpesnį nei kalendoriniai metai laikotarpį (nuo paraiškos gauti valstybės pagalbą pateikimo dienos), vidutinis to laikotarpio sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas sudedant to laikotarpio kiekvieno mėnesio vidutinius sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir gautą sumą padalijant iš tų mėnesių skaičiaus.

9. Tikslinei grupei priklausančių darbuotojų dalis nuo visų sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus nustatoma vidutinį sąrašuose esančių tikslinei grupei priklausančių darbuotojų skaičių dalijant iš vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus.

10. Naujas darbuotojas įtraukiamas į tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašą nuo jo pirmosios įsidarbinimo socialinėje įmonėje dienos, jei jis nėra priimtas į tą pačią darbo vietą (arba kitą darbo vietą, kuriai keliami tie patys reikalavimai arba kurioje atliekamos tos pačios funkcijos), kurioje dirbo socialinės įmonės darbuotojas, atleistas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia.

11. Tikslinei grupei priklausantys darbuotojai išbraukiami iš tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašo nuo neįgalumo lygio, darbingumo lygio arba specialiųjų poreikių lygio panaikinimo dienos, darbuotojai, priklausantys Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytai tikslinei grupei, – nuo įsidarbinimo pagal darbo sutartį kitoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje arba tapimo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektu, arba savarankiškai dirbančiu asmeniu dienos.

 


Punkto pakeitimai:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

 

12. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-178, 2005-06-22, Žin., 2005, Nr. 79-2882 (2005-06-28), i. k. 1052230ISAK00A1-178

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-220, 2005-07-28, Žin., 2005, Nr. 94-3512 (2005-08-04), i. k. 1052230ISAK00A1-220

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-308, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4776 (2006-11-21), i. k. 1062230ISAK00A1-308

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-77, 2007-03-20, Žin., 2007, Nr. 34-1262 (2007-03-24), i. k. 1072230ISAK000A1-77

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-37, 2008-01-28, Žin., 2008, Nr. 15-527 (2008-02-05), i. k. 1082230ISAK000A1-37

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-285, 2009-04-27, Žin., 2009, Nr. 55-2179 (2009-05-14), i. k. 1092230ISAK00A1-285

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-222, 2011-05-02, Žin., 2011, Nr. 53-2576 (2011-05-04), i. k. 1112230ISAK00A1-222

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-341, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 95-4467 (2011-07-23), i. k. 1112230ISAK00A1-341

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-137, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 32-1515 (2012-03-15), i. k. 1122230ISAK00A1-137

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-549, 2012-12-03, Žin., 2012, Nr. 140-7209 (2012-12-05), i. k. 1122230ISAK00A1-549

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-612, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17093

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-705, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19105

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-450, 2016-08-18, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22477

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-120, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-13, i. k. 2017-04246

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004  m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-185, 2018-05-02, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-07038

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-575, 2018-10-12, paskelbta TAR 2018-10-15, i. k. 2018-16174

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-151, 2019-03-18, paskelbta TAR 2019-03-18, i. k. 2019-04259

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-174, 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04575

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-590, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13776

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1145, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24792

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Veiklos rūšis nurodoma pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.